Medya ve İletişim Çalışmaları

Also available in: English

1. DERSLER (Bütün derslerin kredisi 3’tür):
Zorunlu Bilimsel Hazırlık Dersleri:
CMN 101 İletişime Giriş
CMN 108 İletişim Tarihi
CMN 202 İletişim Sosyaliji
CMN 217 İletişim Kurumları

Zorunlu Dersler:
CMN 501 Siyasal İletişim
CMN 503 Sanatın Toplumsal Tarihi
CMN 507 Sosyal Bilimlerde Metod Sorunları
CMN 510 Küreselleşme ve İletişim
CMN 511 Kültürel Çalışmalar
JRN 502 Medya ve Hukuk
CMN 530 Seminer (kredisiz)
CMN 590 Tez (kredisiz)

Seçmeli Dersler
CMN 500 Grafik Tasarım Sorunları
CMN 526 Türkiye Toplumunda Ana Fikir Akımları
CMN 531 Söylem Analizi CMN 533 Göstergebilim
CMN 534 Grafik Tasarım Tarihi
CMN 560 KKTC ve Türkiye’de Seçim Kampanyaları
JRN 504 Çağdaş Kültür ve Sanat Sorunları
POL 402 Siyaset Felsefesi
PRL 510 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim
PRL 531 Örgütsel Davranış
PRL 532 Tanıtım Yöntem ve Teknikleri
PRL 544 Siyasal Kampanyalar
RTC 521 Popüler Kültür ve Medya
RTC 523 Sinemanın Toplumsal Tarihi RTC 533 Televizyon Yayınlarında Etik
RTC 535 Film Analizi
RTC 544 Sinema Estetiği

2. DERS İÇERİKLERİ:
Zorunlu Bilimsel Hazırlık Dersleri

CMN 101 İletişime Giriş
CMN 108 İletişim Tarihi
CMN 202 İletişim Sosyaliji

Tezli Yüksek Lisans Derslerin Açıklamaları

CMN 217 ILETISIM KURAMLARI : “İletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim” olarak tanımlayabileceğimiz iletişimin, bir toplumda anlamların değerlerin ve tecrübelerin yaratılmasını, paylaşılmasını ve sunulmasını sağlayan insani etkinlik ve etkileşim süreci olduğunu gösterirken, iletişim meselesini sosyolojik biçimde
düşünmenin temel kuramsal-kavramsal araçlarıyla ve ilişkili araştırmalarıyla tanışmak: Anaakım ve alternatif medya; Eleştirel yaklaşım ve Üç Ayaklı İletişim modeli; kültürel ürün analizleri; kapitalist modernleşme, modernlik ve modernizm; iletişim, kültür, tecrübe ve hegemonya. Özellikle de Eleştirel Kuram (Frankfurt Okulu) ve Kültürel Çalışmalar Yaklaşımları

Zorunlu Dersler
CMN 501 SİYASAL İLETİŞİM: Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim alanlarının ortak verimlerini kullanmayı amaçlayarak siyasal olanın iletişimsel, iletişimsel olanın da siyasal bir muhakemeye kavuşturulmas gerekliliği üzerinde durur. Bir iletişimsel eylem ve özgürlük teorisinin imkanlarıyla vaadlerinin neler olabileceğini araştırır.

CMN 502 MEDYA ve HUKUK: Bu derste, temel iletişim hukuku konuları yanında medya organları ve hukuk arasındaki teorik ve pratik etkileşim üzerinde durulmakta ve alanda konu hakkında yeterli bilgiyle donanabilmek amacıyla, literatür ve alan araştırması yapılmaktadır.

CMN 503 SANATIN TOPLUMSAL TARİHİ: Bu dersin amacı, öğrencilerin bugünün dünyasını kavrayışının, tüm uygarlıkların kültür ve sanat mirasına dayalı olarak biçimlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, sanat, sanatçı, sanat yapıtı, sanat ve toplum ilişkisi konuları etrafında gündeme gelen tanımlar ve tartışmalar ele alınmakta, tarihsel süreç içinde çeşitli uygarlıkların ortaya koyduğu sanatsal yaklaşımlar ve sanat ürünleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Sanat ile iletişim, siyaset, inanç sistemleri, toplumsal cinsiyet, kimlik politikaları, gündelik hayat arasındaki ilişkiler bu çerçeve içinde ele alınmaktadır.

CMN 507 SOSYAL BİLİMLERDE METOD SORUNLARI: Ders, genel olarak sosyal bilimlerin teorik ve metodolojik sorunlarının, epistemolojik bir bağlamda tartışılmasına odaklanmaktadır. Bu amaçla, ilkin temel metodik kavramların açımlanması, daha sonra, sosyal bilimler geleneği ve tarihi içerisinde öne çıkmış yaklaşımların (esas olarak yapısalcılık, eleştirel teori ve yorumsamacılık) bilim ve metod ögelerine yaklaşımı sergilenmeye çalışılmaktadır.

CMN 510 KÜRESELLEŞME ve İLETİŞİM: Bu derste küreselleşmenin ne olduğu ve küreselleşmenin tarihi gelişimi üzerinde durulacaktır. Küreselleşme ve globalizm/ Küresel düşünmek/ Modernlik ve toplumların evrimi/ Küreselleşmenin başlangıcı/ kapitalist modernlik/ 1945 sonrası değişimler/ İş hayatında değişmeler ele alınırken, küresel ortamda iletişimin değişen anlamı, etkileri ve beklentiler üzerinde durulmakta, konu genişletilmektedir.

CMN 511 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR: Dersin temel amacı, maddi ve sembolik olan ikilemini aşan bir kültür meselesi üzerine çalışmaktır. Bu bağlamda kültür nosyonunun antropolojik ve klasik edebi tanımlarını birleştiren bir yaklaşımla, gündelik hayat pratiklerinin, gündelik anlam çerçevelerinin, edebi, sanatsal ve
popüler kültür biçimlerinin, çoklu iktidar ilişkileri içindeki nasıl şekillendiklerinin üzerinde durulmaktadır.

CMN 530 SEMİNER

CMN 590 TEZ

Seçmeli Dersler
POL 402 SİYASET FELSEFESİ: Siyaset felsefesi, ‘siyasal olan’ın kuramsallaştırılmasını bir taraftan siyasal düşünceler tartışmasının öte yandan siayasal teorinin bağlamı içersinde iyi ve özgur bir toplumun kurulmasını problematize ederek gerçekleştirmeyi amaçlayan bir içeriğe sahiptir. Siyasal kurum, süreç ve değerleri, siyasal olanın öznelik konumlarının ve toplumsal sınıfların tarihsel evrim içerisindeki dönüşümlerinin eleştirel bir değerlendirimini de sunmayı hedefler.

CMN 526 TÜRKİYE TOPLUMUNDA ANA FİKİR AKIMLARI: Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak günümüze ulaşan tarihsel süreç içinde toplumsal karşılıklarını bulmuşu olan “- izm”ler ele alınmakta; örneğin, Turancı, Türk-İslam Sentezci, Liberalist, Sosyalist bakış açılarını savunan düşünürler ve eserleri incelenmektedir.

CMN 531 SÖYLEM ANALİZİ: Dersin amacı, söylemsel strateji ve tekniklerin ayrıştırılıp medyada söz dolaşımının yorumsal yöntemler aracılığıyla geliştirilmesidir. XX. Yüzyıl düşüncesindeki söylemsel konumların ideolojik çerçevesini irdeleyen bu ders cinsiyetçilik ve ırkçılık başta olmak üzere etkin söylemsel inşaları da konu almaktadır.

CMN 533 GOSTERGEBILIM: Gösterge kuramının tarihçesi, göstergenin bileşenleri, göstergebilimsel yaklaşımla günümüzde göstergelerin göstergebilim çerçevesinde nasıl değerlendirildiği ve değerlendirileceği ele alınacaktır.Grafik tasarımla ilişkili ürünler seçilerek bu ürünler üzerinden göstergeleri ve dolayısıyla varolanın dışındaki farklı anlamları uzerinde durulacaktir.

CMN 534 GRAFIK TASARIM TARIHI: Dersin amacı, anlam ve anlatımda göstergeleri çözümleme yetisini kazandırmak, göstergebilimsel çözümleme için gerekli kavramsal ve kuramsal altyapıyı oluşturmaktır. İnsanlık tarihinde, mağra resimleriyle başlayan görsel iletişim yöntemlerinin tarihsel süreçteki değişimi ve gelişimi ele alınacaktır. Bu süreçteki önemli tasarımlar ve tasarımcılar incelenerek dönemsel değişimlerin coğrafik ve sosyolojik farklılıklarla birlikte tasarıma olan yansımasının analizi yapılacaktır.

CMN 560 KKTC ve TÜRKİYE’DE SEÇİM KAMPANYALARI: Siyasal iletişim temelinde yürüyen derste pratik olarak geçmiş seçimler üzerinden pratik çalışmalar yapılmakta, seçim şarkılarından el broşürlerine kadar tüm malzeme akademik bir yaklaşımla çözümlenmektedir.

RTC 521 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA: Bu derste endüstri toplumunun baskın kültürel biçimi olan popüler kültürün ortaya çıkışı, üretim-tüketim süreçlleri, ekonomik ve ideolojik etkileşimleri bağlamında ele alınmaktadır. Popüler kültürün günümüzdeki tezahürünün, kültür endüstrisi ve medya süreçleriyle iç içe geçtiği, ideolojik bir içerik taşıdığı yönündeki saptamalar ve karşıt görüşler incelenmektedir.

RTC 523 SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ: Sinema alanındaki tartışma konularının ve bunları kapsayan literatürü tanıtmayı, “film”in arkasında yatan tüm süreçlerin toplumsal ve düşünsel zeminde değerlendirilmesinin önemini göstermeyi amaçlayan bu derste, toplumsal bir kurum olarak sinemanın varolma ve gelişme süreci, hazırlayıcı etmenler, kurumun işleyişi ve öteki kurumlarla ilişkileri 20. Yüzyıl tarihi çerçevesinde, farklı ülkeler açısından ele alınmaktadır.

RTC 533 TELEVİZYON YAYINLARINDA ETİK: Bu derste, günümüzde hala en etkili kitle iletişim araçı olarak kabul edilen “televizyonun” gerçekliğin kurgulanmasındaki etkinliğinin tartışılması hedeflenmiştir. Siyaset ve ideoloji gibi kavramlar, televizyon yayınları çerçevesinde ve meslek etiği açısından, özellikle “haber” ve “haber programları”üzerinden ele alınmakta, uygulamadaki sıkıntılar tartışılmaktadır.

RTC 535 FİLM ANALİZİ: Sinemanın tarihsel ve siyasal bir perspektiften değerlendirildiği bu derste film kültürel bir anlatı formu olarak ele alınmakta, farklı eleştirel yaklaşımların ışığında nasıl çözümlenebileceğine ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir. Ders esas olarak geleneksel anlatı yapısının özellikleri, modernleşme, melodram ve melodramatik tahayyül üzerine odaklanmakta, bu anlatı türünün işleyinde ortaya çıkan değişimler film örnekleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

RTC 544 SİNEMA ESTETİĞİ: Bu dersin kapsamında sinemanın bir sanat dalı olarak algılanışı ve filmlerin ait oldukları dönemlere ait estetik kuramlarla etkileşimleri irdelenmektedir. Dersinin amacı, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen araştırmacılara filmde izleyicilere aktarılan hikayenin, görsel-işitsel-dramatik işlevler çerçevesinde nasıl öykülendiğine dair örnekler sunulmakta ve kendi incelemelerini yapmaları istenmektedir.

VCMD 500 GRAFİK TASARIM SORUNLARI: Dersin amacı, lisans eğitimi süresince grafik tasarım içerikli uygulamalı ders alan öğrencileri yaratılan görsel elamanların algılanış biçimlerini psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir seviyeye ulaştırmaktır. Ders, öğrencileri araştırmaya yöneltecek ve görsel iletişim problemlerini çağdaş tasarım analizleriyle ele alarak tartışma ortamı sağlayacaktır.

JRN 504 ÇAĞDAŞ KÜLTÜR VE SANAT SORUNLARI: Bu ders öğrencileri teoride, modernite, kültür ve sanat kavramları, teorileri, ekolleriyle, pratikte ise somut tarihsel, güncel akımlar, sorunlar ve bu alanda yapılan yayınlar hakkında bilgilendirmenin yanında, iletişim bilimleri bakımından kültür-sanat sorunlarının çözümünde eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi hedeflemektedir.

PRL 531 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ: Bu derste, bir örgüt içerisinde görevli olan tüm bireylerin, grupların ve yöneticilerin psiko-sosyal yapıları, davranışları ele alınmaktadır. Bunun yanında sözü edilen davranışların örgütün topyekün davranışına etkisi incelenmektedir.

PRL 532 TANITIM YONTEM ve TEKNIKLERI: Enformasyon toplumu paradigmasının şekillendirdiği, küresel ölçeğe taşmış, siyasal, sosyal ve kültürel etkileşim ve rekabet ortamı, kurumsal düzeyde kendini anlatmayı çağın bir gereği olarak dayatmaktadır. Bu derste, temel tanıtım strateji yöntem ve teknikleri ile tanıtıma ilişkin ana kavramlar ve yaklaşımlar ele alınmakta; ayrıca tanıtımı ihtiyaç haline getiren paradigma, çok yönlü olarak tartışmaya açılmaktadır.

PRL 544 SİYASAL KAMPANYALAR: Bu derste tarihsel süreç içinde siyasal iletişimin genel çerçevesi çizilerek siyasal reklamcılığın gelişimi ve gerçekleştirilen uygulamalar örnekleriyle ele alınmaktadır. Siyasal iletişimin toplumsal yansımaları, demokrasi, siyasal söylem, reklam kültürü gibi başlıklar altında incelenecek ve Türkiye’deki seçim kampanyaları üzerinde ayrıntılarıyla durulacaktır.

PRL 510 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM: Çağdaş yönetim anlayışında, iletişim teknolojilerinde ve siyasal eğilimlerde gözlenen değişim, insan ilişkilerini de etkilemekte yeniden yapılandırmaktadır. Bu derste, kişilerarası iletişimin etkili ve doğru biçimde nasıl gerçekleşebileceği üzerinde durulmakta, örnek olaylar üzerinden tartışılmaktadır.

3. MEZUNİYET KOŞULLARI:
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin:
TEZLİ PROGRAM’da en az toplam 27 krediyi tamamlaması;
Tüm derslerden CC ve üzeri geçer not alması;
Not ortalamasının BB ve üzerinde olması;
Tezli programda seminer ve tez çalışmalarını başarıyla bitirmesi gereklidir.
Lisans Programından alınacak bilimsel hazırlık derslerinin ve seminerin kredisi yoktur. Zorunlu ve seçmeli derslerin her birinin kredi değeri (3,0) 3’tür.

1. DERSLER (Bütün derslerin kredisi 3’tür):
Zorunlu Bilimsel Hazırlık Dersleri:
CMN 101 İLETİŞİME GİRİŞ
CMN 108 İLETİŞİM TARİHİ
CMN 202 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
CMN 217 ILETISIM KURAMLARI

Zorunlu Dersler
CMN 501 Siyasal İletişim
CMN 503 Sanatın Toplumsal Tarihi
CMN 507 Sosyal Bilimlerde Metod Sorunları
CMN 510 Küreselleşme ve İletişim
CMN 511 Kültürel Çalışmalar
JRN 502 Medya ve Hukuk
RTC, JRN, PRL540 Bölüm Projesi

Seçmeli Dersler
CMN 500 Grafik Tasarım Sorunları
CMN 510 Küreselleşme ve İletişim
CMN 511 Kültürel Çalışmalar
CMN 526 Türkiye Toplumunda Ana Fikir Akımları
CMN 531 Söylem Analizi
CMN 533 Göstergebilim
CMN 534 Grafik Tasarım Tarihi
CMN 560 KKTC ve Türkiye’de Seçim Kampanyaları
JRN 504 Çağdaş Kültür ve Sanat Sorunları
POL 402 Siyaset Felsefesi
PRL 531 Örgütsel Davranış
PRL 544 Siyasal Kampanyalar
RTC 521 Popüler Kültür ve Medya
RTC 523 Sinemanın Toplumsal Tarihi
RTC 533 Televizyon Yayınlarında Etik
RTC 535 Film Analizi
RTC 544 Sinema Estetiği

2. DERS İÇERİKLERİ:
Zorunlu Bilimsel Hazırlık Dersleri
CMN 101 İLETİŞİME GİRİŞ
CMN 108 İLETİŞİM TARİHİ
CMN 202 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

1.DERSLER(Bütün derslerin kredisi 3’tür)
ZORUNLU BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
CMN 101 İletişime Giriş
CMN 108 İletişim Tarihi
CMN 202 İletişim Sosyolojisi
CMN 217 İletişim Kuramları

ZORUNLU DERSLER
CMN 603 İletişim ve Modernlik
CMN 608 Demokrasi, Kültür ve İletişim
CMN 610 Küreselleşme ve İletişim
CMN 630 Seminer (Kredisiz)
CMN 670 Sosyal Bilimlerde Kuram ve Metodoloji
CMN 690 Tez (Kredisiz)

SEÇMELİ DERSLER
CMN 602 Medya ve Hukuk
CMN 604 Çağdaş Kültür ve Sanat Sorunları
CMN 605 Medya, Kültür, Toplum İlişkisi
CMN 606 Kadın, Medya, Siyaset
CMN 609 Türkiye Sineması İncelemeleri
CMN 611 Kültürel Çalışmalar
CMN 612 Sosyal Etkileşim ve İnsan İlişkileri
CMN 613 Eleştirel Halkla İlişkiler Yaklaşımları
CMN 614 Film ve Gerçeklik
CMN 616 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim
CMN 617 İletişim Etiği
CMN 621 Popüler Kültür ve Medya
CMN 622 Sanat, Siyaset, İletişim
CMN 623 Sinemanın Toplumsal Tarihi
CMN 626 Türkiye Toplumunda Ana Fikir Akımları
CMN 627 Türkiye Düşünce Tarihi
CMN 631 Örgütsel Davranış
CMN 633 Göstergebilim
CMN 660 KKTC ve Türkiye’de Seçim Kampanyaları

ZORUNLU BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
CMN 101 İLETİŞİME GİRİŞ

CMN 108 İLETİŞİM TARİHİ

CMN 202 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

CMN 217 ILETISIM KURAMLARI :
İletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim olarak tanımlayabileceğimiz iletişimin, bir toplumda anlamların değerlerin ve tecrübelerin yaratılmasını, paylaşılmasını ve sunulmasını sağlayan insani etkinlik ve etkileşim süreci olduğunu gösterirken, iletişim meselesini sosyolojik biçimde düşünmenin temel kuramsal-kavramsal araçlarıyla ve ilişkili araştırmalarıyla tanışmak: Anaakım ve alternatif medya; Eleştirel yaklaşım ve Üç Ayaklı İletişim modeli; kültürel ürün analizleri; kapitalist modernleşme, modernlik ve modernizm; iletişim, kültür, tecrübe ve hegemonya. Özellikle de Eleştirel Kuram (Frankfurt Okulu) ve Kültürel Çalışmalar Yaklaşımları.

ZORUNLU DERSLER
CMN 603 İLETİŞİM ve MODERNLİK: Bu derste modernlik kavramı ve bu kavramın kaynakları, Rönesans ve Reform döneminin insan, toplum, siyaset anlayışları ele alınmakta, özellikle siyasi süreçler üzerinde durularak modern düşüncenin gösterdiği özellikler tartışmaya açılmaktadır.

CMN 608 DEMOKRASİ, KÜLTÜR ve İLETİŞİM:
Kültür, demokrasi ve iletişim kavramlarının çok boyutlu anlamlandırma çalışılmasının ardından disiplinlerarası bir yaklaşımla bu kavramlar arasındaki etkileşimi konu almakta ve üzerine gitmektedir.Kültür nedir? Kültürlerarası iletişim neden önemlidir? soruları ile giriş yapılan derste amaç kültürlerarası iletişimin kişilerarası ve kültürlerarası iletişim arasındaki farkları etik yaklaşımı, kitle iletişim kuramlarını hatırlayarak, demokrasi kavramıyla birbirini kesen yönleri işaret ederek bir üst seviyeden araştırmalara devam etmektir.

CMN 609 TÜRKİYE SİNEMASI İNCELEMELERİ
Türkiye sinemasının ekonomik ve siyasal ortamla etkileşim içinde geçirdiği evrim süreci üzerine dayanan bu derste, farklı dönemlerde yapılmış olan yerli filmlerin, modernleşme, muhafazakarlık, demokrasi, milliyetçilik, devrimcilik, islamcılık gibi farklı kavramlar çerçevesinde tematik incelemelerinin yapılması amaçlanmaktadır.

CMN 610 KÜRESELLEŞME ve İLETİŞİM:
Bu derste küreselleşmenin ne olduğu ve küreselleşmenin tarihi gelişimi üzerinde durulmaktadır. Modernlik ve toplumların evrimi, küreselleşmenin başlangıcı ve kapitalist modernlik, 1945 sonrası değişimler ve özellikle iş hayatında değişmeler, küreselleşme ve küresel düşünmek gibi konular ele alınırken, küresel ortamda iletişimin değişen anlamı, etkileri ve beklentiler üzerinde durulalarak konu genişletilmektedir.

CMN 670 SOSYAL BİLİMLERDE KURAM ve METODOLOJİ:
Ders, genel olarak sosyal bilimlerin teorik ve metodolojik sorunlarının, epistemolojik bir bağlamda tartışılmasına odaklanmaktadır. Bu amaçla, ilkin temel metodik kavramların açımlanması, daha sonra, sosyal bilimler geleneği ve tarihi içerisinde öne çıkmış yaklaşımların (esas olarak yapısalcılık, eleştirel teori ve yorumsamacılık) bilim ve metod ögelerine yaklaşımı sergilenmeye çalışılmaktadır.

CMN 630 SEMİNER (Kredisiz):
Derste tez aşamasına gelecek öğrencilerin bireysel çalışmalarına ilişkin tartışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin, tez çalışmalarının teorik ve bilimsel çerçevesine ilişkin muhtemel sorun alanları tesbit edilmekte ve öğrenciyle bu sorunların nasıl giderileceğine ilişkin görüşmeler yapılmaktadır. Ders öğrencilerin her alandaki ilgi, beceri ve meraklarını serbestçe tartışabilecekleri bir zemin sunmayı da hedeflemektedir.

CMN 690 TEZ (Kredisiz)

SEÇMELİ DERSLER
CMN 602 MEDYA ve HUKUK: Bu derste, temel iletişim hukuku konuları yanında medya organları ve hukuk arasındaki teorik ve pratik etkileşim üzerinde durulmakta ve alanda konu hakkında yeterli bilgiyle donanabilmek amacıyla, literatür ve alan araştırması yapılmaktadır.

CMN 604 ÇAĞDAŞ KÜLTÜR VE SANAT SORUNLARI:
Modernite, kültür ve sanat kavramları, teorileri, ekolleri ile pratikte: somut, tarihsel, güncel akımlar (-izmleri),bu alanda yapılan yayınlar, sorunlar hakkında bilgilendirme; iletişim bilimleri bakımından kültür ve sanat sorunlarının ve kültür ve sanat kurumlarının sorunlarının çözümlenmesine yönelik derinleşme. Eleştirel düşünce geleneği kazanma, bu geleneği edinmesinin yolunu açmak.

CMN 605 MEDYA, KÜLTÜR TOPLUM İLİŞKİSİ:
Kültür kuramları ışığında iletişim ortamlarının ve koşullarının farklılaşma biçimlerine odaklanan bu ders, yaygın alternatif medyanın tarihinden biriktirilenlerle kültürün değişimininin ve sürekli yeniden yapılanışının haritasını ortaya çıkarmak amacını taşımaktadır. Kültür eleştirisi metinleriyle desteklenen ders, farklı kültürel ürün (görse, yazılı, dijital )ve biçimler üzerinde çalışmayı da öngörmektedir.

CMN 606 KADIN, MEDYA, SİYASET:
Bu derste 1., 2. ve 3. kuşak feminist hareketler ve bu hareketleri araştırmak üzere yapılan çalışmalar ele alınmakta, kadınların kamusal alanda ağırlıklı olarak yer almaya başlaması ile bununla paralel giden kitle iletişiminin gelişme süreci birlikte değerlendirilmektedir. Kadınların medyadaki çalışma koşulları ve ne gibi görevleri üstlendikleri gibi konuların yanı sıra kadınların medya ürünlerindeki temsiliyle kadın çalışanların sayısı arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır.

CMN 609 TÜRKİYE SİNEMASI İNCELEMELERİ:
Türkiye sinemasının ekonomik ve siyasal ortamla etkileşim içinde geçirdiği evrim süreci üzerine dayanan bu derste, farklı dönemlerde yapılmış olan yerli filmlerin, modernleşme, muhafazakarlık, demokrasi, milliyetçilik, devrimcilik, islamcılık gibi farklı kavramlar çerçevesinde tematik incelemelerinin yapılması amaçlanmaktadır.

CMN 611 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR:
Bu derste esas olarak, maddi ve sembolik olan ikilemini aşan bir kültür meselesi üzerine çalışılmaktadır. Bu bağlamda kültür nosyonunun antropolojik ve klasik edebi tanımlarını birleştiren bir yaklaşımla, gündelik hayat pratiklerinin, gündelik anlam çerçevelerinin, edebi, sanatsal ve popüler kültür biçimlerinin, çoklu iktidar ilişkileri içindeki

CMN 612 SOSYAL ETKİLEŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ:
Çağdaş toplum, her gün farklı ve yeni sorunlar getirmektedir. Bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen bu sorunlarla başa çıkmanın güçlüklerinin tartışıldığı bu derste, bireylerin çevrelerine çözüm üreterek etkin biçimde katılma yolları ele alınmaktadır. nasıl şekillendiği üzerinde durulmaktadır.

CMN 613 ELEŞTİREL HALKLA İLİŞKİLER YAKLAŞIMLARI:
Bu derste, pazarlama iletişimi kapsamında geleneksel iletişim yöntemlerinin yanı sıra yeni iletişim yöntemlerini irdelenmekte ve bunların uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

CMN 614 FİLM VE GERÇEKLİK:
Taklit, temsil, ifade, soyutlama gibi kavramların farklı kuramsal ve sanatsal yaklaşımlar açısından nasıl ele alındığı sorusu etrafında kurulan bu derste sinematoğrafinin doğası incelenmekte, filmsel aygıtın fiziki dünyanın/gerçekliğin aslına en yakın kopyasını üretme iddiası tartışılmaktadır.

CMN 616 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM:
Bireylerin, yaşamlarını doğrudan etkileyen sorunlarla başa çıkarken, etkili bir iletişim kurma yetkinliği kazanmasının önemine dayanan bu derste, sözel ve sözel olmayan kişilerarası iletişim yolları irdelenmektedir. Kişilerarası iletişimde engel yaratan savunmacı tutumlar ve bu tutumları besleyen koşullar ele alınmakta, bireyin kendine özgü iletişim tarzını keşfederek iletişim performansını artırması ve farklı durumlar karşısında etkili olacak stratejileri geliştirmesi konusu tartışılmaktadır.

CMN 617 İLETİŞİM ETİĞİ:
Kitle iletişim araçlarının kullanımında kamusal nitelikteki aşınmalara yol açan yapısal koşulların incelendiği bu derste, anılan koşullardan türeyen içerik sorunlarının ahlaki ve felsefi boyutları tartışılmakta, medyanın yaygın kullanımlarıyla birlikte gündeme gelen etik sorunlarına ilişkin yaklaşımlar ele alınmaktadır.

CMN 621 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA:
Bu derste endüstri toplumunun baskın kültürel biçimi olan popüler kültürün ortaya çıkışı, üretim-tüketim süreçleri, ekonomik ve ideolojik etkileşimleri bağlamında ele alınmaktadır. Popüler kültürün günümüzdeki tezahürünün, kültür endüstrisi ve medya süreçleriyle iç içe geçtiği, ideolojik bir içerik taşıdığı yönündeki saptamalar ve karşıt görüşler incelenmektedir.

CMN 622 SANAT, SİYASET, İLETİŞİM:
Bu derste, tarihsel/toplumsal bir perspektiften “sanat”ın siyasetle ilişkisi; sanatın bir ifade biçimi olarak kavranması; düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğü; sanatın Ekonomi politiği, ifade ve yaratma özgürlüklerinin denetlenmesi; propaganda ve sanat ilişkisi gibi konular etrafında mevcut tartışmalar gündeme getirilmektedir. Yeni teknolojilerin, farklı sanat dallarında ve iletişim alanındaki kullanımı, yaratıcılık ve özgürlük kavramı açısından ele alınmaktadır.

CMN 623 SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ:
Sinema alanındaki tartışma konularının ve bunları kapsayan literatürü tanıtmayı, “film”in arkasında yatan tüm süreçlerin toplumsal ve düşünsel zeminde değerlendirilmesinin önemini göstermeyi amaçlayan bu derste, toplumsal bir kurum olarak sinemanın varolma ve gelişme süreci, hazırlayıcı etmenler, kurumun işleyişi ve öteki kurumlarla ilişkileri 20. Yüzyıl tarihi çerçevesinde, farklı ülkeler açısından ele alınmaktadır.

CMN 626 TÜRKİYE TOPLUMUNDA ANA FİKİR AKIMLARI:
Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak günümüze ulaşan tarihsel süreç içinde toplumsal karşılıklarını bulmuşu olan “- izm”ler ele alınmakta; örneğin, Turancı, Türk-İslam Sentezci, Liberalist, Sosyalist bakış açılarını savunan düşünürler ve eserleri incelenmektedir.

CMN 627 TÜRKİYE DÜŞÜNCE TARİHİ:
Bu ders bir yönüyle Türkiye Toplumunda Ana Fikir Akımları adlı dersin devamı niteliğini taşımaktadır. Ziya Gökalp, Osman Hilmi, Nihal Atsız, Mustafa Suphi, Niyazi Berkes gibi isimler etrafında kurulan derste, tarihsel/toplumsal olay ve olgularla düşünceler arasındaki etkileşim irdelenmektedir.

CMN 631 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ:
Bu derste, örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak amacıyla bu davranışları inceleyen ve açıklayan teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Örgüt kültürü, örgüt içinde birey kimliği, örgüt içi grupların işleyişi, örgütsel güdülenme süreçleri, liderlik, tartışma, örgüt içi etik gibi başlıklar altında örgüt çalışanlarının etkinliğinin nasıl artırılacağı tartışılmaktadır.

CMN 633 GOSTERGEBILIM:
Bu derste, gösterge kuramının tarihçesi, göstergenin bileşenleri, göstergebilimsel yaklaşımla günümüzde göstergelerin göstergebilim çerçevesinde nasıl değerlendirildiği ve değerlendirileceği ele alınmaktadır. Grafik tasarımla ilişkili çeşitli ve farklı ürünler seçilerek bu ürünler üzerinden göstergeler ve dolayısıyla varolanın dışındaki farklı anlamların nasıl kurulduğu uzerinde durulacaktır.

CMN 660 KKTC ve TÜRKİYE’DE SEÇİM KAMPANYALARI:
Siyasal iletişim temelinde yürütülen derste tercihan yakın bir gelecekte yapılacak olan seçimler, yoksa geçmiş seçimler üzerinden pratik çalışmalar yapılmaktadır. Seçim kampanyaları sürecinde iletişim ve kitle iletişim kanallarının nasıl kullanıldığı, görsel ve işitsel nitelikteki kampanya metinlerinin hazırlanma süreçleri incelenmektedir. Seçim şarkılarından el ilanlarına, büyük afiş panolarına uzanan yelpaze içinde imgelerin, nasıl inşa edildiği metin çözümlemeleri aracılığıyla saptanmaya çalışılmaktadır.

3. MEZUNİYET KOŞULLARI:
Doktora programı, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinleri, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bilimsel hazırlık dersleri, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Medya ve İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı Doktora Programına kayıtlı öğrenciler, YDÜ. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Doktora Öğretimi” başlığı altındaki maddelerde yer alan zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler.