İngilizce Öğretmenliği – ELT

Also available in: English, العربية

İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Bir akademik döneme daha her zamankinden daha fazla bir arzu ve verimli olma genel dürtüsüyle başlıyoruz. Baştan beri ilke edindiğimiz nitelikli öğrenme, öğretme ve araştırma belgisi, bilim ve sanata olan sonsuz inancımızla, sizlere daha da başarılı olacağınız en iyi ortamları sunmak için her türlü akademik hazırlığı yapmış bulunmaktayız. Öğrenmenin etkililiğinin ve başarısının, öğrencilere aktarılan edilgen bilginin niceliği olmadığını, önemli olan öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturabileceği, sınayabileceği ve sonuçta analiz, sentez ve değerlendirme yapabileceği nitelikli bilgi ortam ve seçeneklerinin kendilerine sunulması olduğunu biliyorsunuz. Bilginin dinamizmi, değişim ve üretim potansiyeliyle başa çıkabilecek becerileri sizlere kazandırmak en önem verdiğimiz amaçlarımızdan biridir. Sizlerin de bu becerileri en uygun zaman ve mekânda kullanabilme yetisine erişmenin bilinciyle her an hareket ettiğinizi biliyorum. Bu hususta da en başarılı sizlerin olacağından eminim. Sevgili öğrenciler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi Bölüm olarak, öğrenme merkezli eğitime, bilimsel araştırmaya, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkili akademik iletişime, yüksek öğrenci motivasyonuna, İdari ve akademik konularda takım çalışmasına, öz değerlendirmesinin (Ders/öğrenci/öğretim elamanı) düzenli olarak yapılmasına, ders içeriklerinin esnek ve dinamik olmasına, iletişim dilinin sınıf içi ve dışında İngilizce olmasına, müfredat dışı etkinliklerin verilen eğitimle içselleştirilmesine, yeni düşünce ve yaklaşımlara davetkâr olunmasına ve akademik çeşitliliğe çok büyük önem vermekteyiz. Bunlar bizlerin “sine qua non” ları olduğunu ve bütün gücümüzle bunlara bağlı olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim.

Sevgili öğrenciler, İngilizceyi öğrenmek ve etkili kullanmak bir çeşitlilik ve avantajın ötesinde artık yaşamsal bir zorunluluktur. Dünyanın en zengin dillerinden biri olan, hazinesinde bir milyon kelimeyi barındıran bu dili etkili kullanmak sizlerin dünyaya bakışınızı değiştirecek, her şeye daha geniş bir açıdan bakmanıza ve olanları daha iyi anlamınıza neden olacaktır. Öğrendiğiniz her kelime zihninizde farklı kavramlar oluşturmanıza yarayacak, dünyaya ilişkin değerlendirmelerinizin daha fazla geçerli ve olgun olmasına vesile olacaktır. Bu tür bir olgunluğa erişmek için İngiliz Dili ile akademik anlamda daha fazla uğraşmak, daha fazla düşünmek, daha fazla okumak, daha fazla dinlemek, daha fazla konuşmak ve daha fazla yazmak gerektiğini biliyorsunuz. Akademik anlamda en azla hiç bir zaman yetinmeyin, her zaman en iyisi için çabalayın, bizler de sizlerin başarılı olması için her türlü akademik, fiziksel ve sosyal ortamı sizlere büyük bir heves, güdü ve inançla sunmak için bütün potansiyel ve gücümüzü kullanalım.Bu vesileyle, bu öğretim yılının bir öncekinden daha üretken ve verimli olmasını temenni eder, deneyimlediğiniz her lahzanın yaşamınızın en güzel ve en sağlıklı anı olmasını dilerim.

İngilizce Öğretmenliği – ELT

Misyon ve Vizyon

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün vizyonu öğretime ve araştırmaya eşit değer veren, özellikleri ve niteliklerinden dolayı uluslararası alanda tanınmış, dilbilim ve İngilizce Öğretmenliği alanlarında eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olmaktır.  Öğrencilerimize sunduğumuz öğrenme ortamlarında onların genelde akademik becerilerini ve dünya görüşlerini, özelde ise eğitim bilgilerini ve becerilerinigeliştirmelerine yardımcı olarak İngiliz dili eğitimi alanına entegre olmalarını sağlamayı hedefleriz. İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler ve öğretim elemanları arasında etkin akademik işbirliği desteklenmekte, dolayısıyla öğrenciler kendi öğrenmelerinde etkin rol oynayabilmektedirler. Bölümümüz öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen etmenlere dikkati çekerek ve yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmeleri için kullanabilecekleri becerileri edinmelerine yardımcı olarak, öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımını benimsemektedir. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve derslerin değerlendirme süreçleri dönem boyunca devam eden ve gerek öğretim elemanlarının, gerekse öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan süreçler olarak bölümün bir parçası haline gelmiştirler. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları yeni fikirlere ve yaklaşımlara açıktır. Aynı zamanda bölümün ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunmaya hazırdır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü, ders programı dışında hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunabilecek akademik etkinlikleri sürekli destekler.

Amaç
İngilizce Öğretmenliği bölümü öğretime ve araştırmaya eşdeğer önem veren, uluslararası niteliklerinden dolayı her zaman öncelikle tercih edilen, İngilizce öğretmenliği ve dilbilimi alanlarında söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar.Bu doğrultuda öğrencilerininnitelikli öğretmen olabilmeleri için gereken alana özel ve genel bilgi ve yaklaşımları öğretmeyi ve yaşam boyu öğrenme prensiplerini benimseyerek kendilerini mezuniyetten sonra da geliştirmeyi hedefleyecek bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. 


Hedef
İngilizce öğretmenliği bölümünün temel hedefi:

  • Bilimsel araştırmalar önderliğinde,
  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • İngiliz diline, İngilizce öğretmenliği ve dilbilimi alanlarına hakim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 Bu bağlamda, 58 dersten oluşan İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.