Güzel Sanatlar ve Tasarım Anasanat Dalı

Also available in: English

GÜZ DÖNEMİ

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 501 Desen -I Z 2 2 3
GST 503 Uygulama -I Z 2 2 3
GST 505 Grafik Tasarım -I Z/S 2 2 3
GST 507 Heykel -I Z/S 2 2 3
GST 509 Resim -I Z/S 2 2 3
GST 511 Seramik -I Z/S 2 2 3
GST 513 Teknoloji ve Malzeme Z 2 0 2
GST 515 Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2

BAHAR DÖNEMİ

Kodu Adı Sta Teo Pra Kr
GST 500 Tez Yönetimi Z 4 0 0
GST 502 Desen -II Z 2 2 3
GST 504 Uygulama -II Z 2 2 3
GST 506 Grafik Tasarım -II Z/S 2 2 3
GST 508 Heykel –II Z/S 2 2 3
GST 510 Resim –II Z/S 2 2 3
GST 512 Seramik -II Z/S 2 2 3
GST 514 Sanat Eleştirisi Z 2 0 2
GST 516 Seminer Z 2 0 0

 

GST 500 Özel Konular
Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

GST 501- 502 Desen
Canlı modellerden ve doğrudan etütler, kişisel çizgi ve biçimlendirme denemeleri. Sanatçı desenlerinin incelenmesi.

GST 503 Uygulama
Seçmeli Derslerde (Grafik Tasarım-Heykel) planlanan çalışmaların atölyelerde gerçekleştirilmesi.

GST 504 Uygulama
Seçmeli Derslerde (Resim-Seramik) planlanan çalışmaların atölyelerde gerçekleştirilmesi.

GST 505 – 506 Grafik Tasarım
Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

GST 507 – 508 Heykel
Heykel sanatı ve üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik (ışık, gölge, ölçü, hareket, plan, kütle vb.) kil araştırmaları ve tasarımlar, eser incelemesi ve genel eleştiri.

GST 509 – 510 Resim
Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdüler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları; eser incelemesi; yapılan çalışmaların eleştirisi; resim sanatı ile ilgili malzeme, boya, tuval gibi teknik bilgiler; kuramsal renk, biçim ve bilgiler

GST 511 – 512 Seramik
Seramiğin sanat yönüne giriş, elle şekillendirme yöntemleri, çömlekçi tornası ile artistik çalışmalar yapılması ve büyük boyutlu seramik tasarımlarının atölye ortamında fırınlanarak gerçekleştirilmesi.

GST 513 Teknoloji ve Malzeme
Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar alanında üretim aşamasında yararlanılabilecek teknoloji ve malzemenin araştırılması.

GST 514 Sanat Eleştirisi
Sanat tarihinin önemli eserlerinin, karşılaştırmalı olarak, konu, teknik, biçim ve içerik açısından derinlemesine analiz edilmesi.

GST 515 Araştırma Yöntemleri
Temel Kavramlar:Bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma vb… Araştırmanın Planlanması: Araştırma önerisi ve ana hatları, araştırma eğitimi. Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, amaç, denence, önem, varsayım,sınırlılıklar, tanımlar.

GST 516 Seminer
Grafik Tasarıma/Plastik Sanatlara ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması ve sunulması.