Ekonomi

Also available in: العربية

Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerin Ekonomi ve ekonometri alanlarında birer profesyonel olabilmeleri için gerekli tüm bilgi ile donanımlarını gerçekleştirmektir. Böylece Ekonomi yüksek lisans proramından mezun olan öğrenciler gerek üniversitelerde gerekse gelişmiş organizasyonlarda çalışma olasılıklarını elde edebileceklerdir. Ekonomi Yüksek Lisans programı, öğrencilerin Ekonomi ve ekonometri alanlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmaları yanında; onların araştırma ve geliştirme alanlarında da beceri elde etmelerine yardımcı olmaktadır. Ekonomi Yüksek Lisans Programında verilen dersler derin Ekonomi bilgisi yanında öğrencilerin Avrupa Birliği politikası ve ekonomisi konularında da gerekli olarak bilgilenmelerini sağlamaktadır. Ekonomi Yüksek Lisans Programında okuyan öğrenciler eğer Msc (Master of Science) derecesi almak istiyorlarsa 8 ders (24 kredi) , seminer(0 kredi) ve bir tez (6 kredi) tamamlamak durumundadırlar. Eğer tezsis bitirmek istiyorlarsa, bu durumda toplam 10 ders (30 kredi) ve seminer (0 kredi) alarak MA (Master of Art) derecesi almaktadırlar.
Kod Dersin Adı T A C
ECON 501 Mikroekonomi : Teori ve Politikası 3 0 3
ECON 503 Ekonometri 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 12

1. Yıl Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T A C
ECON 502 Makroekonomi : Teori ve Politikası 3 0 3
ECON 504 Matematiksel Ekonomi 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 12

İKİNCİ YIL

Kod Dersin Adı T A C
ECON 595 Seminer 0 0 0
ECON 500 Tez 6 0 6
Toplam Kredi 6

Yüksek Lisans Programı (MA)
I.Yıl Güz Dönemi

Kod Dersin Adı T A C
ECON 501 Mikroekonomi : Teori ve Politikası 3 0 3
ECON 503 Ekonometri 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 12

1.Yıl Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı T A C
ECON 502 Makroekonomi : Teori ve Politikası 3 0 3
ECON 504 Matematiksel Ekonomi 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 12

İKİNCİ YIL

Kod Dersin Adı T A C
ECON 595 Seminer 0 0 0
ELEC Seçmeli 3 0 3
ELEC Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 6

Seçmeli Dersler

KOD DERS ADI
ECON 505   Küresel Ekonomide Uluslararsı Stratejiler
ECON 506 Avrupa Makroekonomi Politikası
ECON 507 Avrupa Para Entegrasyonu
ECON 508 Avrupa Entegrasyonu Ekonomisi
ECON 509 Uluslararası Ticaret ve Avrupa Entegrasyonu
ECON 510 Uluslararası Finans
ECON 511 Proje Planlama ve Geliştirme
ECON 512 Ulaslararası Ekonomi
ECON 513 Ekonomi ve Ekonomi Düşünce Tarihi
ECON 514 Avrupa Ekonomisi
ECON 515 Para ve Maliye Politikaları
ECON 516 Ekonomik Kalkınma
ECON 518 Politik Ekonomi
ECON 519 Avrupa Birliği’nde Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politika
ECON 521 Finansal Pazar Ekonomisi
ECON 522 Dünya Ekonomisi
ECON 530 Avrupa Birliği’nde Pazarlama Staratejileri
ECON 531 Pazarlama Yönetimi Ekonomisi
ECON 532 Maliyet Muhasebesi
ECON 533 Yatırım Analizi
ECON 541 Stratejik Planlama (MBA’ de İşletme Politikası)
ECON 543 Kamu Ekonomisi
ECON 544 Maliye Politikası
ECON 545 Küçük Ekonomiler
ECON 546 Eksik Rekabet Ekonomisi
ECON 559 Bitirme Projesi
ECON 555 Kıbrıs Ekonomisi
ECON 556 Küreselleşmenin Tarihsel Süreci
ECON 558 Finansal Matematik
ECON 560 Üretim ve Operasyon Yönetimi
ECON 561 Finansal ve Ekonomik Krizler
ECON 562 Ekonomi ve Finansta Nicel Veriler
ECON 570 İleri Seviye Kurumsal Ekonomi
ECON 571 AB’de Çevre Ekonomisi ve Politikası
ECON 572 Yönetim Ekonomisi
ECON 595 Seminer
ECON 501 Mikroekonomi : Teori ve Politikası
Tüketici davranışı, firmaların üretim teorileri, ve piyasa davranışları teorileri genel olarak dersin konularıdır. Genel denge teorisi ve refeh ekonomisi. Arz ve Talep Tam rekabet ve rekabetçi olmayan piyasalardaki fiyat belirlenmesi.

ECON 503 Ekonometri
Ekonomi teorisi, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle ortaya çıkan bir Ekonomi dalı, bir ekonomik araştırma yöntemidir. Amaç, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle ekonomik kanunlarını niceliksek olarak ortaya koymak ve çeşitli ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesine, isabetli ekonomik kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Ekonometride ekonomik sorun önce teorik açıdan ele alınıp incelenir, bunu takiben ilgili değişkenler arasındaki ilişki (veya ilişkiler) matematiksel bir model halinde formüle edilir ve bu değişkenlere ait verilerden yararlanmak, gerekli istatistik yöntemleri uygulamak suretiyle modelin katsayıları bulunur. Kısaca, ekonometri, ekonomik teorinin matematiksel olarak formüle edilip istatistiki tümevarım yöntemiyle test edilmesidir

ECON 502 Makroekonomi: Teori ve Politikası
Üretim ve gelir belirlemelerinde alternatif teoriler istihtam, enflasyon, faiz oranları, ve makroekonomik veriler. Klasik, Keynes, ve Yeni Klasik teoriler ve bu teorilerin politika uygulamaları.

ECON 504 Matematiksel Ekonomi
Bu ders ekonomik teorinin matematiksel analiz yoluyla açıklanmasını hedefleyen bir derstir. Derste incelenecek konular Mikroekonomik konulardır. Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik ilişkilerin matematiksel modellerle nasıl açıklanabileceğini göstermektedir.

ECON 500 Tez
Yüksek Lisans tezi orijinal/ benzeri olmayan kendine özgü bir çalışma ve / veya mevcut bilginin kritik tartışması olmalı. Bu literatüre ayrı bir katkı yapmak, yenilik ve özgünlük yaratmak, yeni veya çalışılamamış bağımsız eleştirel bir katkı koymak demektir.. Yüksek lisans tezi bölünün atadığı bir danışmanın rehberliğinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün gösterdiği formatta yazılıp, jüri önünde savunulur.

ECON 595 Seminer
Seminer dersinin amacı yüksek lisans programına devam etmekte olan öğrencileri bağımsız , özgün bir çalışma yapma konusunda motive ederek bilime katkı koymaktır. Ders aynı zamanda her öğrencinin kendi çalışmasını sunmasını ve savunmasını da içerir.

Seçmeli Dersler:
ECON 505 Küresel Ekonomide Uluslararası Stratejiler
Ekonomik aktivitelerin küreselleşmenin tanım, kaynakları, ölçülmesi ve sınırları. Teknik degişimlerin ekonomisi. Küresel ekonomide büyüme kaynaklarının keşfedilmesi. Endüstri alanındaki küreselleşme. Finansal servis sektöründeki küreselleşme. Ülkenin rekabet avantajları. Küresel anlamda Avrupa Ekonomisi. Küresel Ekonominin rekabet politikaları.

ECON 506 Avrupa Makroekonomi Politikası
Para piyasası eşitligi, ulusal düzeydeki parasal dengeler, ödemeler dengesi, satın-alma gücü paritesi, para faiz oranları ve döviz kurları. Dış ticaret, fiyatlar, ücretler. Uluslararası para kurumları, Avrupa para birliginin analizi, Kamusal finansal işsizlik. Maliye, para döviz kuru politikaları. İşçi piyasası, Rekabetçilik.

ECON 507 Avrupa Para Entegrasyonu
Avrupa finans piyasalarının entegrasyonu, Avrupa Para Sisteminin geliştirilmesi, Avrupa finansal entegrasyonunun belirlenmesi,Avrupa Para Entegrasyonunun getirilmesi ve götürüleri: Avrupa Merkez Bankasının yapısı ve işleri.

ECON 508 Avrupa Entegrasyonu Ekonomisi
Avrupa Entegrasyon sürecinin tarihsel analizi.Tek piyasa, endüstriel profosyonelleşme, uluslararası yatırım ve ticaret, parasal entegrasyon, işçi piyasaları ve işsizlik, bütçe oluşumları ve tarımsal politika.

ECON 509 Uluslararası Ticaret ve Avrupa Entegrasyonu
Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, Ricardian modeli, Haberlerin fırsat maliyeti, Hecksckler-Ohlin Theorem, uluslararası ticaret, döviz kuru piyasası, ödemeler dengesi teorisi: Avrupa Birliği ticaret politikası.

ECON 510 Uluslararası Finans
Uluslararası finans çevresi, ödemeler dengesi, muhasebe ve analiz teknikleri, uluslararası parasal sistemin değerlendirilmesi, döviz kuru oranlarının belirlenmesi ve forkasting.

ECON 511 Proje Planlama ve Geliştirme
Planlama ve uygulamanın temel sistemi. Projelerin dinamik denetimi, ve kontrolu, yönetimi ve değerlendirmesi.

ECON 512 Uluslararası Ekonomi
Uluslararası ticaret politikası, karşılaştırmalı üstünlük kuralı, tam rekabetçi olmayan piyasalar, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret, uluslararası ticaret politikası, gümrükler, ticarette gümrük dışı engeller, yeni korumacılık, ekonomik entegrasyon, uluslararası ticaret ve ekonomik gelişme, çok uluslu şirketler.

ECON 513 Ekonomi ve Ekonomi Düşünce Tarihi
Ekonomik teorinin ve ekonomik gelişmenin tarihsel analizi. Tarihsel süreç içerisindeki büyük ekonomist düşünürlerin görüşlerinin ve fikirlerinin genel analizi.

ECON 514 Avrupa Ekonomisi
Avrupa Birliğinin tarihi ve kurumsallaşması, Avrupa EkonomisiPolitikaları, tarım, rekabet, bilim ve teknoloji, bölgesel, ulaşım, çevre, sosyal, dış ticaret. Avrupa Para Birliği, AB bütçesi, ve Endüstriel gelişme.

ECON 515 Para ve Maliye Politikaları
Derste para teorisi ve maliye politikası araçları, finansal mekanizmaların genel olarak incelenmesi, faiz oranlarının belirlenmesi, para arz ve taleplerinin analizi, parasal mekanizmalar incelenecektir. Bunlarla birlikte devlet bütcesi ve harcamaları ve vergi konularıda konu kapsamına alınacaktır.

ECON 516 Ekonomik Kalkınma
Bu ders az gelişmiş ülkelerde uygulanan politikaları teorik yönden ve tecrübe yönünden analiz etmektedir. Ayrıca ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, teknoloji, ticaret ve finansal konular yönünden incelenirken, aynı zamanda devletin rolü, ekonomk büyüme teorilerinin uygulanışı ve politika uygulamalarında uluslararası kısıtlamalar ortaya konmaktadır.

ECON 518 Politik Ekonomi
Dersin ana konusu devletler ile piyasaların kesişim noktalarının analiz edilmesidir. Devletler piyasalara sürekli olarak üretimin coğrafik yapıya göre dağıtılması için müdahale ederlerken, piyasalar kendi yapıları ile tüm oluşumları kar maksimizasyonuna göredeğerlendirirler. Derstedevletlerin piyasa müdahalelerinin analizleri yapılacaktır. Küresel para sisteminde uluslararası politik ekonominin yeri ve etkinliği detaylı olarak araştırılacaktır. Devlet ile piyasa arasındaki ilişkilerin gerçek yüzünün araştırılması.

ECON 519 Avrupa Birliği’nde Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politika
İşçi piyasasındaki arz ve talep dengeleri, ayrıca öğrencilerin makroekonomi temelinde, işçi ekonomisini, Avrupa Birliğindeki işçi piyasasını, Avrupa Sosyal politikasını öğrenmeleri sağlanacaktır.

ECON 521 Finansal Pazar Ekonomisi
Paranın, bankacılığın, ve finansal sistemlerin çalışılmasındaki amaç; faiz oranlarının, yatırım seçeneklerinin, faiz risk analizinin yapılabilmesi, finansal yapının analizi, bankacılık düzenlemelerindeki ekonomik analiz; IS-LM model analizi; IS-LM modelindeki Para ve maliye politikaları, reel beklentiler ve politika uygulaması.

ECON 522 Dünya Ekonomisi
Küreselleşmenin dünya ekonomisine etkisi.Çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ülke ekonomilerine etkileri.Tarım ekonomisinin dünyadaki yeri ve önemi.Uluslararası ticaret, ekonomi, taşımacılık ve özellikler.Uluslararası politika ile ekonominin önemli ilişkileri.

ECON 530 Avrupa Birliği’nde Pazarlama Staratejileri
1970 yıllarındaki dünya ekonomisindeki gelişme trendleri incelenmektedir. Ayrıca dünya ekonomisine global bir bakışla bakılarak öğrencilerin dünya ekonomisi ve siyasetindeki gerçekleri daha iyi görmeleri sağlanmaktadır.

ECON 531 Pazarlama Yönetimi Ekonomisi
Gerçek yaşam yapısına uygyn pazarlama problemlerinin ortaya konulması; ürünlerin fiyatları, dağıtımı, geliştirilmesi, yeni ürün oluşturulması, satış yönetimlerinin belirlenmesi, değerlendirme ve değerlendirme mekanizması.

ECON 532 Maliyet Muhasebesi
Maliyet konseptlerinin ve davranışlarının yapısı, ve etkinliği; işletmelerin genel maliyet muhasebelerinin temel prensipleri.

ECON 533 Yatırım Analizi
Bu derste işlenen konu proje yazımındaki teknikler, hedefler ve etkinliklerdir. Proje yazımında kullanılan değişik teknikler araçtırılmaktatır. Ayrıca yatırım yapmanın amaçları ve yatırımın değişik aşamaları incelenmektedir.

ECON 541 Stratejik Planlama (MBA’ de İşletme Politikası)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi yönetim bilgisi yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi yöntemlerinin nasıl belirleneceği üzerinde çalışılmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır.

ECON 543 Kamu Ekonomisi
Bu derste devletin uygulama ve kontrolü altında bulunan ekonomik girişimlerin incelenmesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabalarında önemli bir rol oynayan kamu sektörünün başlıca görevleri anlatılacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere kamu politikalarını değerlendirilebilmesi için gereken bilgileri vermektir.

ECON 544 Maliye Politikası
Bu ders kamu maliyesini genel bir bakışla anlatır. Dersin içeriği, Pazar kaybı, hükümetin müdahale metodları, program ve proje değerlendirmesi, hükümetlerin yerel vergileri ve etkileri, mali iletişimler. Hükümetin, üretim ve bireylere dağıtım rolleri, ayrıca politika plan iletişiminin, etik ve ekonomik yönü. Ders ekonomik refah, kamu mallarının teorisi, maliyet fayda analizi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, sosyal sigorta primlerinin genel vergiler içerisindeki eşitlik ve verimlilik analizini anlatır.

ECON 545 Küçük Ekonomiler
Küçük ekonomilerin büyük ekonomilere kıyasla daha farklı özellikleri vardır. Öğrenciler bu derste küçük ekonomilerin hangi yönleri ile büyük ölçekli ekonomilere kıyasla farklı olduğunu öğrenmektedirler.

ECON 546 Eksik Rekabet Ekonomisi
Bu ders ekonomik teknikler kullanarak endüstriyel yapı, davranış ve performansı incelemektedir. İşlenecek olan ana başlıklar tekellleşme, serbest piyasa, oligopol, oyun teorisi, piyasada konsantrasyon, giriş bariyerleri olmakla beraber bu ders piyasada güvensizlik asalarının tarihsel gelişimini ele almaktadır.

ECON 555 Kıbrıs Ekonomisi
Bu ders Kuzey Kıbrıstaki ekonomik gelişimin ve piyasa durumunun tarihsel evrelerini incelemektedir. Bu dersin yapısı gereğiyle rejimler, kurumlar ve politik Ekonomi konseptleri ön plana çıkacaktır. Başlıca konular hükümetin ekonomideki yeri, dış ticaretin tarihsel analizi, güney ve kuzeyin makroekonomik dengelerinin karşılaştırılması ve sınırların açılmasının ekonomiye olan etkisi olarak belirlenmiştir.

ECON 556 Küreselleşmenin Tarihsel Süreci
Bu derste küreselleşmenin tarihsel süreci incelenerek toplumlar üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Küreselleşmedeki önemli unsurlar açıklanarak bunların üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

ECON 558 Finansal Matematik
Bu dersin amacı Finansal yönetimde kullanılan matematiksel kavramları öğrencilere anlatmak ve böylece öğrencilerin finansal yönetimi daha iyi kavramalarını sağlamaktır. Dersin bütünü içerisinde temel matematiksel finans ve finansal ekonominin unsurları yer almaktadır. Seçilen konular içerisinde uygulama ve teorinin bütünleşmesi hedeflenmiştir. Ayrıca kullanılan matematiksel yöntemlerin finansal yönetimi uygulamalı olarak anlaşılmasında yardımcı olması hedeflenmiştir.

ECON 560 Üretim ve Operasyon Yönetimi
Üretim ve üretim sektörüne bağlı alanlarda etkinliğin artırılmasına yönelik modern teknikler analiz edilmektedir. Sözkonusu modern tekniklerin analizinde uygulamalı ders işlenmesine özen gösterilmektedir. Özellikle bu amaçla öğrencilere çeşitli ödevleri uygulamalı olarak hazırlamaları istenmektedir.

ECON 561 Finansal ve Ekonomik Krizler
Dünya ekonomisindeki küreselleşme süreci ekonomik ve finansal krizleri dünya ekonomileri açısından daha önemli bir hale getirmiştir. Dersin amacı ekonomik ve finansla krizlerin oluşum nedenlerini ortaya koyarak gerekli çözüm önerilerini tartışmaktır.

ECON 562 Ekonomi ve Finansta Nicel Veriler
Dersin amacı master öğrencilerine finans alanında kullanıln nicel metodların anlatılmasıdır.Dersin birinci bölümünde regresyon analizleri anlatılırken ikinci bölümde uygulama yapılmaktadır.

ECON 570 İleri Seviye Kurumsal Ekonomi
“Kurumsal İktisat,” politik Ekonomi içinde yeni bir konudur. Kurumsal iktisat disiplinler arası bir ders olup iktisat teorisi, siyaset teorisi, hukuki çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kamu tercihi teorisi arasındaki ilişkileri inceler. Ekonomik büyüme ve kalkınma kaynaklarının belirlenmesi amacıyla kısıtlamaları ve insan davranışının diğer özelliklerini inceler. Kurumsal İktisat; ekonomik faktörlerin yanı sıra birçok yasal, tarihsel, dini faktörler ve insan seçimleri ve davranışlarını etkilemektedir.
Dersin temel amacı, kurumsal özelliklerin ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklamaktır.
Bu derste; kurum ve kalkınma, ekonomik farklılıkların kurumsal ve kurumsal olmayan açıklamaları; Siyasi kurumlar ve devlet; piyasa ekonomisinin hukuksal kurumları; yönetim şekilleri; mülkiyet hakkı; işlem maliyetleri ve sözleşmeler gibi temel konular ele alınacaktır.
NOT: Okuma materyalleri, kitap, makale ve ders notları öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

ECON 571 AB’nde Çevre Ekonomisi ve Politikası
Dersin temel amacı öğrencileri çevre ve doğal kaynakları anlattıktan sonra sürdürülebilir çevrenin ekonomik açıdan anlaşılmasını sağlamak ve politik çözümler üzerinde tartışmak. Ekonomik çözümler ve uluslararsı kararların anlatılması amaçlanırken öğrencilerin kendi ülke koşullarını dikkate alarak çözüm üretmelerine yönelik örneklerle ders desteklenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin bu konuda bir araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

ECON 572 Yönetim Ekonomisi
Dersin hedefi ekonomik teorilerin uygulamalarını anlayarak özelikle firma yönetiminde ekonomik olarak optimum yönde alınacak kararların küresel Ekonomi gerçekleri çerçevesinde ne yönde alınacağını öğrencilere anlatmayı hedefleyen derstir.

ECON 595 Seminer
Öğrenciler bu derste Ekonomi konusu olarak herhangi bir konuyu şeçerek bir seminer hazırlarlar. Temelamaç, öğrencinin almış olduğu teorik bilgilerini pratik yönden kağıda dökmesidir. Bu derste öğrenci bir bilim adamı olarak mezun olmaya hazır hale getirilmektedir. Bir dönem boyunca öğrenci bir danışman eğitmen yardımı ile seminerini hazırlayarak, bir jüri önünde sunum yapar.