Analitik Kimya

Yrd. Doç. Dr. Usama Alshana
EAK 600
Tez çalışması
EAK 602
Bu dersin amacı doğal ürünlerden ve sentez sonucu elde edilen aktif maddelerin karışımlarından ayrılması için kullanılan temel fiziksel yöntemlerin tanıtılmasıdır. Bu amaçla ekstraksiyon, evaporasyon, distilasyon, kristalizasyon, süblimasyon ve çeşitli kromatografik teknikler, bu tekniklerin dayandığı prensipler genel olarak tanıtılacaktır.
EAK 603
Bu derste doğal ürünlerden elde edilen temel madde gruplarının spektral yöntemlerle üç boyutlu molekül yapılarının nasıl belirlendiğinin tanıtılacaktır. Monoterpen, diterpen, seskiterpen, triterpen, fenolik, flavon ve alkaloid türü maddelerin sistematik bir şekilde NMR, IR, UV-Vis, MS gibi spektral yöntemleri kullanarak yapılarının belirlenmesi, bu madde gruplarının temel biyosentezleri, bilinen aktiviteleri ve izole edildikleri organizmalardaki işlevleri tanıtılacaktır. Dersin içerisinde yapı tayininde kolaylık sağlayan Chem sketch, Nist Chemistry Database, NMR Database gibi veritabanlarının ve molekül çizim, modelleme programlarının kullanılması öğrencilere tanıtılacaktır.
EAK 604
Bu derste bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl raporlanması gerektiği, bilimsel bir makalenin nasıl yazılması gerektiği öğrencilere anlatılacaktır. Ayrıca derste bilimsel bildiri yöntemleri (sözlü, poster), araştırma makalesi, kısa rapor, editöre mektup, revizyon gibi bildiri türleri öğrencilere tanıtılacaktır.
EAK 607
Bu dersin amacı analitik kimya ile ilgili güncel bilgileri öğrencinin sunmasıdır. Bir seminerin konu seçiminden sunumuna kadar gerekli olan tüm bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Analitik kimya ile ilgili güncel konuların seminer olarak aktarımı; tez konularının sunumu ve makale takdimidir.
EAK 608
Bir analiz yönteminin valide edilmesi için yapılması gereken işlemler. Öğrenciler analitik yöntemlerin validasyon parametrelerinin tanımını (kesinlik, doğruluk, seçicilik, geri kazanım vb. gibi), bu parametrelerin istatistiksel olarak değerlendirilmesini ve ilaç analizlerindeki uygulamalarınıöğreneceklerdir. Analitik yöntemlerin geçerli olabilmesi için gereken parametrelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi.
EAK 609
Analitik kimyada kullanılan gravimetrik ve volumetrik yöntemler ve verilerin değerlendirilmesi. Öğrenciler analitik kimyada kullanılan temel işlemleri, gravimetrik ve volumetrik yöntemleri ve bunları örneklere uygulayabilmeyi öğrenmiş olacaklardır. Temel analitik işlemlere giriş ve sınıflandırılması, gravimetrik ve volumetrik yöntemler ve bazı örneklere uygulanması
EAK 610
Öğrenciler ayırma teknikleri, tüketme çeşitleri ve kromatografik tekniklerin teorisini ve hesaplamalarını, bunların nerelerde ve nasıl kullanacağını öğrenmiş olacaklardır. Genel ayırma tekniklerine giriş, tüketme çeşitleri, kromatografik ve elektroforetik yöntemler.

EAK 700
Tez çalışması
EAK 705
Kromotografik yöntemler hakkında genel bilgiler. Öğrenciler ilaç analizinde kullanılan kromatografik yöntemlerin (ince tabaka, kağıt ve gaz kromatografisi) temel prensiplerine ait bilgilere sahip olacaklar, ayırma tekniğinin ve kromatografinin temelini oluşturan Craig zıt akım yönteminin açıklanmasını öğrenerek bu prensiplere dayalı olarak ilaçların nitel ve nicel analizlerini yapabilecek beceriyi kazanacaklardır. Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, Craig zıt akım yöntemi, kromatografi ile ilgili genel bilgiler, ince tabaka, kağıt, gaz ve sıvı kromatografisi yöntemleri.
EAK 706
Floresans ve fosforesans yöntemleri ve ilaç analizlerine uygulamalar. Öğrenciler fotoluminesans yöntemlerinin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu yöntemlerle ilgili hesaplamalar ve analitik uygulamalar konusunda becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Luminesansın temel ilkeleri, fluoresans ve fosforesans, cihazlar, ilaç analizlerindeki uygulamaları.
EAK 707
Kapiler elektroforez temel prensipleri, türleri ve ilaç analizlerine uygulamaları. Öğrenciler kapiler elektroforez tekniklerinin teorileri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve çeşitli uygulamaları ile analiz becerisini kazanacaklardır. Kapiler elektroforez yöntemine giriş, yönteme kuramsal ve deneysel yaklaşım.
EAK 708
Atomik absorpsiyon, emisyon ve floresans spektroskopisinin temel prensipleri ve uygulamalar.
Öğrenciler atomik absorpsiyon, emisyon ve floresans spektroskopisinin temel prensipleri hakkında bilgilere sahip olacaklar ve atomik spektrofotometre sistemleri ve çalışma prensiplerini görüp ve laboratuvar uygulamalarını yapabileceklerdir. Atomik spektroskopinin genel kuralları, atomik absorbsiyon ve emisyon spektrometrisi cihazları ve uygulama alanları.