Pedodonti

Prof. Dr. Serap Çetiner, [email protected]
Prof.Dr. Şaziye Aras
Prof.Dr. Leyla Durutürk
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
DPE 601 Pedodontide ilk muayene, anamnez, radyoloji, teşhis yöntemleri ve tedavi planlaması 3 0 3
DPE 602 Süt ve genç sürekli dişlerde diş çürüğünün gelişimi,korunma yöntemleri ve dental enfeksiyon tedavileri 4 0 4
DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış
şekilleri, pedodontide davranış yönlendirmesi, genel
anestezi ve sedasyon uygulamalar
3 0 3
DPE 604 Süt ve genç daimi dişlerde pulpa tedavileri ve endodontik işlemler, travmatik yaralanmalar,tedavileri ve yara iyileşmesi 3 0 3
DPE 605 Süt ve genç daimi dişlerde konservatif tedaviler,geleneksel ve adezivrestorasyon teknikleri
3 0 3
DPE 606 Pedodontide oklüzal rehberlik 3 2 4
DPE 607 Engelli çocuk ve adölesan hastada tedavi planlaması,koruyucu uygulamalar ve tedavi yaklaşımları 3 0 3
DPE 650 Çocuk ve adolesanlarda sistemik, genetik,
periodontal hastalıklar ve oral patolojiler
1 0 1
DPE 651 Pedodontide ilaç kullanımı 1 0 1
DPE 653 Pedodontide ileri restorasyon teknikleri ve çocuk
protezleri
1 0 1
DPE 654 Toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu hekimlik
uygulamaları
2 0 2
DPE 655 Fiziksel ve kraniofasiyal büyüme ve gelişim 1 0 1
DPE 656 Çocuk istismarı ve aile içi şiddet 1 0 1
DPE 657 Çocuk ve adolesanlarda konuşma patolojileri 1 0 1
DPE 658 Çocuk ve adolesanlarda oral tümörler 1 0 1
DPE 659 Pedodontide doktora eğitimine başlarken temel
prensipler
1 0 1
DPE 660 Dudak-damak yarığı ve tedavileri 3 0 3
DPE 661 Çocuk ve adolesanlarda TME disfonksiyonları,
etiyolojisi, semptomları, görülme sıklığı
1 0 1
DPE 662 Süt ve daimi diş gelişimi ve anomalileri > 1 0 1
DPE 663 Pedodonti ve etik 1 0 1
DPE 664 Pedodontide minör oral cerrahi 3 0 3
DPE 665 Süt dişlerinin endodontik tedavilerinde pulpanın
immünolojik cevabı ve bu konuda yapılan araştırmaların değerlendirilmesi.
1 0 1
DPE 666 Moleküler biyoloji ve genetik 1 0 1
DPE 667 Moleküler biyoloji ve genetik (Pratik) 0 2 1
DPE 668 Acil yardım ve kardiopulmonerresussitasyon 1 0 1
DPE 669 Acil yardım ve kardiopulmonerresussitasyon.(Pratik) 0 2 1
DPE 800 Biyoistatistik 1 0 1
DPE 801 Araştırma metodları 1 0 1
DPE 802 Ergonomi 1 0 1
DPE601
Pedodontide hasta muayenesinde, anamnez alımı, radyolojik yöntemler ve tedavi planlamasının öğretilmesidir.
DPE602
Bu derste, Çürük oluşumuna neden olan faktörler, çürük ile mikrobiyal etkileşim ve çürük tiplerine göre mikrobiyal yapının incelenmesi. Eski ve yeni çürük teorilerinin gözden geçirilmesi, ayrıca süt dişlerinin yapısal özellikleri ile daimi dişlere göre farklılıklarını analiz ederek, süt dişlerinde çürük ve pulpa hastalıklarının gelişimini değerlendirmek ve tedavi uygulamalarında dişlerin yapısal özelliklerinin rolünü belirlemek amaçlanmaktadır.
Çürüğün multifaktöriyel etiyolojik faktörlerine yönelik olarak çeşitli çürük önleyici uygulamalar ve mekanik ve kimyasal plak kontrolu çocuğa ve ailesine ağız-diş sağlığı eğitimi verilmesi, topluma yönelik eğitim (özellikle okullarda), etkili ağız hijyeni uygulamaları ile koruyucu diş hekimliği konularında güncel bilgi ve araştırmaların irdelenmesi.
Florun pedodontide ve koruyucu dişhekimliğinde önemi, çocuk dişhekimliğinde flor kullanımı, metabolizması,değişik kaynaklardan vücuda flor alınımı, dişler üzerine sistemik ve topikal etki mekanizması, dental dokularda flor analizi, toksikolojisi, çürük önlemede sistemik ve topikal florun rasyonel kullanımının irdelenmesi, bunlarla ilgili güncel bilgiler verilmesi, fissür örtücüler ve
uygulama tekniklerinin değerlendirilmesi.
DPE603
Çocuğun psikolojik gelişim evrelerinin öğretilmesi, Çocuk hastaya kaliteli bir diş hekimliği hizmeti verebilmek için çocuğun sağlıklı psikolojik gelişim evreleri hakkında bilgilendirme, çocuk hastaya en kısa sürede en az rahatsızlık vererek pediatrik tedavi üçgeninin oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır
İletişim şekillerinin ve davranış yönlendirme tekniklerinin diş hekimliğinde uygulanışı. Diş hekimi-çocuk hasta ilişkilerinde doğru ve etkili davranış yönlendirme metodlarını öğretmek.
Bu dersin amacı, çocuk diş hekimliğinde genel anestezi ve sedasyon altında temel diş tedavisi uygulama prensiplerinin eğitiminin verilmesidir. Ayrıca çocuk diş hekimliğindeki farklı sedasyonuygulama türleri ve yöntemleri anlatılarak, nitröz oksit oksijen sedasyonu başta olmak üzere diğer sedasyon uygulamaları hakkında da eğitimin verilmesi amaçlanmıştır.
DPE604
Bu derste çocukta pulpa hastalıkları tanısında ayırıcı özellikler, süt ve genç sürekli dişlerde direkt ve indirektpulpa kaplaması, endikasyonları, uygulama teknikleri ve kullanılan materyaller hakkında son görüşlerin yanı sıra, süt dişlerinde pulpaamputasyonununendikasyonları, fiksatifler, koruyucu ve rejeneratif uygulamalar ve bu uygulamalarda kullanılan materyaller hakkında bilgilendirme yapılacak, süt dişi kök kanal tedavileri neden önemlidir ve en pratik nasıl uygulanır tartışılacaktır. Çocuklarda süt ve sürekli dişlerde Travma sonucunda oluşan diş yaralanmalarının sınıflandırılması ve muayenesi; Tanı ve tedavi prensipleri, süt dentisyondatravma, splintleme metotları ve koruyucu dişlik uygulamalarının incelenmesi
DPE605
Bu derste, Çocuk diş hekimliğinde kullanılmakta olan restoratif materyallerdeki ve rezin
sistemlerdeki gelişme ve uygulamalar ile ilgili yeni geliştirilmiş teknikler anlatılır. Süt dişlerinin tedavilerinde kullanılan materyaller ile ilgili yeni gelişmeler ve yeni yaklaşım konuları yer almaktadır
DPE606
Bu derste Süt diş dizilerinde ve karışık dişlenmede yapılabilecek erken ortodontik uygulamaların, alınabilecek önlemlerin ve yer tutucular ile Çocuklarda kapanış ilişkileri, Erken süt dişi kayıplarında okluzyonun korunmasına yönelik uygulanan yer tutucuların tiplerinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
DPE607
Bu dersin amacı engelli çocuğun tanımı ve sınıflandırılması, genel özellikleri, ağız bulguları,bu hastaların psikolojik durumu, klinik yaklaşım ve diş tedavileri hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Bunun yanında dental genel anestezi ve sedason ile tedavi edilmiş engelli çocuklara uygulanacak koruyucu dental yaklaşımın anlatılmasıdır
DPE650
Bu derste, çocuklarda sık görülen sistemik hastalıkları tanımlamak ve bu hastalıkların ağız
bulgularının özelliklerini öğretmek; aynı zamanda sistemik hastalığı olan çocuklarda ağız-diş sağlıklarını iyileştirici ve koruyucu yaklaşımları işlemek; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği, difteri gibi çocukluk çağı infeksiyon hastalıkları ve diğer hastalıkların infeksiyöz ağız bulgularını anlatmak; bu hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, tedavisi ve klinik olarak yaklaşımın öğretilmesi ve dişhekimleri tarafından incelenmesi gereken yönlerinin belirlenmesi; Çocuk ve genç erişkinlerde gözlenen dişeti ve periodontal hastalıklar ile bunlara neden olan lokal ve sistemik faktörler,periodontal hastalıkların tanısı, önlenmesi, periodontal hastalıkların tedavilerinde temel prensipler,çocuk hastada uygulanacak periodontal indekslerin güncel literatür ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.
DPE651
Bu derste; Dişhekimliğinde kullanılan analjezikler, Çocuk dişhekimliğinde ağrı kontrol protokolü, Periapikalenfeksiyonların yayılımı, Antibiyotik ajanlar, Çocuklarda antibiyotik kullanım alanları ve Antibiyotik proflaksisi konuları üzerinde durulacaktır.
DPE653
Öğrencilerin, pedodontide kullanılan ileri restorasyon teknikleri konusunda bilgilendirilmesi
amaçlanmaktadır. İleri restorasyon teknikleri gerektiren durumlar çocuklarda görülen yaygın
çürükler, aşırı kron harabiyetleri, hipoplastik veya renklenmiş dişler veya erken süt dişi kayıplarıdır.Kursun amacı, pedodontide kullanılan ileri restorasyon tekniklerini tartışmak, bu konu ile ilgili çeşitli literatür araştırması yapmak ve öğrencilerin tedavi ettikleri değişik vakaları sunmaktır. Bu derslerde, süt dentisyonda uygulanabilecek gerekli ileri restorasyon tekniklerinin endikasyon ve kontraendikasyonlarının belirlenmesi için klinik deneyimin geliştirilmesi ve öğrencinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
DPE654
Toplum ağız diş sağlığının durumunu gösteren indikatörlerin belirlenmesi, gerekli prosedürlerin öğretilmesi, oral sağlığın toplum bazında düzeltilmesi için gerekli kolay ve efektif yöntemler, optimum koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin öğretilmesi.
DPE655
Bu derste, Çocuklarda yaşlara göre yüzün ve dental arkların büyümesi; Klinik muayenede çocuk hastalarda büyüme ve gelişimin önemi; Yüzün ve dental arkların büyümesi arasındaki ilişki, okluzyon ve tedavi prosedürleri konularında öğrencinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır
DPE656
Çocuk istismarı hakkında bilgi, nasıl davranılacağı, çocuk hakları. Olası durumlarda çocuğun psikolojik olarak nasıl korunacağı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
DPE657
Bu derste, çocuklarda konuşmanın, dilin ve seslerin gelişiminin gözden geçirilmesi. Konuşma ve ses bozukluklarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
DPE658
Bu dersin amacı çocuklarda ağız içi tümöral oluşumlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgilerin kliniğe uyarlanmasını sağlamaktır.
DPE659
Bu dersin amacı, çocuk ağız ve diş sağlığında donanımlı bir pedodontist yetiştirirken aynı zamanda öğrenciye araştırmacı kimliği kazandırmaktır
DPE660
Bu derste, doktora öğrencilerine yarık damak dudaklı, kafa yüz anomalili, konjenitalfrontonazal ve ortayüzmalformasyonlu ve dişlerinde morfolojik anomaliler olan çocukların tedavi zamanlarını ve multidisplier tedavi uygulamalarını öğretmek amaçlanmaktadır
DPE661
Bu derste, çocuklarda çiğneme sistemi, ısırma kuvvetleri, temporomandibuler eklem ve eklem bozukluklarının belirti ve semptomları ile parafonksiyonel alışkanlıklar incelenecektir. Yeni görüntüleme sistemleri değerlendirilecek ve çiğneme sistemi ile ilgili bozukluklar bunların teşhis ve tedavileri gözden geçirilecektir.
DPE662
Bu derste, baş, yüz iskeleti ve dentisyonunun gelişim prensiplerinin bilinmesi, Dişlerde gözlenen yapısal bozuklukların nedenlerini açıklayarak oluşmasını engellemek amacıyla alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek, Gelişimsel ve kazanılmış dental doku anomalilerini içeren teşhis ve dental tedavi planlaması hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
DPE663
Bu dersin amacı, Pedodonti alanında hizmet veren hekimlerin ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve zorunluluklarını belirleyen kuralları içeren etik kavramını verebilmektir.
DPE664
Çocuk hastada çocuğa özgü ağız cerrahisi prensipleri ışığında minor oral cerrahisinin anlatılması.
DPE665
Pulpanınhistopatolojik olarak değerlendirilmesi ve uygulanan materyallerin pulpa üzerinde
oluşturabilecekleri etkilerinin öğrenilmesi
DPE666
Temel biyolojik ve genetik bilgiler verilerek çocuklarda ağız ve diş sağlığını etkileyen hastalıklarda genetik predispozan faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
DPE667
Genetik Laboratuvarı çalışma planı, genetik araştırma konularına hakim olmak.
DPE668
Öğrencinin acil durumlarda uygun müdahaleyi yapabilmesini sağlamak. Diş hekimliğinde acil durumların öneminin kavranmasını sağlamak.
DPE669
Acil durumlarda uygulanacakların, pratik yönleri, uygun müdahale metodları ve bu acil durumların belirli ve semptomları öğretilecektir.
DPE800
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.
DPE801
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
DPE802
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.