Özel Hukuk*

Also available in: English


Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın esas itibariyle amacı özel hukuk alanında gereksinim duyulan uzman hukukçuları KKTC’de yetiştirmektir.

Lisans eğitimi öğrencilerin zorunlu ve seçimlik dersler aracılığıyla ilgili meslek alanlarına yönelik belirli bir formasyona sahip olmalarına yöneliktir. Modern çağın meslek anlayışı asgari formasyonun yanında belirli bir alanda uzmanlaşmayı şart kılmaktadır. Bu açıdan eğer üniversitemiz bünyesinde özel hukuk alanında yüksek lisans programı açma imkanı sağlanır ise lisans eğitimi akabinde öğrencilere özel hukuk alanında uzmanlaşma imkanı sunulmuş olacaktır. Bu sayede de gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel hukuk alanında uzman nitelikli hukukçuların yetişmesine olanak sağlanmış olacaktır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 3’er kredilik 7 (yedi) ders alınması gerekmektedir. Her dönem için öğrenciler en fazla 4 (Dört) ders seçebilirler. Metodoloji dersi (KMH 521) dışındaki dersler seçimliktir. Ders dönemi en çok 4 (Dört) dönemde (2 tam yıl) tamamlanmalıdır.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Hocası
OZH501 Spor Hukuku Prof.Dr. Şeref Ertaş
OZH505 Yeni Sözleşme Tipleri Prof.Dr. Arif Kocaman
OZH507 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Prof.Dr. Işıl Özkan
OZH509 Sermaye Piyasası Hukuku Prof.Dr. Asuman Turanboy
OZH511 Kefalet Hukuku Prof.Dr. Nevzat Koç
KMH 521 Metodoloji Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez
OZH513 Tüketici Hukuku Prof.Dr. Ayşe Havutçu
OZH517 Taşıma Hukuku Prof.Dr. Hakan Karan
OZH521 Çalışma Süresinin Düzenlenmesi Prof.Dr. Polat Soyer
OZH524 Teminat Hukuku Yrd.Doç.Dr. Sabah Altay
OZH523 İş Hukukunun Anayasal Temelleri Prof.Dr. Fazıl Sağlam
OZH525 Medenî Usûl hukukuna hâkim olan ilkeler Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez
OZH530 İcra İflas Hukuku Meseleleri Doç.Dr. Murat Atalı
OZH529 Adli Belge İncelemeleri Prof.Dr. Mehmet Çakıcı
OZH510 “Insider” İşlemler Prof.Dr. Asuman Turanboy
OZH520 Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları Prof.Dr. Rona Aybay
OZH522 Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
536 Çarter Sözleşmeleri ve Konişmento Taşımacılık

S: Seçimlik Ders   /   Z: Zorunlu Ders

Ders İçerikleri

Ders Adı: (OZH 501) Spor Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)nin Olimpik Şartı, uluslararası spor federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar.

Ders Adı: (OZH 502) Spor Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ulusal olimpiyat komiteleri (NOC) ile ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatları.

Ders Adı: (OZH 505) Yeni Sözleşme Tipleri I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 506) Yeni Sözleşme Tipleri II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Factoring Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, Factoring Sözleşmesinin taahhüt işlemi kısmı, Factoring-Temliki. Franchising Sözleşmesi; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 507) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Egemenlik kavramı ve her devletin kamusal gücünün ancak kendi sınırları içinde gerekli olduğu anlatılıp daha sonra mahkeme kararlarının çeşitleri ve tanıma ve tenfize konu olan kararlar açıklanmaktadır.

Ders Adı: (OZH 508) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Türk Uluslararası Özel Hukukunda tanıma ve tenfizin ön şartları ve asli şartları belirlenmekte ve son olarakta mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda tanıma ve tenfiz usulleri incelenmektedir. Her bir başlık için Türk Yargıtay kararlarından örnekler de anlatılarak tartışılmaktadır.

Ders Adı: (OZH 509) Sermaye Piyasası Hukuku
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında KHK, Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetlik, İMKB Kotasyon Yönetmeliği, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Aracı Kurumların Tedriici Tasfiye ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İlgili Diğer Yönetmelikler.

Ders Adı: (OZH 510) “Insider” İşlemler 
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Insider tanımı ve unsurları, Insider işleme ilişkin yasal düzenlemeler, liyakat ve kamuyu aydınlatma, izahname, sirküler.

Ders Adı: (OZH 511) Kefalet Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet Sözleşmesinin unsurları; Geçerli bir asıl borç ilişkisi, Kefilin tam fiil ehliyetine sahip bulunması, Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunluluğu, Borç miktarının sözleşmede yer alması zorunluluğu.

Ders Adı: (OZH 512) Kefalet Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet çeşitleri;  Adi (Olağan) kefalet, Birlikte kefalet, Adi birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) Kefalet, Kefile kefalet, Rücua kefalet, Kefilin hukuki durumu, Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki, Kefil ile borçlu arasındaki ilişki.

Ders Adı: (OZH 513) Tüketici Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Tüketici hukukunda temel yasa 1995 yılında yürürlüğe giren Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanunda tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlere karşı korunması, kapıdan satışlar, haksız sözleşme koşulları, aldatıcı reklamlar gibi konularda tüketiciler lehine koruyucu hükümler mevcuttur. Derste tüketicinin korunmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının nedenleri öncelikle irdelenecek, daha sonra tüketicinin ayıplı mal ya da hizmetlere karşı korunması anlatılacak, yargıtay kararları tartışılacaktır.

Ders Adı: (OZH 514) Tüketici Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:1995 tarihli kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetler dışında kalan diğer yasal düzenlemeler  işlenecektir. Bunların başında da haksız sözleşme kuralları gelmektedir. Borçlar Kanunu tasarısı hükümleri ile Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın haksız sözleşme koşulları ile ilgili hükümleri kıyaslanarak tartışılacaktır. Tüketici Hukuku II dersinde kapıdan satışlar, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar gibi tüketici işlemlerinde tüketicileri koruyucu diğer düzenlemeler de incelenecektir.

Ders Adı: (OZH 515) Ölüme Bağlı Tasarruflar I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet ve İrade Sakatlığı, Şekli Anlamda ölüme Bağlı tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras sözleşmeleri.

Ders Adı: (OZH 516) Ölüme Bağlı Tasarruflar II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Koşula bağlı ve Yüklemeler (Mükellefiyetler), Mirasçılıktan çıkarma, Mirastan Feragat, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hukuka aykırılık ve Yaptırımı, İptal Davası.

Ders Adı: (OZH 517) Taşıma Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Hukukuna Giriş, Uyuşmazlıkların Halli: Yetkili Mahkeme ve Tahkim, Uygulanacak Hukuk: Kaynaklar ve Sırası.

Ders Adı: (OZH 518) Taşıma Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Sözleşmesi, Milletlerarası Eşya Taşımasında Rol Alan Kişiler, Tarafların Borçları, Taşıyanın Sorumluluğu.

Ders Adı: (OZH 519) Kamuyu Aydınlatma İlkesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kamuyu aydınlatma ilkesinin tarihi, tanımı, kapsamı, amacı, işlevi, muhattabı, izahname, sirküler, ilan ve reklam, SPK tebliğ ve düzenlemeleri, çağrı usulü.

Ders Adı: (KMH 521) Metodoloji
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Bilimsel çalışma yöntemleri, Hukukun öğretimi,  hukukçunun yetiştirilmesi,  hukuk alanındaki kaynaklar,  metod – mantık – hukuk metodolojisi,  hukuk problemleri;  inceleme,  çözme,  yazma  (soyut hukuk problemleri,  somut – çekişmeli hukuk problemleri).

Ders Adı: (OZH 520) Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Yabancıların Türkiye’ye girişleri, mükellefiyetleri, vergiler, dava hakkı.

Ders Adı: (OZH 521) Çalışma Süresinin Düzenlenmesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Çalışma süresi, Dinlenme süresi, Fazla çalışma, Kısmi süreli çalışma

Ders Adı: (OZH 522)  Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Bu derste tüketici kredi sözleşmelerinin yapısı, tüketici kredileri çerçevesinde yeni Türk Boçlar Kanununa gore verilecek kefaletler, finansman yoluyla konut kredilerinde getirilen hükümler ve konut finansmanı sözleşmelerinin yapısı, şekli ve hukuki nitelikleri işlenecektir.

 Ders Adı: (OZH 523) İş Hukukunun Anayasal Temelleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Sosyal Hukuk Devlet İlkesi, Sosyal Haklar, Çalışma Hakkı ve Çalışma Özgürlüğü İkilemi.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Hocası
OZH 601 Sorumluluk Hukuku Prof.Dr.
OZH 605 İnşaat Hukuku Prof.Dr. Arif Kocaman
OZH 607 Yabancıların Çalışma Hürriyeti Prof.Dr. Işıl Özkan
OZH 509 Banka Hukuku ve Krediler Prof.Dr. Asuman Turanboy
OZH 613 Türk Hukukunda Üreticinin Sorumluluğu Prof.Dr. Ayşe Havutçu
KMH 521 Metodoloji Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez
OZH 617 Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku Prof.Dr. Hakan Karan
OZH 621 Gayrimenkul Mülkiyetinin Sınırlandırılması
OZH 619 İşçinin Feshe Karşı Korunması Prof.Dr. Polat Soyer
OZH 623 Şirketlerde Vergilendirme Prof.Dr. Ahmet Kumrulu
OZH 622 Kolektif İş Hukukunun Güncel Sorunları Prof.Dr. Fazıl Sağlam
OZH 620 Konsolosluk Hukuku Prof.Dr. Rona Aybay
OZH 614 Evlenmenin Genel Hükümleri Prof.Dr. Ayşe Havutçu
OZH 626 Adli Tıp ve Bilirkişilik Prof.Dr. Mehmet Çakıcı
OZH 634 Denizcilikte Yargı Çözüm Yolları
OZH 636 Gemi İşletilmesinden Doğan Hukuki Durum