Klinik Psikoloji

Also available in: English


Prof. Dr. Mehmet Çakıcı
Prof. Dr. Ebru Çakıcı
Doç. Dr. Ülgen Okyayuz
Doç. Dr. İrem Erdem Atak
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
Yrd. Doç. Dr. Füsun Gökkaya
Yrd. Doç. Dr. Hande Çelikay

DERSİN ADI: Araştırma Yöntemleri
DERSİN KODU: Psy 500
DERS İÇERİĞİ: Psikolojide araştırma yöntemleri (gözlem, deneysel araştırma, vaka çalışmaları) ve verilerin değerlendirilmesinde kullanılan temel istatistik yöntemler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste öğrencilerin bir araştırma yapması, verileri bilgisayarda SPSS istatistik programı ile değerlendirerek rapor hazırlanması gerekmektedir. Dersin sonunda öğrencilerden kazanılması beklenen yetiler grupları tanımlayabilme, gruplar arası farkları tesbit edebilme, değişkenler arasında korelasyon ilişkilerini görebilmedir.

DERSİN ADI: Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (I)
DERSİN KODU: Psy 501
DERS İÇERİĞİ: Dersin içeriğini özellikle psikotik bozukluklar ve duygudurum bozukluklarının etyolojisi, semptomatolojisi, dinamik ve kognitif- davranışçı terapi yaklaşımı ile tedavisi oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (II)
DERSİN KODU: Psy 502
DERS İÇERİĞİ: Dersin içeriğini anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozukluklarının etyolojisi, semptomatolojisi ve dinamik ve kognitif-davranışcı terapi yaklaşımı ile tedavisi oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Yaşlılık Psikoloji
DERSİN KODU: Psy 503
DERS İÇERİĞİ: Yaşam boyu gelişim perspektifinden olgunluk ve yaşlılık dönemi, yaşlanmaya bağlı olarak farklılaşan psikomotor, bilişsel ve duygusal değişiklikleri inceler. Yaşlanmayla ilgili olarak yapılan günümüz araştırma bulgu ve konularını tartışır.

DERSİN ADI: Çocukluk Psikopatolojisi
DERSİN KODU: Psy 504
DERS İÇERİĞİ: Psikopatoloji ve gelişim psikolojisinin kesiştiği alanı kapsamaktadır. Gelişim ve değişimin dinamiğini ve bu konuda anne-baba tutumlarının bu süreci nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Çocukluk çağı psikopatolojisinin geniş şekilde tartışılması, hastalık türleri, dinamikleri ve tedavilerini içerir.

DERSİN ADI: Zihinsel Engel
DERSİN KODU: Psy 505
DERS İÇERİĞİ: Bu dersin amacı öğrencilerin zihinsel engeli fonksiyonel ve sistematik açılarından anlamalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için bu dersin içeriğinde: tarihsel ve yasal açıdan zihinsel engel, zihinsel engeli olan bireylerin kişilik özellikleri, eğitimde olması gerekenler ve müfredat planlaması ve yaşam boyu gerekli olan programlar ve konuları kapsamaktadır.

DERSİN ADI: Psikolojik Testler ve Uygulaması
DERSİN KODU: Psy 506
DERS İÇERİĞİ: Klinik psikolojide uygulanan psikolojik testlerin temel prensipleri ve en sık kullanılan zeka ve kişilik testleri hakkında kuramsal bilgi ve uygulama dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Klinik Değerlendirme ve Uygulama
DERSİN KODU: Psy 507
DERS İÇERİĞİ: Dersin amacı klinik alanda öğrencilere süpervizyonla pratik kazandırmaktır. Pratiğin yapılacağı yer her dönem bölüm tarafından belirlenir. Klinik görüşme, gözlem, ölçek ve testlerin seçimi, sonuçların yorumlanması ve terapi planı yapma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders uygulama sırasında meydana çıkan problemlerin belirlenmesi ve tartışılması, ayrıca rapor şekline getirilmesini içerir.

DERSİN ADI: Çağdaş Kişilik Kuramları
DERSİN KODU: Psy 508
DERS İÇERİĞİ: Kişilik kuramlarının derinlemesine incelenmesi. Bu kuramcılar arasında S. Freud ve takipçileri, öğrenme kuramcıları, mizaç kuramcıları, sosyal-öğrenme kuramcıları ve insancıl yaklaşımcılardır. Günümüzde kişilik araştırmaları, kişilik araştırmalarında kullanılan yeni metodlar da incelenmektedir.

DERSİN ADI: Psikoterapi Teknikleri
DERSİN KODU: Psy 509
DERS İÇERİĞİ: Psikanalitik, bilişsel-davranışçı ve humanistik-varoluşçu psikoterapi yaklaşımlarının teorisi ve teknikleri tartışılmaktadır.

DERSİN ADI: Dinamik Psikoterapiler
DERSİN KODU: Psy 510
DERS İÇERİĞİ: Bu dersin içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
• Tanı koyma yönelimli bir yaklaşımı tanıtmak, psikopatoloji ve tedavisi hakkında net bir model sunmak
• Dinamik Psikoterapileri ilk kez öğrenenler için temel kuram ve ilkeleri açıklamak
• Kişilik patolojileri ve psikodinamik psikoterapilere bütünleştirilmiş bir bilgi sunmak
• Uzun bir tedavi süreci olan dinamik psikoterapilerde hedefler, stratejiler, taktikler ve teknikler hakkında bilgi vererek nasıl esnek bir şekilde kullanılacaklarını göstermek.
• Dinamik psikoterapileri diğer tedavi yöntemleriyle nasıl birlikte kullanılabileceği hakkında bilgi vermek.

DERSİN ADI: Bilişsel Davranışçı Terapiler
DERSİN KODU: Psy 511
DERS İÇERİĞİ: Bu ders öğrencilere Bilişsel Davranışçı Terapilerin tarihçesi, kuramı, uygulaması ve ilgili becerileri öğretmeyi amaçlar. Bu ders aynı zamanda Bandura, Ellis, Meichenbaum ve Beck’in tarihsel ve kuramsal temellerini incelemekte. Bunların yanısıra Bilişssel davranışçı terapilerde kullanılan görüşme teknikleri bilişsel yapıları işlemektedir. İncelenecek konular arasında istenmeyen alışkanlık ve davranışların değiştirilmesi, disfonksiyenel düşüncelerle başetme, kendine güveni geliştirme ve motivasyonu artırma vardır.

DERSİN ADI: Davranış Biyolojisi
DERSİN KODU: Psy 512
DERS İÇERİĞİ: İnsan davranışının biyolojik temelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Santral sinir sistemi, beyin bölgelerinin işlevleri, otonom sinir sistemi ve kaygıya yanıtta adrenalinin rolü, hormonlar ve stresle ilişkisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Psiko – Fizyolojik Bozukluklar
DERSİN KODU: Psy 513
DERS İÇERİĞİ: Psiko-fizyolojik bozukluklar kendisini fiziksel belirtilerle gösteren psikolojik disfonksiyonlardır ve psikolojik rahatsızlıklar kategorisindedir. Bu dersin amacı öğrencilere, psiko-fizyolojik bozukluklar ve tedavileri hakkında bilgi vermektir.

DERSİN ADI: Psikolojide Etik
DERSİN KODU: Psy 514
DERS İÇERİĞİ: Genel etik ve klinik psikolojideki etik kuralların verilmesi. Etik karar verme sürecinin anlatılması , farklı durumlarda etik karar alma sürecinin tartışılması, etik problemlerin çözümlenmesi.

DERSİN ADI: Psikofarmakoloji
DERSİN KODU: Psy 515
DERS İÇERİĞİ: İlaçların vücutta emilimi, dağılımı, yıkım ve atım yolları, psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaç grupları, etki mekanizmaları, yan etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Madde Bağımlılığı ve Tedavisi
DERSİN KODU: Psy 516
DERS İÇERİĞİ: Psikoaktif maddelerin etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar, madde kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Çocuk İstismarı
DERSİN KODU: Psy 517
DERS İÇERİĞİ: Çocuk istismarının tanımı, sıklığı, nedenleri, çocuk istismarına bağlı gelişen psikolojik problemler, bunların ortaya çıkışını açıklayan teoriler ve tedavi yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ADI: Psikanalitik Psikopatoloji
DERSİN KODU: Psy 518
DERS İÇERİĞİ: Bu dersde Sigmund Freud’un bütün çalışmaları gözden geçirilmektedir. Psikopatoloji psikanalitik teoriye göre ele alınmaktadır.

DERSİN ADI: Psikolojide Benlik Modelleri – Klasik Yaklaşımlar
DERSİN KODU: Psy 530
DERS İÇERİĞİ: Bu derste öğrenciler benlik ile ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra, biyolojik, açıklayıcı, yaşantısal, dinamik yaklaşımları yöntemleri ile birlikte karşılaştırmalı şekilde görecektir. Dersi tamamlıyan öğrenci bu yaklaşımların benlik ile ilgili teorilerini anlatabilecek, hangi noktalarda farklı bilgilere ulaşbileceğimize dair bir görüş edinecektir.

DERSİN ADI: Psikolojide Benlik Modelleri – Modern Yaklaşımlar
DERSİN KODU: Psy 531
DERS İÇERİĞİ: Bu derste benlik kavramına yapılacak olan kısa bir girişten sonra, öğrenciler biyolojik, tanımsal, fenomenolojik ve dinamik yaklaşımları kıyaslayacaklar ve benlik kavramının günümüzdeki kuramlarına geçiş yapılacaktır.

DERSİN ADI: Ölçek Geliştirme- İstatistik Uygulamaları
DERSİN KODU: Psy 540
DERS İÇERİĞİ:
Öğrencilerin klinik pratiklerinde psikolojik testleri etik olarak uygulayabilmeleri için bilmeleri gereken objektif bir psikolojik ölçek geliştirmek için yapılması gereken adımlardır. Bu dersde klasik ve modern test teorileri ve psikolojik testin yapısı hakkında bilgi verilecektir. Ölçek geliştirmede madde hazırlama, çeşitli istatistik teknikler ve geçerlilik- güvenirlik kavramları üzerinde durulacaktır.

DERSİN ADI: Grup Psikoterapiler- I
DERSİN KODU: Psy 545
DERS İÇERİĞİ: Bu dersde pratik uygulama ile birlikte öğrencilerin grup psikoterapiler konusunda temel bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Grup oluşturma, hasta seçimi, grup terapilerde tedavi edici faktörler, grup terapide etik ilkeler, grup terapilerin dinamiklerine değinilmektedir.

DERSİN ADI: Grup Psikoterapiler- II
DERSİN KODU: Psy 546
DERS İÇERİĞİ: Bu ders PSY 545 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ardı sıra iki dönem olarak alınabilir. Pratik uygulama ile birlikte öğrencilerin grup psikoterapiler konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Grup terapilerde tedavi edici faktörler, grup terapilerin dinamikleri ve farklı grup terapi yöntemlerine değinilmektedir.

DERSİN ADI: Klinik Psikoloji Semineri
DERSİN KODU: Psy 590
DERS İÇERİĞİ:Bu dersin amacı öğrencileri tez konusu seçmek için literatür taraması yapmaya yöneltmek ve araştırma konusu bulup tez önerisi sunmalarına rehberlik yapmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden beklenen ilgilendikleri alanda literatür taraması yapmaları ve tez önerilerini oluşturmalarıdır.

DERSİN ADI: Klinik Psikoloji Stajı I
DERSİN KODU: Psy 595
DERS İÇERİĞİ: Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde danışmanın supervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. Haftada bir saat danışman öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

DERSİN ADI: Klinik Psikoloji Stajı II
DERSİN KODU: Psy 596
DERS İÇERİĞİ: Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde danışmanın supervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. Haftada bir saat danışman öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

DERSİN ADI: Mezuniyet Projesi
DERSİN KODU: Psy 598
DERS İÇERİĞİ: Öğrencilerin klinik psikoloji alanında seçilen bir konuda rapor hazırlaması gerekmektedir. Bu çalışma öğrencilere literatür taraması yaparak farklı kaynaklardan bilgilere ulaşma ve akademik rapor yazma becerilerini geliştirme şansı verecektir.

DERSİN ADI: Yükseklisans Tezi
DERSİN KODU: Psy 599
DERS İÇERİĞİ: Klinik psikoloji alanında seçilen bir konunun araştırılmasıdır. Bu çalışmada öğrencinin alanda kazandığı bilgi birikimini ve bilimsel bir araştırmayı planlayıp, sürdürme ve rapor haline getirme becerisini kullanması gerektirmektedir.