Beslenme ve Diyetetik

  • Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu
  • Prof. Dr. Yasemin Beyhan
  • Prof. Dr. F Tümay Sözen
  • Prof. Dr. İpek Özkan Akman
  • Prof. Dr. Mesut Yalvaç
  • Doç. Dr. Emel Özer
  • Doç. Dr. Erdal Güryay
  • Doç. Dr. Hüseyin Özdeşer
  • Yrd. Doç. Dr. Rüksan Çehreli
Önerilen programlara öğrenci kabul koşulları: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu veya Sağlık Yüksek Okulu’nun Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun adaylar “Beslenme ve Diyetetik” yüksek lisans programına kabul edilir. Lisans diplomasına sahip bu öğrenciler YÖK ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşulları’nı yerine getirmekle zorunludur.
1.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 601 Besin ve Beslenme Bilimleri Semineri Z 2 2 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 4
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 603 Beslenme Biyokimyası S 2 4 4 10
BES 605 Besin Güvenliği S 3 0 3 6
BES 607 Fonksiyonel Besinler S 3 0 3 6
BES 609 Satın Alma ve Depolama Teknikleri S 3 0 3 6
BES 611 Mönü Planlama S 3 0 3 6
BES 613 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemi S 3 0 3 6
BES 615 İleri Sporcu Beslenmesi S 3 0 3 6
BES 619 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması S 3 0 3 6
BES 621 Besin Tüketim Araştırmaları S 3 0 3 6
BES 623 Sağlık Bilişimi S 2 3 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 26
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 602 İleri Beslenme Z 3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 604 Besin Kalitesi S 3 0 3 6
BES 606 Besinlerdeki İşleme Yöntemlerinin Beslenme ile İlişkisi S 2 3 3 8
BES 608 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve  Organizasyon S 3 0 3 6
<strongBES 610 Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon S 3 0 3 6
BES 612 Beslenme Servislerinin Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları S 2 4 4 10
BES 614 Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi S 3 0 3 6
BES 616 İleri  Egzersiz ve Beslenme S 3 0 3 6
BES 618 Toplum Beslenmesi S 3 0 3 6
BES 620 Okul Çağında Beslenme S 3 0 3 6
622 Beslenme Antropometrisi S 3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 600-01 Tez Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

 
4.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 600-02 Tez Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 74
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 46
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
BES 600
Bu dersin amacı seçilen konuda araştırma planlama ve yürütme,değerlendirme ve sunma becerisi kazanma, bilimsel açıdan konuya katkı sağlama ve seçilen konu ile ilgili kişinin bilimsel gelişimini sağlamaktır

BES 601
Bu dersin sonunda öğrenci; besin ögeleri ve besin bileşenlerinin metabolizması, biyoyararlılığı ve biyolojik etkileri ile ilgili son bilimsel verileri kavrayacak, değerlendirebilecek ve tartışabilecek; derlediği bilgileri rapor edip sunabilecektir

BES 602
Bu dersin amacı; sağlığın korunması ve kronik hastalıkların oluşumu ve önlenmesinde besin ögelerinin rolünün kavranması ve makro ve mikro besin ögeleri ile ilgili bilimsel verileri değerlendirme becerisini edinmektir

BES 603
Bu dersin amacı öğrencileri biyokimyasal reaksiyonlar ve mekanizmalar ile beslenmenin sağlık üzerine etkileri, makro ve mikrobesin öğelerinin metabolizma ve fonksiyonları hakkında eğitmektir.

BES 604
Beslenme bilimlerinde güncel araştırma konuları ve güncel bilgiler ışığında besin kalitesi ile ilgili ileri fiziksel ve kimyasal özelliklerin ve analiz yöntemlerini irdelemek. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, besin kalitesi ile ilgili ileri fiziksel ve kimyasal özellikler ve analiz yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar, besin kalitesini etkileyen etmenler ile ilgili reaksiyonları anlayacaklar ve konuyla ilgili bilimsel verileri değerlendirme becerisini edineceklerdir.

BES 605
Bu dersi tamamlayan öğrenciler besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olacaklar ve besin kirliliğine yol açan etmenleri değerlendirebileceklerdir

BES 606
Besin işleme yöntemleri ve depolama sırasında proteinler, lipitler ve karbonhidratların modifikasyonuna neden olan mekanizmaları, besin bileşenlerinin diğer bileşenler ile etkileşimini, işleme yöntemleri ve depolama sırasında aroma bileşenlerinin oluşumuna neden olan mekanizmaları öğretmek. Bu dersi tamamlayan öğrenciler besin işleme yöntemlerinin besin bileşenleri üzerine etkisi, özellikle besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar ve konuyla ilgili bilimsel verileri değerlendirme becerisini edineceklerdir

BES 607
Doğal olarak içerdikleri fizyolojik aktif bileşenler ile optimal sağlığı geliştiren veya kronik hastalık riskini azaltan güvenilir ve yararlı besinleri tanımak. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, işlevsel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar, yaşam kalitesinin önemini anlayacaklar ve konuyla ilgili bilimsel verileri değerlendirme becerisini edineceklerdir.

BES 608
Bu ders, geleneksel yönetim anlayışları ile birlikte çağdaş yönetim yaklaşımları ve yönetimin temel fonksiyonlarının toplu beslenme sistemi süreçlerindeki uygulamaları ve toplu beslenme sistemlerindeki yönetimin fonksiyonlarının öğretilmesine yöneliktir. Bu ders ile öğrenciler çağdaş yönetim yaklaşımları ve toplu beslenme sistemlerinde planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon ve denetim konularında yönetim becerisini kazanarak kendilerini geliştireceklerdir.

BES 609
Bu ders, toplu beslenme sistemlerinde yiyecek spesifikasyonlarının belirlenmesi, yiyeceklerin sipariş edilmesi ve teslim alınmasına kadar bütün satın alma süreçleri, araçları ve yöntemleri ile depolama teknikleri ve depolama standartlarının öğretilmesine yöneliktir. Bu ders ile öğrenciler tedarikçinin değerlendirilmesi dahil bütün satın alma süreçleri ve depolama teknikleri ve ilkelerine ilişkin bilgi edinecek, toplu beslenme sistemlerinde ekonomik ve kaliteli satınalma ve depolama konularında kendilerini geliştireceklerdir.

BES 610
Bu ders, mikrobiyolojinin temel ilkeleri, besin kaynaklı zehirlenmelere neden olan etmenler ile önemli besin kaynaklı hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınması gereken tedbirler, kişisel hijyen ve besin hijyeninin sağlanması ve HACCP sistemi ve toplu beslenme sistemlerinde HACCP uygulamalarının öğretilmesine yöneliktir. Bu ders ile öğrenciler toplu beslenme sistemlerindeki satın almadan servise kadar olan bütün süreçlerdeki hijyen yönetimi, personel, besin, mutfak, alet ekipman hijyeni ve HACCP ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin bilgi edinecek, toplu beslenme sistemlerinde risk yönetimi konularında kendilerini geliştireceklerdir.

BES 611
Bu ders, yönetimi ve denetimi, planlama ve geliştirme de ilke ve yöntemler, planlamayı etkileyen faktörler, çeşitlerine yöneliktir. Bu ders ile öğrenciler toplu beslenme sistemlerinde alternatifleri hazırlama ile çeşitli amaçlar (kokteyl, ziyafet vb) için hazırlama konularında kendilerini geliştireceklerdir.

BES 612
Besin üretimi ve servisinde bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve beceriyi kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenciler toplu beslenme süreçlerinin yönetim ve denetiminde bilgisayar desteğine ilişkin bilgi alacak, bu bilgiler çerçevesinde toplu beslenme süreçlerinde bilgisayarın etkin kullanımına ilişkin beceri edineceklerdir.

BES 613
Bu derste değişik pişirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin çeşitli besinler üzerine etkisini öğretmek.Bu dersin sonunda öğrenciler geniş çapta besin hazırlama ve pişirme ilkelerine ilişkin bilgi edinecek, maksimum besin değeri korunumu ile ticari olan ve olmayan kuruluşlarda çeşitli yemek, çorba ve sosların üretimini ve denetimini sağlayabileceklerdir.

BES 614
Dersin temel amacı beslenme bilimlerinde bilgi yönetiminin temelleri üzerine açık bir anlayış geliştirmektir; öğrenciler beslenme bilimlerinde bilgi yönetiminin temelleri üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir.

BES 615
Bu dersin amacı, spor performansının artırılmasında önemli bir bileşen olan spor beslenmesi ile ilgili temel ilkeleri, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamaları, sıvı tüketim planı, ergojenik destekler, menü planlama, özel durumdaki sporcuların beslenme özellikleri ile ilgili bilgilenmek ve sporculara bu konuda danışmanlık yapabilme bilgi ve becerisi kazanmaktır.

BES 616
Bu ders kapsamında öğrenciler; sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi, hastalıkların önlenme ve tedavisinde egzersizin rolü ve egzersiz yapan kişilerin beslenmesi hakkında bilgilenecekler ve önerilerde bulunabileceklerdir.

BES 618
Bu dersin sonucunda öğrenciler; risk gruplarının beslenme sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecek; beslenme sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilme becerisini kazanacak;beslenme plan ve politikalarının hazırlanması ve uygulanması içinyeterli bilgi ve beceriyi kazanacak.

BES 619
Bu dersin sonucunda öğrenciler; risk gruplarının beslenme sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecek; beslenme sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilme becerisini kazanacak; beslenme plan ve politikalarının hazırlanması ve uygulanması için yeterli bilgi ve beceriyi kazanacak.

BES 620
Bu dersin sonunda öğrenci okul çağı çocuklarında normal büyüme sürecini, besin ve besin ögesi gereksinimlerini, beslenme sorunlarını, beslenme alışkanlıklarını ve okul beslenme programlarını teorik olarak öğrenecek ve konu ile ilgili araştırmaları tartışarak yorumlayabilecek ve uygulama alanlarına dahil edebilecek.

BES 621
Besin tüketim araştırmaları ve önemi, besin tüketim araştırmalarında kullanılan yöntemler, besin denge cetvelleri ve ev halkı gelir tüketim araştırmaları, ev halkı besin tüketim araştırmaları, bireysel besin tüketim araştırmaları, enerji ve besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA, DRI, EAR, UL vb)

BES 622
Beslenme antropometrisi, vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması.

BES 623
Sağlık Bilimlerinde görev alan akademisyenlerin bilmesi gereken; Sağlık Bilişimi terminolojisi ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler konusunda bilgilenmeleri sağlanır. e-sağlık, telesağlık, mobil sağlık ve evde bakım sistemleri tanıtılır. Sağlık alanında veri, bilgi ve veri bütünlüğünün önemi, sağlık bilgi standartlarının önemi ve elektronik sağlık kaydı, Hastahane  bilgi yönetim sistemleri konusunda bilgilendirilir. Sağlık Bilimleri alanında karar destek sistemleri, bilgi ve belge yönetimi, güvenlik ve mahremiyet konularında bilgi verilir. Böylece akademisyenlerin bilgi çağında sağlık bilişimi uygulamaların öneminin kavraması, etkin ve verimli kullanması için gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını amaçlamaktadır.

1.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BTB 601 Diyetetik Semineri Z 2 2 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 2 3 4
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BTB 603 Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 6
BTB 605 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 6
BTB 607 Kanser ve Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 6
BTB 609 Diyabette Vaka Çözümlemeleri ve Diyabet Eğitimi S 3 0 3 6
BTB 611 Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Beslenme S 3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 26
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BES 602 İleri Beslenme Z 3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 10
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BTB 602 Enteral ve Parenteral Beslenme S 3 0 3 6
BTB 604 Kalp Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 6
BTB 606 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 6
BTB 608 Şişmanlık ve Yeme Bozuklukları S 3 0 3 6
BTB 610 Bebek ve Çocuk Beslenmesi S 3 0 3 6
BTB 612 Gebe ve Emzikli Beslenmesi S 3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BTB 600-01 Tez Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BTB 600-02 Tez Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

PROGRAM AKTS ÖZETİ

BTB 600
Yüksek Lisans öğrencinin kendisini geliştirecek bir tez çalışması yapmasını ve programını başarıyla bitirmesini desteklemek, bilimsel açıdan değerli araştırmaların planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktırBTB 601
Bu ders kapsamında öğrenciler; çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme eğitimi ve tıbbi beslenme tedavisi, diyetisyenin tıbbi beslenme tedavisinin uygulanmasındaki önemli rolü, hastalıklara göre tıbbi beslenme tedavisi algoritmi, besinler, besin ögeleri ve hastalık ilişkileri hakkında bilgilenecek, konuyla ilgili yayın tarama, rapor hazırlama ve hazırladığı raporu sözel olarak sunma becerisini kazanacaktır.BES 602
Bu dersin sonunda öğrenci; besin ögeleri ve besin bileşenlerinin metabolizması, biyoyararlılığı ve biyolojik etkileri ile ilgili son bilimsel verileri kavrayacak, değerlendirebilecek ve tartışabilecek; derlediği bilgileri rapor edip sunabilecektirBTB 602
Bu ders ile öğrenciler, enteral ve parenteral beslenme endikasyonları, kontraendikasyonları, ürünler ve özellikleri, ilaç-besin etkileşimi, multidisipliner ekip içinde diyetisyenin önemi konularında bilgi edinecek. Hem hastalığa hem de hastanın beslenme durumuna göre gereksinimlerinin hesaplanması ve ürün seçimi konusunda bilgi ve beceri kazanacaktır.BTB 603
Bu dersin sonunda öğrenciler, böbrek hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi hakkında en son tedavi yaklaşımını, böbrek hastalıkları konusunda tıbbi beslenme tedavisinin ve diyetisyenin önemli rolünü öğreneceklerdir.BTB 604
Bu dersin sonunda öğrenciler, kalp hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi hakkında en son tedavi yaklaşımını, kalp hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde besinlerin ve beslenmenin rolünü, bu alanda tıbbi beslenme tedavisinin ve diyetisyenin önemli rolünü öğreneceklerdir.BTB 605
Bu ders kapsamında öğrenciler, diyabet, diyabetin ve komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı, diyabette kişisel yönetim eğitimi, diyabet bakımında diyabet diyetisyeninin önemi konusunda bilgi sahibi olacaktır.BTB 606
Bu derste öğrenciler; sindirim sisteminin fizyolojisi, histolojisi ve sindirim sistemi hastalıklarında morfolojik ve enzimatik değişiklikler konusunda bilgi sahibi olacak, hastanın patolojik bulgularına ve farklı vakalara göre tıbbi beslenme tedavisi konusunda beceri kazanacaktırBTB 607
Bu dersi alan öğrenciler, beslenmenin kanserin önlenmesindeki etkinliğini, uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerinin yan etkilerini, bu yan etkilerin beslenme tedavisi ile nasıl azalacağını ve/veya koruyucu olacağını öğrenecektir.BTB 608
Bu dersin sonunda öğrenciler şişmanlık, zayıflık ve anoreksiya nervosa, bulumia nervosa, tıkanırcasına yeme gibi yeme bozukluklarının tıbbi beslenme tedavisi hakkında güncel bilgiler öğrenecekler ve yeme bozukluğuna sahip bireylerle iletişim geliştirme becerisi kazanacaklardırBTB 609
Bu ders kapsamında öğrenciler, çeşitli örnekler ile diyabetli veya diyabete aday vakalarda tıbbi beslenme tedavisinin uygulanması, diyabette kişisel yönetim eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaktırBTB 610
Bu dersin sonunda öğrenci; fetal dönemden başlayarak yenidoğanın sindirim sistemi fonksiyonları, sindirim salgıları, özellikleri, anne sütü içeriği önemi ve ek besinler konularında bilgi sahibi olacak, ileri araştırmaları yapma, rapor hazırlama ve sunma becerilerini kazanarak, bebek ve çocuk beslenmesine ilişkin doğru bilgileri uygulamalara yönelik davranışı edineceklerdir.BTB 611
Bu dersin sonunda öğrenci; çeşitli akut ve kronik çocuk hastalıklarının, çocuk gelişimi için önemi, klinik ve labaratuvar bulguları ve tıbbi beslenme tedavileri konularında bilgi sahibi olacak, hastalıklara göre uygulanacak beslenme programlarının hazırlanması becerilerini kazanacak,hasta, doktor, hemşire işbirliği davranışını edineceklerdir.BTB 612
Bu dersin sonunda öğrenci; endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gestasyonel diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri,hiperemezis gravidarum vb.) teorik olarak öğrenecek ve konu ile ilgili araştırmaların aktarılması, klinik beslenmeye yönelik eğitim ve uygulamaları tartışarak yorumlayabilecek ve uygulama alanlarına dahil edebilecek.
1.Yarıyıl2. Yarıyıl3. Yarıyıl4. Yarıyıl5. Yarıyıl6. Yarıyıl7. Yarıyıl8. Yarıyıl
BDD 700
Öğrencinin danışmanının denetiminde güncel bilimsel ilgi alanı doğrultusunda belirlenen konuda, tez çalışmasının planlaması, yürütülmesi ve rapor haline getirilmesi süreçlerini içerir.BDD 701
İnsanlarda, besin öğelerinin biyoyararlılığını, gereksinimini ve fonksiyonlarını etkileyen diyet faktörleri ve bunlar arasındaki etkileşimler, nedenleri ve etkenleri.BDD 702
Açlık ve tokluk fizyolojisi, zayıflık ve şişmanlığın davranışa etkisi, besin alımı ve beslenme davranışının psikolojik ve sosyo-kültürel yönü, çeşitli besinlerin hangi yollarla davranışları etkiledikleri, nörotransmitter oluşumlarını etkileyen besinler ve bunların ön maddeleri.BDD 703
Uçucu besin bileşenlerinin kimyası ve analizi, proteinlerin, nişasta ve türevlerinin, nişasta olmayan polisakkaritlerin, diyet posası bileşenlerinin ve lipitlerin ileri analiz yöntemleri ile kalitatif ve kantitatif analizleri, vitamin analizleri, besin bileşenlerine ileri ayırma tekniklerinin uygulanması.BDD 704
Pigmentlerin yapısı, fiziksel, kimyasal özellikleri, pigmentlerin biyosentezi ve besinlerin olgunlaşması, gelişimi sırasında ortaya çıkan biyokimyasal değişiklikler ve bu değişiklikleri etkileyen etmenler. Pigmentlerin besinlerdeki kalitatif dağılımları. Tat; tanımı, kimyasal yapısı, uyaran ve inhibe eden etmenler. Koku; moleküler yapısı, tanımı, lezzet; gelişimi, tanımı, lezzet oluşturan ve oluşturmayan ögeler, bazı besinlerin lezzetini oluşturan bileşenler.BDD 705
Besinlerin bileşiminde bulunan katkı maddelerinin tanımı, fonksiyonları, besin katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve sağlık üzerine etkileri ve besin katkı maddeleri ile ilgili bilinen yanlışlar-doğrular .BDD 706
Doğal besin toksinlerinin özellikleri, sınıflandırılmaları, bulundukları besinler, sağlık üzerine etkileri ve halk sağlığının korunması açısından alınması gerekli önlemler.BDD 707
Beslenme ile ilintili kronik hastalıkların (obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, osteoporoz, hipertansiyon) epidemiyolojisi/patofizyolojisi ve bu hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi ile ilişkili güncel bilgiler, uygulamalar, durum bildirgeleri.BDD 708
Diyabette gebelik, gestasyonel diyabet ve çeşitli kanserlerin epidemiyolojisi/patofizyolojisi ve bu hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi ile ilişkili güncel bilgiler, uygulamalar, durum bildirgeleri.BDD 709
Beslenme biyokimyası konusundaki son çalışmalar, beslenme ile ilişkili hastalıkların biyokimyası, metabolik döngüler üzerine diyet bileşenlerinin etkisi.BDD 710
İktisat biliminin ve sağlık ekonomisinin temel kavramları, sağlık piyasaları, sağlık kurumları ve organizasyonları,devlet ve sağlık, sağlık sektöründe arz /talep ve maliyet / fayda/etkinlik analizleri, sektörüm finansman sorunları ve yöntemleri, sağlık harcamaları ve gelişimi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık finansman yöntemlerinin incelenmesi , sağlık sektörünün sosyal boyutu dersin temel ana başlıklarını oluşturmaktadır.BDD 711
Beslenme ekolojisi beslenme ve sağlık, çevre, toplum ve Ekonomi ile ilintili interdisipliner bir bilim dalıdır. Beslenme ekolojisi üretim, hasat, saklama, depolama, taşıma, işleme, paketleme, dağıtım, hazırlama, bileşim, tüketim gibi tüm besin zincirini ilgilendirir.BDD 713
Dersin temel amacı; sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma etiği üzerine açık bir anlayış geliştirmektir; öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında etik konular üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir.BDD 714
Dersin temel amacı; sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma ve sorunları üzerine açık bir anlayış geliştirmektir; öğrenciler, sağlık bilimleri araştırmalarında araştırma sorunlarının çözümü üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir.BDD 715
Hastalıklardan korunmada ve optimal sağlığın sürdürülmesinde işlevleri olan minerallere yönelik güncel görüşler hakkında öğrenciyi bilinçlendirme amacıyla verilen bu doktora düzeyindeki ders, minerallerin sağlık ve hastalık durumlarındaki biyoyararlanımları, metabolik işlevleri ve ilgili güncel araştırma sonuçlarını içerecektir.BDD 716
Vitaminlerin kimyasal özellikleri; metabolizması, fizyolojik fonksiyonları, yetersizlik belirtileri, toksisitesi, laboratuvar analiz teknikleri, farklı yaş ve fizyolojik gruplara göre gereksinme, beslenme durumunun değerlendirilmesi, vitamin-besin öğesi etkileşimleri, sağlık üzerine etkilerini içerecektir.BDD 717
Hormonların metabolizma, fonksiyonları ve besin öğeleri ile etkileşimi irdelenerek ilgili güncel araştırma sonuçlarını içerecektir.BDD 718
Bu ders,kanserin patogenezi, moleküler düzeyde beslenme ile ilişkisi ve besin öğesi etkisi ile gereksinimini kapsamaktadır.BDD 719
Alzheimer Hastalığı, Epilepsi, Depresyon, Multiple Sklerozis, Myasthenia Gravis, Parkinson Hastalığı, Migren, Şizofren gibi nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımlarını, etyolojilerini, belirtilerini, komplikasyonlarını ve tedavilerini incelemek;özellikle beslenme tedavilerini yapılan çalışmalar doğrultusunda irdelemek, tıbbi beslenme tedavilerini düzenlemek ve var olan başka hastalıklarla beslenme tedavilerini modifiye etmekBDD 720
Toplu beslenme hizmeti veren işyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.BDD 721
Bu ders ile spor performansının artırılmasında önemli bir bileşen olan spor beslenmesi ile ilgili temel ilkeleri, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamaları, sıvı tüketim planı, ergojenik destekler, menü planlama, özel durumdaki sporcuların beslenme özellikleri ile ilgili bilgilenmek ve sporculara bu konuda danışmanlık yapabilme bilgi ve becerisi kazanmak.BDD 722
İş sağlığının çalışma hayatındaki önemi hakkında bilgi sahibi olunması .BDD 723
Klinik beslenme ilkeleri, yapılan uygulamalar, hastayı tanıma, hastalığa uygun tıbbi beslenme tedavisi, davranış değişikliği ve klinik sorunlarda temel beslenme çözümleri ve klinik beslenmede sorunlar ve bu sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişki.BDD 724
Besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, Bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmalar, besinlerde fermentasyon, besin mikrobiyolojisinde kullanılan yeni yöntemler ve besin mikrobiyolojik güvenlik.BDD 727
Bu ders kapsamında öğrenciler; sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi, hastalıkların önlenme ve tedavisinde egzersizin rolü ve egzersiz yapan kişilerin beslenmesi hakkında bilgilenecekler ve önerilerde bulunabileceklerdir.BDD 728
Kalıtsal metabolizma hastalıklarının sınıflandırılması, tanı yöntemleri, görülme sıklığı, komplikasyonları, klinik ve laboratuar bulgularının yorumlanması, tıbbi tedavi yöntemleri , beslenme tedavisi, yöntemleri ve besleme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması ve hakkında olgu çözümü.BDD 729
Fenilketonürinin tanı yöntemleri, görülme sıklığı, komplikasyonları, klinik ve laboratuar bulgularının yorumlanması, tıbbi tedavi yöntemleri, beslenme tedavisi, yöntemleri ve besleme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması ve hakkında olgu çözümleri.BDD 730
Uluslararası beslenme Dünya ve ülke beslenme sorunları, beslenmenin geliştirilmesi, malnutrisyonun nedenleri, beslenmede iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi, besin üretimi ve besin güvencesi, besin çevresi ve yapısal çevre, beslenmede sosyal ve kültürel etmenler..BDD 731
Uluslararası beslenme Dünya ve ülke beslenme sorunları, beslenmenin geliştirilmesi, malnutrisyonun nedenleri, beslenmede iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi, besin üretimi ve besin güvencesi, besin çevresi ve yapısal çevre, beslenmede sosyal ve kültürel etmenler.BDD 732
Besin zenginleştirme, besin güçlendirme kavramlarının tartışılması, bebeklikten yaşlılığa beslenme sorunları ve besin zenginleştirme uygulamaları, zenginleştirmede etik ve yasal ilkeler ile besin zenginleştirmenin tarihsel gelişimi, bugünü ve geleceğinin tartışılması .BDD 733
Ayrıca öğrencinin; besin ve beslenme politikası gereksinimi ve ilkeleri, diyet ve hastalıklar; diyete bağlı hastalıklar, fiziksel aktivitenin sağlığa etkisi, bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin bozulması, besin güvenliği ve besin kontrolü,, besin ve beslenme güvencesi, besin güvencesi ve sürdürülebilirlik, WHO Besin ve Beslenme Eylem Planı, Türkiye’de ve Dünya’da uygulamalar konularının incelenmesi ve çözüm yollarının tartışılması.BDD 734
Besin ve Beslenme ile ilgili dünyadaki rehberler, oluşturulmasındaki süreçleri öğretmek ve tartışarak karşılaştırmalarını yapmak. Ayrıca öğrencinin; besin ve beslenme ile ilgili topluma doğru mesajlar iletmesi, diğer ülkelerdeki beslenme rehberlerini tanır ve yorumlaması ve beslenme rehberi oluşturma süreçlerini öğrenmesi hedeflenmektedir.BDD 735
Sağlık Bilimlerinde görev alan akademisyenlerin bilmesi gereken; Çağdaş sağlık bilişimi terminolojisi ve Sağlık Bilimlerinde karar destek sistemleri terminolojisi, modelleri ve sağlık bakım kalitesine katkısı konusunda bilgilenmeleri sağlanır. Karar Destek Sistemlerinin klinik, yönetim, evde bakım ve karar süreçlerindeki önemi ve etkisi tartışılır. Sağlık Bilimleri alanında karar destek sistemleri, bilgi yönetimi sürecinde etkin ve verimli kullanılmasıyla sağlık bakım kalitesindeki değişimi örnekleriyle tartışılır. Böylece karar destek sistemlerinin etkin ve verimli kullanması için gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını amaçlamaktır.BDD 736
Besin desteğinin ne olduğu, türleri, özellikleri, etiket okunması ve değerlendirilmesi, vitamin ve mineral desteği tebliği, iyi üretim uygulamaları ve besin desteklerinin beslenme yetersizlikleri ve kronik hastalıkların önlenmesindeki yeri, ülke politikaları ve yayınlar ile irdelenir.
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 74
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 46
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 701 Besin Ögesi Besin Ögesi Etkileşimi S 3 0 3 8
BDD 703 İleri Besin Kimyası S 3 0 3 8
BDD 705 Besin Katkı Maddeleri S 3 0 3 8
BDD 707 Kronik Hastalıklar ve İleri Tıbbi Beslenme Tedavisi S 3 0 3 8
BDD 709 İleri Beslenme Biyokimyası S 3 0 3 8
BDD 711 Beslenme Ekolojisi S 3 0 3 8
BDD 713 Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik S 4 2 3 8
BDD 715 İleri Beslenmede Mineraller S 3 0 3 8
BDD 717 Besin Ögesi Hormon Etkileşimi S 3 0 3 8
BDD 719 Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme S 3 0 3 8
BDD 721 Sporcu Beslenmesi S 3 0 3 8
BDD 723 Klinik Beslenmede Sorunlar-Çocuk S 3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 712 Beslenme ve Diyetetik Semineri Z 2 3 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 3 3 8
BDD 702 Beslenme ve Bilişsel Gelişim S 3 0 3 8
BDD 704 Besin Pigmentleri ve Besinlerdeki Lezzet Ögeleri S 3 0 3 8
BDD 706 Beslenme Toksikolojisi, Temel Prensipler, Güncel Yak. S 3 0 3 8
BDD 708 İleri Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar S 3 0 3 8
BDD 710 Sağlık ve Beslenme Ekonomisi S 3 0 3 8
BDD 714 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sorunları S 3 0 3 8
BDD 16 İleri Beslenmede Vitaminler S 3 0 3 8
BDD 718 Moleküler Beslenme ve Kanser S 3 0 3 8
BDD 720 Toplu Beslenme Sistemlerinde Risk Yönetimi S 3 0 3 8
BDD 722 Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Sağlığı S 3 0 3 8
BDD 724 İleri Besin Mikrobiyolojisi S 3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 727 Egzersiz ve Beslenme S 3 0 3 8
BDD 728 Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme S 3 0 3 8
BDD 729 Fenilketonüri ve Beslenme Tedavisi S 3 0 3 8
BDD 730 Antropometrik Ölçüm Uygulamaları S 3 0 3 8
BDD 731 Beslenme Durumunun Geliştirilmesi S 3 0 3 8
BDD 732 Besin Zenginleştirme ve Toplum Sağlığı S 3 0 3 8
BDD 733 Besin ve Beslenme Plan ve Politikaları S 3 0 3 8
BDD 734 Besin ve Beslenme Rehberleric S 3 0 3 8
BDD 735 Sağlık Bilimlerinde Karar Destek Sistemleri S 3 0 3 8
BDD 736 Besin Destekleri ve Toplum Sağlığı S 3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 700-01 Beslenme ve Diyetetik Tez Z 5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 700-02 Beslenme ve Diyetetik Tez Z 5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 700-03 Beslenme ve Diyetetik Tez Z 5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
KODU DERSİN ADI Z\S T P K AKTS
BDD 700-04 Beslenme ve Diyetetik Tez Z 5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 158
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 82
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240