İç Mimarlık

Also available in: English

KOD DERS ADI SAAT KREDİ
INAR 501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 3
INAR 504 İÇ MEKANDA MOBİLYA VE DONATI SİSTEMLERİ 3 3
INAR 505 İÇ MEKAN DONATISINDA GÖRSEL İLETİŞİM PROBLEMLERİ 3 3
INAR 506 MODÜLER KOORDİNASYON 3 3
INAR 507 MİMARİ ELEŞTİRİ VE KRİTER BELİRLEME VE RAPORLAMA 3 3
INAR 508 İÇ MEKANDA IŞIK RENK VE DOKU 3 3
INAR 509 YAKIN ÇEVREDE IŞIK RENK VE DOKU 3 3
INAR 510 MEKAN ANALİZLERİ 3 3
INAR 511 20.YY. MİMARİSİNDE EĞİLİM VE AKIMLAR 3 3
INAR 512 ERGONOMI 3 3
INAR 518 MİMARİ TASARIM YÖNTEMLERİ
INAR 519 BİLGİSAYARLA TASARIM VE UYGULAMA I 3 3
INAR 521 USLUPLAR TARİHİ
INAR 525 İÇ MİMARİDE FOTOĞRAF 3 3
INAR 526 İÇ MİMARİDE ARTİSTİK PERSPEKTİF 3 3
INAR 528 OSMANLI MİMARLIĞI 3 3
INAR 529 BİLGİSAYARLA TASARIM VE UYGULAMA I I 3 3
INAR 531 MİMARİ TASARIM VE UYGULAMA 3 3
INAR 532 BİNA TİPLERİNDE  MAKRO VE MİKRO ÖLÇEKTE PROGRAMLAMA VE  PLANLAMA İLKELERİ 3 3
INAR 543 YAPIM VE MALZEME İLİŞKİSİ 3 3
INAR 545 YAPIM VE ORGANİZASYON 3 3
INAR 549 YAPIM KUSURLARI 3 3
INAR 570 AVRUPA MİMARİSİ
INAR 580 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 3
INAR 581 KULLANICI GEREKSİNMELERİ 3 3
INAR 582 MİMARLIK VE KİMLİK 3 3
INAR 585 ÜRÜN TASARIMI 3 3
INAR 598 SEMINER (YÜKSEK LİSANS)
INAR 698 SEMINER (DOKTORA)
INAR 599 TEZ (YÜKSEK LİSANS)
INAR 699 TEZ (DOKTORA)

* ZORUNLU DERS

Not: Yüksek Lisans Öğrencileri en az 21 Kredilik ders yükünü tamamlamalıdırlar (7 Ders). Mezuniyet için Yüksek Lisans Tezleri Onaylanmalıdır.

INAR 501   ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ   (3-0) 3   (*)
Yöntem bilimle ilgili temel kavramlar, yöntem, yaklaşım, teknik toplumsal bilimlerin evrensel yöntemi: Gözlem, varsayım, test, genelleme. Planlamada yöntem aşamaları, özellikleri; Bilgi toplama ve işleme. Planlamada gözlem teknikleri. Araştırmanın yürütülmesi. Bilgi toplama fiş tekniği, uygulamalı örnekler.

INAR 504   İÇ MEKANDA MOBİLYA VE DONATI SİSTEMLERİ  (3-0) 3
Mobilya ve donatı elemanlarının dönemlere göre yayılımı, işlevsel kültürel ve teknolojik açıdan iç mekan tasarımında mobilya ve donatı sistemleri ilişkisinin araştırılması

INAR 505   İÇ MEKAN DONATISINDA GÖRSEL İLETİŞİM PROBLEMLERİ   (3-0) 3
Hareketli ve sabit iç mekan donatı elemanlarının oluşum ve biçimlendirilmesinde görsel algı ve iletişim boyutunun incelenmesi

INAR 506    MODÜLER KOORDİNASYON  (3-0) 3
Dersin amacı yapı elemanlarında standartlaşmanın önemini vurgulamak, bununla beraber Boyutsal Koordinasyon disiplininin yapı üretimindeki önemini ve endüstrileşmeye olan katkısını anlatmaktır. Ayni zamanda, çeşitli örneklerle ve  projelerle modüler tasarım ilkeleri uygulamalı anlatılmakta ve bu kavramlar çerçevesinde yapı elemanlarının detaylandırılması konusunda öğrenciye farklı bakış açıları kazandırılmaktadır.

INAR 507    MİMARİ ELEŞTİRİ VE KRİTER BELİRLEME VE RAPORLAMA   (3-0) 3
Mimaride Eleştiri kavramı. Eleştiride seçilecek kriterlerin araştırılması. Mimari tasarım formasyonuiçin gerekli olan sanat ve mimari kompozisyon ilkelerinin tanıtılması. Bu ilkelere bağlı olarak inşa edilmiş mimari yapıtlar üzerinde öğrencilere fotoğraf veya çizimlerle kitle veya fasat analizleri yaptırılması

INAR 508   İÇ MEKANDA IŞIK RENK VE DOKU   (3-0) 3
Renk, ışık ve dokunun tasarım öğesi olarak iç mekan tasarımı oluşumuna etkilerinin ve çeşitli olanaklarının araştırılması

INAR 509   YAKIN ÇEVREDE IŞIK RENK VE DOKU   (3-0) 3
Renk , ışık ve dokunun tasarım öğesi olarak yakın çevre tasarımı oluşumuna etkilerinin ve çeşitli tasarım olanaklarının araştırılması

INAR 510   MEKAN ANALİZLERİ   (3-0) 3
Mekan kavramının tanımı. Değişik mekan örnekleri. Mekan fonksiyon bağıntıları. Tarih boyunca insan zekasının inkişafının doğurduğu gereksinim ve estetiğin teknolojide oluşturduğu gelişmelerle mekan anlayışında oluşturduğu değişiklikler.

INAR 511   20.YY. MİMARİSİNDE EĞİLİM VE AKIMLAR      (3-0) 3
20. yüzyıl mimarisinde karşılaşılan eğilim ve akımların tanıtılması, araştırılması ve konuyla ilgili seminerler düzenlenmesi.

INAR 512   ERGONOMİ   (3-0) 3
Ergonomi biliminin genel ve özel tasarım ilkelerini açıklayıcı, yeniden kurgulanmasını sağlayıcı yapısından yararlanmak ve ilgili bilgilerin aktarılması amacıyla basit araçların çözülmesi gereken problemlerinden, tüm çevresel sistem içindeki insan etkenlerine yönelen bulgularını kapsayan bir programdır. İş yasalarının bilinmesi, işle bağlantılı sistemlerin gelişimini, iş nesnelerinin açıklanmasını, psiko-fizyolojik ve sosyo-kültürel kapasiteye bağlı verimlilik kavram ve yöntemleri de programın içeriğindedir. Genel ve Özel ergonomik araştırma, algılama bilgilenmeve bilgi süreçleme, iletişim, insan – motor etkinlikleri ile antropometrikilkeler, fiziksel çevrenin tasarım ile ilgili ergonomik ilişkiler.

INAR 519   BİLGİSAYARLA TASARIM VE UYGULAMA I   (3-0) 3
Teorik olarak bilgisayarların evrimi. Bilgi işlemin anlam ve kapsamı, bilgisayarın bileşenleri, bilgisayarın çalışması, programlama dilleri, iletişim konuları. Epidiyaskop, slide ve video show’lar.

Hardware: Mikrobilgisayar  ve yapıları, work bilgisayarların diğer üniteleri, operasyon sistemleri. Dos/Windows

Software: Word processing; Word (Microsoft) veya Amipro (Lotus), data, basc, Paradox veya Poxpro, Spread Sheets, Excel ve diğer softwareler. /Bilgisayarla tasarım softwareleri; 2 veya 3 boyutlu modelleme.

INAR 525   İÇ MİMARİDE FOTOĞRAF   (3-0) 3
Fotoğrafçılıkğa  renk, ışık, aksesuar ve malzeme dikkate alınarak, tarihsel ve teknik yönden bir bakış. Karanlık odada filmin banyo edilmesi ve tab etme. İç ve dış mekanda  fotoğraf çekimleri.

INAR 526    İÇ MİMARİDE ARTİSTİK PERSPEKTİF   (3-0) 3
Mimari projelerin sunuşunda temel teknik olan perspektif alanında iki, üç, kaçışlı perspektif yöntemlerinin ileri tekniklerinin öğretilmesi ve örneklerle uygulamalı olarak anlatılması.

INAR 529   BİLGİSAYARLA TASARIM VE UYGULAMA II   (3-0) 3
Güncel bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının tanıtılması ve çeşitli projelerin ve sunuş tekniklerinin çalışılması.

ARCH 531   MİMARİ TASARIM VE UYGULAMA    (3-0) 3
Mimari tasarımda çevre – mekan – strüktür ilişkisinin oluşturulması. Projeler üzerinde tasarım karar prensiplerinin oluşturulması ve uygulanması.

INAR 532 BİNA TİPLERİNDE MAKRO VE MİKRO ÖLÇEKTE PROGRAMLAMA VE  PLANLAMA İLKELERİ    (3-0) 3
Mimarlıkta  planlama-programlama disiplini tanımı ve kavramların açıklanması, planlama-programlama ilişkisi. Bina tiplerine bağlı olarak; Programlama süreci ve yaklaşımları,bina ihtiyaç programlarının hazırlanmasında organizasyon sistemleri, eylem sistemi. Program kapasite ve büyüklük etüdleri, kullanıcı gereksinmeleri analizleri, program strüktürü ve programlamada alan ihtiyacı,değişmelerin programlanması. Bina programlama yöntem ve tekniklerinin karşılaştırılması. Tipolojiye bağlı uygulama örneklerinin incelenmesi ve araştırılması

INAR 543   YAPIM VE MALZEME İLİŞKİSİ   (3-0) 3  
Yapı sistemlerine ve yapım teknolojisinin gerektirdiği gereçlerin yapı elemanlarında uygulanabilirliliği. Kuram. Gereçin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hazırlanışı. Yapı ömrünün kullanımdan ve doğa etkenlerinden oluşan yıpranmasının azaltılıp dayanıklılığının artırılmasını sağlayacak yapı gereçleriyle öğelerinin ilişkilerinin kurulması.

INAR 545   YAPIM VE ORGANİZASYON   (3-0) 3 
Yapı ve yapımda yönetim ve yönetim kavramları. Yapı üretim ve işletme ekonomisinin sağlıklı işbirliğinin sağlanması. Tasarımda uygulamaya yönelik kararlar. Tasarım ve üretim alanı sonuçlarının bir bütünlük içinde çözümü. İş hukukuyla üretim bağıntıları. Tasarım, yapım ve üretimde organizasyon ile yapı birimleri arasında organik bağın kurulabilmesini sağlayan yöntem geliştirilmesi.

INAR 549   YAPIM KUSURLARI    (3-0) 3

Yapı ve yapım kusurlarının tanımı. Geleneksel ve geliştirilmiş yapı türlerinin sistemi. Gereç, işçilik, yapımcı, tasarım ve Ekonomi ilişkisinin yapım kusurunda irdelenmesi. Yapı patalojisi, detay ve tasarım hatalarının analizi ile çözüm yollarının araştırılması. Örnekler üzerinde araştırma ve analiz.

INAR 581   KULLANICI GEREKSİNMELERİ    (3-0) 3 
“Kullanıcı gereksinmeleri”, birey veya toplulukların eylemlerini en etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan çevresel koşulları içermektedir. Diğer bir deyişle, “kullanıcı gereksinmeleri; kullanıcı veya kullanıcıların belli bir eylem-eylemleri yerine getirebilmeleri için çevrenin sahip olması gerekli ödün verilmez koşullardır. Fiziksel ve psikososyal kullanıcı gereksinmeleri de konu kapsamı içerisinde ele alınmaktadır. Bina tipolojisine bağlı kullanıcı gereksinmeleri, araştırma ve tez çalışmaları taramaları çerçevesinde, performans kriterlerine dayalı olarak incelenmektedir.

ARCH 582    MİMARLIK VE KİMLİK    (3-0) 3 
Mimari kimlik, toplumların yaşamlarını sürdürdükleri değişik yerleşim alanları ve coğrafyalara göre farklılık göstermektedir. Ders Mimari kimlik oluşumuna ve değişimine neden olan faktörlerin araştırılmasını amaçlamaktadır. Kültürel, kişisel, grup, toplumsal, çevresel, kentsel, kurumsal ve mimari kimlik tanımları ve birbirleriyle etkileşimleri. İnsan, çevre ve kültür kavramları, insan-çevre-kültür ilişkileri, “mimar profili” ve  “mimari kimlik”  üzerindeki etkileri. Mimar profili- mimari kimlik ilişkisi, mimari görsel kimlik bileşenleri.

* ZORUNLU DERS
Not: Yüksek Lisans Öğrencileri en az 21 Kredilik ders yükünü tamamlamalıdırlar (7 Ders). Mezuniyet için Yüksek Lisans Tezleri Onaylanmalıdır.