Dersler

Also available in: English

Zorunlu Dersler ve Kredileri

Dersin Adı T P K
Bilişim Teknolojilerinde Araştırma 6 0 6
Öğrenme ve Öğretme Kuramları 6 0 6
Proje 6 0 6
Seminer 0 0 0

Örnek Seçmeli Dersler ve Kredileri

Dersin Adı T P K
Web-page Design for Educational Purposes 6 0 6
Network and Internet Usage 6 0 6
Technologies and Human Interaction 6 0 6
Educational design in Electronic Environment 6 0 6
Information Management in Schools 6 0 6
Theory and Applications in Distance Learning 6 0 6
Computer Applications in Education 6 0 6
Theories and Applications of Educational Design 6 0 6
Problems of the Modern Education 6 0 6
New Approaches in Teaching-Learning 6 0 6
Computer Networks and Communication Technology 6 0 6

DERS İÇERİKLERİ

Bilişim Teknolojilerinde Araştırma 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu derste öğrenciler, bilişim ve öğretim teknolojileri alanına katkı sağlayan araştırma yollarını öğrenecekler. Bilimsel yöntemlerle çalışılacak ve öğrencilerden eğitim araştırmalarının temel çeşitlerini amaç ve yönteme göre sınıflandırmaları beklenecektir. Başlangıç niteliğinde bir araştırma planı hazırlayıp, bunu nasıl yürüteceklerini ve araştırmayı nasıl değerlendireceklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler hem nitel hem de nicel araştırma modellerini içeren araştırma uygulamalarına katılacaklardır.

Öğrenme ve Öğretme Kuramları 6-0-6

Ders İçeriği:
Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kuramlar; öğretim teknolojileri ile ilgili başlıca öğrenme ve öğretme kuramları: davranışcı öğrenme, bilişsel öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, çoklu ortamlı öğrenme; öğrenme ve öğretme kuramlarının çağdaş öğrenme ortamları uygulamalarına yansıtılması ve örnek uygulamaların incelenerek araştırmalar yapılması.

Proje 6-0-6

Ders İçeriği:
Yüksek lisans programının gerekli olan son dersi projedir. Eğitim sürecine meslektaşları ve diğer bölümlerdeki kişilerle işbirliği yaparak yenilikleri dahil etmek. Proje süreci boyunca bir portföy projesinin geliştirilmesi, uygulaması ve sonuçlarının raporlaştırılması. Bireyin programda ve öncesinde edindiği bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı sağlayan bir proje geliştirme süreci olarak tasarlanmıştır.

Öğrenme ve Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders, teknolojinin okullarda öğrenmeyi nasıl etkileyip geliştirdiğini göstermeyi amaçlar. Temel konular, teknolojinin, standart bir müfredatı nasıl güçlendireceği, yazılım ve diğer teknolojik materyal seçimi, okuldaki hedef kitle ile işbirliği yapmak için teknoloji kullanımı, dijital eşitlikçilik, etik, ve özel ihtiyacı olan gruplarla dijital teknoloji kullanımı olacaktır.

Okullarda Değişen Teknoloji Liderliği 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders, okullardaki teknoloji değişikliğinin uygulanması sırasında öğretmenlere liderlik rollerini aşılamak için yardımcı olan kuram, yaklaşım ve stratejilerin genel bir değerlendirmesidir. Derste işlenecek temel konular, okullardaki değişim temsilcisinin rolü, teknolojik olarak yetkin olmayan öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan stratejiler, farklı yeterlik seviyelerine cevap verebilecek teknik ve araçlar, yetişkinler için farklı eğitim model ve yaklaşımları olacaktır. Çeşitli teknolojik eğitim formatlarının etkililiğini eleştirel bir şekilde değerlendirmek için yapılandırılmış gözleme başvurulacaktır. Bu şekilde yönlendirilmiş bir projede, bir teknolojik eğitim semineri hazırlayıp, geliştirilip uygulayacaklardır.

Öğretimin Geliştirilmesinde Teknoloji Kullanımı: Araştırma, Veri ve En iyi Uygulamalar 6-0-6

Ders İçeriği:
Çoklu ortamlarla desteklenen öğrenme süreçlerinin, sistematik planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesine bakış. Eğitimde teknoloji entegrasyonu araştırma sonuçlarının incelenmesi ve öğrenciler tarafından analiz edilip önerilerde bulunulması. İşbirlikli öğrenme ekipleri içerisinde öğrencilerin işbirliği içerisinde öğrenme sürecini geliştirme teknikleri ile ilgili en iyi uygulamalardan verileri toplama, özetleme, analiz etme gibi görevleri üstlenmesi.

Eğitsel Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders, mobil ve kablosuz platformlarda uygulamaların geliştirilmesi ile ilgilidir. Andorid, programlama yazılımı temel olarak, bağımsız uygulamaların geliştirmesi ile ilişkili olan mobil portal ve mobil ticaret sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılır. Öğrenciler yazılımı geliştirmenin tüm aşamalarında; başlangıç, uygulama ve deneme süreçlerinde çalışarak kullanıcı karakterlerini, araç kabiliyetini, ağ kurma altyapısını ve yerleştirme ortamını göz önünde bulundurmayı öğreneceklerdir. Böylece, ilgili kimselerin tüm isteklerini karşılayan, tamamen talep edilen şekilde yazılımlar yapmayı öğreneceklerdir.

Donanım ve Yazılım Geliştirme 6-0-6

Ders İçeriği:
Kurumlarda kullanılan donanım ve yazılımların incelenmesine yönelik çalışmaların yapılması. Kurumlarda yaygın olarak kullanılan farklı işletim sistemleri ve ağ problemlerinin incelenip çözümler üretilmesi. Yazılımların birey ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının belirlenip ihtiyaçlara yönelik ücretli veya ücretsiz uygun web 2.0 araçlarının veya diğer uygulamaların önerilmesi. Donanım ve yazılımın temele alındığı araştırmaların analiz edilmesi.

Donanım ve Etkileşimli ve Yenilikçi Teknolojiler Geliştirme 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders öğretimin tasarlanması ve temin edilmesini için gerekli olan araçları (öğrenciler, öğretmenler ve içerik arasındaki etkileşimi sağlayan uygulama yazılımları gibi) tanımlayıp, bunları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, yeni internet teknolojileri ile ilgili öğretici ve öğrenme araçlarını bulma amaçlanır. Bu araçların özgün bir öğrenme ortamını desteklemek için hangi yollarla iletişim ve işbirliği sağlayabilecekleri de çalışılacaktır. Sunum programları, web araçları, birbirinden bağımsız web servisi sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama oluşturma, sanal gerçeklik, web yazarlığı, online topluluk gibi araçların öğrenme ortamında nasıl kullanılacağı işlenecek konular arasındadır.

Etkileşimli Çoklu ortamlar 6-0-6

Ders İçeriği:
Çoklu ortam uygulamalarına ilişkin temel kavramlar; Çoklu ortam uygulamalarına ilişkin temel kullanım yaklaşımları; Çoklu ortam uygulamalarının türleri; Çoklu ortam ürünlerini tasarlama; Çoklu ortam uygulaması geliştirme; Çoklu ortam uygulamalarının entegrasyonu. Çoklu ortam proje süreçlerinin incelenmesi. Sanal gerçeklik, online topluluklar, Web 2.0 araçları, web yazarlığı gibi konulardan seçilerek derinlemesine incelenerek uygulamalar geliştirilmesi.

Sistem Geliştirme 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders öğretim tasarımının, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme ilkelerini içerir. Öğretim tasarımlarından ADDIE modelinin değerlendirme ve tasarım evrelerine odaklanır. Öğrenciler, gerçek dünya ile ilgili çok yönlü proje dokümanlarını ve yazılımlarını geliştirip gerçek dünya ve gerçek zamanda oluşan öğrenme aktivitelerinde bulunur.

Teknoloji Yönetimi: Planlama, Bütçe ve Değerlendirme 6-0-6

Ders İçeriği:
Eğitim sistemlerinde teknoloji uygulamalarının incelenmesi. Eğitim sistemlerinde teknolojinin uygulanmasına genel bir bakış. Teknoloji entegrasyonunun, erişim, planlama, bütçe, bakım, proje sürecinin tüm evreleri gibi özelliklere etkisinin belirlenmesi. Teknoloji entegrasyonu hakkında mali kararlar için kriterlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

Eğitimde Sosyal Medya 6-0-6

Ders İçeriği:
Dijital çağda öğrenen bireyleri tanımlama Y ve Z kuşağı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlayabilmek dijital çağda nasıl bir eğitim anlayışının ortaya koyulması gerektiğini gözler önüne serecektir. Günümüzün olmazsa olmazlarından Sosyal Medya ve Web 2.0 araçlarını eğitim amaçlı kullanabilmek öğrencilerin öğrenirken sınıf içinde ve dışında daha fazla motive olmasını sağlayacaktır. Özellikle akıllı tahtaları kullanırken dijital kavram haritaları ve etkili araçlar kullanmak dersin kalitesini artıracak ve teknoloji ile eğitimin bir arada yürütülmesinin nasıl avantajlar sağladığını gösterecektir. Uzaktan eğitimin önemli hale gelmeye başladığı günümüzde sanal sınıfları kullanmak öğreticilere avantajlar sağlayarak dijital bir öğretmen nasıl olunur hissini yaşatacaktır. Program süresince mobil cihazlarda da etkili biçimde çalışabilecek birçok eğitsel uygulamanın nasıl kullanılabileceği uygulamalı bir biçimde öğretilecektir. Sosyal eğitim ağlarını kullanmanın yanı sıra popüler sosyal medya araçlarının eğitsel amaçlı nasıl kullanılabileceği bunun yanında materyallerin nasıl geliştirilip dijital ortamlara aktarılması gerektiği ve entegrasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve Proje Yönetimi 6-0-6

Ders İçeriği:
Bu ders, proje yönetimi uygulamasını ve temel kavramları keşfetmeyi amaçlar ve öğrencilere IT projelerinin başarılı bir şekilde nasıl planlanıp, yürütülebileceğini gösterir. Ders süresince, öğrencilerden dersin kavramlarının, araçların ve yöntemlerini kullanmaları beklenir. Bunları yaparken de teknoloji uygulamalarından yararlanmaları ve gerçek dünyayla ilgili problemlere de odaklanmaları gerekir. Öğrenciler projenin kapsamını belirlemek, uygulanabilir proje planları yaratmak ve projeleri kalite, bütçe ve bir programa göre planlamayı öğrenirler. Bu ders, bir projenin yaşama geçirilmesindeki önemli aşamaları, bir projeyi yürütmek ve projeyi tamamlayabilmek için gerekli olan becerileri vermeyi amaçlar.