Güvenlik Çalışmaları

Ders Kodu Ders Adı
GUV 502 Uygulamalı Güvenlik Çalışmaları (Zorunlu)
GUV 504 Bilgi ve Belge Güvenliği (Seçmeli)
GUV 506 Çatışma Hukuku(Seçmeli)
GUV 515 Stratejik Planlama (Seçmeli)
GUV 501 Güvenlik Teorileri (Zorunlu)
GUV 508 Kriminoloji ve Organize Suçlar (Seçmeli)
GUV 507 Algı Yönetimi(Seçmeli)
GUV 510 Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri(Seçmeli)
GUV 512 Dünya Siyasetinde Ortadoğu (Seçmeli)
GUV 511 İstihbarat ve İç Güvenlik(Seçmeli)
GUV 513 Uluslararası İlişkilerde Çatışma Çözümleme (Seçmeli)
GUV502 – Uygulamalı Güvenlik Çalışmaları (Zorunlu)
Bu ders, güvenlik ile ilişkili sorun ve konuları, geleneksel ve yeni kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelemektedir. Bu bağlamda ders bir yandan geleneksel devlet merkezli askeri güvenlik kavramsallaştırmasını tartışırken diğer bir yandan küresel güvenliğin ekonomik, siyasi, toplumsal ve çevresel boyutlarına odaklanan alternatif yaklaşımları, dünyanın değişik bölgelerindeki güvenlik yapılanmaları ve güvenlik topluluklarındaki temel konulara atıfta bulunarak değerlendirilecektir.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV504 – Bilgi ve Belge Güvenliği (Seçmeli)
Bu ders kapsamında her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesi ve erişimi, her türlü bilgi ve belge merkezinin kurulması ve yönetimi, mesleki etik, bilgi politikaları, bilgi ve belge güvenliği ve bunlara bağlı temel kavramlar ve uygulamalar irdelenecektir.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV506 – Çatışma Hukuku(Seçmeli)
Bu dersin amacı, kuvvet kullanılması ile ilgili uluslararası hukuk prensiplerinin incelenmesidir. Ders kapsamında kuvvet kullanımına başvurmanın hangi koşullarda meşru sayılabileceği konusundakitartışmalar ve hukuk kuralları bağlamında prensipler ve istisnalar incelenecektir. Ayrıca, “meşru müdafaa”, insancıl müdahale, sivillerin korunması gibi silahlı çatışma ve savaş konu ile kavramları uygulamalı örnekler aracılığıyla irdelenecektir.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV515 – Stratejik Planlama (Seçmeli)
Dersin amacı, stratejik planlama temel kavramlarını (çevre analizi, SWOT analizi, yönetim, liderlik vb.)inceleyip bu doğrultuda, öğrencilerin geleceği öngörme, sistematik düşünme, katılımcılık ve strateji ile vizyon oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ders kapsamında stratejik yönetim modelleri irdelenecek ve öğrencilerin önceden hazırladığı vakalara uygulanması analiz edilecektir
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV501 – Güvenlik Teorileri (Zorunlu)
Bu dersin amacı güvenlik çalışmalarında kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak güvenlik alanında geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında, Realist-Neorealist Güvenlik tartışmaları, Eleştirel Güvenlik Kuramları, Kopenhag Okulu Güvenlik yaklaşımları, İnşacı güvenlik yaklaşımı ve güvenlik çalışmalarında post-yapısalcı ve post-modern yaklaşımlar ve yöntemler bulunmaktadır.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV508 – Kriminoloji ve Organize Suçlar (Seçmeli)
Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders, organize suçlar, terör, diğer suç türleri, suçun ortaya çıkış sebepleri ile bunlara etki eden faktörlere hâkim olmayı içermektedir.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV507 – Algı Yönetimi(Seçmeli)
Bu ders kapsamında, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, kararlarımızı, eylemlerimizi benimsemeye ya da tepkiselliklerimizi oluşturan algılarımızın bireysel ve toplumsal temelde farklılaşması ile bu farklılaşmanın güvenlik yönetimi açısından nasıl bir tehdit haline gelebileceği irdelenecektir. Bu bağlamda algılama yönetimi ile doğrudan bağlı olan kamu diplomasisi, stratejik iletişim, yumuşak ve akıllı güç, psikolojik savaş, politik propaganda gibi kavramlar incelenecek; bireylerin ve kitlelerin algılarını kontrol altına alarak yönetme evreleri eleştirel bir bakış açısıyla tartışılacaktır.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV510 – Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri(Seçmeli)
Bu dersin amacı, küresel göç ve nüfus hareketlerinin güvenlik bağlamında devletlerin dış politikalarına etkilerini ve devletlerin bu konulardaki siyasalarını açıklamaktır. Ders kapsamında göç, göçmen, mülteci, sığınma ve hedef/transit ülke vb kavramlar irdelenerek dönemler ve coğrafik konum itibarıyla başta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere örnek vakalar ile incelenecektir.
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV512 – Dünya Siyasetinde Ortadoğu (Seçmeli)
Bu dersin temel amacı, Ortadoğu ülkelerinin politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları ve bu yapıların etkileşimleri temel alınarak iç ve dış politika yapılanmalarını analiz etmektir. Bu çerçevede ders, Orta Doğu ülkelerindeki ulus-inşa süreçleri, kimlik politikaları, bölgesel ideolojiler, güvenlik politikaların, kamu yönetimi, sivil toplum, azınlıklar ve demokratikleşme süreçleri gibi konu ve ülke-odaklı kavramsal ve kuramsal tartışmaların yanı sıra; bu süreçlerin temel bileşenlerinin; karşılaşılan engellerin ve sorunların dersin katılımcılarıyla karşılıklı etkileşim içinde irdeleneceği lisansüstü düzeyde akademik bir tartışma ve düşünsel üretim ortamını yaratmayı amaçlamaktadır
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50

GUV511 İstihbarat ve İç Güvenlik(Seçmeli)
Bu derste, ulusal istihbaratın ulusal güvenlikteki yeri, politikaların biçimlenmesi, diplomasi, iç güvenlik ve diğer ulusal önceliklere değinilmektedir. Ders kapsamında uluslararası örnekler ile kurumsal sistemler, istihbarat kurumlarının yapıları ve fonksiyonları, mimarileri ve yetenekleri incelenecek; bunun yanında istihbarat yönetimi, müşterek ve kurumlar arası istihbarat paylaşımı, istihbarat toplumu yönetimi ve iç güvenliği ilgilendiren konularda ulusal karar verme ve uygulama süreçlerinde istihbarat desteği konuları farklı boyutlarıyla ve örnek olay analizleri üzerinden irdelenecektir.

GUV513 Uluslararası İlişkilerde Çatışma Çözümleme (Seçmeli)
Bu derste çözümü zor olan uluslararası, transnasyonel, ve sivil çatışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ders, alanın geniş bir taramasını kapsayacak ve bu çerçevede başlıca kuramsal perspektifler aracılığıyla farklı aktörler tarafından uygulanan çatışma çözümleme etkinliklerini irdeleyecektir. Dersin temel amacı çatışma önleme, yönetme, dönüştürme ve barış inşa etme süreci gibi kavram ve uygulamalar ile bu çatışmaları engellemeye, yumuşatmaya, veya dönüştürmeye çalışan üçüncü taraf uygulamalarını çeşitli örnek olaylar üzerinden mercek altına almaktır
Ders değerlendirmesi: Sınav %50 – Ödev: (Rapor veya sunum): %50