İnsan Kaynakları Yönetimi*

Also available in: English


  • Prof.Dr. Tülen Saner
  • Doç.Dr. Erdal Güryay
  • Yrd.Doç.Dr. Okan Yeloğlu
  • Dr. Ahmet Ertugan
  • Ali Malek

Ders Programı: (10 ders + Bitirme projesi = 30 kredi)
(8 ders + Tez=24 Kredi)

I. Dönem

İKY 503 Örgütsel Davranış
İKY 505 İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY 507 Endüstride İstihdam ve Sosyal Güvenlik
İKY 509 İleri Araştırma Yöntemi ve Seminer

II. Dönem

İKY 504 Ücret Yönetimi
İKY 510 Stratejik Yönetim
İKY 5XX Seçmeli ders
İKY 5XX Secmeli ders

III. Dönem

İKY 5XX Seçmeli ders
İKY 5XX Secmeli ders
İKY 520 Bitirme Projesi
İKY 500 Tez

Seçmeli Dersler:

İKY 502 Performans ve Kariyer Yönetimi
İKY 506 Örgütsel İletişim
İKY 508 Yönetim ve Organizasyon
İKY 511 Endüstride Yönetim
İKY 512 Yönetim Bilgi Sistemleri
İKY 513 Yönetim Ekonomisi
İKY 515 Proje Yönetimi


DERSLERİN AÇILIMI

İKY 503 Örgütsel Davranış
Örgütlerin rekabetçi bir çevrede veya kendi iç çevresinde nasıl davrandığının anlaşılmasına yönelik olarak hazırlanan bu derste, bireysel tutum ve değerler, grup davranışları ve iş takımları, bir system olarak örgütler ve kültürel dinamikleri ile değişim ve stress ve çatışma yönetimi gibi konular; katılımcılarla bilgi yönetimi temelinde örneklerle tartışılmaktadır. Etkin bir bilgi yönetimi için gerekli örgütsel davranış modelleri, ders içerisinde katılımcılarla beyin cimnastiği yapılarak irdelenmeye çalışılmaktadır.

İKY 505 İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders öncelikle örgütlerde “insan” olgusunun önemini kimi örgüt kuramları açısından irdelemektedir. Bu bağlamda insan kaynaklarının işlevleri, stratejik düzeyde tartışılmakta ve özellikle çalışan-örgüt beklentileriyle ilişkili olarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Ders, bazı çağdaş insan kaynakları yaklaşımlarını, sosyal medya aracılığıyla karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. .

İKY 507 Endüstride İstihdam ve Sosyal Güvenlik

Bu derste endüstri ilişkileri kavramı,bu ilişkilerin tarihsel gelişimi,endüstri ilişkilerinin aktörleri,işçi-işveren ilişkileri,istihdam ve istihdam şekilleri,bireysel çalışma ilişkileri ve kollektif çalışma ilişkileri(toplu sözleşme düzeni) iradelenecektir. Bunun yanısıra sosyal güvenlik kavramının anlamı ve dünyadaki tarihsel gelişimi,farklı sosyal güvenlik sistemleri,sosyal güvenlik sistemlerinin temel özellikleri,finansmanı,yönetimi ve uygulama yöntemleri ele alınıp incelenecektir.

İKY 509 İleri Araştırma Yöntemleri ve Seminer
Bu ders bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken yolları gösteren, bilimsel düşüncenin ilkelerine yönelik anlayışı geliştirmeye çalışan, bilim tarihi, bilgi kuramı gibi konuları temel alarak, beşeri sorunların bilimsel temelde düşünüp çözülmesini yüreklendiren aydın görüşlerin gelişmesini amaçlayan bir derstir.

İKY 504 Ücret Yönetimi
Örgütlerdeki finansal ödül sistemlerinin konuyla bağlantılı kuramsal ve yasal açılardan incelenmesi. Görev değerlendirilmesi, ücret araştırmaları, özendirmeler, adil ücret, parasal getiriler, ve işgören ücretleri stratejisi gibi başlıklar kursun içeriğini oluşturuyor.

İKY 510 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi yönetim bilgisi yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi yöntemlerinin nasıl belirleneceği üzerinde çalışılmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır.

İKY 502 Performans ve Kariyer Gelişimi
İnsan kaynakları yönetimi programı içinde önemli bir yere sahip olan bireysel kariyer yönetimi dersinin amacı, bireylerin çalışma yaşamlarına ilişkin kararlarını sağlıklı bir şekilde almalarını ve kariyerlerini geliştirme konusunda bilinçli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacak bilgi birikimi sağlamaktır. Ele alınacak ana konular; birey ve çalışma yaşamı, birey ve kariyer yönetimi, iş arama ve kariyer gelişimidir.

İKY 506 Örgütsel İletişim
Ders kapsamında, örgütlerin içinde yer aldıkları farklı çevre kategorilerinde (genel çevre, algılanan çevre, işlem çevresi) ortaya çıkan, farklı boyutlardaki değişimlerini belirleyen temel dinamikler tartışılacaktır. Değişimin ortaya çıkardığı yeni yapı ve süreçlere örgüt bünyesinde yer alan iç hedef kitlenin uyarlanabilmesi için gerekli olan iletişime yönelik bulgular, bu kapsam içerisinde yer alacak araç, yöntem, politika ve stratejilerin neler olabileceğiyle ilgili genel bir kuramsal çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır. Dersin amacı, örgütsel değişim ve evrilme dinamiklerini, örgütsel performansın geliştirilebilmesi için “değişim” ve “gelişim” kavramları temelinde anlamaya çalışmaktır. Ayrıca, örgütsel değişim ve gelişimin temelinde yer alan “örgütsel öğrenme” kavramı, ders kapsamında irdelenecektir. Derste, “Örgütlerde etkin bir iletişim politikası; örgütsel değişim, gelişim ve öğrenme süreçleriyle nasıl uyumlandırılabilir” sorunsalı “ÖRGÜTE BİR DANIŞMAN ATANMASI” senaryosuyla uygun yanıtlarla tartışılmaya çalışılacaktır.

İKY 508 Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve örgütler üzerine geliştirilmiş kuramların incelenmesi. Yönetimin işlev ve süreçlerinin yanısıra iletişim süreci, düzenleyici ve yönlendirici olarak yöneticinin rolü, amaçların belirlenmesi ve sorumlulukların paylaştırılması gibi konular yer alıyor.

İKY 511 Endüstride Yönetim
Yöneticilerin gelecek hakkında isabetli kararlar alması,kaynakların rasyonel kullanımı ve yönlendirilmesin’de göstereceği etkinlik,işletmenin yaşamsallığı açınsından son derece önemlidir. Bu itibarda bu dersin amacı; geleceğin yöneticileri olmaya aday öğrencilerimize;Endüstride Yönetimin doğuşu,tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları ve yeni yönetim teknikleri ile endüstriyel yapı ve yapı modellerini öğretmektir.Konular ele alınırken güncel gelişimlerde dikkate alınacaktır.

İKY 512 Yönetim Bilgi Sistemleri
Yönetime, karar alınması üzere,doğru zamanda,ham ve doğru bilgiyi ulaştırmanın temel özellikleri; muhasabe,pazarlama ve stok kontrolü sistemlerinin,çakışmaların,aynıl raporların ve birbirinden ayrı veri toplama sistemlerinin en aza indirilmesi amacıyla,bütüncül ve eşgüdümlü olarak yapılandırılması.

İKY 513 Yönetim Ekonomisi
Maliyet ilişkileri, tüketici talep karakteristikleri, fiyatlar, üretim ve satış oranları, işletme vepiyasa ölçeklerinde yatırım analizleri.

İKY 515 Proje Yönetimi
Bu derste herhangi bir projenin hazırlanması için gerekli alt yapısal unsurların neler olduğu, proje yönetiminde kullanılacak araç ve teknikler, proje yaşam döngüsü gibi konular ele alınarak işlenmektedir. Ayrıca, bir projenin başarılmasında kullanılan iş planlama, iş denetleme ve iş değerlendirme gibi tekniklerin nasıl gerçekleştirildiği ders bağlamında anlatılmaktadır. Projelerin kurumsal yapıları, davranışsal boyutları, kaynak tahsisatı, planlaması, maliyet tahmini ve bütçelenmesi , proje performans ölçümü ve kontrolü ve projenin değerlendirilmesi ile sonlandırılması aşamaları örnek projelerle ders kapsamında tartışılmaktadır.

İKY 500 Yüksek Lisans Tezi
Katılımcı, 8 dersi verdikten sonra en az bir yıl sürecek yüksek lisans tezi hazırlamak amacıyla, kendisine bir akademik danışman seçmektedir. Bu tez, İnsan Kaynakları Yönetimi temel konularını esas alarak, herhangi bir yönetsel ve örgütsel konuyla ilişkilendirilmiş bir şekilde hazırlanmaktadır. Tez, akademik danışmanın yönlendirmesine bağlı olarak literatur inceleme veya örnek olay inceleme temelinde hazırlanabilir.

İKY 520 Bitirme Projesi
Katılımcı, 10 dersi verdikten sonra bir dönem sürecek Bitirme Projesi hazırlamak amacıyla, kendisine bir akademik danışman seçmektedir. Bu bitirme projesi, İnsan Kaynakları yönetimi konularını esas alarak hazırlanmaktadır.