Biyoistatistik

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar:

Programa kabul olabilmek için; Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi İstatistik, Matematik, Biyoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Lisans mezunları ile diğer en az 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunlarından Biyoistatistik eğitimine uygun yeterliliğe sahip olanlar kabul edilir.

Ders dönemlerinde alınması gereken toplam kredi sayısı en az 24 kredi’dir. Ayrıca anabilim dalı gerekli gördüğü takdirde başka anabilim dallarından da öğrencisinin ders almasını isteyebilir. Ya da kendi bünyesinde tamamlama dersleri alması istenebilir.

Yüksek lisans programının dili İngilizce ve Türkçe olup, yürütülecek program “Tezli Yüksek Lisans” programıdır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yakın Doğu Üniversitesi Dil Sınavı’ndan en az 50 puan almaları gerekmektedir. Yabancı dil sınav puanı başvuru sırasında ibraz edilemez ise öğrencinin şartlı kabulünden 1 yıl sonra verilmelidir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde gerekirse lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile diğer belgelerin de (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon) adaylar tarafından başvuru için sağlanması gerekmektedir.

Doç. Dr. İlker ETİKAN,
[email protected],

Yrd. Doç. Dr. Özgür TOSUN,
[email protected]

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BİS501 Temel Biyoistatistik ve SPSS Uygulamaları I Z 3 0 3 3
BİS503 Örnekleme Z 3 0 3 3
BİS504 İstatistiksel Programlar ile Veri Analizi Z 2 2 3 3
BİS507 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve – SPSS Uygulamaları I Z 2 2 3 3
BİS509 Olasılık Kuramı S 2 0 2 2
BİS510 Matrisler Kuramı S 2 0 2 2
BİS512 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 2
BİS 600 Tez çalışması Z 3 0 0 0
BİS 602 Seminer S 1 0 0 0

* BİS 505 ön koşul BİS 501
** BİS 506 ön koşul BİS 505

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BİS 502 Temel Biyoistatistik ve SPSS Uygulamaları – II Z 2 1 3 3
BİS505 * Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri – I Z 2 2 3 3
BİS508 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve SPSS
Uygulamaları – II
Z 2 2 3 3
BİS506 ** Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri -II Z 2 2 3 3
BİS511 Yaşam Analizleri (Sağkalım Çözümlemesi) S 3 0 3 3
BİS513 Sağlık Bilgisi S 2 0 2 2

NOT:
BİS 601 “Biyoistatistik ve SPSS Uygulamaları” ve BİS 702“İleri Araştırma Yöntemleri”

Dersleri programımız dışında da açılacaktır.

BİS501
Ders Tanımı
Temel biyoistatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, tek ve çok değişken için tablo ve grafikler, teorik dağılımlar, örneklem seçimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon, tanı testlerinin değerlendirilmesi, ilişkili SPSS uygulamaları.

BİS503
Kitle ve örnekleme ilişkin tanımlar, kestirim (tahmin), Örneklem dağılışları, Kestiricilerin (tahmin edicilerin) özellikleri üzerinde durulur. Olasılıksal ve olasılıksal olmayan örnekleme yöntemleri tanıtılır. Basit Rasgele Örnekleme, Sistematik örnekleme, Tabakalı Rasgele Örnekleme, Tek ve çok aşamalı küme örneklemesi, Büyüklüğe orantılı olasılıksal örnekleme, Alan örneklemesi, Kartopu örneklemesi yöntemleri ayrıntılı olarak örnekler üzerinde ve uygulamalı ve karşılaştırmalı olarak anlatılır,tartışılır. Dersler ilk haftalarda sorumlu öğretim üyesinin konu anlatımı, ilerleyen haftalarda öğrenci seminerleri ve uygulamalar olarak yürütülür. Öğrencilere, anlatılan her örnekleme yöntemi ile belirli bir kitleden çekecekleri örneklemleri, gereksinim duyulacak örneklem genişliklerini ve elde edecekleri kestirimleri ve hatalarını karşılaştıracakları dönem ödevi verilir. Dönem sonunda her öğrenci hazırlamış olduğu ödevi sunar ve tüm sınıfın tartışmasına açar.

BİS504
İstatistik paket programlarının tanıtılması, paket programlarının değişik uygulamalarda üstün ve zayıf yönlerinin anlatılması, sahada en çok kullanılan paket programlarının SPSS paket programının, tanıtılması, kullanıldığı alanlar ve uygulanması. SPSS menüleri tanıtımını öğrenme, SPSS’de veri setleri ve tabloların veri girişini öğrenme, SPSS’de grafik çizimlerini öğrenme, veri setlerinde belirtici istatistiklerin hesaplanmasını öğrenme ve çözümleyici istatistiklerin uygulanması.

BİS507
Araştırma planlaması, araştırma konusu seçimi, kaynakların taranması, bilimsel yazı kritiği, araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma toplumu ve örneğin belirlenmesi, veri özetleme tekniklerinin belirlenmesi, araştırma projesi hazırlama, deneme ve esas araştırma uygulaması, bilimsel yazı yazım kuralları .

BİS509
Kümeler, Venn diyagramları, permütasyon, kombinasyon, raslantı değişkenleri, olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, koşullu olasılık, bağımsız ve bağımlı olaylar, Bayes teoremi ve uygulamaları, beklenen değer ve moment kavramı, önemli dağılımlar.

BİS510
Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma, matrisin determinantını, tersini, özdeğer ve özvektörlerini hesaplamayı, minörler, kofaktörler, ve adjoin matrisi, dik matrisi, matrisleri parçalara ayırmayı ve doğrusal denklem istemlerini öğrenecekler ve paket programlar yardımı ile matris işlemlerini uygulayabileceklerdir.

BİS512
İstatistiksel analizlerde kullanılan tıbbi terimlerin öğrencilere verilmesi.

BİS 600
Öğrencinin derslerini tamamladıktan sonra, uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemlerle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

BİS 602
Tez konusu ile beraber İstatistiksel yöntemlerin çeşitli paket programlar ile uygulanması

BİS 502
Temel araştırma yöntemleri, Çoklu Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler.

BİS505
Araştırma planlama, araştırmalarda hata kaynakları, örnekleme, araştırma türleri ve dizgileme, verinin analizi, yorumu ve rapor yazımı.

BİS508
Araştırma planlaması, araştırma konusu seçimi, kaynakların taranması, bilimsel yazı kritiği, araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma toplumu ve örneğin belirlenmesi, veri özetleme tekniklerinin belirlenmesi, araştırma projesi hazırlama, deneme ve esas araştırma uygulaması, bilimsel yazı yazım kuralları .

BİS506
Sağlık bilimleri ve tıp alanında yapılan prospektif, retrospektif, kesitsel ve izlemsel, klinik, laboratuar ve saha araştırmalarında kullanılan ileri veri analizi yöntemlerinin öğretilmesi.

BİS511
Yaşam sürelerinin ve bunları etkileyen faktörlerin incelenmesinde kullanılan yöntemler, yaşam çözümlemesine giriş, başarısızlık süresi, hayat tablosu tekniği, parametrik olmayan yaşam çözümlemesi, çok değişkenli yaşam çözümlemesi (Cox regresyon).

BİS513
İstatistiksel analizlerde kullanılan sağlık alanındaki özel terim ve sözcüklerin tanımlanası bunların nerede ve nasıl kullanılacağının öğrencilere verilmesi. Sağlık bölgesinin tanınması, demografik istatistikler (doğum-ölüm-göç), nüfus piramitleri, nüfus tahmin yöntemleri, yaşam tablosu yöntemleri, morbidite istatistikleri, hız ve oranların standartlaştırılması, hastalıkların uluslararası sınıflandırılması, sağlık düzeyini gösteren ölçüler, sağlık kayıtları, sağlıkta temel araştırma yöntemleri, risk ölçüleri.