Dramatik Yazarlık

Also available in: English

  • Doç. Dr. Zerrin Akdenizli
  • Prof. Dr. Murat Tuncay
  • Yrd. Doç. Dr. Uğur Akıncı
  • İbrahim Altıok
Hazırlık ( Lisans ) Dersleri ( Kredisiz )
TRY-101 Dramatik Çözümleme
TRY-102 Dramaturji Kuramları
TRY-103 Tiyatro Tarihi
TRG-145 Dramaturji
TEZLİ PROGRAM ZORUNLU (Kredisiz)
TRY-529 Seminer
TRY-530 Tez Çalışması
TRY-501 Dramatik Tasarım Dili
TRY-502 Karşılaştırmalı Dramaturji
TRY-503 Sahne-Dramaturji İlişkisi I
TRY-504 Sahne-Dramaturji İlişkisi II
TRY-505 Eğitimde Drama
TRY-506 Mekan-Zaman-Sahne İlişkisi
TRY-507 Reklam Metin Yazarlığı
TRY-508 Modern Tiyatro Metinlerinde Dramaturji
TRY-509 Tiyatro Kuram ve Eleştirisi
TRY-510 Dünya Tiyatro Tarihi
TRY-511 Dil ve Yazım Kuralları
TRY-512 Tiyatroda Dramaturji Sorunları
TRY-513 Radyo Oyunu Yazım Teknikleri
TRY-514 Modern Dram
TRY-515 Psiko Drama
TRY-516 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi
TRY-517 Çocuk Tiyatrosu ve Metin
TRY-518 Tiyatro Metinlerinde “Töre“ ve “Gelenekler”in Kullanımı
SEÇMELİ DERSLER (3 Kredi)
DİĞER FAKÜLTELERDEN ALINACAK DERSLER
TRY-519 Sanat Eleştirisi
TRY-520 Film Analizi
TRY-521 Görsel Metin Analizi
TRY-522 Sanat Sosyolojisi
TRY-523 Tiyatro Eserlerinde Sanat Felsefesi
TRY-524 Sanat ve Psikoloji
TRY-525 Sinema Kuramları
TRY-526 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi
TRY-527 Sinema Estetiği
TRY-528 Tiyatro İşletmeciliği

ZORUNLU DERSLER ( 3 Kredi )SEÇMELİ DERSLER (3 Kredi)

TRY – 501 Dramatik Tasarım Dili
Bir Tiyatro oyunu oluştururken tasarlanacak olan estetik öğelerin ( tema-önerme-durum-aksiyon planı-olay dizisi-çatışma-yargı-karakter oluşumu…) göz önünde tutularak,tümünün kuramsal olarak aktarılmasını ve dramatik tasarım uygulamalarını kapsayan bu ders oyun yazmanın teknik ve estetik yöntemini içerir.

TRY – 502 Karşılaştırmalı Dramaturji
Dramaturjik yöntemlerin ortak Tematik,Yapı ve Tür özelliği gösteren ikili ya da daha fazla sayıdaki model oyunlar ve bu oyunlar üzerinde uygulama.

TRY – 503 Sahne-Dramaturji ilişkisi
Dramaturji eğitiminin bilgisine dayalı olarak yapılan uygulama dramaturjisini kapsamaktadır.Dönem içinde bölüm projesi olarak sahnelenecek oyunda, yönetmen hoca ile birlikte yürütülecek olan bu derste çağdaş dramaturjinin uygulamalı yöntemlerine yer verilerek bilginin sahne pratiğine dönük uygulama olanakları yaratılmaktadır.

TRY – 504 Eğitimde Drama
Drama’nın “Oyun” , “Yaratı” ve “Canlandırma” temel öğelerinden yola çıkarak yapılacak çalışmalar yoluyla öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmak.

TRY – 505 Mekan-Zaman-Sahne İlişkisi
Antik dönemden günümüze dek ortaya çıkan Tiyatro akımlarına bağlı olarak gelişen sahne-seyir yeri ilişkisi.Mimari açıdan değişen sahne yapılarının oyunlara,oyunlardaki mekanların da sahne mimarisine olan etkileri.

TRY – 506 Reklam Metin Yazarlığı
Reklam metni senaryosu yazma teknikleri.,

TRY – 507 Modern Tiyatro Metinlerinde Dramaturji
Klasik oyun metinleri dışında kalan tüm modern, modern sonrası ve öncül Tiyatro metinlerine özgü okumaları ve dramaturjik çalışmaları kapsar.

TRY – 508 Tiyatro Kuram ve Eleştiri
Eleştiri yöntemlerinde tiyatrodaki bilimsel bilginin kullanımı.(Toplumbilimsel Eleştiri-Olgucu Eleştiri-Ruhbilimsel Eleştiri vs)

TRY – 509 Dünya Tiyatro Tarihi
İlkel dönemlerden günümüze dek Tiyatro sanatının kaynakları,düşüncesi,gelişimi ve uygulama alanları.(Yazar,Yönetmen,Oyuncu ve Tiyatro Toplulukları)

TRY – 510 Dil ve Yazım Kuralları
“Dil” olgusuna genel bakış.Dilbilimin temel öğeleri ve yazım kurallarının örneklerle çözümlenmesi.

TRY – 511 Sanat Sosyolojisi
Toplumların içinde bulunduğu yaşam ve kültürel ortam dolayısiyle sanatın algılanışını ve yine sanat ürünlerindeki özün toplum özelliklerine bağlı değişkenleri üzerine araştırmalar.

TRY – 512 Tiyatro Eserlerinde Sanat Felsefesi
Tiyatro eserlerinin içine doğduğu dönemin siyasal-toplumsal,düşünsel,kültürel özellikleri ile o dönemin sanat anlayışının irdelenmesi.

TRY – 513 Sanat ve Psikoloji
Sanatın yaratımı ve alımlaması sürecinde doğrudan ya da dolaylı yoldan devrede olan “Psikoloji” nin kaynakları,nedenleri ve sonuçları üzerine bağlantılar.

TRY – 514 Sinema Kuramları
Sinemanın tarihsel gelişimi içinde yer alan akım ve türlere bağlı olarak geliştirilen kuramlar; Bu kuramların temel düşünceleri; kaynakları, temsilciler ve model filmlerden örnekler.

TRY – 515 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi
Teknoloji ve İnsan İlişkisinden yola çıkarak teknolojik bilginin ve uygulamalarının özelde bireye genelde topluma olan etkisinin ve sonuçlarının tarihsel süreçlerde irdelenmesi.

TRY – 516 Sinema Estetiği
Sinemanın tarihsel gelişimi içerisinde ulaştırdığı estetik kuramlar ve model sinema örnekleri.

TRY – 517 Tiyatro Metinlerinde “Töre” ve “Gelenekler”in Kullanımı
Töre ve geleneklere dayanarak oluşturulan Tiyatro metinlerinin toplumbilimsel incelenmesine dayalı bu derste, oyun bir sosyolojik malzeme olarak ele alınarak töre/gelenek ve toplum/birey arasındaki ilişkinin dramatik özellikleri çözümlenir.

TRY – 518 Sanat Eleştirisi
Sanat tarihinin önemli eserlerinin karşılaştırmalı olarak konu,teknik,biçim ve içerik açısından derinlemesine analiz edilmesi.

TRY – 519 Film Analizi
Klasik ve çağdaş örneklerinden yola çıkılarak filmlerdeki sinematografik dilin çözümlenmesi.Görsel dilin uygulanmasındaki değerlendirmeler.

TRY – 520 Görsel Metin Analizi
Görsel sanata hizmet eden bir metinde yer alan yazılı dil ile görsel dil ilişkisinin irdelenmesi.

TRY – 521 Tiyatroda Dramaturji Sorunları
Oyunlarda rejiye bağlı dramaturji uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve bunları aşma yöntemleri.

TRY – 522 Radyo Oyunu Yazım Teknikleri
İşitsel bir sanat olan “Radyo Oyunları” nın yazma teknikleri.

TRY – 523 Modern Dram
Avangard sanat (öncü sanat) akımlarının felsefesi,ortaya çıkış kaynakları ve gelişimi. (Gerçeküstücü tüm dram türleri)

TRY – 524 Psiko Dram
Psikolojik boyutu olan her türlü durumu “rol” yaratarak ve canlandırarak analiz etme; Rol kişisi içerisinde kendi benliğinden uzaklaşarak farkındalık durumunu yükseltme.

TRY – 525 Klaun Tekniği
Mim ve Pandomim yoluyla bedensel ifadenin güçlendirilmesi.

TRY – 526 Çocuk Tiyatrosu ve Metin
Çocuk Tiyatrosunun genel özellikleri.Çocuk tiyatrosunda dikkat edilmesi gereken hikaye,gerçek-düş ikiliği,algılama ve alımlama nitelikleri;oyun kişilerinin özellikleri,eğlendirme ve mesaj gibi özelliklerin metne yansıması.

TRY – 527 Tiyatro İşletmeciliği
Tiyatronun kurumsal nitelik kazanması açısından gerekli olan “İşletme” bilgisini kazandırmak

TRY – 528 Seminer
“Yazarlık-Dramaturji” ve “Oyunculuk” Ana Sanat Dallarının ortak kapsamındaki atölye çalışmaları.

TRY – 529 Tez Çalışması
Bitirme tezi olarak seçilen konunun araştırmasına ve yazılmasına katkı sağlayacak bilimsel yöntemleri sunmak.

TRY – 530 Proje Çalışması