Klinik Psikoloji

Also available in: English


  • Prof. Dr. Mehmet Çakıcı
  • Prof. Dr. Ebru Çakıcı
  • Doç. Dr. Ülgen Okyayuz
  • Doç. Dr. İrem Erdem Atak
  • Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
  • Yrd. Doç. Dr. Füsun Gökkaya
  • Yrd. Doç. Dr. Hande Çelikay

Araştırma Yöntemleri – Psy 500
Psikolojide araştırma yöntemleri (gözlem, deneysel araştırma, vaka çalışmaları) ve verilerin değerlendirilmesinde kullanılan temel istatistik yöntemler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste öğrencilerin bir araştırma yapması, verileri bilgisayarda SPSS istatistik programı ile değerlendirerek rapor hazırlanması gerekmektedir. Dersin sonunda öğrencilerden kazanılması beklenen yetiler grupları tanımlayabilme, gruplar arası farkları tesbit edebilme, değişkenler arasında korelasyon ilişkilerini görebilmedir.

Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (I) – Psy 501
Dersin içeriğini özellikle psikotik bozukluklar ve duygudurum bozukluklarının etyolojisi, semptomatolojisi, dinamik ve kognitif- davranışçı terapi yaklaşımı ile tedavisi oluşturmaktadır.

Yetişkinlik Psikopatolojisi ve Psikoterapi (II) – Psy 502
Dersin içeriğini anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozukluklarının etyolojisi, semptomatolojisi ve dinamik ve kognitif-davranışcı terapi yaklaşımı ile tedavisi oluşturmaktadır.

Yaşlılık Psikoloji – Psy 503
Yaşam boyu gelişim perspektifinden olgunluk ve yaşlılık dönemi, yaşlanmaya bağlı olarak farklılaşan psikomotor, bilişsel ve duygusal değişiklikleri inceler. Yaşlanmayla ilgili olarak yapılan günümüz araştırma bulgu ve konularını tartışır.

Çocukluk Psikopatolojisi – Psy 504
Psikopatoloji ve gelişim psikolojisinin kesiştiği alanı kapsamaktadır. Gelişim ve değişimin dinamiğini ve bu konuda anne-baba tutumlarının bu süreci nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Çocukluk çağı psikopatolojisinin geniş şekilde tartışılması, hastalık türleri, dinamikleri ve tedavilerini içerir.

Zihinsel Engel – Psy 505
Bu dersin amacı öğrencilerin zihinsel engeli fonksiyonel ve sistematik açılarından anlamalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için bu dersin içeriğinde: tarihsel ve yasal açıdan zihinsel engel, zihinsel engeli olan bireylerin kişilik özellikleri, eğitimde olması gerekenler ve müfredat planlaması ve yaşam boyu gerekli olan programlar ve konuları kapsamaktadır.

Psikolojik Testler ve Uygulaması – Psy 506
Klinik psikolojide uygulanan psikolojik testlerin temel prensipleri ve en sık kullanılan zeka ve kişilik testleri hakkında kuramsal bilgi ve uygulama dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Klinik Değerlendirme ve Uygulama – Psy 507
Dersin amacı klinik alanda öğrencilere süpervizyonla pratik kazandırmaktır. Pratiğin yapılacağı yer her dönem bölüm tarafından belirlenir. Klinik görüşme, gözlem, ölçek ve testlerin seçimi, sonuçların yorumlanması ve terapi planı yapma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders uygulama sırasında meydana çıkan problemlerin belirlenmesi ve tartışılması, ayrıca rapor şekline getirilmesini içerir.

Çağdaş Kişilik Kuramları – Psy 508
Kişilik kuramlarının derinlemesine incelenmesi. Bu kuramcılar arasında S. Freud ve takipçileri, öğrenme kuramcıları, mizaç kuramcıları, sosyal-öğrenme kuramcıları ve insancıl yaklaşımcılardır. Günümüzde kişilik araştırmaları, kişilik araştırmalarında kullanılan yeni metodlar da incelenmektedir.

Psikoterapi Teknikleri – Psy 509
Psikanalitik, bilişsel-davranışçı ve humanistik-varoluşçu psikoterapi yaklaşımlarının teorisi ve teknikleri tartışılmaktadır.

Dinamik Psikoterapiler – Psy 510
Bu dersin içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
• Tanı koyma yönelimli bir yaklaşımı tanıtmak, psikopatoloji ve tedavisi hakkında net bir model sunmak
• Dinamik Psikoterapileri ilk kez öğrenenler için temel kuram ve ilkeleri açıklamak
• Kişilik patolojileri ve psikodinamik psikoterapilere bütünleştirilmiş bir bilgi sunmak
• Uzun bir tedavi süreci olan dinamik psikoterapilerde hedefler, stratejiler, taktikler ve teknikler hakkında bilgi vererek nasıl esnek bir şekilde kullanılacaklarını göstermek.
• Dinamik psikoterapileri diğer tedavi yöntemleriyle nasıl birlikte kullanılabileceği hakkında bilgi vermek.

Bilişsel Davranışçı Terapiler – Psy 511
Bu ders öğrencilere Bilişsel Davranışçı Terapilerin tarihçesi, kuramı, uygulaması ve ilgili becerileri öğretmeyi amaçlar. Bu ders aynı zamanda Bandura, Ellis, Meichenbaum ve Beck’in tarihsel ve kuramsal temellerini incelemekte. Bunların yanısıra Bilişssel davranışçı terapilerde kullanılan görüşme teknikleri bilişsel yapıları işlemektedir. İncelenecek konular arasında istenmeyen alışkanlık ve davranışların değiştirilmesi, disfonksiyenel düşüncelerle başetme, kendine güveni geliştirme ve motivasyonu artırma vardır.

Davranış Biyolojisi – Psy 512
İnsan davranışının biyolojik temelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Santral sinir sistemi, beyin bölgelerinin işlevleri, otonom sinir sistemi ve kaygıya yanıtta adrenalinin rolü, hormonlar ve stresle ilişkisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Psiko – Fizyolojik Bozukluklar – Psy 513
Psiko-fizyolojik bozukluklar kendisini fiziksel belirtilerle gösteren psikolojik disfonksiyonlardır ve psikolojik rahatsızlıklar kategorisindedir. Bu dersin amacı öğrencilere, psiko-fizyolojik bozukluklar ve tedavileri hakkında bilgi vermektir.

Psikolojide Etik – Psy 514
Genel etik ve klinik psikolojideki etik kuralların verilmesi. Etik karar verme sürecinin anlatılması , farklı durumlarda etik karar alma sürecinin tartışılması, etik problemlerin çözümlenmesi.

Psikofarmakoloji – Psy 515
İlaçların vücutta emilimi, dağılımı, yıkım ve atım yolları, psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaç grupları, etki mekanizmaları, yan etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Madde Bağımlılığı ve Tedavisi – Psy 516
Psikoaktif maddelerin etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar, madde kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Çocuk İstismarı – Psy 517
Çocuk istismarının tanımı, sıklığı, nedenleri, çocuk istismarına bağlı gelişen psikolojik problemler, bunların ortaya çıkışını açıklayan teoriler ve tedavi yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Psikanalitik Psikopatoloji – Psy 518
Bu dersde Sigmund Freud’un bütün çalışmaları gözden geçirilmektedir. Psikopatoloji psikanalitik teoriye göre ele alınmaktadır.

Psikolojide Benlik Modelleri – Klasik Yaklaşımlar – Psy 530
Bu derste öğrenciler benlik ile ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra, biyolojik, açıklayıcı, yaşantısal, dinamik yaklaşımları yöntemleri ile birlikte karşılaştırmalı şekilde görecektir. Dersi tamamlıyan öğrenci bu yaklaşımların benlik ile ilgili teorilerini anlatabilecek, hangi noktalarda farklı bilgilere ulaşbileceğimize dair bir görüş edinecektir.

Psikolojide Benlik Modelleri – Modern Yaklaşımlar – Psy 531
Bu derste benlik kavramına yapılacak olan kısa bir girişten sonra, öğrenciler biyolojik, tanımsal, fenomenolojik ve dinamik yaklaşımları kıyaslayacaklar ve benlik kavramının günümüzdeki kuramlarına geçiş yapılacaktır.

Ölçek Geliştirme- İstatistik Uygulamaları – Psy 540
DERS İÇERİĞİ:
Öğrencilerin klinik pratiklerinde psikolojik testleri etik olarak uygulayabilmeleri için bilmeleri gereken objektif bir psikolojik ölçek geliştirmek için yapılması gereken adımlardır. Bu dersde klasik ve modern test teorileri ve psikolojik testin yapısı hakkında bilgi verilecektir. Ölçek geliştirmede madde hazırlama, çeşitli istatistik teknikler ve geçerlilik- güvenirlik kavramları üzerinde durulacaktır.

Grup Psikoterapiler- I – Psy 545
Bu dersde pratik uygulama ile birlikte öğrencilerin grup psikoterapiler konusunda temel bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Grup oluşturma, hasta seçimi, grup terapilerde tedavi edici faktörler, grup terapide etik ilkeler, grup terapilerin dinamiklerine değinilmektedir.

Grup Psikoterapiler- II – Psy 546
Bu ders PSY 545 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ardı sıra iki dönem olarak alınabilir. Pratik uygulama ile birlikte öğrencilerin grup psikoterapiler konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Grup terapilerde tedavi edici faktörler, grup terapilerin dinamikleri ve farklı grup terapi yöntemlerine değinilmektedir.

Klinik Psikoloji Semineri – Psy 590
DERS İÇERİĞİ:Bu dersin amacı öğrencileri tez konusu seçmek için literatür taraması yapmaya yöneltmek ve araştırma konusu bulup tez önerisi sunmalarına rehberlik yapmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden beklenen ilgilendikleri alanda literatür taraması yapmaları ve tez önerilerini oluşturmalarıdır.

Klinik Psikoloji Stajı I – Psy 595
Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde danışmanın supervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. Haftada bir saat danışman öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Klinik Psikoloji Stajı II – Psy 596
Bu dersin amacı öğrencilerin ilgili hastane ve kliniklerde danışmanın supervizyonunda çalışarak uygulama tecrübesi kazanmasıdır. Haftada bir saat danışman öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Mezuniyet Projesi – Psy 598
Öğrencilerin klinik psikoloji alanında seçilen bir konuda rapor hazırlaması gerekmektedir. Bu çalışma öğrencilere literatür taraması yaparak farklı kaynaklardan bilgilere ulaşma ve akademik rapor yazma becerilerini geliştirme şansı verecektir.

Yükseklisans Tezi – Psy 599
Klinik psikoloji alanında seçilen bir konunun araştırılmasıdır. Bu çalışmada öğrencinin alanda kazandığı bilgi birikimini ve bilimsel bir araştırmayı planlayıp, sürdürme ve rapor haline getirme becerisini kullanması gerektirmektedir.