Dersler

Birinci Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 109 Genel Matematik I 4 2 5
İMAT 133 Bilgisayar I 2 2 3
AİT 189 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
TÜR 191 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
İNG 181 Yabancı Dil I 3 0 3
EFD 111 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
Toplam Kredi 16 4 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 108 Geometri 3 0 3
İMAT 110 Soyut Matematik 3 0 3
İMAT 134 Bilgisayar II 2 2 3
AİT 190 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TÜR 192 Türkçe II Sözlü Anlatım 2 0 2
İNG 182 Yabancı Dil II 3 0 3
EFD 112 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
Toplam Kredi 18 2 19

İkinci Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 201 Fizik I 4 0 4
İMAT 205 Analiz I 4 2 5
İMAT 209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
İMAT213 Lineer Cebir I 3 0 3
EFD 211 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
Seçmeli I (Alan) 2 0 2
Toplam Kredi 18 2 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 202 Fizik II 4 0 4
İMAT 206 Analiz II 4 2 5
İMAT 214 Lineer Cebir II 3 0 3
EFD 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Seçmeli II (Genel Kültür) 3 0 3
Toplam Kredi 16 4 18

Üçüncü Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 301 Cebire Giriş 3 0 3
İMAT 305 Analiz III 3 0 3
İMAT 307 Analitik Geometri I 3 0 3
İMAT 309 Bilim Tarihi 2 0 2
İMAT 325 İstatistik ve Olasılık I 2 2 3
EFD 311 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
Seçmeli III(Meslek Bilgisi) 2 0 2
Toplam Kredi 17 4 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
İMAT 308 Analitik Geometri II 3 0 3
İMAT 310 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2
İMAT 312 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
İMAT 326 İstatistik ve Olasılık II 2 2 3
İMAT 354 Diferansiyel Denklemler 4 0 4
EFD 312 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
EFD 314 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
Toplam Kredi 17 6 20

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
EFD 411 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 3 0 3
EFD 413 Fen Bilimleri Öğretimi 2 2 3
EFD 417 Okul Deneyimi 1 4 3
Seçmeli IV(Alan) 3 0 3
Seçmeli V(Alan) 3 0 3
EFD 415 Sınıf Yönetimi 2 2 3
Toplam Kredi 15 8 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
EFD 412 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 2 2 3
Seçmeli VI(Genel Kültür) 3 0 3
EFD 416 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EFD 414 Rehberlik 3 0 3
Seçmeli VII(Meslek Bilgisi) 3 0 3
Toplam Kredi 13 8 17

I.YARIYIL
İMAT 133: Bilgisayar I (2-2-3)
Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Kelime işlemci ve elektronik tablolama programları. Algoritma ve problem çözme teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri.

AİT 189: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

ÜR 191Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)T
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

İNG 101: İngilizce I (4-0-4)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

EFD 111: Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
II.YARIYIL

İMAT 110: Soyut Matematik (2-2-3)
Önermeler Cebiri, Bağlaçlar, Boole Polinomları, Matematiksel Kanıt, Niceleyiciler, Teoremler için ispat yolları, Küme kavramı ve kümeler cebiri, Küme aileleri, Çarpım Kümeler, Küme Dizileri, Kartezyen Çarpımlar, Grafikler, İzdüşümler, Bağıntılar, Bağıntıların Bileşkeleri, Bağıntı Türleri, Denklik bağıntıları, Sıralama Bağıntıları, Fonksiyon Kavramı, Örten, Bire-bir Fonksiyonlar, Fonksiyonların Bileşkesi, Ters Fonksiyonlar, Kısmi Sıralı Kümeler, Tam sıralı Kümeler, Kümeler Ailesinin Kartezyen Çarpımı, Sıra korur Fonksiyonlar, Sırasal Eşyapı Dönüşümler, Grup, Halka, Cisim, İzomorfizmler.

İMAT 134: Bilgisayar II (2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

AİT 190: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

TÜR 192:Türkçe II Sözlü Anlatım (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

İNG 182: İngilizce II (4-0-4)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

EFD 112: Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi

III.YARIYIL

İMAT 201: Fizik I> (3-0-3)
Vektörler, kinematik, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemleri, çarpışmalar, dönme hareketi, salınımlar.

İMAT 205: Analiz-I (4-2-5)
Reel Sayılar ve Fonksiyonlar; cümleler, fonksiyonlar, doğal sayılar, rasyonel sayılar. Reel sayı sisteminin inşası. Kompleks sayılar. Fonksiyonlar. Reel Sayı Dizileri; dizilerde limit, Bolzano-Weierstrass teoremi, Cauchy dizisi, sınırlı ve monoton diziler, iç-içe aralıklar teoremi. Reel Sayı Serileri; reel sayı serileri, Cauchy yakınsaklık kriteri, mutlak yakınsaklık, alterne seriler.Fonksiyonlar; temel fonksiyonlar, limit, süreklilik, düzgün süreklilik.Türev; Türev, Rolle ve ortalama değer teoremleri, Lipschitz koşulu, L’ Hospital kuralı. Taylor ve Maclaurin formül ve serileri, ekstremum.

İMAT 209: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

İMAT 213Lineer Cebir I (2-2-3)
Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer bağımsızlık, eşdeğer matrisler. Vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rankı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, lineer denklem sistemlerin çözümü, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar.

EFD 211: Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
IV. YARIYIL

İMAT 202: Fizik II > (4-0-4)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss Kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatör, akım ve direnç, devreler, mağnetik alan, Amper kanunu, Faradayın indüksiyon kanunu, elektromağnetik dalgalanmalar, alternatif akım.

İMAT 206: Analiz II (3-0-3)
Riemann Anlamında Belirli İntegral; tanım, integralin özellikleri, integral hesabın ortalama değer teoremleri, integral hesabın temel teoremi.Belirsiz İntegral; belirsiz integral hesaplama teknikleri. Belirli İntegral Hesaplama Uygulamaları ; alan hesabı, yay uzunluğu hesabı, dönel yüzeylerin alanları, dönel cisimlerin hacimleri.Belirli İntegralin Yaklaşık Hesabı; yamuklar metodu, Simpson metodu.

İMAT 214: Lineer Cebir II (2-2-3)
Lineer dönüşümler ve matrisler, bir lineer dönüşümün matrisi. Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı, benzerlik. Determinantlar ve özellikleri, kofaktör açılımları, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, Özdeğer ve öz vektörler, köşegenleştirme, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, reel kuadratik formlar.

EFD 212: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
V.YARIYIL

İMAT 301: Cebir I (3-0-3)
Kümeler, denklik bağıntısı, ikili işlemler, fonksiyonlar, asal sayılar.aritmetiğin temel teoremi, grup tanımı ve örnekler, alt gruplar, permütasyon grupları, yörünge, devirli permütasyonlar, tek ve çift permütasyonlar, devirli gruplar, homomorfizmalar, kosetler ve Lagrange teoremi, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri, p-grupları ve Sylow teoremleri, grup serileri ve çözülebilir gruplar.

İMAT 305: Analiz III (3-0-3)
Genelleştirilmiş integraller. Fonksiyon dizi ve serileri. Fonksiyon serileri, düzgün yakınsaklık, Weierstrass M-test. Fourier Serileri.

İMAT 307: Analitik Geometri I (3-0-3)
Düzlemin temel aksiyomları, düzlemin grup yapısı, düzlemin vektör uzay yapısı, bunlarla ilgili dönüşümler, düzlemde temel dönüşümler, öteleme, homototi, genleşme ve dönme gruplarının yapıları, uzayın yapısı ve uzayda temel dönüşümler.

İMAT 309: Bilim Tarihi (2-0-2)
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

İMAT 325: Olasılık ve İstatistik I (2-2-3)
Olasılık ve İstatistiğin Dünyası, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Rastgele Değişkenler ve Beklenen Değerler, Bazı Önemli Kesikli Olasılık Dağılımları( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımlar), Bazı Önemli Sürekli Olasılık Dağılımları (Normal, Düzgün, Üstel, Gama, Beta, Cauchy Dağılımları), Moment Üreten Fonksiyonlar, Karakteristik Fonksiyonlar.

EFD311: Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
VI. YARIYIL

İMAT 308: Analitik Geometri II (3-0-3)
Öklit uzayı, İççarpım, dik altuzaylar, bunlarla ilgili uzaklık bağıntıları, izometri ve benzerlik dönüşümleri grupları, ortogonal ve üniter gruplar.

İMAT 310: Türk Eğitim Tarihi (2-0-2)
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, yazı devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

İMAT 312: Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

İMAT326: Olasılık ve İstatistik II (2-2-3)
Örnek Seçimi, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi( Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri), Örnekleme Dağılımları ve Tahmin (Nokta ve Aralık Tahminleri), Hipotez Testleri, Ki-Kareye Dayanan Anlamlılık Testleri, Regresyon ve Korelâsyon.

MAT 354: Diferansiyel Denklemler (4-0-4)
Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; lineer ve kuazi-lineer denklemlerin genel çözümleri ve Cauchy problemi, lineer olmayan denklemler, İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve sınıflandırma, kanonik formlar. Bir Boyutlu Dalga Denklemi; Cauchy problemi D’Alembert çözümü, inhomojen dalga denklemi. Eliptik Denklemler; Laplace denklemi, max-min prensibi. Sınırdeğer problemleri ve Green fonksiyonu. Parabolik Denklemler; başlangıç ve başlangıç-sınır değer problemleri, temel çözümler ve Green fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; değişkenlerin ayrılması ve integral dönüşüm teknikleri.

EFD 312: Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

EFD 314: Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
VII. YARIYIL

EFD 411: Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (3 -0- 3)
Çeşitli öğretim teknolojilerinin karakteristikleri, matematik öğretiminde kullanılan farklı yazılımların tanıtılması, bu yazılımların öğrenme perspektifinden potansiyellerinin incelenmesi. Bilgisayar yardımı ile öğrenme materyali geliştirilmesi ve bu materyallerin değerlendirilmesi.

EFD 413: Fen Bilimleri Öğretimi (3 -0- 3)
Fen bilimleri dersinde kullanılan öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin fen bilimleri öğretimine uygulanması, fen bilgisi ders kitaplarının içerdiği konuların öğretilmesinde uygulanacak özel öğretim yöntem ve stratejileri.

EFD 415: Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EFD 417: Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
VIII. Yarıyıl

EFD 412: Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (2-2-3)
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

EFD 416: Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EFD 414: Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli Ders İçerikleri

Seçmeli Dersler

Geometri Öğretimi (2-0-2)
Açılar, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, çember, daire, trigonometri öğretimi

Matematik Eğitimine Giriş (2-0-2)
Matematik eğitiminin temel olarak ilgilendiği konular, matematik eğitimin dört temel ayağı olan öğrenme, öğretme, müfredat ve değerlendirme perspektiflerinden ele alınması ve genel bilgilerin verilmesi, matematik eğitimi alanında yaygın teori ve paradigmalar, matematik eğitiminin uluslararası boyutları ve Türkiye yansımaları, matematik eğitiminin geleceği.

Matematik Eğitiminin Tarihi (3-0-3)
Matematiğin bir disiplin olarak tarihi gelişimi ve bunun eğitime yansımaları. Matematik eğitimine felsefe okullarının etkileri. Matematiğin doğası, matematiksel bilginin objektifliği, felsefi okulların matematik felsefesine etkileri. Matematik’in tanımıyla öğretimi arasındaki ilişki ve bunun kuramsal temelleri. Matematik eğitiminde amaçlar, matematik eğitiminde çağdaş eğilimler, problemler ve araştırmalar, eğitim felsefesi açısından milli eğitim matematik müfredatı.

Elemanter Sayı Kuramı(2-0-2)
Tamsayılarda bölünebilme, asal sayılar, sayılar teorisinde önemli fonksiyonlar,kongrüanslar, lineer kongrüans, tam sayılarda asal çarpanlara ayrılışın tekliği, primitif kökler ve indeksler, kuadratik rezidüler (ikinci dereceden), şifreleme konuları ve günlük yaşamda uygulama alanları, sürekli kesirler.

Matematik Tarihi (2-0-2)
M.Ö. 50000 yıllarından başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, katılar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik sistem, kümeler, integral, bilgisayarlar, sayılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda, matematik üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyografileri.

Topolojiye Giriş (3-0-3)
Topoloji Kavramı ve Açık Kümeler, Kapalı Kümeler, İç ve Dış Noktaları, Kenar Noktaları, Yığılma Noktaları, Bir Kümenin Kapanışı, Tabanlar, Alt Tabanlar, Komşuluklar, Komşuluklar Tabanı, To Uzayları, T1 Uzayları, T2 Uzayları.

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I (2-0-2)
Karmaşık Sayılar Kümesi, Karmaşık Düzlem, Bölgeler, Karmaşık Fonksiyon, Basit Fonksiyonlar, Üstel, Trigonometrik, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Logaritma Fonksiyonu, Basit Fonksiyonların Geometrisi, Karmaşık Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik ve Diferansiyellenebilme ve Analitik Fonksiyonlar, Karmaşık Fonksiyonların İntegrali, Cauchy İntegral Teoremi, Cauchy İntegral Formülü.

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II (3-0-3)
Kompleks fonksiyonların dönüşüm özellikleri kullanılarak iki boyutlu fiziksel problemlerin çözümlerinin elde edilmesi, Cauchy tipi integraller, z-dönüşümü ve hilbert dönüşümleri ve bunların uygulama alanlarının öğretilmesi.

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (2-0-2)
İlköğretim müfredatında yer alan dört temel öğrenme alanında (sayılar, geometri, ölçme ve veri) ilköğretim öğrencilerinin sıkça karsılaşmış oldukları kavram yanılgıları, bu yanılgılara sebep olan faktörlerin incelenmesi, kavram yanılgıları ve öğrenci zorluklarının aşılması için çözüm önerileri, yeni müfredatın kavram yanılgılarına bakış açısının incelenmesi.

Bilim ve Etik (3-0-3)
Bilim ve etik dersinin amacı, bilim tarihi, bilim teorileri, etiğe kavramsal giriş ve temel yaklaşımlar, etik, biyoetik ve çevre etiği, etiğin temel ilkeleri, etik problemlerin analitik çözümlenmesi, öğretmenlikte yaşanan problemlerin etik çevresinde değerlendirilmesi, araştırma etiği, bilimsel araştırmalar ve hayvan deneyleri, bilimde etik dışı davranışlar ve nedenleri, bilimde etik dışı davranışlar karşısında neler yapılabilir, etik problemler ve çözüm önerileri.

Toplumsal Hareketler (3-0-3)
Sosyal hareketler eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilirken, yeni analizler, yeni sosyal hareketler, feminist, küreselleşme karşıtı, çevreci hareketler incelenecektir.

Yerel Tarih ve Kültür (3-0-3)
Yerel tarih çalışmaları, yerel tarih kültür, ilişkisi, yerel tarihin kaynakları, sözlü kültürel öğeler ve ürünleri, genel tarih ve kültürel araştırmalar içindeki yeri ve önemi.

Küreselleşme ve Kültür (3-0-3)
Bu ders kapsamında küreselleşme sürecinin işleyişi ele alınarak yerel düzeyde neden olduğu kırılmaların toplumsal yapı üzerindeki yansımaları çeşitli boyutları ile ele alınacaktır. Ders Türkiye örneği üzerinde yoğunlaşacaktır.

Özel Eğitim (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Matematik Felsefesi (2-0-2)
Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm), Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism).

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım