Tıbbi Biyokimya

Also available in: English

Prof. Dr. Nazmi ÖZER
Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜŞ
Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK
BİK 600
Biyokimya alanında yüksek lisans eğitimi; Biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans programında -Doktora çalışmaları, araştırma, endüstri, eğitim, sağlık ve ilgili alanlar için gerekli olan, Biyokimya konusunda temel bilgi ve beceri düzeyine sahip bilim insanının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

BİK 610
Biyokimya alanında yüksek lisans eğitimi; Biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans programında -Doktora çalışmaları, araştırma, endüstri, eğitim, sağlık ve ilgili alanlar için gerekli olan, Biyokimya konusunda temel bilgi ve beceri düzeyine sahip bilim insanının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

BİK 603
Biyokimya lisansüstü eğitimine başlayan farklı lisans kökenli öğrencilere biyokimya temeli kazandırmak. Öğrenciler canlı hücreleri oluşturan biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonu konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin ayrıca, canlı hücrelerde geçerli biyoenerjetik prensipleri ve enerji metabolizmasını öğrenmeleri beklenir.

BİK 604
Hücredeki ana metabolik yollar ve kontrol mekanizmaları yoluyla metabolik integrasyonun öğrenilmesi. Temel metabolik yollar, fotosentez, DNA-RNA ve protein metabolizmaları.

BİK 613
Laboratuvarlarda elde edilmiş verilerin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesini sağlayan bilgilendirmeyi yapmaktadır. BİK 613 öğrenciye bağımsız olarak veri değerlendirme, dönüştürme, grafikleme ve kinetik model çözüm becerilerini kazandıracaktır.

BİK 615
Ders, biyomoleküllerle yapılacak araştırmaların tasarımında, yürütülmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde gözetilecek temel teknik ve analitik incelikleri tanıtmayı; kontrollü, tekrarlanabilir ve sorgulanan konuya odaklı deney tasarımı konusunda beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik saatler, ağılıklı olarak, teknik konuların tanıtım ve örneklenmesine ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin, sayısal işlem ya da yorum gerektiren, problem setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü, problemlerin toplu halde tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce, ifade ve kayıt alışkanlığının yerleşmesi; biyokimyasal araştırmaların kimyasal boyutlarına ilişkin farkındalık yaratılması; gerek bizzat elde edilmiş sonuçların, gerekse literatürde rapor edilmiş deney ve sonuçların değerlendirilmesinde, yanlış yönlenme/kabullenme riskinin aza indirgenmesi, dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.

BİK 620
Araştırmaya yeni başlayan bir araştırmacıya temel yaklaşım ve yöntemleri öğretmek ve uygulatmak. Bu dersten başarılı olan öğrenciler, ders kapsamına giren temel yöntemleri bağımsız olarak uygulayabileceklerdir.

BİK 622
Biyokimya alanında belli bir konuda sunum yapmak ve sunum yapma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer’in formatı konuyu (sorular / yanıtlar) seminer katılımcıları ile tartışma şeklindedir.

BİK 641
Protein saflaştırılması ve tanımlanması konusundaki teorik ve pratik bilgiler. Öğrencilerin protein saflaştırılması ve tanımlanması konulu araştırmalarda yöntem seçimi ve uygulaması konusunda bilgi ve deneyim kazanması beklenmektedir

BİK 632
Biyokimya alanında çok güncel ya da önemli olan konularda yayınlanmış en son makalelerden yararlanarak kısa bir derleme yapılması, sunulması ve bunun üzerinde tartışılması beklenmektedir.

Seçmeli**

BİK 600
Biyokimya alanında yüksek lisans eğitimi; Biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans programında -Doktora çalışmaları, araştırma, endüstri, eğitim, sağlık ve ilgili alanlar için gerekli olan, Biyokimya konusunda temel bilgi ve beceri düzeyine sahip bilim insanının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

BİK 603
Biyokimya lisansüstü eğitimine başlayan farklı lisans kökenli öğrencilere biyokimya temeli kazandırmak. Öğrenciler canlı hücreleri oluşturan biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonu konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin ayrıca, canlı hücrelerde geçerli biyoenerjetik prensipleri ve enerji metabolizmasını öğrenmeleri beklenir.

BİK 604
Hücredeki ana metabolik yollar ve kontrol mekanizmaları yoluyla metabolik integrasyonun öğrenilmesi. Temel metabolik yollar, fotosentez, DNA-RNA ve protein metabolizmaları.

BİK 613
Laboratuvarlarda elde edilmiş verilerin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesini sağlayan bilgilendirmeyi yapmaktadır. BİK 613 öğrenciye bağımsız olarak veri değerlendirme, dönüştürme, grafikleme ve kinetik model çözüm becerilerini kazandıracaktır.

BİK 615
Ders, biyomoleküllerle yapılacak araştırmaların tasarımında, yürütülmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde gözetilecek temel teknik ve analitik incelikleri tanıtmayı; kontrollü, tekrarlanabilir ve sorgulanan konuya odaklı deney tasarımı konusunda beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik saatler, ağılıklı olarak, teknik konuların tanıtım ve örneklenmesine ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin, sayısal işlem ya da yorum gerektiren, problem setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü, problemlerin toplu halde tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce, ifade ve kayıt alışkanlığının yerleşmesi; biyokimyasal araştırmaların kimyasal boyutlarına ilişkin farkındalık yaratılması; gerek bizzat elde edilmiş sonuçların, gerekse literatürde rapor edilmiş deney ve sonuçların değerlendirilmesinde, yanlış yönlenme/kabullenme riskinin aza indirgenmesi, dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.

BİK 620
Araştırmaya yeni başlayan bir araştırmacıya temel yaklaşım ve yöntemleri öğretmek ve uygulatmak. Bu dersten başarılı olan öğrenciler, ders kapsamına giren temel yöntemleri bağımsız olarak uygulayabileceklerdir.

BİK 622
Biyokimya alanında belli bir konuda sunum yapmak ve sunum yapma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer’in formatı konuyu (sorular / yanıtlar) seminer katılımcıları ile tartışma şeklindedir.

BİK 641
PProtein saflaştırılması ve tanımlanması konusundaki teorik ve pratik bilgiler. Öğrencilerin protein saflaştırılması ve tanımlanması konulu araştırmalarda yöntem seçimi ve uygulaması konusunda bilgi ve deneyim kazanması beklenmektedir.

BİK 700
Biyokimya alanında Doktora programının amacı; – Rekabetçi, yetenekli, güvenilir, kendi kendine yeterli, araştırmacı ve bilimsel dürüstlük sahibi, – Biyokimya alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olan, biyokimya alanında son bilimsel gelişmeleri takip edebilen, – Yapı ve fonksiyon ilişkilerini molekül, hücre, doku, sistem düzeyinde değerlendirebilen, – Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, elde ettiği sonuçları evrensel bilim dünyasına sunabilen insan gücü yetiştirmek.

BİK 702
Protein yapı, fonksiyon ve metabolizması; yapı analizi, saflaştırma, tanımlanma yöntemleri ve proteomik. Dersin sonunda öğrencilerin proteinlerin yapıları, saflaştırılması, yapı-fonksiyon ilişkileri, proteomik ve yapı analizleri konularında araştırma yapabilecek, güncel yayınları takip edebilecek teorik bilgi ile donanmaları hedeflenmektedir.

BİK 706
Kanser gelişimi, tanı ve tedavisinin biyokimyasal temelleri; Kanser oluşumu ve ilerlemesinde rol alan moleküler ve hücresel mekanizmaların açıklayabilme, ilgili mekanizmaların kanserin tanı ve tedavisini nasıl yönlendirebileceği konusunda yöntem önerebilme, İlgili konulardaki makaleleri seçip inceleyebilme. Kanserin oluşum mekanizması, hücre canlılığı, yaşlanması ve ölümü ile ilgili mekanizmalar, kanser gelişimi ve yayılımına temel oluşturan genetik değişiklikler, kanser tanı ve tedavisinde hedef seçilen moleküller, tanı amacıyla kullanılan teknikler,yeni tedavi yaklaşımları, ilaçların etki ve direnç gelişim mekanizmaları

BİK 711
Ders biyomoleküler tepkimelerde geçerli mekanizmaları ve bunları yansıtan kinetik davranışları ele almaktadır. Ana tema, basit kimyasal tepkimelerden enzimatik sistemlere kadar bir dizi örnek aracılığıyla, kinetik araştırmalardaki temel deneysel yaklaşımların tanıtılması ve bulguların tepkime mekanizmasını yansıtan özelliklerinin tartışılmasıdır. Teorik saatler, ağırlıklı olarak değişik tipte tepkimelerin tanıtımı ve örneklenmesine ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin sayısal işlem ya da yorum gerektiren, problem setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü, problemlerin toplu halde tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce ve modelleme-sınama becerisinin yerleşmesi; biyokimyasal tepkimelerin kimyasal boyutlarına ilişkin farkındalık yaratılması, dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.

BİK 712
Mezuniyet sonrası öğrencileri bu derste çeşitli enzimlerin kinetik davranışı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu dersi alan öğrenciler enzimle katalizlenen bir reaksiyonun kinetik mekanizmasını belirleyebilecek ve kinetik sabitlerini hesaplayabilecek; enzimin davranış modelini hız eşitliği halinde ifade edilebilecek ve deneysel bulgulardan enzimin davranışına uygun modeli geliştirebilecek bilgi ve becerileri kazanacaktır.

BİK 722
Hormonların yapıları, biyolojik fonksiyonları ve metabolizmaları ile sinyal iletişim mekanizmalarının öğretildiği teorik derstir. Öğrenim hedefi hormonal kontrol ve sinyal iletişim mekanizmaları ile ilgili makaleleri analiz edebilmek ve araştırma yapabilmek için gerekli teorik bilgiyi edinmektir. Ders, hormon ve reseptör kavramları ile ilgili genel bilgiler, organlar bazında hormonlar, etki mekanizmaları ve etkilerini kapsamaktadır.

BİK 750
Basit kimyasal ve biyokimyasal sistemlerde oksijen radikali tepkimeleri, oksidatif strese karşı savunmanın rolu, oksijen radikallerinin fizyolojik, farmakolojik ve toksikolojik yönlerinin tartışılması, hastalık ve yaşlanmada radikallerin rolü, laboratuvarda radikaller ile ilgili olçüm yöntemlerinin tanıtılması. Öğreciler bu ders sonunda oksijen radikallerinin nasıl oluştuğunu, radikallere karşı savunma sistemlerinin nasıl çalıştığını, bu sistemlerde bozuklar olduğu zaman ortaya çıkan patolojik durumları, doğal olaral yaşlanmanın radikallerle ilişkisini tanımlayabilecek ve tartışabileceklerdir.

BİK 751
Klinik laboratuvar için gerekli olan örnek hazırlama, ölçme ve hata kavramı, spektrometrik yöntemler gibi temel kavramları içermektedir. Öğrenci bu dersin sonunla klinik laboratvar için gerekli temel kavramları bilir ve uygulayabilir.

BİK 752
Klinik laboratuvarlarda kullanılan ozmometri, elektroforez, immunometri, otoanalizörler, akış sitometrisi ve kalite kontrolu yöntemlerini kapsamaktadır. Değişik enzim aktivite ölçüm yöntemleri; protein ligand bağlanma ve enzim kinetiklerini, kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler tez çalışmalarının planlanmasında ve yapılmasında yetkinleşeceklerdir.