Protetik Diş Tedavisi

Also available in: English

Ders Koordinatörü:
Prof.Dr. Mutahhar Ulusoy, [email protected]

Ders Sorumluları
Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy
Prof. Dr. A.Nehir ÖZDEN
Prof. Dr. Oğuz Ozan
Yrd. Doç. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yımaz

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
DPR601 Bölümlü protezlerde planlama ve biomekanik 3 0 3
DPR607 Tam protezlerde muayene, ölçü, yatay ve dikey ilişkiler, diş dizimi ve bitim 3 0 3
DPR613 Çiğneme sisteminin fonksiyonel anatomisi, çene hareketleri ve okluzyon kavramı 3 0 3
DPR614 Sabit bölümlü protezlerde endikasyon ve planlama 3 0 3
DPR617 İmplant destekli protezlerde endikasyon ve protetik uygulamalar 3 0 3
DPR618 Protetik restoratif materyaller 3 0 3
DPR619 Ölçü materyalleri 3 0 3
DPR621 Tam protezlerde okluzyonun önemi, farklı okluzyon
kavramlarının tartışılması
1 0 1
DPR623 Tam protezlerde ve rezorbekretlere sahip hastalarda değişik uygulamalar: Overdenture, immediat ve tek tam protezler 2 0 2
DPR 635 Implant destekli protezler klinik ve laboratuvar uygulamalar/kurs 4 0 4
DPR 638 Protetik planlamada bilgisayar tomografisinin kullanımı 3 0 3
DPR 640 Bölümlü protezlerde direkt tutuculuk kavramı, prensipleri, direkt tutucu şekilleri ve hassas tutucu sistemleri 4 0 4
DPR 644 Tam protez yapımında geliştirilen son laboratuvar teknikleri, yeni maddelerin incelenmesi ve uygulama alanları 4 0 4
DPR 645 Maksiller ve mandibuler rezeksiyon vakalarında farklı protetik yaklaşımlar 2 0 2
DPR 646 Geriatrik hastalara yaklaşım ve geriatrik hastalarda sorunlar 4 0 4
DPR 648 Tam protezlerin fonasyon üzerine etkisi. 4 0 4
DPR 649 Full porselen kron yapım sistemleri, laborauvar işlemleri ve diğer seramik sistemleri 4 0 4
DPR 651 Sabit restorasyon yapıştırma ajanları çeşitleri ve uygulama endikasyonları 4 0 4
DPR 800 Biyoistatistik 4 0 4
DPR 801 Araştırma metodları 4 0 4
DPR 802 Ergonomi 4 0 4
Dersin Kodu DPR 601
Fizik kuralların canlı ağız dokularındaki geçerliliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
1. Bilgi: Dişler, çeneler ve komşu dokuların kuvvetler karşısındaki biomekanik tepkileri hakkında bilgilendirilme.
2. Beceri: Bu bilgileri pratiğe geçirebilme becerisi.
3. Tutum: Her vakanın planlanmasında biomekanik bakış geliştirme tutumu kazandırılması sağlanır.
Dersin Kodu DPR 607
1.Tam protezlere destek olacak dokuların incelenmesi ve de÷erlendirilmesi
2.Tam Protezlerde sağlıklı bir ölçü almak için gerekli prensiplerin gözden geçirilmesi.
3. Yatay ve dikey çene ilişkilerinin belirlenmesi.
4. Diş dizim kurallarının değerlendirilmesi.
Bilgi:
1. Ağız Boşluğunun gerekli olduğu şekilde tanımlanması ve anatomik yapıların değerlendirilmesi
2. Öğrencinin ölçü alma sırasında göz önünde bulundurması gereken durumların
pekiştirilmesi
3. Çene ilişki kayıt yöntemlerinin de÷erlendirilmesi ve diş dizimi kurallarının
hatırlanması
Beceri:
1. Kapsamlı ve pratik bir biçimde hasta başında ağız içinin değerlendirilmesi
2. Ölçü alma sırasında uygulanacak metoda ö÷rencinin hakim olması.
3. Tutum
1.Teorik ve pratik uygulamalarla öğrencinin motivasyonu
2. Tam protezin en önemli safhaları olan ölçü alma ve çene ilişkilerinin belirlenmesinin etkin bir şekilde uygulanması ve diş diziminin tamamlanması.
Dersin Kodu DPR 613
Çiğneme sisteminin fonksiyonel anatomisi incelemek, çene hareketlerinin değişik düzlemlerde yansımalarını değerlendirmek ve okluzyon kavramını tanımlamak.
1. Bilgi : Protetik Diş Tedavisi uygulamalarında çi÷neme sisteminin dinamik yapısının anlaşılması
2. Beceri: Hastaların okluzyonlarını do÷ru teşhis etmek, çi÷neme sistemi ile ilgili rahatsızların tanılarını koyabilmek ve anatomik yapıları tanınmak.
3. Tutum: Herhangi bir protetik tedaviye başlarken mevcut sağlığı değerlendirebilmek ve aykırı durumların teşhisinde yanılmamak.
Dersin Kodu DPR 614
Endikasyon, planlama ve diş kesiminin basit bir operasyon olmadı÷ını belli prensiplere bağlı
olduğunu, bu prensipleri öğrenciye tam özümsetmeyi amaçlar.
1. Bilgi: Endikasyon ve planlamanın önemi ve gerekliliği
2. Beceri: Teknik bilgileri uygulamada el becerisi ile doğru bir şekilde yapılması
3. Tutum: Öğrencinin teorik ve pratik uygulama ile kendine
güveni kazanması sağlanır.
Dersin Kodu DPR 617
Dişsizliklerin tedavisinde önemli alternatif uygulamalar haline gelen implant destekli protetik
uygulamaların endikasyon, kontrendikasyon ve protetik olarak uygulama alanlarının anlatılması.
1. Bilgİ : Implant destekli protetik tedavilerin endikasyon ve kontrendikasyonları ile
uygulanabilirliklerinin bilinmesi,
2. Beceri: ømplant desteklerin protetik tedaviye katkısı ve bu katkının hangi planlama kriteleri ile olaca÷ının ö÷renilerek cerrahi yönlendirmenin yapılabilmesi
3. Tutum: Implant destekli protezlerin planlama, uygulama ve sonrası aşamalarının öğrenilerek hastaya önerilecek tutumu kazanması.
Dersin Kodu DPR 618
Protetik Restoratif materyallerin uygulamalarının gelişim süreci içerisinde incelenmesi, sınıflandırılması, kullanım alanlarının de÷erlendirilmesi.
1. Bilgi : Restoratif materyallerin tanıtılması, temel kavramlar, ilk uygulamaları ve gelişimi 2.Beceri: Restoratif materyallerin dental uygulamalardaki yerinin tanıtılması ve güncel öneminin kavranması
3. Tutum: Klinik uygulamalarda bu materyalleri bilinçli olarak kullanabilmek.
Dersin Kodu DPR 619
Sabit protetik restorasyonların yapımı için ölçü maddeleri,ölçü teknikleri ve okluzal kayıt alma
yöntemleri hakkında bilgilenmesi
1. Bilgi : Ölçü teknikleri ve materyalleri hakkında bilgi edinmesi. 2. Beceri: Ölçü alma ve becerisi
3. Tutum: Ölçü alma işlemlerini klinikte uygulayabilir hale gelmesi.
Dersin Kodu DPR 621
Tam protezlerde destek yapıları ile ilşkili olarak protez kaide plaklarının devrilmesini veya rotasyonunu önlemek için geliştirilmiş olan okluzyon tipinin tanıtılması, literatürdeki farklı okluzyon tiplerinin tartışılması
1. Bilgi : Tam protezlerde kullanılan okluzyon tiplerinin bilinmesi. 2. Beceri: Artikülasyon kurallarına
uygun olarak diş diziminin yapılması 3. Tutum: Teorik bilgilerle uygulamanın desteklenmesi.
Dersin Kodu DPR 623
Diş destekli tam protezler, immediat tam protezler ve tek çenede uygulanan tam protezlerin tanımlanması.
1.Bilgi: Farklı tam protezler konusunda bilgilendirme
2.Beceri: De÷işik tam protez uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma.
3.Tutum: Bu tip protezleri klinikte uygulayabilme.
Dersin Kodu DPR 635
Implant destekli protezlerin klinik ve laboratuvar uygulamalarının teorik ve pratik olarak anlatılması.
1. Bilgi : Implant destekli protezlerin planlama aşamaları, klinik uygulamaları, laboratuvarda üstyapı şekillendirme aşamalarının bilinmesi.
2. Beceri: Implant üst yapı klinik ve laboratuvar parçalarının tanınarak Uygulamalarını yapılabilmesi.
3. Tutum: Implant sistemlerinin tanınarak klinik ve laboratuvar uygulamalarının Yapılabilmesi.
Dersin Kodu DPR 638
Protetik planlamada 3-Boyutlu radyolojik teşhis yöntemlerinden yararlanma. Uzun dönem başarıyla ağızda kalması istenen implant ve implantüstürestorasyonların teşhisinde en yararlı teşhis yöntemlerinin öğrenilmesi.
1.Bilgi : Oralimplantolojide Radyolojik teşhis yöntemlerinin
bilinmesi
2.Beceri: Radyolojik De÷erlendirmenin pratik olarak yapılması.
3.Tutum: Temel bilgilerin öğrenilerek , planlama ve uygulamanın gerçekleştirilmesi.
Dersin Kodu DPR 640
Retansiyon(tutuculuk) kavramı hakkında bilgi verilerek tutucu unsurların yapımındaki temel felsefe açıklığa kavuşturulmaktadır.
1. Bilgi : Bölümlü Protez tutucularının rolü hakkında bilgi verilmesi.
2. Beceri:Bu unsurların başarılı yapımı için gerekli ön koşulların hazırlanması.
3. Tutum:Tutucuların doğru ve yerinde uygulanmasının sağlanması.
Dersin Kodu DPR 644
Tam protezlerde teknolojiye ba÷lı olarak geliştirilen son laboratuvar teknikleri, yeni maddelerin incelenmesi ve uygulama alanlarının incelenmesi.
1. Bilgi: Son laboratuvar teknikleri ve yeni maddelerin bilinmesi
2. Beceri: Tekniklerin uygulanması ve materyallerin kullanılması
3. Tutum: Uygulamaların teorik olarak desteklenmesi.
Dersin Kodu DPR 645
Maksiller ve mandibuler rezeksiyon vakalarında farklı protetik yaklaşımların değerlendirilmesi.
1. Bilgi: Maksiller ve mandibuler rezeksiyon protezleri.
2. Beceri: Uyumlama.
3. Tutum: Kişisel özgüven.
Dersin Kodu DPR 646
Geriatrik hastaların anlanmasıve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların giderilmesi.
1. Bilgi: Geriatrinin tanımlanması.
2. Beceri: Uyumlama.
3. Tutum: Kişisel özgüven.
Dersin Kodu DPR 648
:Tam protezlerinfonasyon üzerine etkisi.
1. Bilgi : Tam protezlerin fonasyon üzerine etkisi.
2. Beceri: Uyumlama.
3. Tutum: Kişisel özgüven.
Dersin Kodu DPR 649
Full porselen kron yapım sistemlerinin incelenmesi, laboratuvar işlemleri hakkında genel bilgi sahibi olunması ve uygulamada rahat değerlendirebilmeli.
1.Bilgi : Full porselen kron sistemlerinin farklılıklarının bilinmesi
2.Beceri:Uygulama alanlarının kolayca seçilebilmesi ve yapımında bilgi sahibi olunması
3.Tutum: Uygulama sırasında doğru ve rahatça yapılabilmesi.
Dersin Kodu DPR 651
Çeşitli özellikteki yapıştırma ajanın hangi restorasyondaendike oldu÷unu aktarmak.
1.Bilgi: Yapıştırma ajanlarının biyolojik etkileri, içerikleri, doku dostluğu ve fizik yeterlilikleri anlatılır.
2.Beceri: Yapıştırma ajanının uygulama becerisi.
3.Tutum: Uygulamada öğrencinin konuya hakimiyeti.
Dersin Kodu DPR 800
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir
Dersin Kodu DPR 801
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
Dersin Kodu DPR 802
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.