Türk Dili ve Edebiyatı

Also available in: English


 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI kapsamında 4 anabilim dalı bulunmaktadır.

 1. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
 2. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
 3. Türk Dili Anabilim Dalı
 4. Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

1.YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

GÜZ:

TUR 508 Yaratıcı Yazın

TUR 511 Edebiyat Kuramları

TUR 514 Edebiyat Estetiği

TUR 513 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

BAHAR:

TUR 515 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

TUR 516 Türk Edebiyatında Tiyatro

TUR 527 Eleştiri Kuramları ve Yöntemleri

TUR 536 Alan Araştırması

TUR 537 Seminer

 1. ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

GÜZ:

TUR 508 Yaratıcı Yazın

TUR 511 Edebiyat Kuramları

TUR 522 Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri

TUR 525 Eski Türk Nesrinde Ölçü ve Üslup Değerlendirilmesi

BAHAR:

TUR 532 Tasavvuf Edebiyatında Kavramlar

TUR 535 Somut Olmayan Kültürel Mirasımız

TUR 536 Alan Araştırması

TUR 524 Türk Şiirinde Ölçü Sistemi

TUR 537 Seminer

 1. HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI:

GÜZ:

TUR 508 Yaratıcı Yazın

TUR 511 Edebiyat Kuramları

TUR 531 Anonim Halk Edebiyatı

TUR 533 Kıbrıs Türk Halk Bilgisi

BAHAR:

TUR 528 Halk Edebiyatı Yöntemleri

TUR 534 Masalların Kuramsal İncelenmesi

TUR 535 Somut Olmayan Kültürel Mirasımız

TUR 536 Alan Araştırması

TUR 537 Seminer

4.TÜRK DİLİ ANABİLİM  DALI

GÜZ:

TUR 502 Türk Yazıtları

TUR 506 Satırarası Çeviri Eserlerde Dil İncelemeleri

TUR 508 Yaratıcı Yazın

TUR 509 Anlambilim

BAHAR:

TUR 518 Sözlükbilim

TUR 519 Türk Dilinde Sadeleşme Evreleri

TUR 526 Anlatımbilim

TUR 536 Alan Araştırması

TUR 537 Seminer

Bütün anabilim dallarında dersler tamamlandıktan  sonra

TUR 538 Tez Çalışması I (GÜZ)

TUR 539 Tez Çalışması II(BAHAR) dersleri verilmektedir.

DOKTORA PROGRAMI:

Türk Dili ve Edebiyatı Programı kapsamında  sadece KKTC’li öğrenciler için Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında DOKTORA Programı bulunmaktadır.

 • Prof. Dr. Ghadir GOLKARİAN
  Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Esra KARABACAK
  Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Şevket ÖZNUR
 • Doç. Dr. Burak GÖKBULUT
  Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARACOĞLU
  Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI kapsamında 4 anabilim dalı bulunmaktadır.

 1. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
 2. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
 3. Türk Dili Anabilim Dalı
 4. Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

KREDİ-AKTS

TUR 508 YARATICI YAZIN (3-5)

Bir yazar olmak isterken özellikle dille ilgili sorunlar, ifadeleri kuvvetlendirme üzerinde durulacak , Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir konuyu ele alıp bir yazar gibi yazabilmek için çalışmalar yapılacaktır. Yazarlığa dil yönüyle değinilecektir.

TUR 511 EDEBİYAT KURAMLARI (3-5)      

Bilimsel ve edebi bir eleştirinin niteliklerini saptama, kuram-yöntem ve eleştiri sistemini birbirine bağlama, eleştiri türlerine göre metin değerlendirme üzerinde durulacaktır.

TUR 513 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ (3-5)      

1940 yılında , Garip Akımı’nın ve bu hareketi başlatan Orhan Veli , Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le başlayan I. Yeni Hareketi daha sonra 1950’de Turgut Uyar, Atilla İlhan Berk’le II. Yeni Hareketi’nin incelenmesi ve günümüz Türk şiirinde önemli şahşiyetler ve eserlerinin tahlili üzerinde incelemeler yapılacaktır.

TUR 514 EDEBİYAT ESTETİĞİ (3-5)

Edebi eserlerde motif kavramı üzerinde durularak, duygu ve düşünce motifleri, karakter  ve aksiyon motifleri Türk ve Batı edebiyatlarından örneklerle incelenecektir.

TUR 515 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANI (3-5)

Cumhuriyet döneminin tarihi ve siyasi olaylarının romana yansıması, bu tarz romanların genel özellikleri, konuları üzerinde bu dönemdeki önemli romancıların eserleri ele alınarak incelemeler yapılacaktır.

TUR 516 TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRO(3-5)

Tiyatronun genel özellikleri, geleneksel Türk tiyatrosu ve batı etkisi altındaki Türk tiyatrosu üzerine incelemeler yapılacaktır. Kukla, meddahlık, karagöz Hacivat, orta oyunu, Tanzimat dönemi Türk tiyatrosu, Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosu, cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, tiyatronun günümüze kadarki durumu üzerinde durulacaktır.

TUR 536 ALAN ARAŞTIRMASI  (3-5)

Bilimsel çalışmalarda araştırma yöntemleri, bibliyografya ve dipnot kuralları esaslar üzerinde durularak  Türk Dili ve Edebiyatı alanında   bilimsel çalışma uygulamaları yapılacaktır.

 

TUR 527 ELEŞTİRİ KURAMI VE YÖNTEMLERİ (3-5)

Bilimsel ve edebi bir eleştirinin niteliklerini saptama, kuram-yöntem ve eleştiri sistemini birbirine bağlama, eleştiri türlerine göre metin değerlendirme üzerinde durulacaktır.

TUR 537 SEMİNER (0)

Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yaptırılacaktır.

TUR 522 DİVAN ŞİİRİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ (3-5)

Divan şiirindeki her kelimenin ses, kelime, anlam, kavram açısından değerlendirilmesi, özellikle edebi sanatlar  ve mazmunlar kapsamında incelemeler  yapılarak Divan edebiyatındaki her şairin kelime hazinesi, söz yapısı üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

TUR 525 ESKİ TÜRK NESRİNDE ÖLÇÜ VE ÜSLUP DEĞERLENDİRİLMESİ (3-5)

Nesirdeki cümlelerin ya da cümle içindeki sözcüklerin ses benzerlikleri, ses özellikleri, özellikle secili anlatım ve dönemlere göre nesirdeki genel üslup özellikleri üzerinde durulacaktır.

TUR 524 TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÇÜ SİSTEMİ(3-5)

Prof. Dr. Ghadir Golkarian

Şiirde ritmi sağlayan ölçü  Türk şiirinin tarihi seyri içerisinde incelenecektir. Özellikle hece ve  aruz ölçüsü uygulamalarla değerlendirilecektir.

TUR 532 TASAVVUF EDEBİYATINDA KAVRAMLAR (3-5)

Tekke-tasavvuf edebiyatının sosyal ve kültürel zemini, tarihi gelişimi, manzum ve mensur ürünler, icra ortamı ve işlevleri, önemli şairler (Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna vs.), tasavvufla ilgili kavramlar üzerinde durulacaktır.

TUR 535 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIMIZ(3-5)

Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar (bayramlar, düğünler vs.), temsiller (karagöz, meddahlık vs,), anlatımlar (masal, efsane, halk hikâyesi vs.), bilgiler (halk hekimliği, halk hukuku vs.), beceriler (el sanatları vs.) ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler, kültürel mekânlar (âşık kahvesi vs.), anlamına gelen  somut olmayan kültürel mirasın toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılışı, devamlılık duygusu, kültürel çeşitlilik ve insan yaratıcılığına duyulan  saygı üzerinde durulacaktır.

TUR 531 ANONİM HALK EDEBİYATI (NAZIM VE NESİR)         (3-5)

Halk edebiyatının genel özellikleri, halk edebiyatının temel kavramları ve kaynakları, halk edebiyatı türleri tanım ve tahlili (mit, masal, efsane, halk hikâyesi, destan, fıkra, tekerleme, bilmece, atasözü, mani, türkü ağıt, ninni, deyim, dua-beddua vs.), halk edebiyatı alanında hazırlanmış olan bildiri, makale ve kitapların eleştirisi üzerinde durulacaktır.

TUR 533 KIBRIS TÜRK HALK BİLGİSİ (3-5)

Kıbrıs Türk Halk kültürünün tüm yönleriyle değerlendirilmesi yapılacak ve türlere göre Kıbrıs Türk halk edebiyatı ürünlerinin incelenecektir.

TUR 528 HALK EDEBİYATINDA YÖNTEMLER(3-5)

Tarihî-Coğrafî Fin Yöntemi (Alex Olrik, Antti Aarne, Stith Thompson), Psikoanalitik Kuram, Yapısal Kuramlar (V.Propp, C.Levi-Strauss, Lord Raglan, Eric Hobsbawn) gibi “Metin Merkezli Kuramlar” ve İşlevsel H.B. Kuramı ve Performans Teori gibi “Bağlam Merkezli Kuramlar” üzerinde durulacaktır.

TUR 534 MASALLARIN KURAMSAL İNCELENMESİ (3-5)

Masal türünün tüm özellikleri, Tarihî-Coğrafî Fin Yöntemi (Alex Olrik, Antti Aarne, Stith Thompson), Psikoanalitik Kuram, Yapısal Halk Bilimi Kuramları (V.Propp) gibi özellikle masalları inceleyen  Metin Merkezli Kuramlar, bu kuramlar doğrultusunda masallar incelecektir. Ayrıca masallar yapı, içerik ve işlev özelliklerine göre değerlendirilecektir

TUR 502 TÜRK YAZITLARI (3-5)

Eski Türk Yazıtları ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi açısından incelenerek değerlendirilecektir.

TUR 506 SATIRARASI ÇEVİRİ ESERLERDE DİL İNCELEMELERİ (3-5)

Türkçenin tarihi boyunca yapılan satırarası çeviri eserler, özellikle Kuran çevirilerinin dili incelenecektir.

TUR 509 ANLAMBİLİM (3-5)

Dilbilimin bir dalı olan anlambilimi tanıtılacak, Türk anlambilimi uygulamalarla  incelenecektir.

TUR 518 SÖZLÜKBİLİM (3-5)

Sözlükbilimin dilbilim tarihi içindeki yeri ve Türk sözlükçülüğü üzerinde durulacaktır.

TUR 519 TÜRK DİLİNDE SADELEŞME EVRELERİ(3-5)

Türk dilinde sadeleşmenin tarihi gelişimi verilecek , bu alanda çalışma yapanlar ile eserler üzerinde kronolojik tanıtıcı çalışmalar ve incelemeler yapılacaktır .

TUR 526 ANLATIMBİLİM (3-5)

Anlatımbilim ve yöntemleri Türk Dili ve Edebiyatı alanında uygulamalarla incelenecektir.