Kamu Hukuku*

Also available in: English


Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın esas itibariyle amacı kamu hukuku alanında gereksinim duyulan uzman hukukçuları yetiştirmektir.

Lisans eğitimi öğrencilerin zorunlu ve seçimlik dersler aracılığıyla ilgili meslek alanlarına yönelik belirli bir formasyona sahip olmalarına yöneliktir. Modern çağın meslek anlayışı asgari formasyonun yanında belirli bir alanda uzmanlaşmayı şart kılmaktadır. Bu açıdan eğer üniversitemiz bünyesinde kamu hukuku alanında yüksek lisans programı açma imkanı sağlanır ise lisans eğitimi akabinde öğrencilere kamu hukuku alanında uzmanlaşma imkanı sunulmuş olacaktır. Bu sayede de gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu hukuku alanında uzman nitelikli hukukçuların yetişmesine olanak sağlanmış olacaktır.


 Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ders döneminde 3’er kredilik 7 (yedi) ders alınması gerekmektedir. Her dönem için öğrenciler en fazla 4 (Dört) ders seçebilirler. Metodoloji (KMH 521) dersi dışındaki dersler seçimliktir. Ders dönemi en çok 4 (Dört) dönemde (2 tam yıl) tamamlanmalıdır.

Ders Programı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Hocası
KMH527 Karşılaştırmalı Yönetim Hukuku Prof.Dr. Yıldırım Uler
KMH555 Kamu Hukuku ile Devlet Teorilerinin Tarihsel Örtüşme Süreçleri Prof.Dr. Ümit Hassan
KMH503 Roma Devlet Doktrinleri ve Modern Devletlerin Kamu Hukuku İlkelerine Etkileri Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu
KMH505 Uluslararası Toplumda Uluslararası Yargı ve Hakemlik Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı
KMH507 Vergi Yargısı Prof.Dr. Ahmet Kumrulu
KMH521 Metodoloji Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez
KMH530 Anayasa Yargısında Karar İncelemeleri Prof.Dr. Fazıl Sağlam
KMH519 Modernlik ve Modern Devlet
KMH513 Türk Dış Politikası Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel
KMH512 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından İnsan Hakları Prof.Dr. Durmuş Tezcan
KMH522 Avrupa Ceza Hukuku Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem
KMH510 Uluslararası Havacılıkta İktidar İlişkileri ve Hukuk Politikası Yrd.Doç.Dr. Reşat Volkan Günel
KMH518 Deniz Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü Yrd.Doç.Dr. Derya Aydın Okur
KMH526 Hukuk ve Sinema Yrd.Doç.Dr. Tutku Tuğyan
Ders İçerikleri
 

Ders Adı: (OZH 501) Spor Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)nin Olimpik Şartı, uluslararası spor federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar.

Ders Adı: (OZH 502) Spor Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ulusal olimpiyat komiteleri (NOC) ile ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatları.

Ders Adı: (OZH 505) Yeni Sözleşme Tipleri I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 506) Yeni Sözleşme Tipleri II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Factoring Sözleşmesi’nin; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, Factoring Sözleşmesinin taahhüt işlemi kısmı, Factoring-Temliki. Franchising Sözleşmesi; tarihi, tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve borçlar, sözleşmenin sona ermesi.

Ders Adı: (OZH 507) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Egemenlik kavramı ve her devletin kamusal gücünün ancak kendi sınırları içinde gerekli olduğu anlatılıp daha sonra mahkeme kararlarının çeşitleri ve tanıma ve tenfize konu olan kararlar açıklanmaktadır.

Ders Adı: (OZH 508) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:
Kısa ders tanımı:Türk Uluslararası Özel Hukukunda tanıma ve tenfizin ön şartları ve asli şartları belirlenmekte ve son olarakta mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda tanıma ve tenfiz usulleri incelenmektedir. Her bir başlık için Türk Yargıtay kararlarından örnekler de anlatılarak tartışılmaktadır.

Ders Adı: (OZH 509) Sermaye Piyasası Hukuku
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında KHK, Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetlik, İMKB Kotasyon Yönetmeliği, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Aracı Kurumların Tedriici Tasfiye ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İlgili Diğer Yönetmelikler.

Ders Adı: (OZH 510) “Insider” İşlemler
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Insider tanımı ve unsurları, Insider işleme ilişkin yasal düzenlemeler, liyakat ve kamuyu aydınlatma, izahname, sirküler.

Ders Adı: (OZH 511) Kefalet Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet Sözleşmesinin unsurları; Geçerli bir asıl borç ilişkisi, Kefilin tam fiil ehliyetine sahip bulunması, Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunluluğu, Borç miktarının sözleşmede yer alması zorunluluğu.

Ders Adı: (OZH 512) Kefalet Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kefalet çeşitleri;  Adi (Olağan) kefalet, Birlikte kefalet, Adi birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) birlikte kefalet, Zincirleme (müteselsil) Kefalet, Kefile kefalet, Rücua kefalet, Kefilin hukuki durumu, Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki, Kefil ile borçlu arasındaki ilişki.

Ders Adı: (OZH 513) Tüketici Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Tüketici hukukunda temel yasa 1995 yılında yürürlüğe giren Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanunda tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlere karşı korunması, kapıdan satışlar, haksız sözleşme koşulları, aldatıcı reklamlar gibi konularda tüketiciler lehine koruyucu hükümler mevcuttur. Derste tüketicinin korunmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının nedenleri öncelikle irdelenecek, daha sonra tüketicinin ayıplı mal ya da hizmetlere karşı korunması anlatılacak, yargıtay kararları tartışılacaktır.

Ders Adı: (OZH 514) Tüketici Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:1995 tarihli kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetler dışında kalan diğer yasal düzenlemeler  işlenecektir. Bunların başında da haksız sözleşme kuralları gelmektedir. Borçlar Kanunu tasarısı hükümleri ile Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın haksız sözleşme koşulları ile ilgili hükümleri kıyaslanarak tartışılacaktır. Tüketici Hukuku II dersinde kapıdan satışlar, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar gibi tüketici işlemlerinde tüketicileri koruyucu diğer düzenlemeler de incelenecektir.

Ders Adı: (OZH 515) Ölüme Bağlı Tasarruflar I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet ve İrade Sakatlığı, Şekli Anlamda ölüme Bağlı tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras sözleşmeleri.

Ders Adı: (OZH 516) Ölüme Bağlı Tasarruflar II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Koşula bağlı ve Yüklemeler (Mükellefiyetler), Mirasçılıktan çıkarma, Mirastan Feragat, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hukuka aykırılık ve Yaptırımı, İptal Davası.

Ders Adı: (OZH 517) Taşıma Hukuku I
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Hukukuna Giriş, Uyuşmazlıkların Halli: Yetkili Mahkeme ve Tahkim, Uygulanacak Hukuk: Kaynaklar ve Sırası.

Ders Adı: (OZH 518) Taşıma Hukuku II
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Milletlerarası Eşya Taşıma Sözleşmesi, Milletlerarası Eşya Taşımasında Rol Alan Kişiler, Tarafların Borçları, Taşıyanın Sorumluluğu.

Ders Adı: (OZH 519) Kamuyu Aydınlatma İlkesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Kamuyu aydınlatma ilkesinin tarihi, tanımı, kapsamı, amacı, işlevi, muhattabı, izahname, sirküler, ilan ve reklam, SPK tebliğ ve düzenlemeleri, çağrı usulü.

Ders Adı: (KMH 521) Metodoloji
Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3
Kısa ders tanımı:Bilimsel çalışma yöntemleri, Hukukun öğretimi,  hukukçunun yetiştirilmesi,  hukuk alanındaki kaynaklar,  metod – mantık – hukuk metodolojisi,  hukuk problemleri;  inceleme,  çözme,  yazma  (soyut hukuk problemleri,  somut – çekişmeli hukuk problemleri).

Ders Adı: (OZH 520) Yabancılar Hukukunun Güncel Sorunları
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Yabancıların Türkiye’ye girişleri, mükellefiyetleri, vergiler, dava hakkı.

Ders Adı: (OZH 521) Çalışma Süresinin Düzenlenmesi
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı:Çalışma süresi, Dinlenme süresi, Fazla çalışma, Kısmi süreli çalışma

Ders Adı: (OZH 522)  Tüketici Kredileri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Bu derste tüketici kredi sözleşmelerinin yapısı, tüketici kredileri çerçevesinde yeni Türk Boçlar Kanununa gore verilecek kefaletler, finansman yoluyla konut kredilerinde getirilen hükümler ve konut finansmanı sözleşmelerinin yapısı, şekli ve hukuki nitelikleri işlenecektir.

 Ders Adı: (OZH 523) İş Hukukunun Anayasal Temelleri
Dersin haftalık ders ve uygulama saati:3
Kısa ders tanımı: Sosyal Hukuk Devlet İlkesi, Sosyal Haklar, Çalışma Hakkı ve Çalışma Özgürlüğü İkilemi.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Hocası
KMH603 Mülkiyet Hakkının Kökeni ve Modern Hukuktaki Konumu Prof.Dr. Bülent Tahiroğlu
KMH605 Uluslararası Ekonomik Hukuk Sorunları Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı
KMH607 Vergilendirme ve Anayasal İlkeler Prof.Dr. Ahmet Kumrulu
KMH611 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Prof.Dr. Durmuş Tezcan
KMH613 Uluslararası Hukuk Perspektifinde Kıbrıs Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel
KMH521 Metodoloji Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez
KMH666 Hukuk ve Edebiyat Yrd.Doç.Dr. Tutku Tuğyan
KMH617 Uzay Madenciliği ve Uluslararası Hukuk Yrd.Doç.Dr. Resat Volkan Günel
KMH619 Genel Modern Devlet Teorisi
KMH621 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem
KMH623 Yeni Teknolojik Gelişmeler ve Silahlı Çatışma Hukuku Yrd.Doç.Dr. Derya Aydın Okur
KMH627 Yönetsel Yargı’nın Güncel Sorunları Prof.Dr. Yıldırım Uler
KMH629 Kamu Hukukunun Tarihsel Kaynakları Prof.Dr. Ümit Hassan
KMH630 Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması Prof.Dr. Fazıl Sağlam