Avrupa Birliği İlişkileri

Also available in: English

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nün amacı; öğrencileri Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi yapısındaki son gelişmeler ile ilgili olarak bilgilendirmektir. Avrupa Birliği’nin siyasi sınırları belirlenmediğinden dolayı Avrupa Birliği’nin genişleme süreci henüz tamamlanmamıştır. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’nin genişleme süreci etkin bir şekilde sürmektedir. Avrupa Birliği İlişkileri Master Programı’nda yer alan dersler öğrencilerin Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi yapısındaki etkin değişimleri kavramalarına yöneliktir. Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nde okuyan öğrenciler MA (Master of Art) derecesi almak istiyorlarsa toplam 10 ders (30 kredi) ve seminer (0 kredi) almaları gerekmektedir. Eğer Msc (Master of Science) derecesi almak istiyorlarsa bu durumda 8 ders (24 kredi) , seminer(0)kredi ve tez (6 kredi) tamamlamak durumundadırlar

İlgili alandan mezun olmayanlar için istenen dersler
AB 208-AB Entegrasyon Teorileri
EKON 201-Mikroiktisat
Tarih 205-Dünya Tarihi

 • Prof. Dr. Çelik Aruoba
 • Prof. Dr. Ümit Hassan
 • Prof. Dr. Aykut Polatoğlu
 • Prof. Dr. Tülen Saner
 • Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu
 • Doç. Dr. Turgut Türsoy
 • Doç. Dr. Bülent Evre
 • Doç. Dr. Erdal Güryay
 • Doç. Dr. Zeliha Khashman
 • Doç. Dr. Hüseyin Özdeşer
 • Doç. Dr. Nurcan Özgür
 • Doç. Dr. Dilek Latif
 • Doç. Dr. Ergin Akalpler
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertugan
 • Yrd. Doç. Dr. Nil Günsel Reşatoğlu
 • Dr. Muhittin Tolga Özsağlam

BİRİNCİ YIL
1.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı K
EU 501 Küresel Dünyada Uluslararası Stratejiler 3
EU 503 AB Politikaları 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Toplam Kredi 12

2.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı K
EU 504 Araştırma Yöntemleri 3
EU 505 AB Dış Politikası 3
Seçmeli 3
Seçmeli 3
Toplam Kredi 12

İKİNCİ YIL
3.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı K
Seçmeli 3
Seçmeli 3
EU 506 Seminer
Toplam Kredi 6

4.Yarıyıl

Kodu Dersin Adı K
EU 550 Tez 6
Toplam Kredi 6

Seçmeli Dersler

Kodu Dersin Adı K
EU 510 Avrupa Entegrasyon Ekonomisi 3
EU 511 Avrupa Parasal Entegrasyonu 3
EU 512 Uluslararası İlişkilerde Çağdaş Düşünceler 3
EU 513 Uluslararası Ticaret ve AB Entegrasyonu 3
EU 514 Avrupa Ekonomisi 3
EU 515 AB’nde Para ve Maliye politikaları 3
EU 516 AB’nde Emek Ekonomisi ve Sosyal politika 3
EU 517 AB’nde pazarlama Stratejileri 3
EU 518 AB Diplomasi Tarihi 3
EU 519 AB’nde İnsan Hakları 3
EU 520 AB Entegrasyon Teorisi 3
EU 521 AB Çevresel Ekonomisi ve politikası 3
EU 522 AB Hukuku 3
EU 523 AB’de Proje Planlaması ve Değerlendirmesi 3
EU 524 Türkiye ve AB İlişkileri 3
EU 526 AB’nin Genişlemesi ve Harmanizasonu 3
ECON 510 Uluslar arası Finans 3
ECON 512 Uluslararası Ekonomi 3
ECON 513 İktisadi Düşünceler Tarihi 3
ECON 516 Ekonomik Kalkınma 3
ECON 518 Uluslararası İktisat Politikası 3
ECON 522 Dünya Ekonomisi 3
ECON 545 Küçük Ekonomiler 3
ECON 550 Küreselleşme 3
ECON 570 İleri Seviye Kurumsal Ekonomi 3
EU 501 Küresel Ekonomide Uluslararası Stratejiler
Dersin amacı, öğrencilerin küresel ekonomik faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarını, kaynaklarını, ölçeklerini ve limitlerini anlayabilmeleri için yeteneklerini geliştirmektir. Dersin odak noktası teknik değişimlerin ekonomisi, küresel ekonomide büyümenin esas kayanğı olarak bilinen inovasyon, büyük uluslar ötesi şirketler ve sanayi küreselleşmesidir. Öğrenciler, kürsesel ve finansal hizmet sektörünün temel konularını, ülkelerin rekabet avantajlarını, kurumsal stratejileri ve küresel bağlamda Avrupa ekonomisini öğreneceklerdir. Bu ders ayni zamanda küresel ekonomiye yonelik rekabet politikalarını anlatacaktır.

EU 503 AB’nde Politikalar(AB Konsepti)
Derste sunulan calışmalar, AB’nin başlıca politika yapma alanları, kurumları, aktörleri, tarihi ve Avrupa ekonomisidir. Dersin temel amacı; ulusal ve AB kurumlarının politika yapımındaki etkileşimlerini ayrintılı bir yapıda sunmaktır.

EU 504 Araştırma Yöntemleri
Ders, Lisansüstü öğrencilerine sosyal arastırmanın tanımını, araştırma sürecini ve farklı türlerini taniştırmayı hedeflemektedir. Bir araştırma konu kararı nasıl alınır, literaür taraması ve araştırma anketi geliştirilmesi konularında pratik öneriler sunmaktadir. Derste ayrıca veri toplama ve alternatif araştırma yöntemleri üzerinde duruluyor. Akademik kuralları, ilkeleri ve araştırma etiği de bu dersin temelini oluşturmaktadır. Dersin sonunda veri analizi ve etkin rapor/tez yazma surecini içermektedir.

EU 505 AB Dış Politikası
AB’nin dünya ekonomisi ve siyaseti üzerinde büyük bir ekonomik yapıya sahip olmasından dolayı güçlü bir etkisi vardır. Ders, AB’nin dış politika hedeflerini ve dış ilişkilerini nasıl oluşturduğunu analiz eder. Ayrıca ders ogrencilere; AB’nin ekonomik ve siyasi açıdan entegre olmuş yapısına bağlı olarak dış politikasında karar alma mekanizmasının ne kadar karmaşık yapıda olduğunu öğretir.

EU 506 Seminer
Seminer dersinin asıl amacı Yüksek Lisans öğrencilerini araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda eğitmektir. Bu amaç doğrultusunda, AB İlişkileri öğrencileri proje ve tez çalışmalarına başlamadan önce akademik yazım kuralları ve yöntemleri konusunda çalışma yürütebilmeleri için gerekli olan akademik donanımın verilmesidir. Bu derste ayrıca öğrencilere çalışmak istedikleri alanlarda proje konuları verilerek, uzmanlaşmak istedikleri alanları araştırma ve yöntemlerini tatbik etme imkanı sağlanmaktadır.

EU 550 Tez
Tez orjinal eserin bir kayıytı veya mevcut bilginin kritik sunumudur. Literatüre belirgin katkı yaparak, kanıtlarla özgünlüğü sağlayarak, yeni gerçekleri bularak veya bağımsız eleştirel güç deneyerek tatmin edici edebi sunum sağlanması ve eğer onaylanmis biçimde basılmış değilse tezin yayın için uygun veya sunulmus, değistirilmiş veya kısaltılmış formda olması gerekliliği öğrencilere anlatılmaktadır.

Seçmeli Dersler

EU 510 AB Entegrasyon Ekonomisi
Ders Avrupa bütünleşme sürecine tarihsel bir bakiş yaparak; tek pazar, endüstriyel uzmanlık, uluslararası yatırım ve ticaret, parasal entegrasyon politikası modeli, işgücü piyasaları ve işsizlik, bölgesel yönleri, bütçe ve tarım politikası konularını anlatmaktadır.

EU 511 Avrupa Parasal Entegrasyonu
Avrupa finansal piyasalarının entegrasyonu, Avrupa Para Sistemi’nin geliştirilmesi, Avrupa finansal entegrasyonun oluşumunu belirleyen faktörler, ekonomik ve parasal politikaların nitelikleri, Avrupa Para Sistemi’nin kurumsal özellikleri, APS gelişiminin farklı aşamaları, parasal birlik ve ortak para birimi fayda ve maliyet analizleri, APB ve Avrupa Merkez Bankasi dersin konularıdır.

EU 512 Uluslararası İlişkilerde Çağdaş Düşünceler
Ders, öğrencilerin medeniyetin gelişmesinde çağdaş düşünme ve değerlendirmenin etkilerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca dersin amacı; ögrencilere ülkeler arasındaki siyasal ilişkilerin modern bir dünya yaratmakta nasıl yol cizdiğini etkin olarak ortaya koymaktır.

EU 513 Uluslararası Ticaret ve AB Entegrasyonu
Karşılaştırmalı üstünlükler Teorisi, Ricardo Modeli, Haberler’in Fırsat Maliyeti, Hecksckher-Olibin Teoremi, Yeni Hipotezler ve uluslararasi ticaret, doviz piyasasi, ödemeler dengesi teorisi ve Avrupa Birliği ticaret politikası dersin konularıdır.

EU 514 Avrupa Ekonomisi
Ders, AB’nin genel tarihsel gelişimlerini, kurum ve bütçesini, AB karar alma surecini, ortak tarım politikasını ve ayrıca parasal entegrasyon sürecini analiz eder. Öğrenciler AB’ndeki tüm piyasalardaki ekonomik entegrasyon sürecini de öğrenirler.

EU 515 AB Para ve Maliye Politikaları
Ders, AB para teori ve politika araçlarını ve ayrıca maliye politikalarının uygulanışını anlatmaktadır. Ayrıca bu ders; Avrupa Birliği’nin entegre olmuş finansal mekanizmalarına genel bir bakış yapmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler; faiz oranı belirlenmesini, paranın arz-talep analizini, parasal aktarım mekanizmasını, maliye teorisi ve politikasını, hükümet bütçe harcamalarını, vergi ve sübvansiyonlarını öğreneceklerdir.

EU 516 Avrupa Birliğindeki Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politika
Bu ders az gelişmiş ülkelerin temel politika konularını, teorik tartışmalara ve ülke deneyimlerine dayalı referanslarla inceler. Ders, politika yapma konusunda ülkeler arasındaki ilişkiler, ticaret, teknoloji ve mali konular, devletin rolü, endojen büyüme teorisi ve uluslararası kurumsal kısıtlamaların etkileri üzerinde duruyor. Ayrıca bu ders, Avrupa Birliği kapsamındaki kişilerin serbest dolaşım özgürlüğü, hakları, görevleri ve sosyal diyaloglarının sorumluluk kısımlarını incelemektedir.

EU 517 Avrupa Birliği Pazarlama Stratejileri
Bu ders, öğrencilere Avrupa Birliği’nin pazarlama stratejilerini öğreterek, öğrencilerin küresel pazarlardaki küresel pazarlama yapılarını ve küresel rekabetçilerin yerli piyasadaki etkilerini algılamalarını sağlamaktır. Ayrıca ders, AB piyasasında rekabet avantajının geliştirilmesi için uygulanan pazarlama stratejilerinin anlaşılmasını sağlar.

EU518 AB Diplomasi Tarihi
Derste; AB Diplomasi sistemi tarihsel çerçevede analiz edilmektedir. Derste ayrıca, AB dış politikası, karar verme yapıları ve Avrupa diplomasi metotlarının analizi yapılmaktadır. Ayrıca, AB’nin Atlantik ötesi oluşturulacak uluslararası ilişkilerde belirleyici güç olması da analiz edilmektedir.

EU 519 AB’nde İnsan Hakları
Avrupa Birliği fikrinin oluşumundan itibaren insan hakları konusu Avrupa Birliği’nin dış politikasının köse taşı olmuştur. AB’nin entegrasyonu evrensel özgürlük ve demokrasi prensipleri üzerine, hukuka saygı ve temel insan hakları ve özgürlükler üzerine kurulmuştur.

EU 520 AB Entegrasyon Teorisi
Derste Avrupa entegrasyon sürecini; tarihsel analiz, tek piyasa, endüstriyel uzmanlaşma ve dağılım, uluslararası yatırım ve ticaret, dünya ekonomisi ve ekonomik aktivitenin küreselleşmesi, teknolojik ve ekonomik değişimler, küresel kurumlar ve milli rekabetçilik, küresel ticaret, Avrupa firmalarının rekabet ve teknoloji performanslarının analiz ederek anlatmaktadır.

EU 521 AB Çevresel Ekonomisi ve Politikası
Ders çevresel Ekonomi ve politikasına giriş yaparak, çevre konusundaki son gelişmelerin analiz edilebilmesi için gerekli temel unsurları ortaya koymaktadır. Ders genel olarak ekonomik ve siyasi konulardaki çözümler için alınacak kararlarda çevrenin öneminin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Derste; AB’nin çevre politikaları ve uluslararası organizasyonları konusunda uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerden bir araştırma çalışması yapmaları istenmektedir.

EU 522 AB Hukuku
Ders AB’nin bir yapı olarak hukuki sistemi hakkındadır. Dersin amacı; AB’nin kurumlarının hukuki yapılarını ve etkilerini öğretmektedir.Ders ayrıca, modern vatandaşlığın, siyasi vatandaşlığın ve vatandaşlık haklarının anlatımını da yapmaktadır.

EU 523 AB’nde Proje Planlaması ve Değerlendirmesi
Ders planlama ve uygulamanın temel sistem konseptlerini anlatmaktadır. Projelerin sürekli bir yönetim ve değerlendirme ile dinamik kontrollerinin ne şekilde yapıldığı da anlatılmaktadır.

EU 524 Türkiye- AB İlişkileri
Ders AB-Türkiye ilişkilerini analitik görüş açısıyla analiz etmeyi hedeflemektedir. AB’nin beklentileri doğrultusunda Türkiye’nin yaptığı demokratikleşme reformlarını ortaya konmaktadır. Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki lehte ve aleyhte olan tartışmalar diğer aday ülkelerle bir rekabet perspektifi ile tartışılmaktadır. Her iki tarafın üyelik konusundaki görüşleri son yapılan araştırma ve analizler ışığında değerlendirilmektedir.

EU 526 AB’nin Genişlemesi ve Harmonizasyonu
Dersin amacı öğrencilere AB’nin genişleme sürecini ve harmonizasyon politikalarının nasıl uygulandığını öğretmektir. Dersi alan öğrenciler harmonizasyon politikalarının önemi ve etkinliğini kavrayabileceklerdir. Daha önemli olan şey; dersi alan öğrenciler AB’nin genişleme sürecinin dinamik ve sürekli bir işlevsel yapıda olduğunu keşfedeceklerdir.

ECON 510 Uluslararası Finans
Dersin işlediği konular, uluslararası finansal çevre, ödemeler dengesi ve muhasebesi, analiz teknikleri; uluslararası parasal sistemin değerlendirilmesi, döviz kurlarının belirlenmesi ve tahmin edilebilmesidir.

ECON 512 Uluslararası Ekonomi
Uluslararası ticaret teorisi, karşılaştırmalı üstünlük kuralı, ekonomi ölçekleri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası ticaret politikası, tarifeler ve tarife dışı engeller, yeni korumacılık, ekonomik entegrasyon (gümrük birliği ve serbest ticaret bölgeleri) uluslararası ticaret ve ekonomik gelişme,ve çokuluslu şirketler genel olarak dersin konularıdır.

ECON 513 İktisadi Düşünceler Tarihi
Derste Ekonomi tarihinin ve gelişiminin ilk çağlardan günümüze olan gelişmesi analiz edilmektedir. Öğrenciler, Klasik Ekonomi, Keynesian Ekonomi, Yeni Klasik Ekonomi, Yeni Keynesian Ekonomi ve Monetarizm ile birlikte Arz yanlı iktisadı öğrenmektedirler.

ECON 516 Ekonomik Kalkınma
Ders, gelişmemiş ülkelerde uygulanan politikaları başka ülke tecrübeleri çerçevesinde analiz etmektedir. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret, teknoloji ve finansal piyasalar, devletin rolü, büyüme politikalarının uygulanması ve politikaların uygulanması konusunda uluslararası kurumsal zorluklar dersin konularıdır.

ECON 518 Uluslararası İktisat Politikası
İktisat politikası; parasal, maliye ve ticaret politikalarının ülkelerin refahları üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Piyasaların entegrasyon dereceleri arttığı sürece; uygulanan iktisat politikaları ayni şekilde uluslararasılaşmaktadır. Öğrenciler uluslararası yapıda iktisat politikalarının uygulanışını öğrenmektedirler.

ECON 522 Dünya Ekonomisi
Ders öğrencilere dünya ekonomisini; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan tarımın, ülkelerin nüfus yapılarını, toprak kullanımını etkileyen faktörleri analiz ederek, ayrıca gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülke ekonomilerinin genel analizlerini yaparak öğretmektedir. Ayrıca derste; kültürel faktörlerin ekonomi üzerindeki etkileri
incelenmektedir.

ECON 545 Küçük Ekonomiler
Dersin amacı; küçük ekonomilerin avantajlarını ve dezavantajlarını, ayrıca bir ekonominin ölçeğini belirleyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır.Yine derste; Kuzey Kıbrıs gibi küçük Ekonomi yapıların analizi yapılmaktadır.

ECON 556 Küreselleşme
Küreselleşme ve bölgeselleşme konularına kısa bir giriş yapıldıktan sonra; Avrupa Birliği’ndeki ve diğer uluslararası ekonomik entegrasyonların önemine vurgu yapılmaktadır. (ör. Gümrük birliği, Ortak Pazar, Ekonomik ve Parasal Birlik ve Ortak Politikalar).

ECON 570 İleri Seviye Kurumsal Ekonomi
“Kurumsal İktisat,” politik Ekonomi içinde yeni bir konudur. Kurumsal iktisat disiplinler arası bir ders olup iktisat teorisi, siyaset teorisi, hukuki çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kamu tercihi teorisi arasındaki ilişkileri inceler. Ekonomik büyüme ve kalkınma kaynaklarının belirlenmesi amacıyla kısıtlamaları ve insan davranışının diğer özelliklerini inceler. Kurumsal İktisat; ekonomik faktörlerin yanı sıra birçok yasal, tarihsel, dini faktörler ve insan seçimleri ve davranışlarını etkilemektedir.

Dersin temel amacı, kurumsal özelliklerin ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklamaktır.
Bu derste; kurum ve kalkınma, ekonomik farklılıkların kurumsal ve kurumsal olmayan açıklamaları; Siyasi kurumlar ve devlet; piyasa ekonomisinin hukuksal kurumları; yönetim şekilleri; mülkiyet hakkı; işlem maliyetleri ve sözleşmeler gibi temel konular ele alınacaktır.

NOT: Okuma materyalleri, kitap, makale ve ders notları öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.