Farmasötik Kimya

Also available in: English

Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP
Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK
EFK 600
Tez çalışması
EFK 601
Organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esaslar. İsimden kimyasal yapıyı yazabilmek, kimyasal yapıdan isim türetebilmek. İsim türleri ve isimlendirme yöntemlerinin açıklanması; fonksiyonel grup taşıyan bileşiklerin IUPAC ve Chemical Abstract sistemlerine göre kimyasal nomenklatür prensipleri
EFK 602
Organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esaslar. İsimden kimyasal yapıyı yazabilmek, kimyasal yapıdan isim türetebilmek. Asiklik ve siklik hidrokarbonlar, tek ve iki halkalı aromatikler, bisiklik ve spiro hidrokarbonlar, heterospiro hidrokarbonlar benzo/hetero iki halkalı sistemler, iki halkalı kondanse heterosiklikler, çok halkalı heterosiklikler, çok halkalı karbosiklikler ve köprülü yapıların IUPAC ve Chemical Abstract sistemlerine göre kimyasal nomenklatür prensiplerini içerir.
EFK 603
Bu dersin amacı, organik reaksiyonların mekanizması için önemli temel prensiplerin verilmesidir. Öğrenci atomik ve moleküler orbitalleri tanımlayabilmeli, hibritleşme, kimyasal bağları öğrenmelidir.Atomik orbitallerin yapısı, organik bileşiklerde asidite ve bazisitenin kaynağı, karbon bileşikleri ve bağlar doymuş karbon atomuna nükleofilik sübstitüsyonun prensipi, karbonyum iyon reaksiyonları. Metan, etan, etilene ait sp3 ve sp2 orbitalleri ve cis-trans izomerisi; etin molekülünde sp hibritleşmesi ve yapı izmerleri ile yapı formüllerinin esaslarını öğrenmelidir. Ayrıca, organik reaksiyon mekanizmalarının tanıtımı, sınıflandırılamaları ile alifatik nükleofilik sübstitüsyon (SN1, SN2 ve iç nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarının (SNi) mekanizmalarını öğrenmelidir. Bu reaksiyonların çeşitli fonksiyonel gruplara uygulayabilmeli ve tüm bunları tartışabilmelidir. Elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını da nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarına benzer şekilde öğrenebilmeli ve bunları tartışabilmelidir.
EFK 604
Bu dersin amacı, elektrofilik bölünme reaksiyonları ve reaksiyonların kinetiği ve stereokimyası, nükleofilik katılma reaksiyonları, karbonil grubunun yapısı ve etkinliği, aldehit ve ketonlara katılmalar, karbon-karbon ikili bağına katılmalar, kararlı ürünler veren karbonil katılmaları, organometal bileşikleriyle yapılan sentezler, aldol kondenzasyonu, benzoin (açiloin) kondenzasyonu, aromatik aldehitlerin verdiği aldol tipi reaksiyonlar, polar kümüle sistemlere nükleofilik katılmalar, doymamışpolar sistemlere nükleofilik katılmalar, polar konjuge sistemlere nükleofilik katılmalar, kükürtlü nükleofiller, hidro halojen asitlerin, amonyak ve aminlerin katılmaları,nitro alkenlere katılmalar, asit katalizli SN1 ve SN2 reaksiyonları, gergin sistemlere katılmalar. Eliminasyon ve iç eliminasyon reaksiyonları, aromatiklik kavramı, aromatik elektrofilik ve nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını vermek, ve reaksiyonları mekanistik açıdan incelemektir. Dersler konferans tipi ders şeklinde işlenecektir. Öğrenciden derste anlatılacak konu hakkında bilgi sahibi olarak derse gelmesi beklenmektedir.
EFK 605
Nicel ve nitel ilaç analizinde kullanılan bazı enstrümental tekniklerin esasları ve uygulamaları konferans şeklinde verilmektedir. Verilen prensiplerin uygulamaları örnek spektrumlar üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde yapılmaktadır. Bu derste verilen teorik bilgiler ve yapılan problem çözümlerinin sonucunda öğrenci, sentezini yaptığı yeni bir ilaç molekülünün yapısını temel spektroskopik yöntemlerden yararlanarak analiz edebilme, yorumlama, tanımlayabilme becerisini kazanır. İlaç etken maddelerinin yapı tayinleri ve analizlerinde kullanılan spektroskopik yöntemlerin temel prensiplerinin kazandırılması ve bu prensiplere dayalı olarak, ilaç analizinde bu yöntemleri kullanarak yapının aydınlatılması.
EFK 606
İlaç etken maddelerinin yapı tayinleri ve analizlerinde kullanılan infrared, ultraviyole, nükleer magnetik rezonans, LC-MS ve kütle spektroskopi teknikleri hakkında bilgiler veren, pratik uygulamalar ve problem çözümleriyle bu bilgileri pekiştiren bir dersdir. Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra organik bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında kullanılan spektral yöntemleri tanıyacak, bu yöntemlerden elde edilen spektrumları değerlendirebilecek, tüm spektral verileri aynı anda tartışarak molekülün yapısını aydınlatabilme becerisini kazanacaktır. İlaç etken maddelerinin yapı tayinleri ve analizlerinde kullanılan ultraviyole, infrared, nükleer magnetik rezonans, kütle spektroskopi teknikleri ve elemental analizi hakkında bilgiler, pratik uygulamalar ve problem çözümlerini kapsamaktadır.
EFK 607
Bu dersin amacı farmasötik kimya ile ilgili güncel bilgileri öğrencinin sunmasıdır. Bir seminerin konu seçiminden sunumuna kadar gerekli olan tüm bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Farmasötik kimya ile ilgili güncel konuların seminer olarak aktarımı; tez konularının sunumu ve makale takdimidir.
EFK 608
Bu dersin amacı, organik kimyanın önemli prensiplerin verilmesi ve organik kimyanın ilaç analizinde uygulanmasıdır. Organik kimyanın temel konuları, değişik reaksiyon mekanizmaları, fonksiyonel grupların tanıtımı ve özellikleri, özellikle yapı aktivite ilişkisi ve bazı spektroskopik tekniklerin organik kimyada uygulanması anlatılacaktır. Ders genelinde çeşitli ilaç maddeleri örnek olarak analiz edilecektir.
EFK 609
Bu dersin amacı laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken güvenlik kurallarını ve kimyasallarla ilgili genel güvenlik bilgilerini vermektir.
EFK 610
Bu dersin amacı son yillarda cok tercih edilen mikrodalga ile organik sentez yontemini
anlatmaktir.
EFK 611
Bu dersin amacı, organik kimyanın temel konularının ve önemli prensiplerin öğretilmesidir. Özellikle fonksiyonel gruplar içeren organik moleküllerin kimyasal yapıları ve kimyasal ve fiziksel özellikleri, tepkimeleri, sentezlerine odaklanacaktır.
EFK 612
Bu dersin amacı, akademik literatür taraması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağının öğrenciye öğretilmesidir.
EFK 614
Bu dersin amacı yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesinde fiziksel- kimyasal parametrelerin önemi, ilaç reseptör etkileşmeleri, kimyasal yapı ile aktivite arasındaki bağlantılar, gelişigüzel taramalar ve diğer teorik ilaç geliştirme prensiplerini öğrenciye vermektir.