Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
DOD 601 Anamnez alma tekniği 2 2 3
DOD 602 Klinik ve radyografik değerlendirme 2 2 3
DOD 603 İntraoral ve ekstraoral muayene 2 2 3
DOD 604 Radyasyon zararları, radyasyondan korunma 2 2 3
DOD 605 İntraoral ve ekstraoral radyografi teknikleri,
anatomik landmarklar
3 2 4
DOD 606 Oral diagnozdalaser uygulamaları 2 2 2
DOD 607 DentomaksilloFasiyal bölge CT uygulamaları 3 1 3
DOD 608 TME muayenesi ve radyolojisi 1 1 1
DOD 609 Dijital ve 3 Boyutlu görüntüleme ve planlama
teknikleri
2 1 2
DOD 610 Adli dişhekimliğinde radyoloji 1 0 1
DOD 611 DentoMaksilloFasiyal bölge MR uygulamaları 2 1 2
DOD 612 DentoMaksilloFasiyal bölge Ultrasonografi
uygulamaları
2 1 2
DOD 613 Paralaktik teknik 2 0 2
DOD 614 Maksiller sinüs patolojileri ve radyolojisi 2 0 2
DOD 615 Tükürük bezi patolojileri ve radyolojisi 2 0 2
DOD 616 Radyografik enfeksiyon kontrolü 1 0 1
DOD 617 Ağrı ve mekanizması 2 0 2
DOD 618 Vital bulgular 2 0 2
DOD 619 Baş, yüz ve yansıyan ağrılar 2 0 2
DOD 620 Röntgen tüpü ve x-ışınlarının elde edilmesi 2 0 2
DOD 621 Radyolojide yeni görüntüleme yöntemleri 2 0 2
DOD 622 Çocukluk hastalıkları ve intra-oral bulguları 2 0 2
DOD 623 Dişhekimliğinin kadınlarla ilgili yönleri 1 0 1
DOD 624 Diş anomalileri 2 0 2
DOD 625 Dişhekimliğindeki acil müdaheleler ve teknikleri 2 0 2
DOD 626 Dişhekimliğinde kullanılan filmler 2 0 2
DOD 627 Laboratuar tetkikleri tanı ve tedavi planlaması 2 0 2
DOD 628 Radyoopak-radyolusent lezyonlar 2 0 2
DOD 629 İntraoral yumuşak doku lezyonlarında tanıya varma 2 0 2
DOD 630 İmplant radyolojisi 2 0 2
DOD 631 Endokrin bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi 2 1 2
DOD 632 Kardiovasküler hastalığı bulunan hastaların
değerlendirilmesi
2 1 2
DOD 633 Karanlık oda, banyo solüsyonları, görüntü oluşumları 1 0 1
DOD634 Artifaktlar, detay, densite, kontrast 2 0 2
DOD635 Radyolojik standardizasyon 1 0 1
DOD636 Çürük radyolojisi, periodontal radyoloji, lamina dura 2 0 2
DOD637 Radyasyona giriş 2 0 2
DOD638 Sistemik bulgu ve belirtilerin değerlendirilmesi 1 0 1
DOD639 Rutin intra-oral radyografi teknikleri 1 0 1
DOD800 Biyoistatistik 1 0 1
DOD801 Araştırma metodları 1 0 1
DOD802 Ergonomi 1 0 1
DOD601
Hastadan alınan anamnezinteşhisdeki öneminin kavranması.
1. Bilgi :Anamnezde soracağı soruların önemi ve muayene ile elde edeceği bulguları değerlendirme.
2. Beceri: Teşhiste anamnez ve muayenenin yardımı.
3. Tutum: Hastayı teşhise yardımcı olabilecek soruları sorarak yönlendirme.
4. Tutum: Hastayı ilk gördüğünde dikkat etmesi gereken noktaları hatırlayabilme.
DOD602
Hastanın klinik ve radyografik değerlendirmeleri ile ayırıcı tanı ve doğru teşhisin konulması.
1. Bilgi : Hastanın şikayeti ile ilgili tüm veriler bir araya getirilir.
2. Beceri: Klinik muayenesi ile radyografik incelemeler ışığında ayırıcı tanılar ile doğru teşhis konulması.
DOD603 İntraoral ve ekstra oral bölgenin organ ve dokularının muayene yöntemleri, elde edilen bulguların
teşhis ve ayırıcı için değerlendirilebilmesi.
1. Bilgi : İntraoral ve ekstraoral bölgenin organ ve dokularının normal anatomisini ve yapısını bilerek patolojileri farkedebilmeli, ayırıcı tanıları yaparak doğru bir tanı koyabilmeli. 2. Beceri: İntraoral ve Ekstraoral muayeneleri yaparak doğru bir tanı koyabilmeli.
3. Tutum: Doğru tanıya varabilmek için yapması gereken intraoral ve ekstraoral muayeneleri ve ayırıcı tanıları bilmeli.
DOD604
Tanı amaçlı radyasyonun neden olduğu biyolojik değişiklikler ve doku hasarları konusunda bilgi sahibi olması.
1. Bilgi : İyonize radyasyonun canlılarda yol açtığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerin moleküler, hücresel ve klinik düzeyde görünümünün, bu değişikliklerde rol oynayan faktörlerin, radyasyonun genetik etkilerinin ve oral kavitedeki etkisinin bilinmesi.
2. Beceri: Filmde görüntüyü oluşturan radyasyonun biyolojik etkileri göz önünde bulundurularak radyolojik incelemeye karar vermeli ve uygulamalı.
3. Tutum: Klinikte, radyasyonun zararları bilerek doğru ve güvenli uygulama
yapabilmeli, gereksiz uygulamalardan kaçınmalı, gerekli durumlarda korunma önlemlerine uymalı.
DOD605
*İntraoral ve ekstraoral radyografi yöntemlerini uygulama alanlarını ve değerlendirmeleri kavramalı.
* Radyografik olarak anatomik oluşumların öğrenilerek patolojilerle karşılaştırılması.
1. Bilgi : İntraoral ve ekstraoral radyografi tekniklerini endikasyonları ile bilmeli ve
yorumlayabilmeli.
2. Bilgi : Radyografta görülen alt ve üst çeneye ait radyoopak ve radyolusent anatomik oluşumların öğrenilmesi
3. Beceri: İmkanları dahilinde teknikleri uygulayabilmelidir.
4.Beceri: Bölgelere göre anatomik oluşumların anlaşılarak yorumlanması
5. Tutum: İntraoral ve ekstraoral radyografi tekniklerini endikasyonlarını kavrayabilmeli, gerekli durumlarda kullanmalı ve yorum yapabilmelidir.
6 .Tutum: Radyografiden filmin hangi bölgeden çekildiğinin tespit edilerek
görüntünün patolojik olup olmadığına karar verebilme.
DOD606
Oral Diagnozda lazer cerrahisinin yerini, lazer tiplerini, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını,avantaj, dezavantaj ve komplikasyonlarını bilen öğrenciler yetiştirmek
Bilgi : Oraldiagnozda lazerin yeri, lazer tipleri, endikasyonları, kontrendikasyonları, avantaj ve dezavantajlarına yönelik teorik bilgi donanımına sahip olmak.
Beceri: Oral Diagnoz uygulamalarında lazer endikasyonunu koyabilmek, oluşabilecek komplikasyonların tedavisini öğrenmek.
Tutum: Hastalara lazer cerrahisi hakkında bilgilendirme, endikasyon ve kontrendikasyonları tereddütsüz saptayabilme.
DOD607
Dentomaksillofasiyalbölgenin volümetrik ve kesitsel olarak CT sini öğretmek.
Baş-boyun bölgesindeki oluşumların anatomik mi patolojik mi olduğunu 3 boyutlu CT
değerlendirmeleriyle tanılarının koyulması.
DOD608
TME rahatsızlıklarını birçok yeni görüntüleme yöntemiyle tanıyabilmek ve teşhis koyabilmek.
1. Bilgi :
TME ve çevre dokuların kısaca anatomisini öğretmek.
TME hastalıklarını lokalizasyonuna göre sınıflandırmak.
Transkronial radyoloji ile TME görüntülerini anlatmak ve patolojilerini öğretmek.
Tomografi yöntemi ile TME görüntülerini ve patolojilerini anlatmak ( panoramik
tomografi, lineer tomografi).
Atrografi ile TME içi düzensizlikleri göstermek.
Manyetik rezonans tekniği ile TME görüntülemek.
Elektromanyetik, ultrason, çiğneme basınç tekniklerinin teşhise olan katkısını anlatmak.
2. Beceri: TME eklem bölgesi patolojilerini birçok görüntüleme tekniği ile teşhis için karar
verebilmeli.
3. Tutum: Klinik muayenesi yapılan TME rahatsızlığı olan hastanın hangi teknikle
görüntülenebileceği ve teşhis edebileceğini öğrenmesi.
DOD609
Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde konvansiyonel radyografi yerine digital
radyografiyi öğretmek. Geniş arşivleme anında bir çok merkeze görüntü ulaştırma kolaylığını
anlatmak.
1. Bilgi :
Direkt digital radyografi tekniğini ve cihazı tanıtmak.
Sensor yapıları hakkında bilgi vermek.
Direkt digital radyografinin avantaj ve dezavantajlarını anlatmak.
İndirektdigital radyografi yöntemini anlatmak
Digitalsubraction radyografi tekniğini öğretmek.
2. Beceri: Digital radyografi cihazını ve tekniğini tanımak.
3. Tutum: Digital radyografi sonuçlarını değerlendirmek. Teknik ve bilgisayar programı hakkında bilgi sahibi olmak.
DOD610
Diş kayıtları tutulan hastaların gerekli görüldüğü hallerde adli mercilerle işbirliği içerisinde data paylaşımı.
DOD611
Ağız-diş-çeneler bölgesindeki yumuşak dokuların MR yöntemi ile görüntülenmesi
Baş-boyun bölgesindeki yumuşak doku lezyonlarının anatomik-patolojik ayrımlarının MR yöntemi ile tanılarının konulması
DOD612
Dişhekimliğinde Ultrasonografi uygulanması ve faydalarının öğretilmesi
Baş-boyun bölgesinde,özellikleTMEninultrasonografik görüntülenmesi ayırıcı tanılarının konulması
DOD613
Öğrencinin dişhekimliği alanında kullanılan paralaktik yöntemleri sınıflandırabilmesi, uygulama
şekillerini öğrenmesi.
1. Bilgi :
Paralaktik tekniğin endikasyonlarını ve sınıflandırılmasını öğrenmeli.
Paralaktik tekniğinde filmlerin yerleştirilmesini ve röntgen tüpünün açılandırılmasını
öğrenmeli.
2. Beceri:Radyoloji kliniğinde paralaktik yöntemlerin bütün aşamalarını uygulayabilmeli.
DOD614
Maksiller Sinüs hastalıklarının sınıflandırılması ve tanı yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Maksiller sinüs anatomisi ve komşuluklarını öğrenip,patolojik durumlarda diş ağrısı ile ayırıcı tanılarının konulmasını öğrenmek
DOD615
Tükürük bezi hastalıklarının sınıflandırılması ve tanı yöntemlerinin öğrenilmesidir.
1. Bilgi :
Tükürük bezlerinin anatomi ve fizyolojisi
Tükürük bezlerinin spesifik hastalıkları ve bozuklukları
Xerostomia
Sialore
Tükürük bezi tümörleri
Spesifik görüntüleme yöntemleri
Sialografi
2. Beceri: Öğrenci tükürük bezi patolojilerini değerlendirebilmeli ve tanı için gerekli radyografik yaklaşımlar için hastayı yönlendirebilmelidir.
3.Tutum: Tükürüğün oral kavite sağlığı için önemli etkileri olduğu kavratılmalıdır
DOD616
Radyografileri alınan hastalar arasında çapraz enfeksiyon oluşmaması için gereken önlemlerin alınmasını öğrenmek Ortamın sterilizasyonu/dezenfeksiyonu kullanılan cihazların her hastadan sonra temizliğinin yapılmasının gerekliliğini öğrenmek
DOD617
Hastaların başlıca şikayet konusu olan ağrıyı; tanıyan, sınıflayan ve ayırıcı tanıyı koyabilen ve
gereğini yapabilen öğrenci yetiştirmek
Bilgi : Ağrının tanımını bilme, mekanizmasını bilme, ayırıcı tanıyı yapabilme ve gereken tedaviyi bilme. Beceri: Ağrılı bir hastaya yaklaşımı bilme, muayene ve gerekli tetkikleri bilme ve gereken tedavi uygulamasını bilme. Tutum: Hasta ve refakatçısı ile iletişimi öğrenmiş, teşhise götürecek anamnezi öğrenmiş, gerekli tetkikleri istemeyi bilen ve gereken tedaviyi uygulayan öğrenci yetiştirmek
DOD618
Hastaların sadece şikayetleri olan bölgelerini değil sistemik olarak değerlendirilmesini öğrenmek Nabız,tansiyon,ateş,solunumvsvital bulguları değerlendirip sistemik olarak hastalıkları değerlendirmek.
DOD619
Baş, yüz bölgesinde ağrıların etiyolojileri ve çeşitlerinin ve teşhisinde kullanılan yöntemlerinin öğretilmesi.
Farklı tipteki ağrıların teşhisinin değerlendirelerek, ayırıcı tanı koyabilme kabiliyetinin sağlanmasıdır.
DOD620
Öğrencilerin x-ışınlarının oluşumunu özelliklerini kullanma yerlerini öğrenmesi.
1. Bilgi :
X-ışınlarının kullanıldığı yerleri, özelliklerini,
Tüpte x-ışını oluşumunun aşamalarını,
Tüpten çıkışta ışığın yönlendirilmesini, x-ışınının kalite ve kantitesini belirleyen faktörleri,
Penetrasyon, absorbsiyon, saçılmayı, x-ışını önündeki bariyerleri (yarım değer tabakası,
kolimatör, filtre)
2. Beceri: Klinik uygulamalarda x-ışınlarını özelliklerine göre amacına uygun olarak kullanabilmeli.
3. Tutum: Tanı amacıyla sıklıkla kullanılacak olan x-ışınlarını, özelliklerine hakim olarak dikkatli kullanması gerektiğini kavrayabilmesi.
DOD621
Dişhekimliği radyolojisinde gelişen yeni görüntüleme tekniklerinin öğrenilmesidir.
Gelişen teknolojinin anlaşılması ve bu teknoloji ile yeni görüntüleme tekniklerinin kullanılarak teşhis için yararlanıabilmesininsağlanılmasıdır.
DOD622
Bu derste, çocuklarda sık görülen sistemik hastalıkları tanımlamak ve bu hastalıkların ağız
bulgularının özelliklerini öğretmek; aynı zamanda sistemik hastalığı olan çocuklarda ağız-diş sağlıklarını iyileştirici ve koruyucu yaklaşımları işlemek; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği, difteri gibi çocukluk çağı infeksiyon hastalıkları ve diğer hastalıkların infeksiyöz ağız bulgularını anlatmak; bu hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, tedavisi ve klinik olarak yaklaşımın öğretilmesi; kalıtımın ve genetik etkinin diş sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve diş hekimleri tarafından incelenmesi gereken yönlerinin belirlenmesidir.
DOD623
Diş hekimliğini radyolojisinde kadınlarla ilgi yönünün değerlendirilmesi.Hangi tür durumlarda hangi radyolojik incelemelrinin kullanılabileceğinin öğretilmesidir.
DOD624
Bu derste, baş, yüz iskeleti ve dentisyonunun gelişim prensiplerinin bilinmesi, Dişlerde gözlenen yapısal bozuklukların nedenlerini açıklayarak oluşmasını engellemek amacıyla alınabilecek önlemler konusunda bilgi vermek, Gelişimsel ve kazanılmış dental doku anomalilerini içeren teşhis ve dental tedavi planlaması hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
DOD625
Acil durumlarda uygulanacakların, pratik yönleri, uygun müdahale metodları ve bu acil durumların belirli ve semptomları öğretilecektir.
DOD626 Öğrencinin, dişhekimliği radyolojisinde en yaygın kullanılan imaj reseptörü olan filmlerin yapısını,özelliklerini, tiplerini, film üzerinde görüntü oluşumunu öğrenmesi.
1. Bilgi :
Filmin yapısı, komponentleri, özellikleri,
Dişhekimliğinde kullanılan film tipleri, boyutları, kullaım yerleri,
Flm paketlerinin içeriği,
Screen yapısı,
Gridler,
Film hızı,
Filmlerin saklanma koşulları.
2. Beceri: Işınlama ve banyo işlemlerini, filmin özelliklerine uygun olarak gerçekleştirebilmelidir.
3. Tutum: Amaca ve tekniğe uygun film seçimini yapabilmeli.
DOD627 Hastanın tıbbi anamnezi ve klinik bulguların yanısıralaboratuar muayenelerinin de gerekliliği ve teşhisteki öneminin vurgulanması.
1. Bilgi :
Kan hastalıklarının laboratuar bulgularını öğrenmeli.
Enfeksiyon hastalıklarının laboratuar bulgularını öğrenmeli.
Endokrin hastalıklarının laboratuar bulgularını öğrenmeli.
Romatizmal ve karaciğer hastalıklarının laboratuar bulgularını öğrenmeli.
2. Beceri: Laboratuvar bulguları yorumlanabilmeli.
3. Tutum : Ağız içi bulguları ile laboratuar bulgularını değerlendirerek ağız içi bulgularının sistemik hastalıklarla ilişkisini tespit ederek hastanın yönlendirilmesi gerektiği bilinci.
DOD628 Öğrencilerin, çene kemiklerinde görülen, çeşitli radyolojik görüntüler veren lezyonların neler olduğunu, tanı yöntemlerini öğrenmeleridir.
1. Bilgi :
Radyografik görüntülerin değerlendirilmesi için kullanılan terminolojinin,
Çene kemiklerinin lezyonlarının sınıflandırılmasının,
Çene kistlerinin,
Odontojenik tümörlerin,
Nonodontojenik tümörlerin,
Enflamatuar çene lezyonlarının
Metabolik ve genetik çene lezyonlarının öğrenilmesi.
2. Beceri: Öğrenci ders sonunda çene kemiklerindeki radyoopak, radyolusent ve mikst lezyonlara doğru tanısal yaklaşımlar kurabilmeli.
3. Tutum: Dişhekiminin diş ilişkili patolojiler dışındaki kemik patolojileri ile de tanı ve tedavi
planlaması açısından ilgili olması gerektiğini kavramalı.
DOD629
Öğrencinin oral mukozada görülen patolojileri tanıması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
Bilgi
Oral mukozanın sınırları, fizyolojik ve anatomik normal yapısı,
Mukoza ve deri muayenesinde tanı kriterleri olarak kullanılan testler, fenomenler,
Elamenter lezyonlar, histopatolojik değişimler, anatomik değişimler terminolojileri,
Enfektifstomatitler ,
Enfektif olmayan stomatitler,
Dil hastalıkları,
Premalign oral mukoza hastalıkları,
Beyaz oral mukoza lezyonları,
Pigmente oral mukoza lezyonlar,
Mukozal büyümeler,
Oral mukozanın malign lezyonları öğrenilmeli.
Beceri:Öğrenci oral mukozanın anatomik, fizyolojik ve patolojik değişimlerini farkedebilmeli, teşhise yönelik işlemleri uygulamalı veya yönlendirebilmelidir.
Davranış:Öğrenci klinik çalışmaları sırasında sadece diş ve dişeti ile değil oral mukozadaki
değişimlerle de ilgilenmesi gerektiğini, bunun gereklilikten çok kesin görevi olduğunu kavramalı.
DOD630
İmplant uygulaması öncesi kemik yapı uygunluğu ve uygulama sonrası kullanım hakkında fikir sahibi olmak.
1. Bilgi :
İmplant uygulama bölgesindeki kemiğin kalite (yoğunluk) ve kantitesinin (miktar) yeterli
olması için gözlemlemek.
Kemik yüksekliği ölçümü yapmasını öğretmek.
Konvansiyonel radyografi tekniklerini kullanabilmek.
Bilgisayarlı tomografi ile kesit ölçümünü öğrenmek.
2. Beceri: Uygulama öncesi endikasyon koyabilme ve sonrası kemik doku kaybını tekip edebilmek.
3. Tutum: Radyografik teknikleri kullanıp implant uygunluğu hakkında bilgi sahibi olmak.
DOD631
Endokrin sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu sistem bozukluğu olan hastaların teşhisi ile ilgili bilgi sahibi olunması. Endokrin sistem ile ilgili bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisininde dikkat edilecek hususların bilinmesi ve uygulanmasıdır.
DOD632
Kardiovasküler sistemler ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerde hastalığı olan hastaların teşhisi ile ilgili bilgi sahibi olunması. Kardiovasküler sistemler ile ilgili bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisininde dikkat edilecek hususların bilinmesi ve uygulanmasıdır.
DOD633
Öğrencinin, filmlerin banyolarının yapıldığı karanlık odanın düzenini ve
kurallarını,banyo solüsyonları ve içerikleri ve radyografik görüntünün nasıl oluştuğunun öğretilmesi.
1. Bilgi : Karanlık odanın düzenini, kurallarını öğrenmeli.
* Bilgi :
1.ve 2. banyo solüsyonlarında bulunan maddeleri,
1.ve 2. banyo işlemlerini,
Röntgen filmi ve banyo solüsyonlarındaki maddelerle etkileşimi,
Görüntünün nasıl oluştuğunu öğrenmeli,
2. Beceri: Öğrenci rahatlıkla karanlık odayı kuralları ile birlikte hazırlayabilmeli.
*Beceri: Banyo özellikleri ve ışınlama parametreleri arasındaki ilişkiyi düşünerek en iyi kalitede görüntü elde edebilmeli.
3. Tutum: Karanlık oda dizaynını ve kurallarını uygulayabilmeli.
*Tutum: Film banyosunun tüm aşamalarını uygulayabilmeli.
DOD634
Öğrencinin başarısız radyografilerde olabilecek hataların nedenlerini ve çözüm
yollarını öğrenmesi.Radyografik kaliteyi belirleyen kavramları (detay, densite, kontrast, fog)
öğrenmeli.
1. Bilgi :
Fabrikasyon hatalarını,
Teknik uygulamaya bağlı hatalar,
Karanlık odadaki uygulamalara bağlı hataları,
Banyo işlemleri sırasındaki hataları öğrenmeli.
2. Beceri:
Radyograflarda ortaya çıkan hataların neden olduğunu bilmeli.
İyi kaliteli bir radyograf elde edebilmeli, buna ulaşmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmeli.
3. Tutum: Hatasız (artifaktsız) radyografi elde etmeli. Oluşan hataların nedenini bilmeli.
DOD635
Maksillofasiyal radyoloji uygulamalarında standardizasyon ile ilgili bilgi sahibi olunmasıdır.
Maksillofasiyal radyoloji uygulamalarında intra-oral ekstr-oral radyolojik
standartizasyonmetodlarının öğrenilmesidir.
DOD636
Öğrencinin, periodontal hastalıkların tanısında ve tedavi takibinde uygulamaları
gereken radyolojik inceleme tekniklerini, radyografların bu konudaki üstünlük ve kısıtlamalarını radyografik bulguların değerlendirilmesini kavraması.
*Çürükleri sınıflayarak radyograftakigörüntülerinin nasıl olabileceğini kavratarak, klinik muayene ile birlikte teşhise varmayı öğretmek.
1. Bilgi :
Radyograflarınperiodontal hastalık değerlendirmesindeki avantaj ve yetersizlikleri,
Periodontal hastalık tanısında kullanılan radyografik teknikler.
Kemik kaybının radyografik görünümü,
Horizontal ve vertikal kemik kayıplarının şiddetinin radyografik olarak değerlendirilmesi,
Periodontal tedavinin radyograflarla değerlendirilmesi.
Çürük çeşitlerinin radyografta nasıl görüldüğünü öğrenmeli.
Çürüklerle karışacak olan bazı durumların nasıl ayırt edilmesi gerektiğini öğrenmeli.
2. Beceri: Periodontal hastalığın tanı ve tedavisinde radyografik incelemenin yerini kavramalı. *Radyograflardaki çürükleri klinik muayene ile birlikte değerlendirerek teşhise gitme yetisi kazanmak.
3. Tutum: Radyografik olarak periodontal hastalığı teşhis ederken bulguları doğru
değerlendirebilmeli.* Radyograflarda çürük olabilecek oluşumları şüphe ile karşılayarak ayırt edici
tanılarını değerlendirerek sonuca gitme.
DOD637
Öğrencinin, dişhekimliğinde çok yaygın kullanılan bir tanı yöntemi olan radyolojik inceleme ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi.
1. Bilgi :
Radyasyon, radyant enerjinin tanımı.
Radyasyon tipleri (korpüsküller ve elektromanyetik radyasyon).
Radyasyon oluşum teorileri, doğal ve yapay radyasyon kaynakları.
Scatter radyasyon.
2. Beceri: Filmde görüntüyü oluşturan radyasyonun özelliklerine hakim olması.
3. Tutum: Radyasyonun hem görüntüyü oluşturan, hem de biyolojik zararları olan bir kavram olduğunun bilinci ile dikkatli kullanımı.
DOD638
Genel dişhekimliği uygulamaları ile sistemik hastalıkların ilişkilerinin öğrenilmesi.
1. Bilgi :
Kalp hastalıkları
Romatizmal hastalıklar
Diabet
Tansiyon problemleri
Solunum şikayetleri
Epilepsi
Kan hastalıkları, kanama diatezleri
Böbrek ve karaciğer hastalıkları, hepatitler
GIS hastalıkları
Troid bezi hastalıkları
TBC ve akciğer hastalıkları
Üst solunum yolu hastalıkları
Baş ve yüz ağrıları
Göz ve kulak şikayetleri
Mental bozukluklar, ruh ve sinir hastalıkları
Alkolizm
Allerjiler
Zührevi hastalıklar
Hamilelik ve menstruasyon, öğrenilmesi.
2. Beceri: Öğrenci sistemik hastalıklar hakkında yeterince genel bilgiyi edinmeli, uygulayacağı dişhekimliği işlemleri ile bu hastalıklar, kullanılan ilaç veya diğer tıbbi uygulamalar arasındaki etkileşimi öğrenmelidir.
3. Tutum: Dişhekimliğinin, bir hekimlik branşı olduğunun kavratılması.
DOD639
Bu derste rutin olarak hastane veya klinik pratiğinde uygulanabilecek ağız içi görüntüleme teknikleri incelenecek ve uygulamalar yaptırılacaktır.
DOD800
Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.
DOD801
Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir.
DOD802
Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.