Analitik Kimya

Also available in: English

Yrd. Doç. Dr. Usama Alshana
Bölüm Dersleri

Course Code Dersin Adı T U K M/E
EAK609 Analitik Kimyada Temel İşlemler 3 0 3 E
EAK610 Ayırma Yöntemleri 2 2 3 E
EAK614 İleri Analitik Kimya 3 0 3 M
EAK604 Bilimsel Raporlama ve Yazım Teknikleri 3 0 3 E
EAK608 Analitik Yöntem Validasyonu 3 0 3 E
EAK613 Elektroforetik Ayırmlara Giriş 3 0 3 E
EAK600 Uzmanlık Alanı Dersi 0 3 0 M
EAK607 Seminer 0 2 0 M
EAK600 Uzmanlık Alanı Dersi 0 3 0 M
EAK607 Seminer 0 2 0 M

Bölüm Müfredatı Harici Dersler

Course Code Dersin Adı T U K M/E
EFK605 Temel Enstrümantasyon 3 0 3 E
EAK600: Uzmanlık Alanı Dersi
Tez çalışması

EAK604: Bilimsel Raporlama ve Yazım Teknikleri
Bu derste bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl raporlanması gerektiği, bilimsel bir makalenin nasıl yazılması gerektiği öğrencilere anlatılacaktır. Ayrıca derste bilimsel bildiri yöntemleri (sözlü, poster), araştırma makalesi, kısa rapor, editöre mektup, revizyon gibi bildiri türleri öğrencilere tanıtılacaktır.

EAK607:Seminer
Bu dersin amacı analitik kimya ile ilgili güncel bilgileri öğrencinin sunmasıdır. Bir seminerin konu seçiminden sunumuna kadar gerekli olan tüm bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Analitik kimya ile ilgili güncel konuların seminer olarak aktarımı; tez konularının sunumu ve makale takdimidir.

EAK608:Analitik Yöntem Validasyonu
Bir analiz yönteminin valide edilmesi için yapılması gereken işlemler. Öğrenciler analitik yöntemlerin validasyon parametrelerinin tanımını (kesinlik, doğruluk, seçicilik, geri kazanım vb.), bu parametrelerin istatistiksel olarak değerlendirilmesini ve ilaç analizlerindeki uygulamalarını öğreneceklerdir. Analitik yöntemlerin geçerli olabilmesi için gereken parametrelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi.

EAK609:Analitik Kimyada Temel İşlemler
Analitik kimyada kullanılan gravimetrik ve volumetrik yöntemler ve verilerin değerlendirilmesi. Öğrenciler analitik kimyada kullanılan temel işlemleri, gravimetrik ve volumetrik yöntemleri ve bunları örneklere uygulayabilmeyi öğrenmiş olacaklardır. Temel analitik işlemlere giriş ve sınıflandırılması, gravimetrik ve volumetrik yöntemler ve bazı örneklere uygulanması.

EAK610:Ayırma Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler ilaç analizinde kullanılan kromatografik yöntemlerin temel prensiplerine ait bilgilere sahip olacaklardır. Anlatılacak konular şöyledir: Ayırma yöntemlerine giriş, kağıt kromatografi, Deney 1: Kağıt kromatografi kullanılarak bazi katyonların ayrılması, İnce tabaka kromatografi (TLC), Deney 2: TLC kullanılarak gazlı içeceklerde kafein tayini, Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), Deney 3 HPLC ile öksürük ilacı içindeki etken maddelerin ayrılması ve tayini, HPLC’de ayırma koşullarını optimize etmek İçin Excel kullanımı, Ultra yüksek performanslı sıvı kromatografi (UPLC), İlaç analizinde HPLC’ye karşı UPLC, Gaz kromatografi ve süperkritik kromatografi.

EAK613:Elektroforetik Ayırmlara Giriş
Bu dersin sonunda, elektroforez temel prinsibi, önemi ve farklı alanlarda uygulamasının anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler elektoforetik ayırmalarındaki gelişmeleri takip edebileceklerdir. Aşağıdaki konular anlatılacaktır: CE enstrümantasyonu, CE’de ayırma modları, Misel Elektrokinetik Kromatografi (MEKC), MEKC uygulamaları, online önzenginleştirme yöntemleri, örnek istiflemesi, alan güçlendirilmiş numune istiflemesi (FASS), alan güçlendirilmiş numune enjeksiyonu (FASI), örnek süpürmesi, CE’de türevlendirme ve İlaç analizinde CE uygulamaları.

EAK614:İleri Analitik Kimya
Bu ders klasik ve enstrümental analiz teknikleri kapsamaktadır. Öğrenciler sulu ortamda oluşan dengelere ilişkin hesaplamaları, nitel ve nicel analizde uygulamalarını ve analitik düşünmeyi öğrenerek bu alanda kendilerini geliştireceklerdir. Aşağıdaki konular anlatılacaktır: gravimetrik analiz yöntemleri, titrimetrik analizler, sulu çözeltinin kimyası, nötrelleşme titrasyon teorisi, kompleks asit-baz sistemlerin titrasyon eğrileri, çözünme–çökelme titrimetri, kompleksleşme titrasyonları, elektrokimyaya giriş, standart elektrot potansiyellerin uygulamaları, redoks titrasyonların uygulamaları, spektrometrik yöntemlere giriş, optik cihazların bileşenleri, atomik absorpsiyon ve emisyon spektrometri, ultraviole/görünür moleküler absorpsiyon spektrometri, infrared spektrometri, kromatografik ayırmalar ve yüksek performanslı sıvı kromatografi.

EFK605:Temel Enstrümantasyon
Nicel ve nitel ilaç analizinde kullanılan bazı enstrümental tekniklerin esasları ve uygulamaları konferans şeklinde verilmektedir. Verilen prensiplerin uygulamaları örnek spektrumlar üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde yapılmaktadır. Bu derste verilen teorik bilgiler ve yapılan problem çözümlerinin sonucunda öğrenci, sentezini yaptığı yeni bir ilaç molekülünün yapısını temel spektroskopik yöntemlerden yararlanarak analiz edebilme, yorumlama, tanımlayabilme becerisini kazanır. İlaç etken maddelerinin yapı tayinleri ve analizlerinde kullanılan spektroskopik yöntemlerin temel prensiplerinin kazandırılması ve bu prensiplere dayalı olarak, ilaç analizinde bu yöntemleri kullanarak yapının aydınlatılması.

Course Code Dersin Adı T U K M/E
EAK705 Kromatografik yöntemler ve uygulamaları 2 2 3 E
EAK710 İleri Analitik Kimya (PHD) 3 0 3 M
EAK711 Elektroanalitik Kimya 3 0 3 E
EAK707 Kapiler Elektroforez ve Analitik Uygulamaları 3 0 3 E
EAK708 Atomik Spektrometri 2 2 3 E
EAK709 Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler 3 0 3 E
EAK712 Modern Ekstraksiyon Yöntemleri 3 0 3 E
EAK700 Uzmanlık Alanı Dersi 0 3 0 M
EAK713 Seminer 0 2 0 M
EAK700 Uzmanlık Alanı Dersi 0 3 0 M
EAK713 Seminer 0 2 0 M
EAK700: Uzmanlık Alanı Dersi
Tez çalışması

EAK705:Kromatografik yöntemler ve uygulamaları
Bu dersin sonunda öğrenciler ilaç analizinde kullanılan kromatografik yöntemlerin temel prensiplerine ait bilgilere sahip olacaklardır. Anlatılacak konular şöyledir: Ayırma yöntemlerine giriş, kağıt kromatografi, Deney 1: Kağıt kromatografi kullanılarak bazi katyonların ayrılması, İnce tabaka kromatografi (TLC), Deney 2: TLC kullanılarak gazlı içeceklerde kafein tayini, Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), Deney 3 HPLC ile öksürük ilacı içindeki etken maddelerin ayrılması ve tayini, HPLC’de ayırma koşullarını optimize etmek İçin Excel kullanımı, Ultra yüksek performanslı sıvı kromatografi (UPLC), İlaç analizinde HPLC’ye karşı UPLC, Gaz kromatografi ve süperkritik kromatografi.

EAK707 Kapiler Elektroforez ve Analitik Uygulamaları
Bu dersin sonunda, elektroforez temel prinsibi, önemi ve farklı alanlarda uygulamasının anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler elektoforetik ayırmalarındaki gelişmeleri takip edebileceklerdir. Aşağıdaki konular anlatılacaktır: CE enstrümantasyonu, CE’de ayırma modları, Misel Elektrokinetik Kromatografi (MEKC), MEKC uygulamaları, online önzenginleştirme yöntemleri, örnek istiflemesi, alan güçlendirilmiş numune istiflemesi (FASS), alan güçlendirilmiş numune enjeksiyonu (FASI), örnek süpürmesi, CE’de türevlendirme ve İlaç analizinde CE uygulamaları.

EAK708: Atomic Spectrometry/Atomik Spektrometri

EAK709: Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler
Dersin sonunda, nanomalzemelerin özeliklerinin ve öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip edebileceklerdir. Aşağıdaki konular anlatılacaktır: Nanoteknolojiye giriş (Temel bilgiler, tarihsel gelişimi, önemi); nanomalzeme türleri (Karbon temelli nanomalzemeler, nanoteller, nanoçubuklar); nanomalzeme türleri (Metal/metal oksit nanopartiküller, hibrit nanomalzemeler); nanomalzeme üretim yöntemleri (Karbon temelli nanomalzemeler, hibrit nanomalzemeler); nanomalzeme üretim yöntemleri (Metal/metal oksit nanopartiküller, nanoteller, nanoçubuklar); nanomalzeme karakterizasyonu (Karbon temelli nanomalzemelerin, nanotel ve nanoçubukların karakterizasyonu); nanomalzeme karakterizasyonu: Metal/metal oksit nanopartiküllerin karakterizasyonu, hibrit nanomalzemelerin karakterizasyonu; nanomalzemelerin uygulama alanları (Karbon temelli nanomalzemelerin, nanotel ve nanoçubukların uygulama alanları); nanomalzemelerin uygulama alanları (Metal/metal oksit temelli ve hibrit nanomalzemelerin uygulama alanları) ve nanoteknoloji ve nanomalzemelerin geleceği.

EAK710: Advanced Analytical Chemistry (PHD)/ İleri Analitik Kimya (PHD)
Bu ders klasik ve enstrümental analiz teknikleri kapsamaktadır. Öğrenciler sulu ortamda oluşan dengelere ilişkin hesaplamaları, nitel ve nicel analizde uygulamalarını ve analitik düşünmeyi öğrenerek bu alanda kendilerini geliştireceklerdir. Aşağıdaki konular anlatılacaktır: gravimetrik analiz yöntemleri, titrimetrik analizler, sulu çözeltinin kimyası, nötrelleşme titrasyon teorisi, kompleks asit-baz sistemlerin titrasyon eğrileri, çözünme–çökelme titrimetri, kompleksleşme titrasyonları, elektrokimyaya giriş, standart elektrot potansiyellerin uygulamaları, redoks titrasyonların uygulamaları, spektrometrik yöntemlere giriş, optik cihazların bileşenleri, atomik absorpsiyon ve emisyon spektrometri, ultraviole/görünür moleküler absorpsiyon spektrometri, infrared spektrometri, kromatografik ayırmalar ve yüksek performanslı sıvı kromatografi.

EAK711: Elektroanalitik Kimya

EAK712: Modern Ekstraksiyon Yöntemleri
Bu ders, öğrencilere klasik ve modern ekstraksiyon yöntemlerinin prensipleri, önemi ve uygulamaları hakkında bir bilgi sahip olmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemler, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu (LLE), Soxhlet Ekstraksiyonu, Bulut Nokta Ekstraksiyonu, Süperkritik Sıvı Ekstraksiyonu (SFE), Katı Faz Mikroekstraksiyon (SPME), Tek Damla Mikroekstraksiyon (SDME), Boşluklu Elyaf Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (HFLLME), Homojen Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (HLLME), Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME), Yüzen organik damla katılaşması mikroekstraksiyon, Elektrokinetik zar ekstraksiyonu, İyonik sıvılar: ektraksiyonlar için yeni çözücüler ve analitik kimyada değiştirilebilir çözücüler (Switchable solvents).

EAK713: Seminer
Bu dersin amacı analitik kimya ile ilgili güncel bilgileri öğrencinin sunmasıdır. Bir seminerin konu seçiminden sunumuna kadar gerekli olan tüm bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Analitik kimya ile ilgili güncel konuların seminer olarak aktarımı; tez konularının sunumu ve makale takdimidir.