Restoratif Diş Tedavisi

Also available in: English

Prof. Dr. Nuran Ulusoy
Prof. Dr. Arzu Müjdeci
DTD 601
Çürük bir dişte çürüğü temizleyerek dişteki madde kaybını karşılamayı, çürüğün ilerlemesine ve yeniden başlamasına engel olmayı, dişe eski anatomik formunu kazandırmayı, fonksiyon ve estetiği sağlamayı, dişi çiğneme kuvvetlerine dayanıklı hale getirmeyi ve profilaksi tekniklerini öğretmek. Çürük ya da fraktür nedeni ile aşırı harabiyet gösteren dişlerde dentin pinleri uygulanarak hazırlanabilecek amalgam ve kompozit restorasyonları ve dentin pinlerinin uygulama tekniklerini öğretmek.
1. Bilgi: Kavite preparasyonunun genel kaidelerinin ve özel kavite preparasyon teknikleri bilinmesi Çürük ya da fraktür nedeni ile aşırı harabiyet gösteren dişlerde dentin pin türlerinin farklı uygulama yöntemleri ile hazırlanan restorasyonlar konusunda bilgi edinilmesi.
2. Beceri: Yetişkinler için uygun proflaksi tekniğinin seçimine karar verebilmek ve özel kavite preparasyon tekniklerinin uygulanması – Modern kavite preparasyon tekniklerinin uygulanması. : Pinamalgam, pin-kompozit restorasyonlar hakkında genel bilgi edinilmesi, pin uygulama teknikleri, pin yuvası preparasyonunu genel kaidelerine göre uygulayabilmek, slot preparasyon tekniklerini uygulayabilmek.
3. Davranış: Çürüğün lokalizasyonuna göre ve kullanılan dolgu materyalinin özelliklerine göre uygulanacak kavite preparasyon tekniği hakkında karar verebilmek. Çürük bir yerin lokalizasyonuna göre ve uygulanacak pinli restorasyon tekniği hakkında öğrencinin karar verebilmesi.
DTD 602
Dişlerin renk değişikliklerinin incelenmesi, endodontik tedavili dişlerde ağartma tedavi
prosedürlerinin incelenmesi, vital dişlerde beyazlatma tedavi prosedürlerinin anlatılması
1. Bilgi: Dişlerin renk değişikliklerinin etiyolojisi, endodontik tedavili dişlerde ağartma tedavi
prosedürlerinin bilinmesi, vital dişlerde ağartma tedavi prosedürlerinin bilinmesi.
2. Beceri: Vital ve devital dişlerde beyazlatma prosedürlerini uygulayabilmek.
3. Davranış: Vital ve devital dişlerde hangi beyazlatma ajanlarının ve tekniğinin uygun
olacağına karar verebilmek.
DTD 603
Restoratif işlemlerin başarı ile yapılabilmesi için dentin dokusunun ince yapısının öğretilmesi ve diş sert dokularının ince yapılarını öğretmek. Adezyon teknolojisindeki gelişmelerin anlatılması, başarılı bir adezyon için dikkat edilmesi gereken kurallar
1.Bilgi: Dentin dokusunun kompozisyonu tipleri, dentin kanalları, peritübüler ve intertübüler dentinin öğretilmesi, sağlıklı dişlerde mine ve sement dokuları hakkında bilgi edinilmesi. Yeni nesil adeziv sistemler, dentin yüzeyi, adezivlerin dentin yüzeyine etkileri, adezivlerin polimerizasyonları ve hibrid tabaka hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
2. Beceri: Kavite açılması sırasında dişin ince yapısının göz önüne alınmasının sağlanması, dentin dokusunu en ince ayrıntılarıyla tanımak. Yeni nesil adeziv sistemleri klinikte başarı ile uygulayabilmeli ve daha iyi bir adezyon için kompozit rezinlerin nasıl uygulanacağına karar verebilmelidir
3.Davranış: Sert diş dokularının ultrastrüktürel yapılarının bilinmesi. Restoratif materyallerin hangi yapıda bir diş dokusunda uygulandığının bilinmesi.
DTD 604
Çürük oluşum mekanizmasının anlatılması, yetişkinlerde proflaksi tekniklerinin anlatılması
1. Bilgi: Günümüzde çürük anlayışı ile çürük proflaksisinde önem taşıyan girişimler hakkında bilgi verilmesi, yetişkinlerde proflaksi tekniklerinin anlatılması
2. Beceri: Yetişkinler için uygun proflaksi tekniğinin seçimine karar verebilmek, Bakteri plağı ile dişin ilişkisini kesmeye yönelik girişimleri uygulayabilmek
3. Davranış: Yetişkinlerde diyetin düzenlenmesi, proflaksi tekniklerinin uygulanması
DTD 605
1. Bilgi: Kompozit restorasyonlarda en önemli unsur olan polimerizasyonun temel noktalarının kavranması, mine ve dentin dokularına adezyon gösteren bağlanma ajanlarının uygulama aşamaları ve SEM görüntülerinin aktarılması, kompozit rezin uygulama tekniklerinin arasındaki farklılıkların, tekniklerin avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi, estetik restorasyon yapımı esnasında renk seçiminin öneminin ve doğru renk seçimi için gerekli bilgilerin öğretilmesi, ön grup dişlerde görülen renk, şekil, yapı ve konum bozukluklarının direkt laminate veneer yapım teknikleri kullanarak düzeltilmesinin öğretilmesi. Direkt ve indirekt kompozit inley yapım tekniklerinin bilinmesi. Metal, porselen ve kompozit inleylerin yapım tekniklerinin bilinmesi. Laminate veneer endikasyonlarının, kontrendikasyonlarının ve yapım tekniklerinin bilinmesi.
2. Beceri:Restorasyon yapımı esnasında polimerizasyon kurallarına uygun davranabilmek, mine ve dentin dokularına adezyon gösteren bağlanma ajanlarının uygulama aşamalarını dikkatle uygulayabilmek, derste edinilen bilgiler doğrultusunda hangi tedavide hangi tekniğin uygulanacağının bilinmesi ve restorasyonun tamamlanması, restorasyona en uygun ve en doğal rengin tespit edilebilmesi.
3. Davranış:Kompozit rezin restorasyonlar, laminate veneerler ve inleyleri uygulayabilmek,
DTD 607
Dentin hipersensitivitesi ile ilgili teorilerin ve tedavi ajanlarının öğretilmesi
1. Bilgi:Dentin duyarlılığı ve tedavisinin ve servikal lezyonların restorasyonunun öğretilmesi
2. Beceri:Dentin duyarlılığında tedaviyi yapabilmek, servikal lezyonların restorasyonunu yapabilmek
3.Davranış: Dentin hipersensitivitesi durumunda ve servikal lezyonların varlığında uygulanacak doğru tedavi şekline karar verebilmek
DTD 610
1. Bilgi:Kombine restorasyonlarda kullanılan restoratif materyallerin ve tekniklerin öğretilmesi
2. Beceri:Birbiriyle uyumlu restoratif materyali kullanma becerisine erişmek
3.Davranış:Kombine restorasyonlarda seçilecek parametreler konusunda karar verebilmek.
DTD 613
1. Bilgi: Restoratif tedavide lazerin kullanım yerlerinin, tiplerinin, avantaj ve dezavantajlarının öğrenilmesi
2. Beceri: Restoratif tedavide lazerleri kullanabilmek.
3. Davranış: Hangi durumda hangi tür lazeri kullanacağına karar verebilmek.
DTD 614
1. Bilgi: Sekonder çürüğün sebebini belirleyerek buna göre tedavi planlaması yapılması
2. Beceri: Sekonder çürüğe neden olacak etkenleri bilerek tedavi yapabilmek
3.Davranış: Sekonder çürükler ve önleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak tedavi planlaması yapılması
DTD 615
Çürük aktivite testlerinin öğretilmesi.
1. Bilgi: Çürük aktivitesinin faktörlerini öğrenmek
2. Beceri: Çürük aktivite testlerini uygulayabilme becerisine sahip olmak.
3. Davranış: Hangi durumda hangi çürük aktivite testini yapacağı kararını verebilmek.
DTD 616
Estetik restorasyonlarda bitirme ve cilanın öneminin bilinerek restorasyonların başarılı bir şekilde bitiminin sağlanması. Amalgam dolgunun uygulandığı seansta tatbik edilebilecek bir yöntemi öğretmek.
1. Bilgi: Estetik restorasyonlarda bitirme ve cilanın restorasyonların başarısındaki öneminin
bilinmesi. Amalgam dolgularda geleneksel cila işlemi ile erken cilalama işleminin genel kaidelerinin bilinmesi
2. Beceri: Amalgam dolgularda başarılı bir şekilde geleneksel ve erken cilalama tekniğini
uygulayabilmek, kompozit restorasyonların başarılı bir şekilde bitimi ve cilasını uygulayabilmek
3. Davranış: Amalgam veya kompozit dolgunun geleneksel yöntemle ve amalgam restorasyonun uygulandığı seansta tatbik edilebilecek klinik uygulama aşamaları hakkında karar verebilmek.
DTD 617
Posterior kompozit rezinler ile restorasyon yapım tekniklerini öğretmek.
1. Bilgi: Posterior kompozit rezinlerin uygulanmasında kullanılanteknikler arası farklılıkların avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi.
2. Beceri: Posterior kompozit rezinler ile restorasyon yapım tekniklerine hakim olunarak başarılı restorasyonlar yapılması.
3. Davranış: Posterior dişlerde hangi tür kompozit rezin ve hangi uygulama tekniği kullanacağına karar verebilmek.
DTD 618
1. Bilgi: Yapay olarak oluşturulan çürüğün yapısını histolojik olarak değerlendirmek.
2. Beceri: Dişlerin morfolojik yapısına göre oluşan çürükleri teşhis etmek ve uygun tedavilerini yapmak ayrıca yapay olarak oluşturulan çürüğü histolojik kesitlerde inceleyebilmek.
3. Davranış: Çürük tiplerine göre kullanılacak en uygun restorasyon materyali hakkında karar verebilmek.
DTD 620
1. Bilgi: Restoratif işlemler sonrası oluşan postoperatif ağrının tiplerini, nedenini ve önleme
yöntemlerini bilmek.
2. Beceri: Ağrının oluşmaması için tüm gerekli önlemleri alarak restoratif işlemleri
tamamlayabilmek.
3. Davranış: Uygulama sırasında dişlerde ağrının oluşmaması ve postoperatif duyarlılığın minimum olması için hangi uygulama tekniği kullanacağına karar verebilmek.
DTD 621
Öğrencinin dişlerde ortaya çıkabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olup, diş anomalilerinin teşhisini yapabilmesi
1. Bilgi: Diş anomalilerinin sınıflandırılmasını bilmeli -Diş anomalilerinin teşhis edebilmeli -Anomali gösteren dişlerin tedavilerini bilmeli
2. Beceri: Anomali gösteren dişlerin teşhis prensiplerini uygulaması
3. Davranış: Diş anomalilerinin estetik, fonasyon ve fonksiyonu açısısndan yarattığı sorunların tedavisini sağlayabilmeli
DTD 623
Son yıllarda restoratif diş hekimliğinde yeniden popüler olan air abrazyon sisteminin tanıtılması
1. Bilgi: Air abrazyon sisteminin çalışma prensiplerinin anlatılması
2. Beceri: Air abrazyon sistemin kullanılabilmesi.
3. Davranış. Air abrazyon sistemin kullanımında seçilecek parametrelerin öneminin bilinmesi
DTD 624
Restorasyonları in vivo ve in vitro olarak değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak kullanılacak yöntemin saptanması. Restoratif dolgu maddelerinin en önemli başarısızlık nedenlerinden birisi olan mikrosızıntının değerlendirme yöntemlerinin anlatılması. Kompozit rezinlerin kavite duvarlarına ve kenarlarına iyi bir şekilde adaptasyonunu sağlayarak mikrosızıntıyı en aza indirgemek. Dolgu maddelerinde ve restorasyonlarda oluşan korozyonun ne olduğunun, sebebinin ve önlenme yollarının öğrenciye öğretilmesi. Diş dokusuna direkt olarak bağlanan adeziv restorasyonların uzun süreli klinik performanslarını öğretmek. Restoratif materyallerin fiziksel özelliklerinden bağlanma testinin nasıl yapılacağını, bağlanma test tiplerini ve önemini kavramak.
1. Bilgi: Restorasyonların başarısında in vivo ve in vitro değerlendirme yöntemlerini kullanmak. In vitro çalışmalarda kullanılacak uygun mikrosızıntı tespit yönteminin belirlenebilmesi. Kompozit dolgularda mikrosızıntının neden kaynaklandığını, mikrosızıntıya neden olan eksiklikleri öğrenmesi hedeflenmektedir. Öğrenci ders sonunda korozyonun tanımını, nedenini ve önlenme yollarını bilmelidir. Diş dokusuna direkt olarak bağlanan adeziv restorasyonların uzun süreli klinik performanslarının nasıl sağlanabileceğinin bilinmesi.
2. Beceri: Restoratif materyallerde mikrosızıntıya neden olan faktörleri en aza indirgemesini, kompozit uygularken ilave yöntemleri uygulamasını bilmeli. Restoratif materyallerin bağlanma özelliklerinin bilinmesi ve restorasyonların bu prensiplere göre yapılması
3. Davranış: Restoratif materyallerde sızıntının neden kaynaklanabileceğini, sebeplerini ve alınması gereken önlemleri öğrenmiş olması gerekmektedir.
DTD 625
Dişte çürüğün başlaması ve gelişmesiyle birlikte bakteriler veya bakteriyel antijenlerin pulpada yol açtığı klasik enflamatuar cevapta immunolojinin rolünü öğrenmek
1. Bilgi: Antijenlerin bilinmesi -immunütede rol alan organların bilinmesi -immunütede rol alan hücrelerin bilinmesi -hücresel ve hümoral immunitenin bilinmesi -immunoglobülinlerin bilinmesi
2. Beceri: Diş çürüğü sonucunda diş sert dokularında oluşabilecek olan immün cevabın bilinmesi
3. Davranış: Diş hekimliğinde immunolojinin rolünün kavranılmasını sağlayabilmek
DTD 627
Diş hekimliğinde flor hakkında bilgi verilmesi
1. Bilgi: Restoratif materyallerden salınan florürün anlatılması
2. Beceri: uygulama alanına göre doğru materyali seçebilme becerisinin oluşması
3. Davranış: Flor içeren materyalleri hangi durumlarda kullanacağına karar verebilmek
DTD 629
Diş hekimliğinde saha çalışmaları ve dental sağlık planlamaları hakkında bilgi verilmesi
Gerektiğinde saha çalışması ve dental sağlık planlaması yapabilecek bilgiye sahip olunması
DTD 800
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.
DTD 801
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
DTD 802
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.