Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2
TUR 101 Türk Dili-I 2 0 2
FEL 101 Felsefenin Menşei ve Helen Fels.-I 3 0 3
FEL 103 Sembolik Mantık-I 3 0 3
FEL 105 Genel Sosyoloji-I 2 0 2
FEL 107 Genel Psikoloji-I 2 0 2
EPÖ 101 Eğitim Bilimlerine Giriş 3 0 3
Toplam 17 0 17

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2
TUR 102 Türk Dili-II 2 0 2
FEL 102 Felsefenin Menşei ve Helen Fels.-II 3 0 3
FEL 104 Felsefeye Giriş 3 0 3
FEL 106 Sembolik Mantık-II 3 0 3
FEL 108 Genel Sosyoloji-II 2 0 2
FEL 110 Genel Psikoloji-II 2 0 2
EPÖ 102 Gelişim Psikolojisi 2 0 2
Toplam 19 0 19

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 201 Bilim Tarihi 3 0 3
EPÖ 203 Bilgisayar-I 2 2 2
FEL 205 Helenistik ve Ortaçağ Felsefesi 3 0 3
FEL 207 Siyaset Felsefesi 2 0 2
FEL 209 Sosyoloji Teorileri-I 2 0 2
FEL 211 Çağdaş Psikolojik Akımlar 3 0 3
FEL 213 Ergenlik Psikolojisi 2 0 2
EPÖ 215 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 3
Toplam 20 2 20

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
FEL 202 Anayasa Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2
EPÖ 204 Bilgisayar-II 2 2 2
EPÖ 206 Türk Eğitim Tarihi 3 0 3
FEL 208 Bilgi Felsefesi(Epistemoloji) 2 0 2
FEL 210 Ahlak Felsefesi 2 0 2
FEL 212 Sosyoloji Teorileri II 2 0 2
FEL 214 Yetişkinler Psikolojisi 2 0 2
EPÖ 216 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
Toplam 17 2 17

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
ENG 301 Yabancı Dil – I 2 0 2
FEL 301 Mantık 3 0 3
FEL 303 Felsefe tarihi I 3 0 3
FEL 305 Kurumlar sosyolojisi I 2 0 2
EPÖ 309 Öğrenme psikolojisi 2 0 2
EPÖ 311 Türk kültür tarihi 3 0 3
FEL 313 Sosyal psikoloji 3 0 3
Toplam 18 0 18

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
ENG 302 Yabancı Dil -II 2 0 2
FEL 304 Felsefe tarihi II 3 0 3
FEL 306 Kurumlar Sosyolojisi II 2 0 2
FEL 308 Ruh Sağlığı Dav. Bozukluk. 2 0 2
FEL 310 Din Felsefesi 2 0 2
FEL 312 İnsan İlişkileri 3 0 3
FEL 314 Sosyal Kültürel Değişme 3 0 3
Toplam 17 0 17

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
FEL 401 Türk Düşünce Tarihi 3 0 3
FEL 403 Eğitim Felsefesi 2 0 2
EPÖ 405 Araştırma Teknikleri 3 0 3
FEL 407 Bilim Felsefesi 2 0 2
FEL 409 Psikolojik Testler 2 0 2
FEL 411 Uygulamalı Sosyoloji 3 0 3
FEL 413 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2
ENG 401 Yabancı Dil – III 2 0 2
Toplam 17 0 17

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3
EPÖ 404 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 3
EPÖ 406 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
EPÖ 408 Özel Öğretim Yöntemleri I 4 0 4
EPÖ 410 Okul Deneyimi I 1 4 3
Toplam 14 6 16

BEŞİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
EPÖ 503 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EPÖ 505 Özel Öğretim Yöntemleri II 4 0 4
EPÖ 507 Okul Deneyimi II 1 4 3
EPÖ 509 Seçmeli 3 0 3
Toplam 12 6 15

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T U K
EPÖ 502 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EPÖ 504 Rehberlik 3 0 3
EPÖ 508 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EPÖ 510 Seçmeli 3 0 3
Toplam 11 6 14

I. YARIYIL
Felsefeye Giriş (3-0-3)
Felsefeye giriş, temel kavramlar, felsefe nedir? Felsefi bilgi nedir?

Sembolik Mantık (3-0-3)
Önermelerin bir arada tutarlılığı, akıl yürütmelerin/çıkarımların geçerliliği, önermelerin formel özellikleri (totoloji/geçerli, çelişki/tutarsız ve olumsal/geçersiz ama tutarlı olup olmadıkları), önermeler arası eşdeğerlik ilişkilerini denetleme yöntemleri ve doğruluk fonksiyonu mantığı.

Felsefenin Menşei ve Hellen Felsefesi (3-0-3)
Felsefe ve felsefi bilginin özelliklerini kavrama, felsefi bilgi ile bilimsel, dinsel ve sanatsal bilgi arasındaki farklılıkları fark etme, felsefi düşünüşün köklerine inerek Thales’ten Platon’a kadar uzanan sürecin temel problem ve kavramlarını değerlendirme.

Genel Sosyoloji I (2-0-2)
Sosyolojiye Giriş, Temel Kavramlar

Genel Psikoloji I (2-0-2)
Psikolojinin tanımı ve tarihçesi. İnsan davranışlarının gelişimi, öğrenme, algı, bellek, dürtü, duyu, kişilik, tutum, sosyal etkiler ve kişilik boyutları.

Türk Dili I (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esassiye Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. Yarıyıl

Niceleme/Yüklemler Mantığı
Genel Sosyoloji II(2-0-2)
Sosyolojinin ortaya çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye’de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri.

Genel Psikoloji II(2-0-2)
Psikoloji Nedir? Psikolojide Yaklaşımlar, Psikolojide Uzmanlık Alanları- Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Duyum ve Algılama, Bilinç, Bellek, Öğrenme I, Öğrenme II, Yaşam Boyu Gelişim I, Yaşam Boyu Gelişim II, Zekâ, Kişilik ve Kişilik Kuramları, Stres ve Başa çıkma, Normal Dışı Davranışlar Psikolojisi, Psikoterapi.

Türk Dili II (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk Dış Politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
Gelişim Psikolojisi (2-0-2)
Çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimi.

III. Yarıyıl
Bilim Tarihi(3-0-3)
Derste “Bilimin doğası nedir?” sorusu temel alınarak, bilim ile bilim olmayan arasındaki fark üzerinde durulmakta, aynı zamanda bu soru bağlamında, Aristoteles, Ptolemaios, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton ve Einstein gibi bilimin önemli temsilcilerinin geliştirdikleri kuramların katkı yapıcı yönleri ele alınmaktadır.

Bilgisayar I(2-2-2)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Helenistik ve Ortaçağ Felsefesi (3-0-3)
Helenistik felsefenin ana başlıkları, Ortaçağ Felsefesine Giriş

Sosyoloji Teorileri I (2-0-2)
Sosyoloji Tarihi, Sosyolojik Düşüncenin Evrimi, Toplum Felsefeleri, 20. yy. Sosyoloji Ekolleri

Çağdaş Psikolojik Akımlar (3-0-3)
Çağdaş psikolojik akımların tarihçesi ve bu akımların incelenmesi

Siyaset Felsefesi (2-0-2)
Siyaset Felsefesi ve Siyasi Düşünce, Hukuk ve Sosyal Kontrol, Devlet,
Otorite ve İktidar, Siyasi İlkeler, Adalet, Eşitlik, Özgürlük, Haklar, Refah ve Refah Devleti, Kamu Yararı ve Demokrasi.

Program Geliştirme ve Öğretim(3-0-3)
Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

IV. Yarıyıl
Anayasa veVatandaşlık Bilgisi(2-0-2)
Devlet, Vatandaşlık, Hukuk Devleti, Demokrasi, Temel İnsan Hakları

Bilgisayar II(2-2-2)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Türk Eğitim Tarihi (3-0-3)
Eğitim, Eğitim – Tarih ilişkisi, Türk tarihi boyunca eğitim kurumu ve özellikleri

Bilgi Felsefesi (EPİSTEMOLOJİ)(2-0-2)
Bilgi teorisi veya Epistemolojinin ne olduğunun; bilginin imkan, kaynak ve ölçütlerinin kapsamı ile sınırlılıklarının kavranması.

Ahlak Felsefesi(2-0-2)
Felsefe, ahlak, ahlak-felsefe ilişkisi, Etiğin temel kavramları ve ana problemleri

Sosyoloji Teorileri II(2-0-2)
Sosyoloji Tarihi, Sosyolojik Düşüncenin Evrimi, Toplum Felsefeleri, 20. yy.
Sosyoloji Ekolleri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi(2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım

V. Yarıyıl
Yabancı Dil I(2-0-2)Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Mantık(3-0-3)
Doğru ve sistemli düşünmenin yöntem ve ilkeleri

Felsefe Tarihi I(3-0-3)
İlkçağ Hint, Çin, Mısır, İran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon ve diğer filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefeleri arasındaki bağlantılar.

Kurumlar Sosyolojisi I(2-0-2)
Kurumlar sosyolojisi neyi inceler?, temel kavramlar, kurumlar sosyolojisine genel bakış, hukuk, ekonomi, eğitim, aile, sağlık, din, bürokrasi.

Öğrenme Psikolojisi(2-0-2)
Öğrenme psikolojisi kuram ve araştırmalarının tarihsel ve güncel konulara ilişkin olarak incelenmesi; öğrenmenin temel ilkeleri ve bu ilkelerin insan davranışını değiştirmede nasıl kullanılabileceği; davranışsal problemleri çözmede öğrenme teori ve ilkelerinin kullanımı; genelleme, model alma, şartlanma, deneme ve yanılma, kavrayışsal öğrenme, edinim ve unutma, eğitim transferi ve davranış değiştirme gibi bazı konulardaki sorunlar ve uygulamalar.

Türk Kültür Tarihi (3-0-3)
Toplum-Kültür, Toplumsal yapı- kültür, Tarih boyunca Türk toplum yapısı ve kültürü
Sosyal Psikoloji(3-0-3)
Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Araştırma Alanları; İnsan Davranışının Sosyal ve Kültürel Boyutu; İnsanların Değerleri, İnançları, Tutumları; Bireylerin Sosyal Davranışları

VI Yarıyıl
Yabancı Dil II(2-0-2)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I”dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Felsefe Tarihi II(3-0-3)
Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Berkeley ve Kant gibi 17 ve 18. yüzyıla damgasını vuran filozofların düşüncelerinin irdelenmesi.

Kurumlar Sosyolojisi II (2-0-2)
Kurumsal perspektife bağlı olarak teoriler ve araştırmalar, sosyal kurumun tanımı, temel sosyal kurumlar, aile, eğitim, din, ekonomi, her bir kurumun incelenmesi ve her kurumun diğer kurumlarla olan ilişkileri.

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları(2-0-2)
Normal ve normal dışı davranışlar ve bunları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken özellikler. Ruhsal bozuklukların tanınması.

Din Felsefesi(2-0-2)
Din felsefesinin konusu, yöntemi ve kaynakları, akıl ve iman ilişkisi,
Tanrı’nın varlığı için ileri sürülen kanıtlar ile ateistik kanıtların felsefi açıdan irdelenmesi, kötülük sorunu, Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve mahiyeti, Tanrı’nın sıfatları ve evrenle ilişkisi, vahiy, mucize, ahiret gibi dini kavramların felsefi açıdan tahlili, din-bilim ilişkisi, dinlerin çokluğu olgusuna farklı yaklaşımlar.

İnsan İlişkileri(3-0-3)
İnsan ve iletişim nedir? Toplumsal bir varlık olarak insanın nitelikleri. Sağlıklı kişiler arası ilişki –iletişim kurmada etki eden faktörler. Birey, aile, grup ve toplum ilişkileri.

Sosyal ve Kültürel Değişme(3-0-3)
Sosyolojik Düşünme, Sosyal Yapı, Kültür, Sosyal Değişme, Sosyal Değişme Teorileri, Türkiye’de sosyal ve kültürel değişme.

VII. Yarıyıl
Yabancı Dil III(2-0-2)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Türk Düşünce Tarihi (3-0-3)
Klasik Dönem Türk Düşüncesi, Mitoloji, Türk- İslam Düşüncesi, Modern Türk Düşüncesi

Eğitim Felsefesi(2-0-2)
Felsefe, Eğitim, Eğitim-Felsefe İlişkisi, Farklı Felsefi Akımların Eğitim Görüşleri

Araştırma Teknikleri(3-0-3)
Bilimsel Yöntem, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Araştırma Metodolojisi

Bilim Felsefesi (2-0-2)
Derste “Bilimin doğası nedir?” sorusu temel alınarak, bilim ile bilim olmayan arasındaki fark üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda bu soru bağlamında, mantıkçı ampirizm, tarihselcilik vb. bilimin doğasının anlaşılmasına ilişkin geliştirilmiş olan farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır.

Psikolojik Testler(2-0-2)
Testlerin oluşturulmasında kullanılan yöntemler. İnsan davranışlarını ölçmede psikolojik testlerin yeri ve anlamı. Kişiyi tanıma ve anlamaya yönelik projektif ve objektif testlerin tanıtılması.

Uygulamalı Sosyoloji (3-0-3)
Sosyal Olgu, Sosyolojik Yöntem, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Uygulamalı Araştırmalar.

VIII. Yarıyıl
Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3-0-3)
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

Öğrenme-Öğretmen Kuram ve Yaklaşımları (3-0-3)
Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

Öğretim İlke ve Yöntemleri(3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Özel Öğretim Yöntemleri-I(4-0-4)
Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Okul Deneyimi I(1-4-3)
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanınması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç, yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

IX. Yarıyıl
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2-3)
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirme ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Sınıf Yönetimi(2-0-2)
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

Özel Öğretim Yöntemleri-II (4-0-4)
Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Okul Deneyimi II(1-4-3)
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

Seçmeli I Mantık Öğretimi(3-0-3)
Doğruluk Fonksiyonu Mantığı, Yüklemler Mantığı.

X. Yarıyıl
Ölçme ve Değerlendirme(3-0-3)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme kavramları, Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler(geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) Bireyler hakkında bilgi toplama yolları, eğitimde kullanılan ölçme araçlar, çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, test planlama geliştirme, ölçme aracı uyarlama aşamaları, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler, test ve madde analizi, değerlendirme ve not verme.

Rehberlik (3-0-3)
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).