Atatürk Eğitim Fakültesi

Also available in: English, العربية

Atatürk Eğitim Fakültesi

Atatürk Eğitim Fakültesi
Değerli Öğrenciler

Sizleri Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin değerli akademisyenleri adına selamlamaktan kıvanç duyarım.

Gururla ifade etmeliyim ki, Eğitim Fakültesi olarak bizler alanında yetkin akademik personelimiz, teknolojik imkânlarımız, aldığı eğitimden memnun olan öğrencilerimiz, giderek artan akademik yayınlarımız ve mezunlarımızdan aldığımız mükemmel dönütlerle hız alan, bu anlamda bölgemizdeki birçok kuruma öncülük yapan bir fakülte olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sevgili öğrencileri, sizin daha iyi bir eğitim alabilmeniz için yerine getirilmesi gereken bütün sorumluluklarımızın farkındayız. Ve biliyoruz ki, sizler insanlığın geleceği için evrensel yetkinliklerle donanmış bireyler yetiştireceksiniz. Bu yüzden, bizim en temel amacımız sizlere küresel olarak tanınan, yüksek kalitede, içerik olarak zengin ve birçok farklı sertifikalarla desteklenen nitelikli bir eğitim sunmaktır. Fakültemizden diplomasını alan her mezunumuz, gelecek nesilleri entelektüel, üretken, özgüveni yüksek, üst bilişsel öğrenme stratejileriyle donanmış ve özerk bireyler olarak yetiştirebilecek uluslararası bir eğitimci profiline sahiptir.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, araştırma ve eğitimin birlikte harmanlandığı öğrenci merkezli bir kurumdur. Bölümlerimiz farklı özgeçmişlere sahip yetkin personeliyle, ortak hedefimiz olan modern dünyada lider bir fakülte olmak yolunda uluslararası akademik bir karakter ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Fakültemizdeki eğitim uygulamaları; eğitime, yaşam boyu ve çok yönlülük perspektiflerini barındıran sistematik bir yaklaşımla yaklaşarak, öğretim, araştırma ve öğrenmede mükemmelliği yakalamayı amaçlamaktadır. Amacımız öğrencilerimizin hem teorik açıdan alanında yetkin, hem de başarılı uzman eğitimciler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu yüzden amaçlarımız,

 • Akademisyenler ve öğrencilerimizle Eğitim Fakültesi topluluğuna olan aidiyet duygusunu geliştirmek,
 • Fakülte, üniversite ve toplumumuz arasındaki güçlü ilişkilere bağlı olarak eğitim ve araştırma uygulamaları tasarlamak,
 • Eğitim Fakültesi’ndeki iletişimi, diyaloğu ve kaynak paylaşımını destekleyici bir şekilde geliştirmek,
 • Adanmışlık, etik ve profesyonelliği üst seviyelere çıkarmak,
 • Öğrencilerimizin profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları yetenek ve kazanımları elde etmelerine yardımcı olmak ve onları diplomalarının yanı sıra farklı sertifikalarla donanımlı hale getirmek,
 • Öğretim ve araştırma açısından sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşmak,
 • Fakültemizi çeşitli üniversite, fakülte ve kurumlarla bağlantı kurarak uluslararası arenada daha fazla söz sahibi yapmak

Yakın Doğu Üniversitesinin sevgili öğrencileri, oldukça yetkin bir akademik topluluğun ve oldukça sıcak bir akademik ailenin arasında olduğunuzu asla unutmayınız. Bizler, sizin sorunlarınıza ya da gereksinimlerinize çözüm sunmak için güvenilir bir adres olarak her zaman yanınızdayız.

Verimli ve başarılı bir akademik yıl geçirmeniz dileğiyle…

Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ
Dekan

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2002 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 3/2002 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki ana bilim dallarında (programlarında) öğrenim görmeye başlamıştır.

Misyon
Atatürk Eğitim Fakültesi’ nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır.

 • İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen;
 • Yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü (öğretmen, eğitim uzmanı, eğitim danışmanı, insan kaynakları eğitimcisi, öğretim teknoloğu, eğitim yöneticisi, …) yetiştirmektir.
 • Öğrencilerin eğitimsel sorunlarını tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
 • Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
 • Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplusal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. Toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yaygın yapmak,
 • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
 • Tüm akademik ve yöntemsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak.

Vizyon
Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmak. Bunun yanında eğitim-öğretim hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda lisansüstü programalar ile uzmanlar yetiştirmektir.