İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü

2. ENSTİTÜNÜN AMACI VE FAALİYET ALANLARI
2.1. Enstitü’nün Amacı
Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün amacı; iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak, düzenleyeceği eğitimler ile bu alanda yetişmiş insan gücünün yaratılmasına katkıda bulunmak, araştırma va geliştirme projeleri hazırlamak ve KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesine, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılmasına katkı yapmaktır. Enstitü bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalarda, başta çalışma ve sağlık işleri ile görevli Bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu kurumları, çalışan ve işveren kuruluşları ve meslek örgütleri ile yakın işbirliği yapmayı kendisine ilke edinecektir.

2.2. Enstitü’nün Faaliyet Alanları

Belirtilen amaca ulaşmak için Enstitü’nün gerçekleştireceği başlıca faaliyetler şöyle sıralanabilir:
2.2.1. Akademik Eğitim-Öğretim Çalışmaları
İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yetişmiş insangücü açığını kapatmaya yönelik olarak, Enstitü bünyesinde bir yüksek lisans programı açılacaktır. Yüksek lisans programı, bu alanda dünyadaki çağdaş gelişmeleri takip eden, güçlü bir akademik temelin yanı sıra, bilimsel metotlarla yapılan uygulamalı çalışmalara da yer veren çok yönlü bir şekilde eğitim verecektir. Programda verilmesi planlanan teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması, çalışma ortamındaki risklerin minimize edilmesi, bilimsel yöntemlerle risk analizlerinin yapılması, insan psikolojisi, sosyolojisi, risk yönetimi gibi konularda yüksek düzeyde eğitim almış uzmanlar
yetiştirilecektir.

2.2.2. Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Enstitü, bir yandan akademik çalışmaları sürdürürken, bir yandan da bu alanda çeşitli projeler geliştirecek ve bilimsel araştırmaları teşvik edecektir. Özellikle risk düzeyi yüksek faaliyet alanlarında mevcut durumu saptamaya ve iyileştirmeye dönük özel nitelikli projeler hazırlamak ve bu yolla işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliğinin daha yüksek düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmak Enstitü’nün başlıca fonksiyonları arasında yer alacaktır. Enstitü bünyesinde oluşturulacak döner sermaye yönetimi sayesinde, bu alandaki araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi sağlanacaktır.2.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini Ölçme/Değerlendirme Hizmetleri İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemli bir unsuru, işyerlerinde insan sağlığına zarar verebilecek çeşitli risk etmenlerinin (fiziksel, kimyasal, biyolojik) bilimsel metotlarla ölçülmesidir. Bütün risk etmenlerinin insan sağlığına zarar verebileceği sınır olarak kabul edilen eşik değerleri bulunmaktadır. Dolayısıyla risk etmenlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi ve raporlanması, alınacak önlemlerin tespit edilmesi açısından son derece önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, bu tür ölçümleri (gürültü düzeyi, toz yoğunluğu, kimyasallar, zararlı gazlar v.b) bilimsel ve güvenilir metodlarla yapabilecek ve işletmelerin veya başka kullanıcıların hizmetine sunabilecektir.

2.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

KKTC’de yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, tüm işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yasa ve tüzüklerin öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin başında işletmedeki risk faktörlerinin analizini içeren “risk değerlendirme raporları”nın hazırlanması ve bu raporlara uygun önlemlerin alınması gelmektedir. Bu hizmetlerin ise, bu konuda yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yerine getirilmesi esastır. YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, işletmelere bu alanda istenen hizmetleri verebilecek, bununla birlikte işyerlerinde meslek hastalığı taramaları da gerçekleştirebilecektir.

2.2.5. Farkındalık Çalışmaları

İş sağlığı ve güvenliği alanında istenen hedefe ulaşılabilmesi, bu konuda yapılacak bir çok farklı faaliyetin birlikte ve sürekli bir şekilde sürdürülmesi ile mümkündür. Bu çalışmalar içerisinde işverenlerde, çalışanlarda ve genel olarak tüm toplumda farkındalığın ve bilinçlenmenin artırılması ve güvenli çalışma kültürünün yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Enstitü bu alanda düzenleyeceği kongre, seminer, konferans v.b etkinliklerle farkındalığın ve bilinçlenmenin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

3. ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

Enstitünün anabilim dalları aşağıda gösterilmiştir:

  • İş Sağlığı Anabilim Dalı
  • İş Hijyeni Anabilim Dalı
  • Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı
  • İş Güvenliği Anabilim Dalı
  • Ergonomi Anabilim Dal