Klinik Eczacılık

Also available in: English

  • Doç. Dr. Bilgen Başgut (Program Sorumlusu)
  • Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
  • Dr. Abdikarim Abdi
  • Uzm. Ecz. Onur Gültekin
  • Uzm. Ecz. Meryem Deniz Aydın
  • Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak (yarı zamanlı)
  • Prof. Dr. Vehbi Fikret İzzettin (yarı zamanlı)
  • Doç. Dr. Mesut Sancar (yarı zamanlı)
  • Yrd. Doç. Dr. Arijana Mestrovic (yarı zamanlı)
Dersin Kodu Dersin Dili Dersin Ingilizce Adı Dersin Türkçe Adı Statüs Kredi ECTS
EKE 600 İngilizce Master Thesis Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0
EKE 601 İngilizce Clinical Pharmacy-I Klinik Eczacılık-I Seçmeli 5 5
EKE 602 İngilizce Clinical Pharmacy-II Klinik Eczacılık-II Seçmeli 5 5
EKE 603 İngilizce Clinical Pharmacy Application-I Klinik Eczacılık Uygulamaları-I Seçmeli 3 3
EKE 604 İngilizce Clinical Pharmacy Application-II Klinik Eczacılık Uygulamaları-II Seçmeli 3 3
EKE 605 İngilizce Case Analysis – I Vaka Analizi – I Seçmeli 3 3
EKE 606 İngilizce Case Analysis – II Vaka Analizi-II Seçmeli 3 3
EKE 607 İngilizce Seminar Seminer Zorunlu 0 0
EKE 608 İngilizce Literature Search and Evaluation Literatür araştırma ve değerlendirme Seçmeli 3 3
EKE 609 İngilizce Patient Counselling Hasta Bilgilendirme Seçmeli 3 3
EKE 610 İngilizce OTC drugs and role of Pharmacist OTC ilaçlar ve Eczacının rolü Seçmeli 3 3
EKE 611 İngilizce Basic Pharmakokinetic Temel Farmakokinetik Seçmeli 3 3
EKE 612 İngilizce Clinical Pharmacokinetic Klinik Farmakokinetik Seçmeli 3 3
EKE 650 İngilizce Research Project  Preparation Araştırma Projesi Hazırlama Seçmeli 3 3
EKE 600
Tezli Yüksek Lisans programındaki öğrencilere bağımsız olarak araştırma yapabilme becerisinin kazandırılması.

EKE 601
Eczacıya, eczane veya hastane ortamında mesleğini icra ederken, hastanın klinik ve biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, kullanılacak ilaçları tanımlamak veya kullanılmakta olduğu ilaçlardan kaynaklanan sorunları tanıma ve çözüm sunma bilgi ve becerisini vererek, akılcı ve doğru ilaç kullanımının sağlanması.

EKE 602
Eczacıya, eczane veya hastane ortamında mesleğini icra ederken, hastanın klinik ve biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip kullanılacak ilaçları tanımlamak veya kullanılmakta olan ilaçlardan kaynaklanan sorunları tanıma ve çözüm sunma bilgi ve becerisini vererek, akılcı ve doğru ilaç kullanımının sağlanması.

EKE 603
Eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, hastalarda ilaç kaynaklı sorunların saptanabilmesi, hasta sunumu becerisinin sağlanması, hastaya özel Farmasötik Bakım Planı geliştirilmesi, hastaların ilaçları konusunda bilgilendirilmesi, hastalardan ilaç öyküsü alınması hastane ve eczane ortamında hasta başı eğitimle uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

EKE 604
Eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, hastalarda ilaç kaynaklı sorunların saptanabilmesi, hasta sunumu becerisinin sağlanması, hastaya özel Farmasötik Bakım Planı geliştirilmesi, hastaların ilaçları konusunda bilgilendirilmesi, hastalardan ilaç öyküsü alınması hastane ve eczane ortamında hasta başı eğitimle uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

EKE 605
Verilen vakalarla interaktif olarak ilaçlarla ilgili sorunların saptanması ve sorunun giderilmesi için yaklaşımların tartışılması, ilaçlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususların pekiştirilmesi,
hastanın klinik ve biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile de birleştirerek kullanılacak ilaçların tanımlanması veya kullanılmakta olan ilaçlardan kaynaklanan sorunları tanıma bilgi ve becerisini vererek, akılcı ve doğru ilaç kullanımının sağlanması.

EKE 606
Eczacıların, verilen vakalarla interaktif olarak ilaçlarla ilgili sorunların saptanması ve sorunun giderilmesi için yaklaşımların tartışılması, ilaçlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususların pekiştirilmesi, hastanın klinik ve biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile de birleştirerek kullanılacak ilaçların tanımlanması veya kullanılmakta olan ilaçlardan kaynaklanan sorunları tanıma bilgi ve becerisini vererek, akılcı ve doğru ilaç kullanımının sağlanması.

EKE 607
Bilimsel makaleye ulaşılması, bilimsel arama motorlarının kullanımı, makale incelenmesi ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesinin akılcı şekilde yapılması, literatürün temel bölümlerinin tanımlanması, literatür taramanın ve değerlendirilmenin akılcı olarak nasıl yapılması gerektiği becerilerinin verilmesi.

EKE 608
Literatür taramanın ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesinin akılcı şekilde yapılması, dikkat edilecek hususlar ve makele sunumu ve tartışma bilgi ve becerilerinin verilmesi.

EKE 609
Eczacıya, eczane veya hastane ortamında mesleğini icra ederken, hastalara ilaçların akılcı kullanımı konusunda hasta eğitimini sağlarken dikkat etmesi gereken hususlar ile hastaya sistematik yaklaşım bilgi ve becerisinin kazandırılması.

EKE 610
Reçetesiz satılan (OTC) ilaçlar ve kendi kendine tedavi konularında ve bu konularda eczacıya sıkça sorulan sorularla ilgili hasta eğitimi ve yaklaşımı bilgi ve becerilerinin verilmesi, sorunları tanıma ve çözüm sunma bilgi ve becerisini vererek, akılcı ve doğru ilaç kullanımının sağlanması

EKE 611
İlacların temel farmakokinetik özelliklerinin (klerens, dağılma hacmi, yarılanma ömrü gibi) kavranmasının sağlanması.

EKE 612
Farmakokinetik bilgilerin pratikte kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırılması ve tedaviden optimum yarar ile minimum toksisiteyi ve dozun bireyselleştirilmesini hedefleyen ilaç kan düzeyi izleminin ve değerlendirilmesinin akılcı şekilde yapılmasının sağlanması.

EKE 650
Tezsiz Yüksek Lisans programındaki öğrencilere bağımsız olarak araştırma yapabilme becerisinin kazandırılması.

Dersin Kodu Dersin Dili ersin Ingilizce Adı Dersin Türkçe Adı Statüs Kredi ECTS
EKE 700 İngilizce PhD Thesis Doktora Tez Zorunlu 5 5
EKE 701 İngilizce Literature Review and Presentation – I Literatür Analizi ve Sunumu – I Seçmeli 3 3
EKE 702 İngilizce Literature Review and Presentation – II Literatür Analizi ve Sunumu – I Seçmeli 3 3
EKE 703 İngilizce Literature Review and Presentation – I Hastanede Akılcı İlaç Kullanımı – I Seçmeli 3 3
EKE 704 İngilizce Literature Review and Presentation – II Hastanede Akılcı İlaç Kullanımı -II Seçmeli 3 3
EKE 705 İngilizce Research Methods in Clinical Pharmacy Klinik Eczacılıkta Araştırma Metodları Seçmeli 2 3
EKE 706 İngilizce Required Clinical Rotation – I Zorunlu Klinik Rotasyon –I Seçmeli 5 5
EKE 707 İngilizce Required Clinical Rotation – II Zorunlu Klinik Rotasyon –II Seçmeli 5 5
EKE 708 İngilizce Required Clinical Rotation – III Zorunlu Klinik Rotasyon –III Seçmeli 5 5
EKE 709 İngilizce Elective Clinical Rotation – I Seçmeli Klinik Rotasyon – I Seçmeli 5 5
EKE 710 İngilizce Elective Clinical Rotation – II Seçmeli Klinik Rotasyon – II Seçmeli 5 5
EKE 711 İngilizce Elective Clinical Rotation – III Seçmeli Klinik Rotasyon – III Seçmeli 5 5
EKE 712 İngilizce Elective Clinical Rotation – IV Seçmeli Klinik Rotasyon – IV Seçmeli 5 5
EKE 713 İngilizce Elective Clinical Rotation – V Seçmeli Klinik Rotasyon – V Seçmeli 5 5
EKE 714 İngilizce Special Topics in Clinical Pharmacy (The Evaluation of Drug Information) Klinik Eczacılıkta Özel Konular Seçmeli 6 6
EKE 715 İngilizce Seminar Seminer Zorunlu 0 0
EKE 716 İngilizce Life Long Learning in Healthcare Sağlık Hizmetlerinde Yaşam Boyu Öğrenme Seçmeli 3 3
EKE700
Doktora tez çalışması

EKE701
Makale okurken ve değerlendirirken dikkat edilecek hususlar, makale değerlendirme becerileri, makale sunumu becerileri, makale tarayarak soru cevaplama becerilerinin kazandırılması.

EKE702
Makale sunum ve tartışma becerilerinin kazandırılması ve sağlık personeli ve hastadan gelebilecek soruların cevaplandırabilmesi için taranan makalelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması becerilerinin sağlanması.

EKE703
İlaç hatalarının önlenmesi, ilaç bilgi kaynaklarının akılcı kullanımı bilgi ve becerisi, hastane eczacılığı standartlarının ve devamlılığının sağlanması, hasta bakım hizmeti kalitesinin değerlendirilmesi, enteral ve parenteral beslenmelerde eczacının rolü, farmakovijilans ve eczacının rolü, ilaç tedavi komitesinde eczacının rolüne yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

EKE704
İlaç hatalarının önlenmesi, ilaç bilgi kaynaklarının akılcı kullanımı bilgi ve becerisi, hastane eczacılığı standartlarının ve devamlılığının sağlanması, hasta bakım hizmeti kalitesinin değerlendirilmesi, enteral ve parenteral beslenmelerde eczacının rolü, farmakovijilans ve eczacının rolü, ilaç tedavi komitesinde eczacının rolüne yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

EKE705
Eczacılara, hasta bakımına yönelik gelişme ve iyileştirme sağlayacak yeni hizmetleri öne sürüp değerlendirebilmeleri amacıyla araştırma projesi oluşturma ve sürdürme yeterliliğinin kazandırılması.

EKE706
Hastane ortamında hasta dosyası incelenmesi ve dikkat edilecek hususlar, hastadan ilaç öyküsü alma, hasta takibi ve sunumu, sağlık personeli ile iletişim, farmasötik bakım planı oluşturma, vizitlerde klinik eczacının rolü ve eczanelerde klinik eczacılık uygulamaları becerilerinin kazandırılması.

EKE707
Hastane ortamında hasta dosyası incelenmesi ve dikkat edilecek hususlar, hastadan ilaç öyküsü alma, hasta takibi ve sunumu, sağlık personeli ile iletişim, farmasötik bakım planı oluşturma, vizitlerde klinik eczacının rolü ve eczanelerde klinik eczacılık uygulamaları becerilerinin kazandırılması.

EKE708
Hastane ortamında hasta dosyası incelenmesi ve dikkat edilecek hususlar, hastadan ilaç öyküsü alma, hasta takibi ve sunumu, sağlık personeli ile iletişim, farmasötik bakım planı oluşturma, vizitlerde klinik eczacının rolü ve eczanelerde klinik eczacılık uygulamaları becerilerinin kazandırılması.

EKE709
Seçilen alanda, eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, ilaç kaynaklı sorunları tanıyıp, çözümlemelerini hasta başı eğitimlerle uygulamalı olarak pekiştirilmesi

EKE710
Seçilen alanda, eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, ilaç kaynaklı sorunları tanıyıp, çözümlemelerini hasta başı eğitimlerle uygulamalı olarak pekiştirilmesi

EKE711
Seçilen alanda, eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, ilaç kaynaklı sorunları tanıyıp, çözümlemelerini hasta başı eğitimlerle uygulamalı olarak pekiştirilmesi

EKE712
Seçilen alanda, eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, ilaç kaynaklı sorunları tanıyıp, çözümlemelerini hasta başı eğitimlerle uygulamalı olarak pekiştirilmesi

EKE713
Seçilen alanda, eczacıların, hastane ve eczane ortamında tıbbi terminolojiye, laboratuvar bulgularına ve ilaç bilgi kaynaklarının kullanımına alışkanlık kazanmaları sağlanarak, hasta izlemi ile, ilaç kaynaklı sorunları tanıyıp, çözümlemelerini hasta başı eğitimlerle uygulamalı olarak pekiştirilmesi

EKE714
Özel ilgi alanına yönelik araştırma yapılması ve konu ile ilgili bilgi ve becerilerin sağlanması

EKE715
Tez konusu ile ilgili bir alanda seminer verilmesi

EKE716
Yaşam boyu öğrenme ile ilgili konseptlerin tanımlanması, sağlık hizmeti veren kişilere yetkinlikler çerçevesinde yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılması

tercih robotu