Farmasötik Teknoloji

Also available in: English

Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, [email protected]
Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, [email protected]
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K Z/S
EFT600 Uzmanlık Alanı Dersi 4 0 4 Z
EFT601 Seminer 0 2 0 Z
EFT602 Önformülasyon 3 0 3
EFT603 Önformülasyon – Uygulama 0 2 1
EFT604 Stabilite 3 0 3
EFT605 Stabilite – Uygulama 0 2 1
EFT606 Fiziksel Farmasi 2 0 2
EFT607 Farmasötik Yardımcı Maddeler 3 0 3
EFT608 Üretim Proseslerinde Tekrarlanabilirlik 3 0 3
EFT609 Katı İlaç Formlarının Formülasyonu – Proses
Çalışmaları ve Değerlendirmesi-I
3 0 3
EFT610 Katı İlaç Formlarının Formülasyonu – Proses
Çalışmaları ve Değerlendirmesi-II
3 0 3
EFT611 Katı İlaç Formlarının Formülasyonu – Proses
Çalışmaları ve Değerlendirmesi –Uygulama
0 3 1
EFT612 İlaç Ruhsatlandırılması ve Patent 3 0 3
EFT613 Temel Farmakokinetik ve Biyofarmasötik 3 0 3
EFT614 Temel Farmakokinetik ve Biyofarmasötik-Uygulama 0 2 1
EFT615 İyi İmalat Uygulamaları ve Validasyon 3 0 3
EFT616 Çözünme Hızı ve İlaç Şekillerinden Salım Kinetiği 3 0 3
EFT617 Çözünme Hızı ve İlaç Şekillerinden Salım Kinetiği
Uygulama
0 2 1
EFT618 Eczacılık Teknolojisinde Temel İşlemler 3 0 3
EFT619 Eczacılık Teknolojisinde Temel İşlemler–Uygulama 0 2 1
EFT620 Parenteral Çözeltiler ve Diğer Steril Preparatlar 3 0 3
EFT621 Parenteral Çözeltiler ve Diğer Steril Preparatların Teknolojisi – Uygulama 0 2 1
EFT622 Farmasötik Alanda Bilgisayar Yazılımları 3 0 3
EFT623 Farmasötik Alanda Bilgisayar Yazılımları – Uygulama 0 2 1
EFT624 Radyofarmasötikler I 3 0 3
EFT625 Farmasötik Biyoteknoloji I: Temel Prensipler 2 0 2
EFT626 Çok Fazlı Sistemler I 3 0 3
EFT627 Çok Fazlı Sistemler I – Uygulama 0 2 1
EFT628 Kontrollu Salım İlaç Teknolojisi 3 0 3
EFT629 Kontrollu Salım İlaç Teknolojisi – Uygulama 0 2 1
EFT630 Yarı Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi I 3 0 3
EFT631 Yarı Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi I – Uygulama 0 2 1
EFT632 Farmasötik Biyoteknoloji II: Monoklonal İlaç Taşıyıcı Sistemler 2 0 2
EFT633 Farmasotik Teknolojide Son Gelişmeler 3 0 3
EFT634 Yapay Zekanin Farmasotik Teknolojide Kullanımı I – Uygulama 0 2 1
EFT635 Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, ve Bulanık Sinir Ağları I 3 0 3
EFT636 Tablet Baskı Teknolojisi I 3 0 3
EFT637 Tablet Baskı Teknolojisi I – Uygulama 0 3 1
EFT638 Tasarımla Kalite ve Proses Analitik Teknoloji I 3 0 3
EFT600
Tez çalışması
EFT601
Genel olarak literatür arama ve değerlendirme hakkında beceri kazanma, yüksek lisans tezine yardımcı
olabilecek veya seçilecek başka bir konuda bilgilerin araştırılma yöntem ve uygulamalarının öğretilmesi.
EFT602
Formülasyon çalışmalarındaki geçimsizlik ve stabililite değerlendirme çalışmalarında analitik belirlemeler ve
temel yaklaşımlar öğretilecektir.
EFT603
Geçimsizlik ve stabilite çalışmalarının tartışılarak öğrenilmesi.
EFT604
İlaçların raf ömrü boyunca belirlenmiş limitler içinde kalıp kalmadığını değerlendirmek üzere belirlenmiş
saklama koşullarında bekletmenin önemi ve kurallarının ICH kılavuz bilgilerinin öğretilmesi.
EFT605
Stabilite çalışmalarının ve sonuçlarının tartışılarak öğretilmesi.
EFT606
Temel farmasötik işlemlerin öğretilmesi
EFT607
Formülasyon tasarım çalışmalarında majör ve minör yardımcı maddelerin , üreticilerinin ve özeliklerinin
öğretilmesi.
EFT608
Endüstriyel eczacılıkta formülasyon ve proses geliştirmenin kritik parametreleri ve kritik
parametrelerin tekrarlanabilirliği ile üretime transferin önemi öğretilecektir.
EFT609
Farmasötik yardımcı maddelerin özellik ve fonksiyonların tanınması amaca yönelik seçim ve
değerlendirmede kullanımının öğrenilmesi ve ürün hazırlamada kullanılan üretim yöntemlerinin avantaj ve
dezavantajları , formülasyon çalışmalarında dikkat edilecek noktalar ve çözünme hızı sonuçlarının
değerlendirilmesi öğretilecektir.
EFT610
Farmasötik yardımcı maddelerin özellik ve fonksiyonların tanınması amaca yönelik seçim ve
değerlendirmede kullanımının öğrenilmesi ve ürün hazırlamada kullanılan üretim yöntemlerinin avantaj ve
dezavantajlarının öğrenilmesi.
EFT611
Endüstriyel üretimlerde kullanılan üretim ekipmanları, inproses kontrol ekipmanları ve spesifikasyon
belirlenerek sonuçların değerlendirilmesi.
EFT612
Günümüzde Türkiye’de veri koruması ve patent yasasının uygulamaya konulmasıyla ilaç üretim ve
pazarlamasında başlayan yeni dönemde; patent koruması ve ilgili tanımlar, işlem ve formülasyon patent
örneklerine yer verilerek güncel konular işlenecektir
EFT613
Farmakokinetik ve biyofarmasötik temel tanım ve bilgiler öğretilecektir.
EFT614
Farmakokinetik ve biyofarmasötik temel tanım ve bilgiler öğretilecektir.EFT615
İlaç üretiminde GMP ve ilgili kılavuzlardaki temel bilgiler öğretilecektir.

EFT616
Çözünme hızı , çözünme hızını etkileyen parametreler, çözünme hızı ortamlarının belirlenmesi, çözünürlük
temel bilgileri ve salım kinetikleri bilgileri öğretilecektir.
EFT617
Çözünme hızının formülasyon geliştirmedeki önemi, farmakopelerde yar alan çözünme hızı test metodları,
kullanılan çözünme hızı ortamları , ilaçlardan salım kinetikleri hesaplamalarının değerendirilmesi ile in vitro
sonuçların yorumlanması anlatılacaktır.
EFT618
İlaç hazırlama ve üretimindeki temel adımlar ve önemi öğretilecektir.
EFT619
İlaç hazırlama ve üretimindeki temel adımlar ve önemi tartışılarak öğretilecektir.
EFT620
Sıvı ilaç şekilleri içinde yer alan steril ve paretteral preparatların formülasyon ve üretim teknolojileri ayrıca
sterilizasyon teknikleri anlatılacaktır.
EFT621
Steril ve non steril sıvı ilaç şekillerinin hazırlanma ve sterilizasyon teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir.
EFT622
İlaç bilgilerini içeren programların, kinetik hesaplamalar yapan programların tanıtılması amaçlanmıştır.
EFT623
Kinetik hesaplamalar yapan programların uygulamalarının yapılarak tanıtımı amaçlanmıştır
EFT624
Radyofarmasötik ilaç örnekleri, temel tanımlar ve hazırlama yöntemleri hakkında temel bilgi
öğretilecektir.
EFT625
Biyoteknolojinin ilaç teknolojisindeki önemi, protein yapıları, analiz yöntemleri hakkında temel bilgiler
öğretilecektir.
EFT626
İlaç teknolojisi içinde çok fazlı ilaç sistemleri örnekleri ile hazırlama teknolojileri ve formülasyon bilgileri
öğretilecektir.
EFT627
İlaç teknolojisi içinde çok fazlı ilaç sistemleri örnekleri ile hazırlama teknolojileri ve formülasyon bilgileri
öğretilecektir.
EFT628
İlaç teknolojisi içinde kontrolü salım yapan ilaçların hazırlama teknolojileri, formülasyon özelliklerine göre
etki mekanizmaları, etken madde seçiminin önemi, analiz metotları bilgileri öğretilecektir.
EFT629
İlaç teknolojisi içinde kontrolü salım yapan ilaçların hazırlama teknolojileri, etken madde seçiminin önemi,
analiz metotları bilgileri öğretilecektir.
EFT630
Yarı katı ilaç şekillerinin örnekleri verilerek formülasyon özellikleri, hazırlama teknikleri, proses özellikleri,
ekipman kullanımı temel bilgileri öğretilecektir.
EFT631
Yarı katı ilaç şekillerinin örnekleri verilerek formülasyon özellikleri, hazırlama teknikleri, proses özellikleri,
ekipman kullanımı temel bilgileri öğretilecektir
EFT632
Biyoteknolojideki son gelişmeler, monoklonal antikor teknlojisi, monoklonal antikorların üretim yöntemleri,
etki mekanizmaları, saflaştırılmaları, yasal düzenlemeler ile Biyoteknolojideki temel kavramlar ve bilgilerin
öğretilmesi, biyoteknolojideki son gelişmeler, monoklonal antikor teknlojisi ve eczacılık teknolojisinde
kullanılmasının öğretilmesi amaçlanmıştır.
EFT633
Farmasötik teknolojinin çeşitli alanlarında son yıllardaki gelişmelerinin tartışılarak öğretilmesi
EFT634
Yapay zeka programlama ve simülasyon tekniklerinin ve bunların farmasötik teknolojinin çeşitli alanlarındaki
uygulamalarının öğretilmesi.
EFT635
Yapay zeka programlama ve simülasyon tekniklerinin ve bunların farmasötik teknolojinin çeşitli alanlarındaki
uygulamalarının öğretilmesi.
EFT636
İlaç yapımında kullanılan tozların basım karakteristiklerinin ve deformasyon mekanizmalarının , bu
mekanizmaları araştırma yöntemlerinin, ve tozların basım ve sıkışabilme özelliklerinin ürün kalitesine
etkilerinin tartışılarak öğretilmesi.
EFT637
Tozların basım karakteristiklerini ve deformasyon mekanizmalarını araştırma yöntemlerinin
uygulamalı çalışmalarla gösterilmesi.
EFT 638
İlaç Endüstrisinde son yıllarda uygulanmaya başlanan Quality by Design (QbD) ve Proses Analitik Teknoloji
(PAT) yaklaşımı ile ürün ve proses geliştirmenin temel bilgilerinin öğretilmesi.
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K Z/S
EFT 700 Uzmanlık Alanı Dersi 5 0 5 Z
EFT 701 İlaç Hedeflenmesi ve Taşıyıcı Sistemler 3 0 3
EFT 702 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik 3 0 3
EFT 703 Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi 3 0 3
EFT 704 Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi -Uygulama 0 3 1
EFT 705 Kalite Güvenliği ve Validasyon 3 0 3
EFT 706 Katı Hal Farmasötiği (Mikromeritik) 3 0 3
EFT 707 İlaç Hedeflenmesi ve Taşıyıcı Sistemler – Uygulama 0 2 1
EFT 708 Transdermal ve Transmukozal İlaç Taşıyıcı Sistemler 3 0 3
EFT 709 Transdermal ve Transmukozal İlaç Taşıyıcı Sistemler -Uygulama 0 2 1
EFT 710 Farmasötik Biyoteknoloji III: Protein Ve Peptit Formülasyonları 2 0 2
EFT 711 Nonlineer Farmakokinetik 2 0 2
EFT 712 Klinik Farmakokinetik 3 0 3
EFT 713 Klinik Farmakokinetik – Uygulama 0 2 1
EFT 714 İlaç Şekillerinde Kaplama Tekn. ve Mikroenkapsülasyon 3 0 3
EFT 715 İlaç Şekillerinde Kaplama Tekn. ve MikroenkapsülasyonUygulama 0 2 1
EFT 716 Radyofarmasötik II 3 0 3
EFT 717 İn Vivo Çalışmalarda Analiz 2 0 2
EFT 718 İn Vivo Çalışmalarda Analiz – Uygulama 0 2 1
EFT 719 Farmasötik Nanoteknoloji 2 0 2
EFT 720 Kontrollü İlaç Salım Teknolojisi II 3 0 3
EFT 721 Kontrollü İlaç Salım Teknolojisi IIUygulama 0 2 1
EFT 722 Yapay Zekanin Farmasotik Teknolojide Kullanımı II- Uygulama 0 3 1
EFT 723 Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, ve Bulanık Sinir Ağları II 3 0 3
EFT 724 Tablet Baskı Teknolojisi II 3 0 3
EFT 725 Tablet Baskı Teknolojisi II Uygulama 0 3 1
EFT 726 Tasarımla Kalite ve Proses Analitik Teknoloji II 3 0 3
EFT 727 Seminer 0 2 0 Z
EFT 700
Tez çalışması
EFT 701
Hedefleme, hedefleme mekanizmaları, avantaj ve dezavantajları ile ilaç hedeflenmesinde temel kavramlar
ve bilgilerin tartışılarak öğretilmesi.
EFT 702
Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi,
biyoyararlanım karşılaştırmaları, istatistiksel metodlar ve biyoeşdeğerlik kriterlerininin öğretilmesi.
Farmasötik ve terapötik eşdeğerlik, biyolojik varyasyonlar , çözünme hızı ve biyoyararlanım ile ilişkisi
anlatılacaktır.
EFT 703
Katı ilaç şekilleri ve üretim teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi,
tozların genel özellikleri, tozların dinamik özelliklerinin belirlenmesi, granülasyon yöntemleri, tablet üretim
teknolojisi, kaplama teknolojisi, kaplı tabletler, sert jelatin kapsüller ve formülasyonları, kalite kontrol
testlerinin öğretilmesi.
EFT 704
Katı ilaç şekillerinde üretim tekniklerinin sonuçlar üzerine parametrik incelemelerinin yapılacağı formülasyon
ve optimizasyon çalışmalarının öğretilmesi
EFT 705
Kalite güvenliği ve validasyon ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi. Kalite güvenliği,
emniyet, etkinlik, validasyon tipleri (retrospektif, prospektif validasyon) farklı ilaç şekillerinde validasyon,
kalite kontrol, kalite güvencesi ve saklama koşullarının öğretilmesi.
EFT 706
Mikromeritikte temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi ve partikül büyüklüğü ve dağılımının
farmasötik teknolojideki öneminin öğrenilmesi.
EFT 707
Hedefleme, hedefleme mekanizmaları, avantaj ve dezavantajları ile ilaç hedeflenmesinde temel kavramlar
ve bilgilerin tartışılarak öğretilmesi.
EFT 708
Transdermal (TD), transmukozal (TM) ilaç taşıyıcı sistemler ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin öğrenilmesi
ve TD ve TM taşıyıcı sistemlerin geçiş bariyerleri, penetrasyon yolları, formülasyonları, kullanılan yardımcı
maddeler ve görevleri, ticari preparatlardan örneklerin gösterilmesi.
EFT 709
Transdermal (TD), transmukozal (TM) ilaç taşıyıcı sistemler ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak
öğrenilmesi ve TD ve TM taşıyıcı sistemlerin geçiş bariyerleri, penetrasyon yolları, formülasyonları,
kullanılan yardımcı maddeler ve görevleri, ticari preparatlardan örneklerin gösterilmesi.
EFT 710
Peptid ve protein ilaç taşıyıcı sistemler ile ilgili kavramlar, peptit ve protein ilaçların vücuda
verilmesinde yeni yaklaşımlar, absorbsiyon ve stabilitenin arttırılmasına yönelik formülasyon çalışmaları
hakkında bilgiler verilmesi
EFT 711
Non-lineer farmakokinetik ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi, nonlineer ilaçlar ve
doz-cevap ilişkisinin öğrenilmesi.
EFT 712
Klinik farmakokinetik ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin öğrenilmesi, genç ve yaşlı bireylerde
farmakokinetik parametrelerin değişimi, ilaç izleme, böbreklerin ve hepatik performansın ilacın
farmakokinetiği üzerine etkisi, doz hesapları, ilaç etkileşimlerinin öğrenilmesi.
EFT 713
Klinik farmakokinetik ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi, genç ve yaşlı bireylerde
farmakokinetik parametrelerin değişimi, ilaç izleme, böbreklerin ve hepatik performansın ilacın
farmakokinetiği üzerine etkisi, doz hesapları, ilaç etkileşimlerinin öğrenilmesi.
EFT 714
Kaplama teknolojisi ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin öğretilmesi, ilaçlarda kaplamanın nedenleri ve
kaplama metotlarının ayrıca mikrokapsül hazırlama tekonolojileri ,kullanılan cihazlar ve yardımcı maddelerin
etkin maddeye uygun seçiminin öğretilmesi.
EFT 715
Kaplama teknolojisi ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğretilmesi, kaplama
metotlarının ayrıca mikrokapsül hazırlama tekonolojileri ,kullanılan cihazlar ve yardımcı maddelerin etkin
maddeye uygun seçiminin öğretilmesi.
EFT 716
Radyofarmasötiklerle ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi, radyoaktif maddelerin
formülasyonu, formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerin öneminin öğretilmesi.
EFT 717
Temel kromotografik kavramlar, ayırma teknikleri, HPLC ile ilgili temel kavramların ve biyolojik sıvılarda
analiz yapabilmek için uygun yöntem geliştirilmesinin öğretilmesi.
EFT 718
Yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC) ile ilgili temel analiz ve ayırma tekniklerini ve biyolojik sıvılarda
ve dokularda analiz yapabilmek için uygun yöntem geliştirilmesinin tartışılarak öğretilmesi
EFT 719
Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerden nanoteknoloji ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi.
EFT 720
Sürekli etkili preparat hazırlama nedenleri, formülasyon tasarımı konularında temel bilgilerin ve detaylı
hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi.
EFT 721
Sürekli etkili preparat formülasyon tasarımı konularında temel bilgilerin ve detaylı hesaplama yöntemlerinin
öğretilmesi.
EFT 722
Farmasötik Teknolojinin farklı alanlarında; yapay zeka, similasyon teknikleri ve uygulamalarınin öğretilmesi.
EFT 723
Yapay zeka, similasyon teknikleri ve uygulamalarının öğretilmesi.
EFT 724
Tozların basılabilirlik ve deformasyon mekanizmasının öğrenilerek; araştırma metodlarının tartışılması.
Tozun sıkışabilirliği ve uygulanan baskının ürün kalitesi üzerine etkisi incelenmesi.
EFT 725
Tozların basılabilirlik karakterlerinin ve deformasyon mekanizmalarının uygulamalı olarak incelenmesi.
EFT 726
QbD ve PAT yaklaşımına giriş, QbD ve PAT yaklaşımı ile ürün ve proses geliştirme tekniklerinin
öğrenilmesi.
EFT 727
Genel olarak literatür arama ve değerlendirme hakkında beceri kazanma, doktora tezine yardımcı
olabilecek veya seçilecek başka bir konuda bilgilerin araştırılma yöntem ve uygulamalarının öğretilmesi.