İşletme Yönetimi (Uzaktan öğretim) Lisans Programı

İşletme Yönetimi (Uzaktan öğretim) Lisans Programı

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 101 İngilizce I 3 0 0 3 6
D-MAN 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
D-ECON 101 İktisata Giriş I 3 0 0 3 6
D-MAT 171 İşletme ve İktisat için Matematik I 3 0 0 3 6
D-CIS 151 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 102 İngilizce II 3 0 0 3 6
D-MAT 172 İşletme ve İktisat için Matematik II 3 0 0 3 6
D-CIS 152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 3 0 0 3 6
D-MAN 102 İşletme Yönetimi 3 0 0 3 6
D-ECON 102 İktisata Giriş II 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 201 İşletmelerdeYazılı İletişim 3 0 0 3 6
D-MAN 206 Hukuka Giriş 3 0 0 3 6
D-ECON 201 Mikro İktisat 3 0 0 3 6
D-MAT 281 İstatistik I 3 0 0 3 6
D-ACC 202 Finansal Muhasebe I 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

IV. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-ENG 202 İşletmelerde Sözlü İletişim 3 0 0 3 6
D-MAN 207 İşletme Hukuku 3 0 0 3 6
D-ECON 202 Mikro İktisat 3 0 0 3 6
D-MAT 282 İstatistik II 3 0 0 3 6
D-ACC 203 Finansal Muhasebe II 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 303 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 6
D-MAN 310 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
D-ECON 306 Para ve Bankacılık 3 0 0 3 6
D-ACC 301 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

VI. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 306 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 310 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 6
D-SOC 301 Sosyoloji 3 0 0 3 6
D-FIN 302 Finansal Yönetimi II 3 0 0 3 6
D-MAN 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MARK 401 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 6
D-MAN 404 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 453 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 4XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
D-MAN 4XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

VIII. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
D-MAN 401 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 6
D-MAN 407 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 4XX Üretim Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MAN 4XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
D-MAN 4XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Toplam Kredi / AKTS 15 30

Ders İçerikleri

ENG 101 İngilizce I
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.
Yukarı

MAT171 İşletme ve İktisat için Matematik I
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik
Fonksiyonlar.
Yukarı

CIS 151 Bilgi Teknolojilere Giriş
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan CIS 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
Yukarı

MAN 101 İşletmeye Giriş
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.
Yukarı

ECON 101 İktisata Giriş I
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini, derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikro iktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.
Yukarı

ENG 102 İngilizce II
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.
Yukarı

MAT 172 İşletme ve İktisat için Matematik II
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, Entegral ve Uygulamaları.
Yukarı

CIS 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kullanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.
Yukarı

MAN 102 İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.
Yukarı

ECON 102 İktisata Giriş II
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz Ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makro iktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para talebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makro iktisatta emek piyasası bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.
Yukarı

ENG 201 İşletmelerde Yazılı İletişim
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.
Yukarı

MAT 281 İstatistik I
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rastgele değişkenler ve rastgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler.
Yukarı

ACC 201 Finansal Muhasebe I
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış Bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.
Yukarı

MAN 206 Hukuka Giriş
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.
Yukarı

ECON 201 Mikro iktisat
Ders Ekonomiye Giriş I dersini temel alır ve mikroekonominin üç ana başlığı altında sınıflanacak konuları ele alır: Tüketim teorisi, Üretim Teorisi, Bilgi ve Belirsizlik. Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimasyonu, üretici kar maksimasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu kapsamda, öğrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimasyonu sağladıklarını öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa gücü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detaylı bilgi verilmesi planlanmaktadır.
Yukarı

ENG 202 İşletmelerde Sözlü İletişim
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.
Yukarı

ACC 203 Finansal Muhasebe II
Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amortisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir.
Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Hesapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.
Yukarı

ECON 202 Makro iktisat
Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Derste toplam gelir, büyüme teorileri, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi, döviz kurları, uluslararası parasal rejimler, işsizlik, enflasyon, istikrar politikaları üzerinde durulacaktır.Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası Ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.
Yukarı

MAT 282 İstatistik II
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.
Yukarı

MAN 207 İşletme Hukuku
Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.
Yukarı

MARK 303 Pazarlama İlkeleri
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.
Yukarı

ACC 301 Yönetim Muhasebesi
Yönetim açısından maliyet muhasebesi dersi; temel kavramlar, maliyetin tanımı, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, finansal tablolar ve muhasebe kayıtları, maliyet türleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, birleşik üretimde maliyetleme, işletme bütçeleri, standart ve değişken maliyet sistemleri ve başa baş analizi konularını içeren bir derstir.
Yukarı

ECON 306 Para ve Banka
Para ve Bankacılık dersinin amacı, para ve bankacılık sektöründe yer alan temel kavramların değerlendirilmesini ve bu kavramlar arasında var olan ilişkilerin anlaşılmasına yönelik temel bilgilerin verilmesinidir. Para, Banka ve finansal kuruluşlarla ilgili konularda teorik ve analitik bilgilerin yanı sıra piyasadaki etkileşimlerine yönelik pratik analizler de yer alacaktır. Derste incelenecek temel konu başlıklarını para teorisi, para politikası, faiz teorileri, maliye politikası, Keynesian Cross Model analizi, ISLM modeli ve uygulamaları, uzun vade para ve mal piyasaları dengesi olarak sıralayabiliriz.
Yukarı

MAN 310 Örgütsel Davranış
İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.
Yukarı

FIN 301 Finansal Yönetim I
Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz’e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.
Yukarı

MARK 306 Pazarlama Yönetimi
Dünya önderlerinden küçük çaplı işletmelere kadar uzanan birçok kuruluşta pazarlamanın işleyiş ve yöntemleri ile bu işleyişin esas sonucu olan pazarlama planı arasında bir güdümsüzlük yaşandığı gözlemleniyor. Pazarlama Yönetimi derslerine katılan öğrenciler pazarlama plan ve uygulanması ile birlikte gerekli yönetim becerilerini de öğrenme fırsatını bulacaklardır.
Yukarı

MAN 308 Yöneylem Araştırması
Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.
Yukarı

FIN 302 Finansal Yönetim II
Ders “Finansal Yönetim I” (FIN 301) dersinin devamıdır. Bu ders aracılığı ile finansal planlama çerçevesinde pro-forma finansal tabloların oluşturulması, başa başnoktası analizleri, riskli projelerin değerlendirme konularına yer verilecektir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi incelenmektedir. Son olarak da işletmelerde uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ile kısa vadeli finansal planlama ve nakit bütçesi yöntemleri konularına değinilmektedir.
Yukarı

MAN 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması; bilimsel araştırma tasarımı, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma sorusu ve evrenin tespiti; veri toplama teknikleri; deney, mülakat, gözlem, soru cetvelleri, ikincil kaynaklar, soru türleri ve soruların ölçeklenmesi, ölçek türleri, örneklem teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik, yazım kuralları.
Yukarı

SOC 301 Sosyoloji
Bu ders, sosyal bilimler alanına tabi olan sosyoloji disiplinin temel kuram ve konularını öğretmeyi amaçlar. Sosyoloji disiplinin içinde farklı metodolojik bakış açılarını incelerken; sosyolojinin temel yapı taşlarını oluşturan kültür, sosyalleşme, sosyal yapı, sosyal kontrol, sosyal norm, toplumsal katmanlaşma, küreselleşme, eşitsizlik biçimleri ve halleri, sosyal hareketler ve sosyal değişim gibi konuları irdeler. Bir başka değişle, bu ders öğrencilerin sosyolojik tahayyül etme kapasitelerini geliştirip dünyada ve etrafımızda cereyan eden toplumsal olgulara yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamayı amaç edinir.
Yukarı

MARK 401 Pazarlama Araştırmaları
Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ders gerek araştırma bulgularının potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.
Yukarı

MAN 404 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, iş gören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, iş gören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretlenme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerleme
Yukarı

MAN 453 Üretim Yönetimi
Gerçek kuruluşlarda verimlilik, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılmasında, yönetim kaynaklarının etkin kullanımı. Üretimde yönetim fonksiyonlarının kapsam muhteviyatının anlaşılması ve uygulama teknikleri. Ayrıca, mal ve hizmet üretiminde, genel konular, yaklaşımlar ve metodların öğrenilmesini içermektedir.
Yukarı

MAN 401 Uluslar arası İşletme
Uluslararası finansal ve ticaret çerçevesinde çok uluslu işletmelerin ekonomik, kültürel, politik ve ekonomik açısından incelenmesi; Uluslararası ticarette karşılaşılan güçlükler, uygulanan stratejiler ve politikalar.
Yukarı

MAN 407 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi, yönetim bilgisi, yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Derste, farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi, yöntemlerinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır. Herhangi bir örgütün vizyon ve misyon söylemleri, uygun stratejilerin üretilmesi, seçilmesi ve değerlendirilmesi, bunların örgüt içerisinde yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilişkilendirilmesi ile ilgili gibi konular, ders bağlamında irdelenmektedir.
Yukarı

Örnek Alan Seçmeli Dersler
ECON 400 Yönetim Ekonomisi
Dersin hedefi; ekonomik teorilerin uygulamalarını anlayarak özellikle firma yönetiminde ekonomik olarak optimum yönde alınacak kararların küresel Ekonomi gerçekleri çerçevesinde ne yönde alınacağı yetisini öğrencilere kazandırmaktır.
Yukarı

FIN 404 Uluslararası Finans
Bu dersin amacı uluslararası finansın temellerini, parite koşullarını, uluslar arası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını öğretmektir. Uluslararası Finansal Sistem; Temel Parite Koşulları; Döviz Piyasaları; Döviz Kuru Politikası; Ülke Riskinin Analizi; Kur Riski ve Yönetilmesi; Vadeli Döviz İşlemleri; Futures Sözleşmeleri; Opsiyon İşlemleri; Yabancı Yatırımların Analizi;
Yukarı

MAN 408 Satış Yönetimi
İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminleşesi, satış programının uygulanması.
Yukarı

MAN 409 Yönetim Bilgi Sistemleri
İşletmelerin çevresel unsurlarla etkileşime açık yapılar olduğunu savunan Sistem Yaklaşımı ile birlikte, Yönetim Bilimine yönelik olarak farklı yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımların temelinde işletmelerin iç ve dış çevrede yaşanan değişimler karşısında, dinamik dengeyi kurmaya çalışan bir canlı olarak ele alınmaya başlanması ve teorilerin bu bakış açısıyla oluşturulması yatmaktadır.
Yukarı

MARK 402 Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlamanın amacı, kapsamı ve uygulayıcıları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası pazar araştırmaları ve bilgi sistemleri; uluslararası pazarların analizleri; uluslararası pazarlama karması kararları; uluslararası pazarlama stratejileri ve uygulamaları; uluslararası pazarlamanın geleceği.
Yukarı