Atatürk Eğitim Fakültesi

Also available in: English, العربية

Atatürk Eğitim Fakültesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Değerli Öğrenciler

2002 yılından beri varolan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Turkiye Cumhuriyeti’nde bulunan eğitim fakülteleri arasında; öğrenci sayısı, nitelikli akademik kadrosu, teknolojik altyapı ve derslikleri, öğretim elemanı – öğrenci iletişimi, öğrencisine verdiği değer, uygulama olanakları, öğretim üyesi başına düşen bilimsel araştırma ve yayın sayısı bakımından önemli bir yerdedir. Bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimizden dolayı mutluyuz, guruluyuz. Eğitim sistemimizin çağın özelliklerine göre geliştirilmesinde en önemli öğelerden biri öğretmendir.

Öğretmen tüm toplumda insan yetiştirme işlevini üstlenen sistemin vazgeçilmez üyesidir. Öğretmen, okul denen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biridir. Öğretmen okul ve sınıf ortamını canlandıran, öğretim için uygun, ilginç ve zevkli bir duruma getiren kişidir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin akademik ve mesleki bakımdan geleceklerine yön verir, onların doğru bir kişilik kazanmalarına ve hayat görüşü edinmelerine de yardımcı olur.

Hangi düzeyde olursa olsun yapılan eğitimin niteliğini öğretmenin niteliğinden soyutlamak imkansızdır. Çünkü, eğitimin niteliğinin belirleyicisi öğretmendir. Eğitimin niteliği de ülke kalkınmışlık düzeyini önemli oranda etkiler. Bu çerçevede YDÜ, Atatürk Eğitim Fakültesi olarak Türk Eğitim Sistemine nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de mesleki sorumluluğu yüksek, nitelikli ve dinamik öğretmenleri yetiştirmeye çalıştığımız için gururluyuz. Özveri ile çalışan öğretim elemanlarımız ve okul çalışanlarımızın tek bir amacı vardır. Siz öğretmen adaylarımıza en iyi eğitimi sunmaktır. Bizler 150’nin üzerinde öğretim elemanı kadromuz ile Fakültemizde bulunan yirmi (20) öğretmen yetiştiren program ile nitelikli öğretmen eğitimi vermekteteyiz. Ayrıca, Fakültemize bağlı Bölümlerimizin Ana Bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimide vermekteyiz. Bu bağlamda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin danışmanları ve öğretim üyelerimiz ile yaptıkları araştırmalar uluslarası konferanslarda sunulmakta, Dünyaca ünlü bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Bugün, lisans üstü eğitim gören öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin birlikte yayınladıkları araştırmalar TUBİTAK Sosyal Bilimler İndexsi, ERIC, Scopus, British Education Index ve SSCI indexlerinde taranmaktadır. Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi gören toplam bin yedüyüz (17000) civarındaki öğrencilerimiz ile birlikte, bir aile sıcaklığı yuvası içerisinde, her gün dağarcığımıza yeni bilgileri ekleyerek bilgi paylaşımını yaşıyoruz.

Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk Eğitim Fakültemizde öğrenim gördüğünüz için farklısınız. Hergün yaşayarak hissettiğiniz bu farklılığı, en yüce mesleklerden birisi olan öğretmenliğe başladığınız zamanda, daha da belirgin olarak fark edeceksiniz. Kaliteli ve insani eğitim yaklaşımına göre eğitim almanın gururunu yaşayacaksınız. Sizden beklentimiz öğrenim gördüğünüz süreyi çok iyi değerlendirmeniz, bilgi dağarcığınızı sürekli yenileyerek doldurmanızdır. Yeni öğretim yılı hepimize başarılı, hayırlı ve uğurlu olsun.
Sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Dekan

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2002 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 3/2002 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki ana bilim dallarında (programlarında) öğrenim görmeye başlamıştır.

Misyon
Atatürk Eğitim Fakültesi’ nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır.

  • İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen;
  • Yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü (öğretmen, eğitim uzmanı, eğitim danışmanı, insan kaynakları eğitimcisi, öğretim teknoloğu, eğitim yöneticisi, …) yetiştirmektir.
  • Öğrencilerin eğitimsel sorunlarını tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
  • Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
  • Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplusal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. Toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yaygın yapmak,
  • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
  • Tüm akademik ve yöntemsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak.

Vizyon
Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmak. Bunun yanında eğitim-öğretim hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda lisansüstü programalar ile uzmanlar yetiştirmektir.