Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR101 Coğrafya’ya Giriş I 3 0 3
CR102 Genel Klimatoloji I 2 0 2
CR103 Jeomorfoloji’ye Giriş 3 0 3
CR104 Harita Bilgisi ve Kartografya 2 0 2
CR105 Beşeri Coğrafya 3 0 3
CR106 Hidrografya  I (Akarsu ve Göller) 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. I 2 0 2
Türkçe I 2 0 2
Yabancı Dil I 3 0 3
Kredi 22

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR111 Coğrafya’ya Giriş II 3 0 3
CR112 Genel Klimatoloji II 3 0 3
CR113 Akarsu Jeomorfolojisi 2 0 2
CR114 Nüfus ve Yerleşme 2 0 2
CR115 GenelFizikiCoğrafya 3 0 3
CR116 Hidrografya II(DenizlerveOkyanuslr) 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. 2 0 2
Türkçe II 2 0 2
Yabancı Dil II 3 0 3
 Kredi 22

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR201 Kıbrıs Fiziki Coğrafyası 2 0 2
CR202 Karst Jeomorfolojisi 2 0 2
CR203 Doğal Kaynaklar 3 0 3
CR204 Asya Coğrafyası 3 0 3
CR205 Bitki Coğrafyası 2 0 2
CR206 Ekoloji ve Çevre Sorunları 2 0 2
CR207 TürkDünyasınınCoğrafyası 3 0 3
Bilgisayar I 2 0 2
Yabancı Dil III 3 0 3
Kredi 22

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR211 Enerji Kaynakları 3 0 3
CR212 Avrupa Coğrafyası 3 0 3
CR213 Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler 2 0 2
CR214 Ortadoğu Coğrafyası 3 0 3
CR215 Kıbrıs Beşeri Coğrafyası 2 0 2
CR216 Toprak Coğrafyası 2 0 2
Bilgisayar II 2 0 2
Yabancı Dil IV 3 0 3
 Kredi 20

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR301 Türkiye ve Kıbrıs’ın İklimi 2 0 2
CR302 AfrikaCoğrafyası 3 0 3
CR303 TurizmCoğrafyası 2 0 2
CR304 ZiraatCoğrafyası 3 0 3
CR306 AraziÇalışmaları I 3 0 3
CR307 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 3
CR308 Coğrafi Bilgi Sistemleri I 2 2 3
Kredi 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR311 Kent Bilgi Sistemleri I  2 2 3
CR312 UygulamalıKlimatoloji 2 2 3
CR313 Siyasi Coğrafya 2 0 2
CR314 Coğrafi Bilgi Sistemleri II 2 2 3
CR315 AmerikaCoğrafyası 3 0 3
CR316 AraziÇalışmaları II 3 0 3
CR318 KıyıJeomorfolojisi 2 0 2
 Kredi 18

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR401 Kent Bilgi Sistemleri II 2 2 3
CR402 Afetler Coğrafyası 2 0 2
CR403 Türkiye Beşeri Coğrafyası 3 0 3
CR404 Okyanusya Coğrafyası 3 0 3
CR405 Coğrafya’da Metodoloji 3 0 3
CR406 Harita Analizleri 2 0 2
 Kredi 16

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR411 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3
CR412 Öğretimde Plan.ve Değ. 3 0 3
CR413 Gelişim ve Öğrenme 3 0 3
CR414 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
CR415 Oku lDeneyimi I -II 1 4 3
CR416 Fiziki ve Beşeri Coğrafya Uygulamalrı 2 0 2
CR417 Konualanı Ders Kitabı İnceleme 3 0 3
CR418 Jeomorfoloji Tatbikatı 2 0 2
 Kredi 22

BEŞİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR501 ÖğretimTeknikleriveMateryal Gelştrm 2 2 3
CR502 Sınıf Yönetimi 2 2 3
CR503 ÖzelÖğretimYöntemleri II 2 2 3
CR504 ŞehirCoğrafyası 2 0 2
 Kredi 13

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
CR511 Rehberlik 3 0 3
CR512 ÖğretmenlikUygulaması 2 6 5
CR513 KıbrısJeopolitiği 2 0 2
Kredi 12

Toplam Kredi 187

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

CR101 Coğrafyaya Giriş I
Bu ders coğrafya biliminin temel kavramlarını ve tarih boyunca coğrafyanın gelişimini ele almaktadır. Coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, coğrafya biliminin bölümleri ve coğrafya biliminin kaynakları da bu ders kapsamında anlatılmaktadır.

CR102 Genel Klimatoloji I
Bu derste üç bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde Klimatolojinin konusu ve amacı ile Klimatolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi anlatılmaktadır. İkinci bölümde Atmosfer, atmosferin katları ve atmosferde yer alan gazlar anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, sıcaklık ve dünya üzerindeki dağılışı ile bu dağılışa etki eden etmenlere değinilmektedir.

CR103 Jeomorfolojiye Giriş
Bu derste jeomorfolojinin temel kavramları ve diğer bilimlerle olan ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci bölümde yerkabuğu hareketleri, yerkabuğunun özellikleri, orojenik ve epirojenik hareketler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise belli başlı yapı tipleri ve bunların özellikleri anlatılmaktadır.

CR104 Harita Bilgisi ve Kartografya
Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar.

CR105 Beşeri Coğrafya
Nüfus Coğrafyası’nın genel ilkeleri. Nüfus politikaları ve nüfus teorileri (Klasikler, Fizyograflar, Sosyalistler, Optimum nüfus teorileri). Mekansal dokular, lokasyon, bölgeler ve beşeri coğrafya teorileri ile insanların ilk ortaya çıktıkları yerler, yer yüzünde dillerin, dinlerin ve ırkların dağılışı üzerinde durulmaktadır. Yeryüzündeki ökümen sahaların yatay ve dikey dağılışı ve yerleşmeyi sınırlandıran faktörler anlatılmaktadır.

CR106 Hidrografya I(akarsu ve göller)
Dünya üzerindeki akarsuların kuruluşu, drenaj tipleri, rejimleri, özellikleri, rejimlerine ve debilerine göre akarsular, Göllerin tanımı ve karakterleri ve oluşumlarına göre göl çeşitleri üzerinde durulmaktadır.

II.YARIYIL

CR111 Coğrafyaya Giriş II
Coğrafya’nın önemi, coğrafya eğitimi, anabilimdalları incelenmekte, temel bilgileri kapsamaktadır. Genel coğrafya terimleri, çeşitli pratik çalışmalar, mesafe, yön alan, eğim ölçmeleri vs.

CR112 Genel Klimatoloji II
Klimatoloji I dersinin devamı olup konuların detaylı işlendiği derstir.

CR113 Akarsu Jeomorfolojisi
Akarsu şekilleri işlenmektedir. Yani akarsuların aşındırma ve biriktirme şekillerinin oluşum özellikleri ve bunların insanlara  olan etkisi üzerinde durulmaktadır.

CR114 Nüfus ve Yerleşme
Bu ders iki bölüm halinde incelenmektedir. Bunlar Nüfus Coğrafyası ve Yerleşme Coğrafyası konularıdır. Nüfus coğrafyasında; nüfus artışı ve nüfus artışı ile ilgili görüşler, doğurganlık, ölümler, nüfus siyasetleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun cinsiyet yapısı, göçler, nüfus yoğunluğu ve dağılışı, yeryüzündeki sık ve seyrek nüfuslu alanlar incelenmektedir. Yerleşme coğrafyasında; kır yerleşmeleri, konut tipleri, köy şekilleri, şehirleşme ve şehirler ve şehirlerin tarihi gelişimi anlatılmaktadır.

CR115 Genel Fiziki Coğrafya
Bu derste Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri, Matematik Coğrafya konuları, Harita bilgisi, Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi),Sular coğrafyası(akarsular, yer altı suları, göller, denizler), Klimatoloji (iklim bilgisi), Toprak Coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), Bitki Coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı)  konuları genel olarak ele alınıp incelenmektedir.

CR116 Hidroğrafya II (Denizler ve Okyanuslar)
Bu dersin amacı, denizleri ve okayanusları tanıtarak Dünya’nın su durumunu ortaya koymaktır.

III.YARIYIL

CR201 Kıbrıs Fiziki Coğrafyası
Bu derste Kıbrıs’ın; Jeomorfoloji , hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası, bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı) özellikleri ele alınıp incelenmektedir.

CR202 Karst Jeomorfolojisi
Karst Jeomorfolojisi dersinde konu ile ilgili terimler, karstlaşma koşulları, karstlaşmanın gelişimi ve karstik sahaların dağılışı, belli başlı karstik şekiller anlatılmaktadır..

CR203 Doğal Kaynaklar
Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dersle ilgili temel kavramlar açıklanmakta ve doğal kaynakların sınıflandırılması öğretilmekte ve doğal kaynakların ekonomik önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde metal yeraltı kaynaklarından krom, demir ve bakır gibi madenlerin bütün özellikleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ile güneş enerjisi, hidrolik enerji, biyomas enerji ve nükleer enerji gibi konular üzerinde durulmaktadır.

CR204 Asya Coğrafyası
Bu derste Asya kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR205 Bitki coğrafyası
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bitkileri etkileyen ekolojik şartlar yani bitkiyi etkileyen fiziki şartlar anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise, Dünya üzerinde görülen başlıca bitki formasyonları ele alınmakta ve bunların dağılışları ile bu dağılışı etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır.

CR206 Ekoloji ve Çevre Sorunları
Bu derste; Çevre ve tanımı, çevre ve insan, ekoloji ve ekosistemler, ekosistemlerin genel ve ortak özellikleri, ekosistemlerin sorunları, çevre sorunlarını etkileyen fiziki çevre faktörleri, çevre sorunlarını etkileyen beşeri faktörler, su kirliliği, toprak kirliliği ve çevre sorunu açısından bitki örtüsü konuları üzerinde durulmaktadır.

CR207 Türk Dünyasının Coğrafyası
SSCB’nin dağılmasını hazırlayan etmenler ve Türk Cumhuriyetlerinin kurulması, BDT içindeki Türk Cumhuriyetlerini bölme çabaları, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın fiziki ve beşeri özelliklerinin, ekonomik zenginliklerinin tanıtılması; ayrıca bu cumhuriyetler ile Türkiye ve KKTC ile ilişkilerinin ele alınması ve Dünya ekonomisindeki yerlerinin açıklanması bu dersin konuları içerisindedir.

IV.YARIYIL

CR211 Enerji Kaynakları
Bu derste Dünya enerji durumu, kullanımı, yeryüzündeki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanımı ele alınıp incelenmektedir.

CR212 Avrupa Coğrafyası
Bu derste Avrupa kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR213 Kurak ve Yarıkurak Bölgeler
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi üzerinde durulmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgeleri sınırlandıran etkenler, bu bölgelerin oluşum şartları ile başlıca kurak ve yarı kurak bölge şekilleri ele alınmaktadır.

CR214 Ortadoğu Coğrafyası
Bu derste Ortadoğu ülkelerinin genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR215 Kıbrıs Beşeri Coğrafyası
Bu derste Kıbrıs Nüfus Coğrafyası (nüfus artışı ve nüfus artışı ile ilgili görüşler, doğurganlık, ölümler, nüfus siyasetleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun cinsiyet yapısı, göçler, nüfus yoğunluğu ve dağılışı, Kıbrıs’taki sık ve seyrek nüfuslu alanlar)ve Yerleşme Coğrafyası (kır yerleşmeleri, konut tipleri, köy şekilleri, şehirleşme, şehirler ve şehirlerin tarihi gelişimi) konuları açısından ele alınıp incelenmektedir.

CR216 Toprak Coğrafyası
Dersin birinci bölümünde, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. İkinci bölümde toprak suyu, üçüncü bölümde toprağı oluşturan faktörler, dördüncü bölümde erozyon ve çeşitleri, beşinci bölümde ise erozyonu önleme yöntemleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

V.YARIYIL

CR301 Türkiye ve Kıbrıs’ın İklimi
Bu ders iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde Türkiye’nin iklim özellikleri anlatılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’de iklim elemanlarının dağılışı ve Türkiye iklim bölgeleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise Kıbrıs’ın iklim özellikleri anlatılmaktadır.

CR302 Afrika Coğrafyası
Bu derste Afrika kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR303 Turizm Coğrafyası
Bu derste  Turizm coğrafyası ile ilgili genel bilgiler ve turizm coğrafyasını etkileyen şartlar anlatılmaktadır. Doğal turistik ve beşeri turistik aktiviteler, turist, turizm, turizm çeşitleri, turist talebi, turizm merkezleri, klasik turizm, soft turizm, sağlık turizmi, dağcılık, kültürel farklılıkların turizm açısından önemi vs.

CR304 Ziraat Coğrafyası
Bu derste genel tarım bilgileri, tarım ürünlerinin yeryüzündeki ekim alanlarının dağılışı ve üretim miktarları ele alınıp incelenmektedir. Bitkisel üretimin sınıflandırılması, meyve üretimi, sert kabuklular, yumuşak çekirdekliler, sanayi bitkileri, hammdede açısından önemi, tıbbi bitkiler, tarım sistemleri, tarım tipleri vs.

CR306 Arazi Çalışmaları I
Programda çok önemli yeri olan bu ders kapsamında; teorik olarak öğrenilen terimlerin, kavramların  coğrafi şekil ve haritaların arazide doğruluğunu gözlemlemek amacıyla  saha  etütleri, analiz ve incelemelerin yapıldığı derstir. Arazi incelemeleri için hazırlık ve gözlem safhası bu ders kapsamında yapılacaktır.

CR307 Türkiye Fiziki Coğrafyası
Bu derste Türkiye’nin; Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı) özellikleri ele alınıp incelenmektedir.

CR308 Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Coğrafyanın yeni gelişen ve diğer bilim alanları tarafından da kullanılan coğrafi bilgi kaynaklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bu dersin konuları arasındadır. Teknik ve coğrafi bilgi temelli bir derstir. CBS’nin bileşenleri, donanım ve yazılım hakkında eğitim verilecektir.

VI.YARIYIL

CR311 Kent Bilgi Sistemleri I
Şehirlerin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını ele almak, sorunlari çözücü, etkin mekansal planlama, insanların demografik, sosyal ve ekonomik bilgileri depolayarak, sosyal ve ekonomik planlamayi hedeflemek, altyapi, ulasim, saglik, güvenlik, denetim gibi hizmetlerin daha verimli, güvenilir, zamaninda ve dogru isletilmesini saglamaya yönelik bir derstir.

CR312 Uygulamalı Klimatoloji
Bu derste iklim ile ilgili verilerin grafik, harita ve diğer şekillerle ifade edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, sıcaklık ve yağış haritalarının çizimi, sıcaklık ve yağış grafiklerinin çizimi, Erinç formülüne göre iklim tiplerinin saptanması ve Thorntwaite metoduna göre su bilançosu tablosunun hazırlanması konuları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

CR313 Siyasi Coğrafya
Bu ders kapsamında birinci bölümde, siyasi coğrafya ile ilgili terimler ve başlıca görüşler, siyasi coğrafyanın unsurları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise günümüzde Dünya siyaseti anlatılmaktadır.

CR314 Coğrafi Bilgi Sistemleri II
Coğrafyanın yeni gelişen ve diğer bilim alanları tarafından da kullanılan coğrafi bilgi kaynaklarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bu dersin konuları arasındadır. Teknik ve coğrafi bilgi içerikli bir derstir. Uygulamalara başlangıç, veri toplama, analiz, depolama değerlendirme konularına yer verilecektir.

CR315 Amerika Coğrafyası
Bu derste Amerika kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR316 Arazi Çalışmaları II
Coğrafya uygulamalı bilim dallarından biri olduğu için arazi çalışmaları ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi verilmekte ve uygulamalar yaptırılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yakın çevre araştırmaları ve uygulamaları yaptırılır. Coğrafi bilimsel bir çalışma nasıl yapılır, arazi çalışmasında yöntemler ve uygulamalar.

CR317 Kıyı Jeomorfolojisi
Yeryüzünde çeşitli dış güçlerin oluşturdukları topografyalardan kıyı topografyası, oluşumunda etkili olan faktörler, gelişimleri ve başlıca şekilleri üzerinde durulmaktadır.Denizaltı jeomorfolojisi, kıyı şekilleri, Kıyı tipleri ve denizcilik ekonomisi bakımından önemi, kıyı yönetimi- stratejik-jeopolitik-jeoekonomik yönleriyle incelenecektir.

VII.YARIYIL

CR401 Kent Bilgi Sistemleri II
Kent Bilgi Sistemleri I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrenilen teorik bilgilerin bilgisayar ortamında uygulanmasını kapsar. Belirli sahaların haritalanması, harita analizi harita okuma ve yorumlama bu dersin kapsamı içindedir.

CR402 Afetler Coğrafyası
Bu derste afet ve afetler coğrafyasının önemi ve genel özellikleri işlenmektedir. Doğal afetleri iki gruba ayırarak jeolojik ve jeomorfolojik olmak üzere incelenmektedir. Bu afetlerin oluşumuna neden olan faktörler, Kıbrıs’ta afetlerin dağılışı, sonuçları ve alınması gereken önlemler üzerinde durulmaktadır.

CR403 Türkiye Beşeri Coğrafyası
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’nin nüfus özellikleri anlatılmakta, ikinci bölümde ise Türkiye’de yerleşme özellikleri üzerinde durulmaktadır. Birinci bölüm anlatılırken Türkiye’de nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, kır ve şehir nüfusları gibi konulardan bahsedilmektedir. İkinci bölüm anlatılırken, Türkiye’de yerleşmenin tarihçesi, kırsal yerleşme tipleri ile şehirleşme faaliyetleri ve şehir yerleşmelerinin özellikleri üzerinde durulmaktadır.

CR404 Okyanusya Coğrafyası
Bu derste Okyanusya kıtasının genel fiziki coğrafya özellikleri, yani jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, bitki özellikleri yanında beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ( nüfusları, geçim kaynakları, yeraltı zenginlikleri) ele alınmaktadır.

CR405 Coğrafya’da Metodoloji
Bu derste Coğrafyanın kullanmış olduğu araştırma teknikleri öğretilir. Bu ilkelerden özellikle dağılış, nedensellik ve ilgi-bağlılık ilkelerinin coğrafya araştırmalarında nasıl kullanıldığı örnekler verilerek ve çeşitli uygulamalar yaptırılarak anlatılır. Metodoloji, veri kaynakları ve çeşitli araştırma teknikleri öğretilir.

CR406 Harita Analizleri
Bu ders kapsamında harita okuma, yorumlama, arazideki yerşekillerini harita üzerine işleme konularına yer verilecektir.

VIII.YARIYIL

CR411 Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Bu dersin amacı, öğrencilere öğretmenlik mesleğiyle ilgili temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
CR412 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Eğitimle ilgili temel kavramlar, temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, yıllık, ünite ve günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, hedefler ve hedef davranışlar, eğitim durumları, öğretim yöntem ve teknikleri-stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, ölçme araçlarının özellikleri, ölçme araçlarının nitelikleri, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi.

CR413 Gelişim ve Öğrenme
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde  gelişim, büyüme, olgunlaşma,gelişim kuralları,bedensel büyüme ve gelişme duygusal-cinsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve ergen gelişim kuramlarını incelemektir.İkinci bölümde  öğrenme psikolojisi dersi davranışlarımızın amaçları olan güdüleri açıklayarak başlar,güdülenme kavramları ile devam eder.Davranışçı yaklaşım kuramları: Pavlov, Watson, Thorndike, Guthrie, Skinner ve hull ile sosyal öğrenme kuramları: Dollard ve Miller ile Bandura, bilişsel öğrenme kuramları olan Tolman, Lewin, Köhler ve Gagne açıklanır.Kuramların karşılaştırılması yoluyla öğrenmeyi etkileyen faktörleri tartışmaktır.

CR414 Özel Öğretim Yöntemleri I
Coğrafya dersinin metodolojisi ve okul düzeyinde öğretim yöntemleri, ders araç ve gereçlerine bir yaklaşım. Coğrafya Öğretmeni olmanın anlamı bu derste kavratılır.

CR415 Okul Deneyimi I-II
Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönlerinin gözlemlenmesi amacıyla öğrenciler çevredeki ortaöğretim düzeyindeki okullara gönderilir.

CR416 Fiziki ve Beşeri Coğrafya Uygulamaları
Fiziki ve beşeri coğrafya konularında bilimsel kritik, veri toplama yöntemleri, verilerin işlenmesi. Fiziki ve beşeri coğrafya uygulamaları.

CR417 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Bu derste Coğrafya ile ilgili M.E.B. tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi. Kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı ve benzeri açılardan incelenmesi sağlanır.

CR418 Jeomorfoloji Tatbikatı
Jeomorfolojik yöntemler nelerdir, nasıl uygulanır. Değerlendirme ve mühendislik uygulamaları.
IX.YARIYIL

CR501 Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Bu ders öğretim amaçlı kullanılan  çeşitli görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan materyalleri tanımak ve bu materyallerin öğretim ortamında etkin olarak kullanımına ilişkin ilke ve yöntemleri anlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Bireyin öğrenmesine etki eden tüm faktörler ve Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sürecinde davranış bilimleri bulgularının ve öğretim teknolojilerinin  yeri ve önemi tanıtılacaktır. Bu bilgilerin yanı sıra, materyallerin öğretim ortamına getirdiği avantajlar ile bu materyallerin seçilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerde incelenecektir.

CR502 Sınıf Yönetimi
Bu derste öğrencilerin öğretmenlik mesleğine başladıklarında;kullanacakları, sınıfta öğrenme için gerekli düzeni sağlamak üzere, etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yapacağı uygulamalar ve izleyebileceği stratejiler kavratılır.

CR503 Özel Öğretim Yöntemleri II
Coğrafya dersinin metodolojisi ve okul düzeyinde öğretim yöntemleri, ders araç ve gereçlerine bir yaklaşım. Coğrafya Öğretmeni olmanın anlamı bu derste kavratılır.

CR504 Şehir Coğrafyası
Şehir yerleşmesi nedir. Şehirlerin fizyonomisi ile fonksiyonları. Şehirlerin strüktürü. Şehircilikte aşamalar..

X.YARIYIL

CR511 Rehberlik

CR512 Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmen adaylarının en az 12 hafta bir tam gün ya da iki yarım gün bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisini kazanmasına belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde vermesi; iki saat öğretmenlik uygulaması semineri.

CR514 Kıbrıs Siyasi Coğrafyası
Kıbrıs Adası’nın siyasi coğrafyası, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki yeri ve önemi. Geçmişten günümüze Kıbrıs’ın siyasi gelişimi.