Farmasötik Botanik

Also available in: English

Prof. Dr. Dudu ÖZKUM
EFB 600
Tez çalışması
EFB 601
Tıbbi ve aromatik bitkilerin (ekonomik ve tıbbi açıdan önemli ve kullanışlı bitkilerin) ayrıca
primer ve sekonder ürünlerini ve ilaç hammadesi, besin ve doğal boya olarak vs.
kullanımlarıyla ilgili bir konunun hazırlanması ve sunumu. Bir seminer hazırlamada ve
sunumda dikkat edilmesi gereken kademeler. Tıbbi, yararlı ve zehirli bir bitki veya doğal
kaynaklı ilaç ve yardımcı maddeler gibi konulardan biri üzerinde, literatürde olgunlaşmış bir
bilgiyi derlemek ve sunmak konularında deneyim kazandırmak.
EFB 602
Farmasötik Botanik programına temel oluşturan konularla ilgili kavramların ve gerekli
terminolojinin öğrenimleri sırasında öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır. Bitki
sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, nomenklatür, bitki teşhisi, makroskopik ve
mikroskopik çalışma yöntemleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve
anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji, makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait
bulguların değerlendirilmesi.
EFB 603
Tanım, bitki çayları ve tıbbi çaylar, kullanım alanları ve çeşitleri, hazırlama biçimleri,
formülasyonlar, depolama ve saklama koşulları
EFB 604
Doğal kaynakları ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini (fitofarmasötik ürünleri) taşıyan önemli familyaların sistematik yerini, özelliklerini ve yayılış alanlarını, familyalara ait önemli türleri tanıtmak ve familyaların kimyasal özelliklerini öğretmektir. Biyolojik olarak aktif sekonder metabolitlerin elde edilmelerine yardımcı olmak amacıyla, ilaç hammaddeleri yönünden önemli familyaları sistematik açıdan incelemektir
EFB 605
Farmasötik botanik konularından birinin seçilerek incelenmekte, araştırılmaktadır (Tıbbi ve
aromatik bitkilerin (ekonomik ve tıbbi açıdan önemli ve kullanışlı bitkilerin) ayrıca primer ve
sekonder ürünlerini ve ilaç hammadesi, besin ve doğal boya olarak vs. kullanımlarıyla ilgili bir konunu) detaylı incelenmektedir.
EFB 606
Bitkilerin, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin doku kültürü koşullarını optimize etmek.
EFB 607
Öğrenci etnobotanik ve halk ilacı çalışmalarında izlenecek yöntemleri, Türkiye, K.K.T.C. ve
dünyada bu konularda yapılmış olan çalışmaları, bu çalışmalarda yer alan bitkilerin farklı
kullanılışlarını, çalışmaların değerlendirilmesi öğretilecektir.
EFB 608
Herbaryum tanıtımı, tıbbi ve zehirli bitkileri toplama ve herbaryum örneği haline getirebilme,
herbaryumun bilimsel öneminin kavranmsı ve eczacılık açısından herbaryumun öneminin
algılanması
EFB 609
Tıbbi bitkilerle yapılan araştırmalarda bitkinin botanik açıdan bilimsel adının doğru olarak
verilmesi çok önemlidir. Bitkilerin teşhislerinde önemli olan çiçek, yaprak vb organlar; salgı
ve örtü tüyleri vb önemli yapıların makroskobik ve mikroskobik özellikleri önemli
familyalardan önemli tıbbi bitki genus ve tür örnekleri ile gösterilecektir. Gösterilen örnekler
ve öğretilen bilgiler, bitki teşhisinde yararlı olacaktır.
EFB 610
Aromatik bitkiler, içerdikleri uçucu yağlar nedeniyle hem baharat hem de destekleyici ve
tamamlayıcı tedavilerden biri olan Aromaterapi uygulamalarında kullanılmaları ve bazılarının da doğrudan ilaç etken maddesi olması nedeniyle çok önemlidir. Bu derste eczacılıkta kullanılan, ekonomik değeri de yüksek aromatik bitkiler tanıtılacak, botanik özellikleri yanında uçucu yağları da öğretilecektir.
EFB 611
Türkiye ve Kıbrıs’ın bitki çeşitliliği hakkında bilgi verilecek, Türkiye ve Kıbrıs’ın önemli tıbbi
ve ekonomik değere sahip bitkileri ile endemik bitkileri ayrıntıları ile tanıtılacaktır
EFB 612
Halk arasında zehirlenme olaylarında öne çıkan zehirli bitkiler ve zehirli mantarlar doğadaki
görünüşleri, yetiştikleri yerler, resimleri gösterilerek tanıtılacaktır. Zehirlenmeye yol açan
bitkilerin ve mantarların zehirli bileşikleri, zehirlenme belirtileri ile panzehirleri de anlatılarak
eczacıların halk sağlığını koruma ve geliştirme görevlerine destek olunacaktır.

EFB 700
Tez çalışması
EFB 701
Bitkisel ilaçların değişik kliniklerde kullanımı ve uygulaması
EFB 702
Tıbbi bitkilerin, sentetik ilaçlar ile birlikte kullanımı sırasında dikkat edilemesi gereken
durumlar, uyarılar, sinerjistik ve antagonistik etkiler
EFB 703
Bitkisel ürünlerin elde edilmesinde kullanılan drogların hazırlanması, saklanması ver
makroskobik-mikroskopik teşhisleri hakkında fikir sahibi olmak Ayrıca eczacılık açısından değerli bitki kısımlarının drog haline getirilmesi ve bu haldeki bir doğun morfolojik ve anatomik tayının yapılabilmesi
EFB 704
Etnobotanik, etnofarmasi konuları ve bu konuların yeni ilaç keşifleri üzerindeki etkileri;
ülkemizin durumu ve geleneksel tıp sistemlerş (Ayur vedaa, GÇT, Kampo tıp) ve Alternatif
sistemler (Homeopati, akapuntur) hakkında genel bilgi içerir.Geleneksel tedavi sistemleri ile tamamlayıcı tedavi Yöntemleri hakkında bilgi edinme
EFB 705
Bu dersin öğrenim hedefleri mezunlara, tıbbi ve aromatik bitkilerin (ekonomik ve tıbbi açıdan önemli ve kullanışlı bitkilerin) habitatlarını, botanik özelliklerini tanıtmak, ayrıca primer ve sekonder ürünlerini ve ilaç hammadesi, besin ve doğal boya olarak vs. kullanımlarını öğretmektir.
EFB 706
Doku kültürünü kullanılarak özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerden seçilecek olan bir türün doku kültürü koşullarının optimize edilmesi
EFB 707
Dersin amacı ilaç tanımından hareketle “Modern ilaç” ve “Bitkisel ilaç” arasındaki farkı açıklamak, bitkisel ilaçların hazırlanması ve standart hale getirilmesinde uyulması gereken hususları ve yasaları incelemektir. Bu amaçla, etkiden sorumlu metabolitlerin kimyasal yapıları hakkında genel bir bilgi yanında, bitkiye özgün açıklamalar da yapılacaktır. Günümüzde kullanılan bitkisel ilaçlar, kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak incelenecektir.
EFB 708
Tüm dünyada giderek yaygınlaşan tamamlayıcı-destekleyici tedavilerden en bilinen yöntem
olan Aromaterapi (uçucu yağlar ile yapılan destekleyici tedavi) ve kullanılan ürünler
(aromaterapötikler) konusunda bilgili eczacılar ve sağlıkçılar yetişmesine destek vererek halk sağlığının korunmasına, geliştirilmesine ve aromaterapötiklerin tedavi edici-tedaviyi
destekleyici ürünler olarak eczaneden halka ulaşması bilincinin yerleşmesine katkıda
bulunmak
EFB 709
Tüm dünyada giderek yaygınlaşan tamamlayıcı ve destekleyici tedavi sistemlerinde
yararlanılan tıbbi bitkilerin doğadan toplanmasında, her yıl aynı kalitede ürün toplanması
mümkün olmadığı gibi, doğanın tahribi de söz konusudur. Bu nedenle tıbbi bitkilerin tercihan organik tarım ile yetiştirilmesi ve tüm dünya da kabul gören iyi tarım uygulamaları ve iyi hasat uygulamaları ile sertifikalandırılması öğretilerek gelecekte bu alanda yapılabilecekler ile ilgili farkındalık yaratılacaktır
EFB 710
Tıbbi bitkilerin çiçekleri, yaprakları veya kokuları, ya da görkemli ağaç halleri, yüzyıllar boyu
sanatçıları etkilemiş ve resimden edebiyata ve müziğe kadar pek çok sanat dalına tıbbi bitkiler konu olmuşlardır. Kişiyi ruhen besleyen, sevgi ve barış diliyle zenginleştiren sanat dallarında konusu tıbbi bitki/bitkiler olan örnekler paylaşılarak geleceğin akademisyenlerinin meslekleri ile sanatın ortak yanlarını keşfetmeleri sağlanacaktır.
EFB 711
Tıbbi bitkilerin teşhislerini ve bir cinse ait türlerin revizyonunu konu alan araştırmalarda
bitkilerin çiçekleri, polenleri, yaprakları vb organlarının morfolojik ve anatomik karakterleri,
bunların çizimleri ve sunumları çok önemlidir. Bu derste binoküler lup ile çizimler,
mikroskopta bitki yapılarının resimlerinin çekilmesi ve bunların sunumları öğretilecektir.
Kongrelerde sunum teknikleri de paylaşılarak öğrencinin akademik başarısına destek olunacaktır.
EFB 712
Tüm dünyada giderek yaygınlaşan tamamlayıcı ve destekleyici tedavi sistemlerinde
yararlanılan tıbbi bitkilerden özellikle endemik olanlardan başlayarak sağlık ürünleri markası yaratmak, bu ürünlerle sağlığın geliştirilmesi yanında ülkenin tanıtımına katkıda bulunulması mümkündür. Bu derste tıbbi bitkilerden sağlık ürünleri markası yaratılması ve girişimcilik konuları paylaşılarak gençlerin ufuklarının ve girişimcilik yanlarının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
EFB 713
Tıbbi bitkilerle çalışacak araştırıcılara tıbbi bitkilerin etken maddelerinin teşhisi, bitkiden elde edilişi ile ilgili yöntemler uygulamalı olarak öğretilerek araştırıcıların tıbbi bitkilerle ilgili
alanlarda tam donanımlı olması sağlanacaktır.
EFB 714
Tıbbi bitkilerle çalışacak araştırıcılara tıbbi bitkilerin biyolojik aktivitelerinin (antioksidan,
antimikrobiyal, antikaanser vb) tayini ile ilgili invitro ve/veya invivo yöntemler uygulamalı
olarak öğretilerek araştırıcıların tıbbi bitkilerle ilgili alanlarda tam donanımlı olması
sağlanacaktır.