Tıbbi Biyokimya

Also available in: English

Prof. Dr. Nazmi ÖZER
Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜŞ
Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK
BİK 600
Biyokimya alanında yüksek lisans eğitimi; Biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans programında -Doktora çalışmaları, araştırma, endüstri, eğitim, sağlık ve ilgili alanlar için gerekli olan, Biyokimya konusunda temel bilgi ve beceri düzeyine sahip bilim insanının
yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
BİK 610
Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin Biyokimyanın herhangi bir
alanındaki son gelişmeleri, program koordinatörü ile birlikte belirlemesi, derleme haline
getirmesi ve bunu bir seminer halinde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı akademisyenlerine
anlatması gerekmektedir.
BİK 603
Biyokimya lisansüstü eğitimine başlayan farklı lisans kökenli öğrencilere biyokimya
temeli kazandırmak. Öğrenciler canlı hücreleri oluşturan biyomoleküllerin yapı ve
fonksiyonu konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin ayrıca, canlı hücrelerde geçerli
biyoenerjetik prensipleri ve enerji metabolizmasını öğrenmeleri beklenir.
BİK 604
Hücredeki ana metabolik yollar ve kontrol mekanizmaları yoluyla metabolik
integrasyonun öğrenilmesi. Temel metabolik yollar, fotosentez, DNA-RNA ve protein
metabolizmaları.
BİK 613
Laboratuvarlarda elde edilmiş verilerin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesini
sağlayan bilgilendirmeyi yapmaktadır. BİK 613 öğrenciye bağımsız olarak veri
değerlendirme, dönüştürme, grafikleme ve kinetik model çözüm becerilerini
kazandıracaktır.
BİK 615
Ders, biyomoleküllerle yapılacak araştırmaların tasarımında, yürütülmesinde ve
sonuçların değerlendirilmesinde gözetilecek temel teknik ve analitik incelikleri tanıtmayı;
kontrollü, tekrarlanabilir ve sorgulanan konuya odaklı deney tasarımı konusunda beceri
kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik saatler, ağılıklı olarak, teknik konuların tanıtım ve
örneklenmesine ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin, sayısal işlem ya da yorum
gerektiren, problem setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü,
problemlerin toplu halde tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce, ifade ve kayıt alışkanlığının yerleşmesi; biyokimyasal araştırmaların kimyasal boyutlarına ilişkin
farkındalık yaratılması; gerek bizzat elde edilmiş sonuçların, gerekse literatürde rapor
edilmiş deney ve sonuçların değerlendirilmesinde, yanlış yönlenme/kabullenme riskinin
aza indirgenmesi, dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.
BİK 620
Araştırmaya yeni başlayan bir araştırmacıya temel yaklaşım ve yöntemleri öğretmek ve
uygulatmak. Bu dersten başarılı olan öğrenciler, ders kapsamına giren temel yöntemleri
bağımsız olarak uygulayabileceklerdir.
BİK 622
Biyokimya alanında belli bir konuda sunum yapmak ve sunum yapma yeteneğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer’in formatı konuyu (sorular / yanıtlar) seminer
katılımcıları ile tartışma şeklindedir.
BİK 641
Protein saflaştırılması ve tanımlanması konusundaki teorik ve pratik bilgiler. Öğrencilerin
protein saflaştırılması ve tanımlanması konulu araştırmalarda yöntem seçimi ve
uygulaması konusunda bilgi ve deneyim kazanması beklenmektedir
BİK 605
BİK 632
Biyokimya alanında çok güncel ya da önemli olan konularda yayınlanmış en son
makalelerden yararlanarak kısa bir derleme yapılması, sunulması ve bunun üzerinde
tartışılması beklenmektedir.
Seçmeli**
BİK 600
Biyokimya alanında yüksek lisans eğitimi; Biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal
ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma
ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans
programında -Doktora çalışmaları, araştırma, endüstri, eğitim, sağlık ve ilgili alanlar için
gerekli olan, Biyokimya konusunda temel bilgi ve beceri düzeyine sahip bilim insanının
yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
BİK 603
Biyokimya lisansüstü eğitimine başlayan farklı lisans kökenli öğrencilere biyokimya
temeli kazandırmak. Öğrenciler canlı hücreleri oluşturan biyomoleküllerin yapı ve
fonksiyonu konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin ayrıca, canlı hücrelerde geçerli
biyoenerjetik prensipleri ve enerji metabolizmasını öğrenmeleri beklenir.
BİK 604
Hücredeki ana metabolik yollar ve kontrol mekanizmaları yoluyla metabolik
integrasyonun öğrenilmesi. Temel metabolik yollar, fotosentez, DNA-RNA ve protein
metabolizmaları.
BİK 613
Laboratuvarlarda elde edilmiş verilerin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesini
sağlayan bilgilendirmeyi yapmaktadır. BİK 613 öğrenciye bağımsız olarak veri
değerlendirme, dönüştürme, grafikleme ve kinetik model çözüm becerilerini
kazandıracaktır.
BİK 615
Ders, biyomoleküllerle yapılacak araştırmaların tasarımında, yürütülmesinde ve
sonuçların değerlendirilmesinde gözetilecek temel teknik ve analitik incelikleri tanıtmayı;
kontrollü, tekrarlanabilir ve sorgulanan konuya odaklı deney tasarımı konusunda beceri
kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik saatler, ağılıklı olarak, teknik konuların tanıtım ve
örneklenmesine ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin, sayısal işlem ya da yorum
gerektiren, problem setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü,
problemlerin toplu halde tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce, ifade ve kayıt alışkanlığının yerleşmesi; biyokimyasal araştırmaların kimyasal boyutlarına ilişkin
farkındalık yaratılması; gerek bizzat elde edilmiş sonuçların, gerekse literatürde rapor
edilmiş deney ve sonuçların değerlendirilmesinde, yanlış yönlenme/kabullenme riskinin
aza indirgenmesi, dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.
BİK 620
Araştırmaya yeni başlayan bir araştırmacıya temel yaklaşım ve yöntemleri öğretmek ve
uygulatmak. Bu dersten başarılı olan öğrenciler, ders kapsamına giren temel yöntemleri
bağımsız olarak uygulayabileceklerdir.
BİK 622
Biyokimya alanında belli bir konuda sunum yapmak ve sunum yapma yeteneğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer’in formatı konuyu (sorular / yanıtlar) seminer
katılımcıları ile tartışma şeklindedir.
BİK 641
Protein saflaştırılması ve tanımlanması konusundaki teorik ve pratik bilgiler. Öğrencilerin
protein saflaştırılması ve tanımlanması konulu araştırmalarda yöntem seçimi ve
uygulaması konusunda bilgi ve deneyim kazanması beklenmektedir
BİK 605
BİK 700
Biyokimya alanında Doktora programının amacı; – Rekabetçi, yetenekli, güvenilir, kendi
kendine yeterli, araştırmacı ve bilimsel dürüstlük sahibi, – Biyokimya alanında ileri
düzeyde bilgi sahibi olan, biyokimya alanında son bilimsel gelişmeleri takip edebilen, –
Yapı ve fonksiyon ilişkilerini molekül, hücre, doku, sistem düzeyinde değerlendirebilen, –
Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, elde ettiği sonuçları evrensel
bilim dünyasına sunabilen insan gücü yetiştirmek.
BİK 702
Protein yapı, fonksiyon ve metabolizması; yapı analizi, saflaştırma, tanımlanma
yöntemleri ve proteomik. Dersin sonunda öğrencilerin proteinlerin yapıları,
saflaştırılması, yapı-fonksiyon ilişkileri, proteomik ve yapı analizleri konularında
araştırma yapabilecek, güncel yayınları takip edebilecek teorik bilgi ile donanmaları
hedeflenmektedir.
BİK 706
Kanser gelişimi, tanı ve tedavisinin biyokimyasal temelleri; Kanser oluşumu ve
ilerlemesinde rol alan moleküler ve hücresel mekanizmaların açıklayabilme, ilgili
mekanizmaların kanserin tanı ve tedavisini nasıl yönlendirebileceği konusunda yöntem
önerebilme, İlgili konulardaki makaleleri seçip inceleyebilme. Kanserin oluşum
mekanizması, hücre canlılığı, yaşlanması ve ölümü ile ilgili mekanizmalar, kanser gelişimi
ve yayılımına temel oluşturan genetik değişiklikler, kanser tanı ve tedavisinde hedef
seçilen moleküller, tanı amacıyla kullanılan teknikler,yeni tedavi yaklaşımları, ilaçların
etki ve direnç gelişim mekanizmaları
BİK 711
Ders biyomoleküler tepkimelerde geçerli mekanizmaları ve bunları yansıtan kinetik
davranışları ele almaktadır. Ana tema, basit kimyasal tepkimelerden enzimatik sistemlere
kadar bir dizi örnek aracılığıyla, kinetik araştırmalardaki temel deneysel yaklaşımların
tanıtılması ve bulguların tepkime mekanizmasını yansıtan özelliklerinin tartışılmasıdır.
Teorik saatler, ağırlıklı olarak değişik tipte tepkimelerin tanıtımı ve örneklenmesine
ayrılmıştır. Öğrencilere her konuya ilişkin sayısal işlem ya da yorum gerektiren, problem
setleri ödev olarak dağıtılmakta; teorik saatlerin bir bölümü, problemlerin toplu halde
tartışılmasına ayrılmaktadır. Kantitatif düşünce ve modelleme-sınama becerisinin
yerleşmesi; biyokimyasal tepkimelerin kimyasal boyutlarına ilişkin farkındalık yaratılması,
dersin kazandırımları arasında yer almaktadır.
BİK 712
Mezuniyet sonrası öğrencileri bu derste çeşitli enzimlerin kinetik davranışı hakkında bilgi
sahibi olacaklardır. Bu dersi alan öğrenciler enzimle katalizlenen bir reaksiyonun kinetik
mekanizmasını belirleyebilecek ve kinetik sabitlerini hesaplayabilecek; enzimin davranış
modelini hız eşitliği halinde ifade edilebilecek ve deneysel bulgulardan enzimin
davranışına uygun modeli geliştirebilecek bilgi ve becerileri kazanacaktır
BİK 722
Hormonların yapıları, biyolojik fonksiyonları ve metabolizmaları ile sinyal iletim
mekanizmalarının öğretildiği teorik derstir. Öğrenim hedefi hormonal kontrol ve sinyal
iletim mekanizmaları ile ilgili makaleleri analiz edebilmek ve araştırma yapabilmek için
gerekli teorik bilgiyi edinmektir. Ders, hormon ve reseptör kavramları ile ilgili genel
bilgiler, organlar bazında hormonlar, etki mekanizmaları ve etkilerini kapsamaktadır.
BİK 750
Basit kimyasal ve biyokimyasal sistemlerde oksijen radikali tepkimeleri, oksidatif strese
karşı savunmanın rolu, oksijen radikallerinin fizyolojik, farmakolojik ve toksikolojik
yönlerinin tartışılması, hastalık ve yaşlanmada radikallerin rolü, laboratuvarda radikaller
ile ilgili olçüm yöntemlerinin tanıtılması. Öğreciler bu ders sonunda oksijen radikallerinin
nasıl oluştuğunu, radikallere karşı savunma sistemlerinin nasıl çalıştığını, bu sistemlerde
bozuklar olduğu zaman ortaya çıkan patolojik durumları, doğal olaral yaşlanmanın
radikallerle ilişkisini tanımlayabilecek ve tartışabileceklerdir.
BİK 751
Klinik laboratuvar için gerekli olan örnek hazırlama, ölçme ve hata kavramı,
spektrometrik yöntemler gibi temel kavramları içermektedir. Öğrenci bu dersin sonunla
klinik laboratvar için gerekli temel kavramları bilir ve uygulayabilir.
BİK 752
Klinik laboratuvarlarda kullanılan ozmometri, elektroforez, immunometri, otoanalizörler,
akış sitometrisi ve kalite kontrolu yöntemlerini kapsamaktadır. Değişik enzim aktivite
ölçüm yöntemleri; protein ligand bağlanma ve enzim kinetiklerini, kuramsal ve
uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler tez çalışmalarının planlanmasında ve yapılmasında
yetkinleşeceklerdir.