İnşaat Mühendisliği

Also available in: English

Master ve Doktora için gerekli dersler İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından önerilmekte, program Fen Bilimleri Bilimler Enstitüsü’nce yürütülmektedir.

Öğrencilerin istedikleri dallarda master yapabilmesi için gerekli programı danışmanı ile bölüm birlikte hazırlar. Yüksek Lisans araştırma alanları Yapı, Su, Geoteknik ve Malzeme üzerine yoğunlaşmıştır. Bölümdeki araştırmaları öğrenciler modern laboratuvaruvarlarda, bilgisayar ve internet desteğiyle sürdürmektedir.

Master Programı “Part Time” ve “Full Time” olarak sunulmaktadır. Bu program 21 kredilik 7 ders, bir seminer ve bir tezden oluşmaktadır. Seminer ve tez kredisiz olup başarılı / başarısız esasına dayanmaktadır. Öğrencilerin bütün program sonunda en az 3.00 / 4.00’lük bir ortalamaya sahip olması gerekmektedir.

Doktora programı ise 21 kredi içeren 7 ders, doktora yeterlilik sınavı, uluslararası bir yayın ve doktora tez bitirme sınavından oluşmaktadır. Öğrencilerin bu program sonunda en az 3.00 / 4.00’lük bir ortalamaya sahip olması gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans 8 ders ve bir tez içermektedir. Mevcut program dahilindeki dersler ve bu ders içerikleri aşağıda verilmiştir.

  • Prof. Dr. Ata Atun
  • Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Pınar Akpınar
  • Yrd. Doç. Dr. Gözen Elkıran
Ders Kodu Ders İsmi Kredi
CE 505 Mühendislikte Matematik Yöntemleri (4-0)4
CE 506 Nümerik Analiz (4-0)4
CE 521  Mühendislikte Deneysel Metodlar (2-2)3
CE 523 Plak Teorisi (3-0)3
CE 524 Kabuk Teorisi (3-0)3
CE 525 Elastisite Teorisi (4-0)4
CE 526 İleri Elastisite (4-0)4
CE 527 Çatlak Mekaniği (4-0)4
CE 529 Yapı Mekaniğinde Nümerik Metodlar (3-0)3
CE 531 Kompozit Malzemelerin Mekaniği (4-0)4
CE 534 Elastik Stabilite (4-0)4
CE 536 Enerji Metotları (4-0)4
CE 537 Sonlu elemanlar Metodu (4-0)4
CE 538 Öngerilmeli Beton (4-0)4
CE 539 Endustriyel Çelik Yapılar (4-0)4
CE 540 Yapi Mühendisliğinde Nümerik Analiz (4-0)4
CE 541 Yapıların Onarım ve Güclendirilmesi (4-0)4
CE 542 Beton Dürabilitesi (4-0)4
CE 544 İleri Beton Teknolojisi (4-0)4
CE 545 Betonarme Elemanların ve Yapıların Davranışı (4-0)4
CE 546 Betonarme Bina Tasarım Esasları ve Detayları (4-0)4
CE 547 Limit Analizi (3-0)3
CE 548 Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Yapı Analizi (4-0)4
CE 549 Binalarda Ahşap Kullanımı (4-0)4
CE 550 Şantiye Malzemesi Laboratuvarları (4-0)4
CE 555  Yapı Malzemesi Laboratuvarları (4-0)4
CE 560 Geoteknik Araştırmalar  (4-0)4
CE 570 Hidrolojide ve Su Kaynaklarında İstatistik. (4-0)4
CE 571 İleri Akışkanlar Mekaniği (4-0)4
CE 572 Hidrolik Sistem Tasarımı I (4-0)4
CE 573 Su Kaynakları Sistem Mühendisliği I (4-0)4
CE 574  Sedimantasyon Taşınması (4-0)4
CE 575  İleri Hidroloji (4-0)4
CE 576  Su Gücü Mühendisliği (4-0)4
CE 577 Yeraltı Suyu Mühendisliği (4-0)4
CE 578 Sulama ve Deranaj Mühendisliği (4-0)4
CE 579 Toprak ve Su Koruması (4-0)4
CE 580 Su Dağılım Şebekesi Tasarımı için Bilgisayar Kullanımı (4-0)4
CE 581 Çevre Mühendisliğinde Birim Çalışmaları (4-0)4
CE 582 Çevre Kimyası (4-0)4
CE 598 Master Tezi
CE 699 Ph.D.Tezi
CE 700-800 Özel Çalışmalar

CE 505 Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
Matris Cebri ve Değişimler hesabına giriş. İkinci ve Dördüncü dereceden sınır değerli problemlerin formülasyonu. Sayısal integrali alınmış elemanlar. Özdeğer ve zaman bağımlı prolemler. Adi Diferansiyel Denklemler. Linear Adi Diferansiyel Denklemlerin seri çözümleri. Gamma,Bessel, Hermite, Lauguerre ve Legendre Fonksiyonları, İkinci Dereceden Linear Parça Türevli Denklemler. Fourier Serileri ve Fourier İnterali.

CE 506 Sayısal Analiz
Linear Cebirsel Denklem Sistemleri ve Özdeğer problemleri. Linear Olmayan Denklem Sistemleri Sayısal Türev ve Sayısal İntegral. Farklılık Denklemleri. İlk Değerli Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü. Maksimum ve Minimuma İndirgeme problemleri.

CE 521 Mühendislikte Deneysel Metotlar
Model analiz kaideleri. Modellerin tasarımı ve yapımı. Yükleme sistemi: yükleme kaideleri , Yük uygulama metotları, çerçeve yükleri. Yük dağıtma düzeni ve emniyetin hesaba katılması. Birim uzama ölçme ; birim uzama ölçme aleti. Deplasman ölçme sistemleri. Dönme açısı ve eğim ölçümleri. Dinamik ölçümler. Zarar vermeden ölçme kuralları. Ayarlama. Veri toplama kuralları. Veri analizi kuralları.

CE 523 Plak Teorisi
Klasik plak teorisi. Sınıflandırılması. Silindirik eğilme. Saf eğilme. Genel Küçük Deplasman teorisi. Sınır şartları. Kartezyen ve polar koordinat sistem uygulamaları. Yaklaşık ve numerik metotlar. Döşeme akma çizgisi esasları.

CE 524 Kabuk Teorisi
Giriş: kabuk denklemlerinin gelişigüzel bir koordinat sistemine göre oluşturulması. Denklemlerin daha basit denklemlere dönüştürülmesi. Kabuk problemleri için numerik metotlar. İlgili prolemlerin bilgisayarla çözümü.

CE 525 Elastisite Teoremi
Gerilme ve birim uzama. Birim uzama deplasman bağlantısı. Uyumluluk denklemleri. Düzlem gerilme ve denklem, polinomsal çözüm, Fourier Serisi çözümü. Aksi – simetrik problemler. Burulma, eğilme.

CE 526 İleri Elastisite
Elastik teorinin kartezyen tensörleri ve alan denklemleri. İntegral çözümleri. Kompleks değişken formülleme. Linear olmayan elastisite.

CE 527 Çatlak Mekaniği
Sünek ve gevrek malzemelerin göçme mekanizması. Gerilme konsantrasyonu. Çatlak etrafındaki elastik gerilme alanları. Plastik etki. Çatlak kriteri. Metal yorulması. Çatlak testi.

CE 529 Yapı Mekaniğinde Nümerik Metotlar
Nümerik metotlara giriş. Hata tahmini. Mütemadi yapılarla ilgili numerik metotlar. Statik olarak çözülebilen problemler. Statik olarak çözülemeyen problemler.

CE 531 Kompozit Malzemelerin Mekaniği
Kompozit malzemelerin cinsi. Linear ve izotropik elastisite teorisinin ana maddeleri. Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi. Kompozitlerdeki dalgalanma ve dinamik etkiler. Etkili dalgalanma ve dinamik etkiler. Etkili rijitlik teorisi ve modellerle ifade etme.

CE 534 Elastik Stabilite
Çeşitli stabilite metotları. Kirişlerin, kolonların ve elastik temel kirişlerin burkulması, plak ve kabuk burkulması. Dinamik burkulmaya giriş.

CE 536 Enerji Metotları
Kuvvet alanları. Hellinger, Reissner ve Hamilton kuralları. “Castigliano” nun teoremi. Enerji Metotlarının yapı sistemine, elastik plak ve kabuklara uygulanması. Stabilite.

CE537 Sonlu Elamanlar Metodu
Eğilme hesabında sonlu elemanlar metodu: Genel bilgiler. Çubuk, plak ve kabuklarda eğilme probleminin enerjetik formülasyonu. Sistemlerin bünyelerine uygun elemanlara bölünmesi. Deplasman parametrelerinin ve deplasman fonksiyonlarının seçimi. Eleman rijitlik matrisi ve yük matrisinin hesabı. Sisteme yerleştirme ve sınır şartlarının konulması. Deplasman parametrelerinin ve kesit tesirlerinin hesabı. Stabilite hesabında sonlu elemanlar metodu: Stabilite probleminin enerjetik formülasyonu, sistemin elemanlara bölünmesi. Deplasman fonksiyonlarının seçilmesi. Eleman rijitlik ve yük matrisinin hesabı. Sisteme yerleştirme ve sınır şartlarının konulması. Kritik yüklerin hesabı.

CE538 Öngerilmeli Beton
İzostatik kablolu yapı elemanlarının hesabı. Yüksekliği sabit, üniform kesitli kablolu yapı elemanlarının eğilmeye göre hesabı. Aderanslı yapı elemanlarının kablolulara göre önemli farkları ve hesap özellikleri. Öngerilme donatısının kiriş içinde dağılışı. Öngerilmeli yapı elemanlarının zamanla ve kablo sürtünmesinden meydana gelen gerilme kayıpları. Öngerilmeli yapı elemanlarında kesme kuvvetine göre hesap. Kısmen ön gerilmeli beton ve ön gerilmeli betonla mukayesesi.

CE539 Endüstriyel Çelik Yapılar
Çerçevelerde rijit köşe birleşimleri: Kaynaklı doğrudan birleşimli ve kaynaklı enine levhalı rijit köşe birleşimleri. R ve petek kirişlerde konstrüksiyon ve hesap esasları. Çelik hal yapıları: Genel bilgi, statik yapı, taşıma vasıtaları, özel amaçlı haller, duvar oluşturulması, çatı ilaveleri. Krenler: Yönetmelikler, raylar, kren kirişleri. Çelik karkas yapılar: Genel bilgi, statik yapı ve hesap esasları, stabilite kontrolleri. Hafif konstrüksiyonlar: Kullanma amaçları, hesap esasları.

CE540 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz
Sonlu farklar. Sonlu elemanlar. Langrange, Newton, Hermite enterpolasyonları. Yapı mühendisliğinde hatalar ve birikimleri. Yapı dinamiğinde özdeğer ve özvektör problemleri. Yapı mühendisliğinde lineer ve lineer olmayan denklem takımları ile difaransiyel, integral denklemler ve çözümleri. En küçük kareler ve Hermite polinomları ile yapı mühendisliği problemlerine nümerik türev ve nümerik integrasyonun uygulanması. Sınır değer problemleri. Varyasyon hesapları. Yapı mühendisliğinde diğer uygulamalar.

CE541 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Yapıların onarım ya da güçlendirilme neden ve teknikleri. Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirilme. Onarım ve güçlendirme grupları. Deprem mahallindeki yapılar üzerinde yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemler. Onarım ve güçlendirmede kullanılan malzemeler ve kullanım teknikleri. Onarım ve güçlendirme düzeyinin ve tekniğinin belirlenmesi, projelerinin hazırlanması. Betonarme elemanların onarım ve güçlendirilmesine ilişkin örnekler. Yapıların yeni taşıyıcı eleman ilave edilmesi suretiyle güçlendirilmesi.

CE 542 Beton Durabilitesi
Durabilitenin tanımı ve betondakı temel durabilite problemleri: Karbonasyon, alkali-agrega reaksiyonları, sülfat ve asit atakları, donatı paslanması ve betona olan etkileri, donma-çözülme ve aşınma problemlerinin betondaki muhtemel fiziksel ve kimyasal etkileri. Bu problemleri ilgilendiren test metotları ile korunma yöntemlerının tanıtılması.

CE 544 İleri Beton Teknolojisi
Çimento tipleri; içerikleri ve kullanım alanları. Çimento, agrega ve katkı maddelerinin taze ve priz yapmış beton üzerindeki mekanik etkileri. Basınç, çekme, fatik ve darbe mukavemetleri. Zamana bağlı hacim değişiklikleri, dayanıklılık, ısı ve ses özellikleriyle betonun geçirimliliği.

CE 545 Betonarme Elemanların ve Yapıların Davranışı
Betonarme elemanların ve yapıların göçme şekli ve maksimum yük teorileri. Araştırma sonuçlarına bakarak bazı tasarım spesifikasyonlarına detaylı bakış. Teorik ve deneysel araştırmalara bakarak betonarme eleman ve yapılardaki etkilerini incelemek.

CE 546 Betonarme Bina Tasarımı ve Detayları
Binaların statik analizi. Temellerin davranışı ve tasarımı. Uzun ve kısa kolon kavramı. Derin ve derin olmayan kiriş teori ve tasarımı. Döşeme tipleri ve tasarımları. İstinat duvarları.

CE 547 Limit Analizi
Esas hipotez. Göçmenin basit durumları. Üst sınır ve alt sınır teoremleri. Çerçeve ve çok katlı binaların tasarımı ve limit analizi. Kiriş ve çerçevelerdeki deplasmanlar. Stabilite. Betonarme yapıların maksimum yük analizi ile ilgili notlar.

CE 548 Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Yapı Analizi
Bilgisayara giriş. “Hardy – Cross” moment dağıtma metodu. Ankastre uç momentleri ve matriks yer değiştirme kavramı. Binalardaki deprem etkileri. Deprem yönetmeliği ve standartlarla bina tasarımı. “Basic” dilini kullanarak program yazıp iki boyutlu binaların analizini yapmak.

CE 549 Binalarda Ahşap Kullanımı
Ahşap çeşitleri. Ahşabın davranışı ve kullanım alanları. Basınç, çekme, fatik ve darbe mukavemetleri. Ahşapın mekanik davranışı. Ahşap kullanararak bina tasarlama.

CE 550 Şantiye Planlama ve İnşaat Programı Hazırlama
Şantiye bölgesini inceleme. Şantiye oranizasyonu kavramı. Malzeme stoku ve teminini planlama. İş programı kavramı ve hazırlanması. İş gücünü yönlendirme. İş gücünü, yapı malzemelerini ve tabiatı dengede tutmak.

CE 555 Yapı Malzemesi Laboratuvarı
Konvansiyonel yapı malzemeleri. Beton, ahşap ve çelik elemanlar üzerinde testler. Agrega, çimento ve suyun etkileri. Yerel malzeme kullanarak beton hazırlama. Yerel malzemeleri kullanarak ideal karışımı elde etme. Betonarme demiri testleri.

CE 560 Jeoteknik Araştırma
Araştırma kuyularının ve örneklemelerin planlanması, araştırması ve uygulamaları. Arazi çalışmaları, hesaplamaları ve yerinde ölçümler. Jeofizik ölçümler, Jeofizik projelendirme de arazi verilerinin ve toprak analizlerinin karşılaştırılması. Gelecekdeki koşullar ile bina performansı çalışmaları.

CE 570 Su Kaynakları ve Hidroloji İstatistiği
Hidrolojide probabilistik dağılımların kullanımı, hidrolojik modellerin analitik ve numerik çözümleri. Doğrusal ve çoğul regresyon analizi. Bayes istatistiği, Kalite Kontrolu, Güvenilirlik analizleri ve Markov Zincirleri. Zaman serileri ve istatistik analizleri.

CE 571 İleri Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar mekaniğine giriş. Kartezyen Tensörler. Deformasyon ve Birim uzama. Newton akışkanları, türbülans olmayan akımlar ve tedrici akımlar, sınır akımları ve mühendislik çözümleri.

CE 572 Hidrolojik Modeller
Sızma ve Yeraltısuyu modelleri. Yüzeysel Akış Modelleri. Yağış-Akış modelleri. Akım Ötelelme modelleri. Akım tahmin modelleri. Hidrolojied istatistik modeler. Hidrolojik Tasarım Modelleri.

CE 573 Su Kaynakları Sistemi
Sistem analizi, su kaynaklarında problem tanımlama, terminoloji ve aşamalar. Su kaynaklarının doğal yapısına bakış. Optimizasyon teknikleri, doğrusal programlamaın özellikleri. Klasik optimizasyon yöntemleri. Su kaynakları mühendisliğinde bilgisayar kullanımı.

CE 574 Katı Madde Hidroliği
Erozyon ve barajlardaki sedimantasyon problemleri, Açık kanal problemlerinde katı madde hareketinin incelenmesi, aşınma sorunları, askı ve taban malzemesi taşınımı. Açık kanal toplam katı madde debisi, Alivyon kanalların projelendirilmesi.

CE 575 İleri Hidroloji
Hidrolojik döngüde sistem yaklaşımı. Havza Hidrolojisine deterministik yaklaşımalar. Hidrolojide istatistik analiz ve modeller. İleri hidroloji konularının sunumu.

CE 576 Barajlar
Barajların sınıflandırılması. Baraj tipi seçimini etkileyen faktörler. Ağırlık barajlarının tasarımı ve inşası. Kemer barajlar, Destekli barajlar, toprak dolgu barajlar, sızma ve şev stabilite analizi. Kaya dolgu barajlar. Baraj işletme sistemleri su tutma kapasiteleri, yük dağılımları.

CE 577 Yeraltısuyu Mühendisliği
Yeraltısuyu kaynakları, dağılım, hareketleri. Akifer tipleri. Serbest ve basınçlı akiferler. Kuyu hidroliği, grafik ve nümerik çözümleri. Yeraltısuyu deneysel çalışmaları, yeraltısuyu kuyularının araştırılması, kuyu kazı yöntemleri, operasyonları ve inşaatı. Tuzlu su girişimi.

CE 578 Drenaj ve Sulama Mühendisliği
Sulama metotlarına giriş ve uygulaması. Yüzey ve damlama. Sulama sistemlerinin karşılaştırılması. Sulama projesindeki kapasite belirlenmesi; Talep,döngü, devamlı akış ve birim alan. Sulama ağları; açık kanal, borular, drenaj ağları; açık akış ve kapalı akış. Drenaj netvörkünün kapasitesi. Sulama yapıları. Sulama projelerinin işletmesi ve bakımı.

CE 579 Toprak ve Su Koruma Mühendisliği
Toprak erozyonu prensipleri. Toprak kaybı denklemleri. Rüzgar erozyon kontrolu. Teraslama ve Koruma yapıları. Toprak dolgular. Su seviyesi ve su taşıması kontrolu. Açık kanallar. Küçük rezervuar tasarımları.

CE 580 Bilgi İşlem destekli Su Mühendisliğinde Uygulama
MATHEMATICA gibi sembolik algebra kullanan dillerin tanıtılması. Cebrik denklem takımları. Özel değer problemleri. Adi ve kısmi deferansiyel denklemler. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Hidrolik ve akışkan dinamiği problemlerinin sembolik dille programlanması.

CE 581 Atıksu ve Çevre Mühendisliği
Su ve Atıksuyun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik metotlar ile temizlenmesi. Dibe Çökme (tortulaşma) pıhtılaşma, Yoğunlaşma, Izgaralama, İnce zar ile süzme, Iyon-Uzaklaştırma yöntemi ile Çökme, İyon Değiştirme, Adsorbsiyon, hava Akımı ile Uzaklaştırma. Biyolojik arıtımlar: tek ve melez kültürlü arıtımlar. Devamlı olmayan ve devamlı olan biyolojik kültürlü sistemler, Aerobik ve Anerobik Arıtımlar.

CE 582 Su ve Çevre Kimyası
Çevre Kimyasının önemi. Atmosferin, Biyosferin, ve Litosferin Çevre Kimyası. Doğal suyun yapısı ve bileşimi. Çevre Kimyasının Atıksuyu analizinde, ve kirlilik ile ilgili çalışmalarda uygulanması. Redoks, Homojen ve Heterojen Kimyasal Reyaksiyon Dengelerinin ve Kompleks Kimyasalların oluşumunun çevresel sistemlerde ve çevre kirliliğini kontrol etmede etkileri. Asidite, Alkalinite ve Suda Çözülmüş Oksijen, Biyolojik oksijen ve Toplam Sertlik Miktarları.

CE 598 Master Tezi

CE 699 Ph. D. Tezi

CE 700-800 Özel Çalışmalar