Biyomedikal Mühendisliği

Also available in: English

 • Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
 • Prof. Dr. Mahmut Ahsen Savaş
 • Prof. Dr. Rahib Abiyev
 • Doç. Dr. Terin Adalı
 • Doç. Dr. Fa’eq Radwan
 • Doç. Dr. Hüseyin Kaya Süer
 • Doç. Dr. Murat Mustafa Uncu
 • Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin
 • Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Elbruz Imanov

BME 500 Yüsek Lisans Tezi (Kredisiz)
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, araştırma programı yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için verilir. Öğrenciler araştırma programı veya tez yazma sürecindeyken, ikinci sömestrin başından itibaren bu derse kaydolurlar.

BME 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0)3
Gelişigüzel sinyallerin özellikleri. Stasyoner ve stasyoner olmayan sinyallerin özellikleri. Ergodik İşlemler. Korelasyon fonksiyonları ve Gelişigüzel sinyallerin Spektrumu Guassian Process. Gürültü hesaplamaları.Noise. Markov İşlemleri. Lineer ve Kalman Süzgeçleri. Matlab ile problem çözümü.

BME 503 Biyoinformatik (3-0)3
Biyoinformatiğe giriş, DNA/protein dizileri, molekülar filogeni, RNA ve biyoinformatik yöntemler, protein yapısı, genomik ve proteomik, türler arasındaki uzaklığın hesaplanması, mikroarray verilerin değerlendirilmesi.

BME 505 Tıbbi Robotik (3-0)3
Robot sistemlerine giriş, robot sistemlerinin elemanları, manüpülatörlerin matamatiği, homojen dönüşümler son etken pozisyonu ve oriyantasyon, robotik sistemlerin kinematiği, çoklu ve ağaç yapılı manipülatörler, robotların tıbda kullanımına örnekler.

BME 506 Emniyet, Korunma ve Mühendislik Kanunu (3-0)3
Biyomedikal sistemlerde emniyet, biyomedikal cihaz tasarımında dikkat edilecek noktalar, cihaz tasarımında elektrikden korunma teknikleri, mantıksal düşünme ve mühendislik ilkeleri, biyomedikal mühendislerinin bilmesi gereken kanunlar.

BME510 Tıbbi Tanı ve Tedaviler için Biyomalzemeler (3-0)3
Tıbbi tanı ve tedavilerde kullanılan biyomateryallerin nasıl tasarlanacağı, kapasite ve özelliklerinin tartışıldığı dersdir. Dört ana başlık altında toplanmıştır: In-vitro ve in-vivo tanı (optik, elektrik, manyetik ve mekanik), tanı amaçlı nanoteknoloji ile geliştirilmiş analitik alet ve teknikler ve hastalık tanısında gelecek.

BME 512 Yapay Organlar (3-0)3
Yapay organlara giriş, kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, biyomalzeme bilimi, biyolojik sistemlerde reaksiyonlar, yapay organ tasarımının temel prensipleri, biyolojik yapay organ modelleri, vücut içi ve dışı yardımcı cihazlar, yapay organlarda problemler, yapay organlara örnekler.

BME 540 Biyomedikal Cihazlar ve Ölçümler (3-0)3
Biyomedikal enstrümantasyon cihazları ve ölçümleri temel kavramlarına giriş. Temel ölçme prensipleri, ölçüm standartları ve birimler, biyomedikal elektrotlar ve dönüştürücüler. Biyomedikal yükselteçler, elektrokardiyografi, fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler ve fonokardiyografi. Kan hacim akışıyla ilgili cihazlar ve ölçüm teknikleri, defibrilatörler, kalp pilleri, kalp-akciğer pompaları. Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan cihazlar ve ölçüm sistemleri, solunum sistemiyle ilgili cihazlar ve ölçümler. Ameliyathaneler ve eletrocerrahi cihazları ve ölçüm sistemleri.

BME 542 Tıbbi Görüntüleme (3-0)3
Tıbbi görüntülemeye giriş ve çeşitli tıbbi, görüntüleme sistemlerine örnekler, nükleer manyetik moment, nükleer spin, rezonans, siperleme, bağlaşım sabitleri, spin sistemleri, MR spektroskopik görüntüleme, MR spektroskopik veri işlemesi, MR spektroskopinin beyin, kas, doku, gibi uygulamaları.

BME 543 Doku Mühendisliği (3-0)3
Doku mühendisliğine giriş, ekstrasellüler matriks, sentetik polimerler, doğal polimerler, hücre fonksiyonları ve düzenlenmesi, kök hücreler, doku geliştirilmesi, doku yenilenmesi, doku mühendisliği yaklaşımları, hücre transplantasyonu, doku indüksuyonu, gen terapisi, kan oluşumu, hücre ve doku içinde kütle transferi özellikleri.

BME 544 İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (3-0)3
Manyetik rezonans görüntülemeye giriş. Referans çerçeveleri ve rezonans sistemleri, sinyal tesbit metodları, görüntü oluşturma teknikleri, kontrast ve gürültü, ayırım teknikleri, MR anjiyografi, dokuların manyetik özellikleri, MRI sargıları ve magnetleri.

BME 546 Ultrasonik Görüntüleme (3-0)3
Ultrasonik görüntülemeye giriş. Ultrasonik dalgaların temel fiziksel özellikleri, Doppler fiziği ve Doppler sistemleri, temel Doppler elektroniği, ultrasonic dönüştürücüler, dalga analizi, kan akışı analizi, Matlab uygulaöalar ve ultrasonic görüntüleme örnekleri.

BME 593 Bulanık Sistemler (3-0)3
Bulanık Setler. Bulanık Setlerin tanımı ve özelliği. Bulanık ilişkiler. Bulanık bağlantılar ve fonksionlar. Bulanık aritmetik. Bulanık koşul kuralları. Bulanık modelleşme. Bulanık çıkarış. Bulanık karar verme. Bulanık denetim sistemleri. Tasarım. Bulanık Sistemlerin bılğisayar simulasionu. C++ ve Matlab ile problem cözme.

BME 550 Biyosensörler (3-0)3
Biyosensörlere giriş. Biyosensör özellikleri, güvenirlik, basitlik, kalibrasyon, biyo uyumluluk, maliyet. Enzim sensörler, biyolojik katalizörler, enzim kinetiği, sinyal iletimi. Elektronik biyosensörler, biyo uyumluluk, sinyal iletişimi. Elektrokimyasal ve optik biyomedikal sensörler. Biyosensör örnekleri.

BME591 Yapay Sinir Ağları (3-0)3
Zeka ve yapay zeka kavramları, Yapay zeka teknikleri. Yapay sinir ağları (YSA). YSA kavramları, yapıları ve algoritmaları. Değişik ağ tipleri: Çok katlı perseptronlar, hopfield ağ, LVQ, radial tabanlı ağlar. Öğrenme algoritmaları: geri yayılım algoritmsı, genetik algoritma, Hızlı yayılım, delta-bar-delta, rastgele yönlendirilmiş araştırma. Yapay sinir ağlarının uygulama alanlarına örnekler, yapay sinir ağı uygulamaları. XOR problemi

BME 508 İleri Görüntü İşlemleri (3-0)3
Görüntü modellenmesi. İki boyutlu sinyal analizi. Görüntü işlem teknikleri. Görüntünün iyileştirilmesi. Görüntü sıkıştırma. Görüntü manipulasyonu. Görüntü tanımları. Kenar vektör bulma problemleri .Matlab ve C kullanarak problem çözmek Laboratuvar deneyleri.

BME 560 Uygulamalı Biyomekanik (3-0)3
Biyomekaniğe giriş ve temel kavramlar. Mekaniğin temel kavramları, mekanik dinamiği, yumuşak ve sert dokuların malzeme özellikleri ve mekanik davranışları, protez malzemeleri ve mekanik özellikleri, implant malzemeleri ve mekanik özellikleri, insan vücudunun mekanik davranışı ve uygulamaları, biyomekanik sistem örnekleri.

BME 594 Bilgisayar Destekli Sinyal İşlemleri (3-0)3
Kesilmez siynallerin sayısal işlemi. Diskrit Fourier Transformu. Hızlı-Fourier Transform. FIR ve IIR süzgecler. Limit saykıllar. Adaptiv süzgecler. İletişimde adaptiv sayısal süzgecler. Adaptiv iyileşme ve ekualizasyon. Adaptiv Delta ve Differensiyal Puls Kodu Modulasionu. Matlab ile problem çözmek.

BME 518 Akıllı Kontrol Sistemleri (3-0)3
Sistemlerin matematiksel modeli. Sistemlerin Durum-Boşluk gösterimi. Geribildirim kontrol sistemi. Yapay zeka metodlarının modelleme ve kontrol sistemlerinin tasarımında kullanımı. US tabanlı akıllı sistemler. Bulanık kontrol sisteminin yapısı ve tasarımı, sinir ağları tabanlı kontrol sistemi ve öğrenmeleri. Neuro-fuzzy kontrol sistemi ve tasarım prensipleri.
Ön koşul: COM 503

BME 562 Biyomedikal Bilimsel Araştırma Metodları (3-0)3
Karakterisitiklere kısa bir giriş, tipler ve araştırmanın programlanması. Araştırma planlaması ve tasarımı. Araştırma tasarımının yöntem bilimi. Ölçme, veri analizi, araştırmanın sonuçlarını sunmak.

BME 534 İleri Mikroişlemciler (3-0)3
Mikroişlemcilere giriş, 8-bit Mikroişlemci mimarisi, PIC mikrokontrolör komut seti, Mikroişlemci programlamaya giriş, PIC16 ve PIC18 serisi mikrokontrolörlerle ileri sistem tasarımı, Mikroişlemci bağlantıları, bellek, giriş-çıkış, ve kesme, zamanlama devreleri.

BME 568 Biyomedikal Cihaz Tasarımı (3-0)3
Biyomedikal cihaz tasarımına giriş. Biyomedikal cihaz tasarımında temel ilkeler, güvenlik, doğruluk, kalibrasyon, ve maliyet analizi. Mikroişlemci ve mikrokontrolör sistemlerin biyomedikal cihaz tasarımında kullanımı. Biyomedikal sensör özellikleri. Biyomedikal cihaz tasarımı örnekleri.

BME 570 İleri Moleküler Biyoloji (3-0)3
Biyomoleküler biyolojiye giriş. Biyomoleküller ve hücre, Nükleik asitler, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarımı, Gen ve genom yapısı, Virüsler, Genetik bilginin doğru olarak ifade edilmesi, transkripsiyon, Protein sentezi, Mutasyonlar ve mutagenez. Rekombinant DNA teknolojisi, Nükleik asit teknikleri. Protein analizi teknikleri.

BME 580 Yapay Akıllı Sistemler (3-0)3
Problem çözümü ve araştırma stratejileri, bilgi gösterimi, expert sistemler, planlama, karar verme teorisi, tabii lisan kavramları ve işlemleri, makine öğrenimi, sinir ağları sistemleri, bulanık mantık sistemleri, yapak zeka programlama dilleri, Lisp, Prolog. Yapay zeka kullanarak yapay zeka uygulamaları.

BME 590 Kompleks Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi (3-0)3
Simulasyon teorik kavramının temeli. Simulasyon dilleri. Temel olasılık ve istatistik. Analog Bilgisayar simulasyonlarına bakış. Giriş olasılık dağılımlarının seçilimi, sayı üreteçleri, çıkış veri analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması için istatistiksel teknikler, biyolojik sistem modelleri, biyolojik büyüme ve küçülme modellemesi.

BME 536 Mikroişlemci Tabanlı Tasarım (3-0)3
Mikroişlemcilerle mikrokontrolörlerin kıyaslaması, mikrokontrolör mimarisi, mikrokontrolör çeşitleri, mikrokontrolör giriş çıkış sistemleri, kesme rutinleri, dış ve zamanlama kesmeleri, mikrokontrolör programlama, Gerçek zaman C dilini kullanarak mikrokontrolör programlama, parallel ve seri portlar, mikrokontrolör bus sistemleri, C dilini kulanarak mikrokontrolör tabanlı biyomedikal sistem tasarım örnekleri.

BME 566 Nörogörüntüleme (3-0)3
Nörogörüntülemeye giriş, sinir anatomisi, sinir modellemesi, yüksek derecede sinirsel ağlar. Uyarlı rezonans teori. Sinirsel ağlarda geçici işlem. İleri düzey sinir ağları. ART. Modüler ağlar. Sinirsel dinamikler.

BME502 Biyomedikal Bilimleri Semineri (3-0)3
Araştırma sorunun literatür taramasının yapıldığı, Öğretim üyesiyle öğrenci arasında sinerjinin oluşturulup araştırma metod ve tekniklerinin geliştirilmesinin sağlandığı dersdir. Dönem sonunda, yapılan tüm çalışmalar tüm fakülteye yönelik bir seminer ile ilgili paydaşlara sunulur.

BME532 Örüntü Tanımlama (3-0)3

BME 500 Yüsek Lisans Tezi (Kredisiz)
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, araştırma programı yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için verilir. Öğrenciler araştırma programı veya tez yazma sürecindeyken, ikinci sömestrin başından itibaren bu derse kaydolurlar.

BME 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0)3
Gelişigüzel sinyallerin özellikleri. Stasyoner ve stasyoner olmayan sinyallerin özellikleri. Ergodik İşlemler. Korelasyon fonksiyonları ve Gelişigüzel sinyallerin Spektrumu Guassian Process. Gürültü hesaplamaları.Noise. Markov İşlemleri. Lineer ve Kalman Süzgeçleri. Matlab ile problem çözümü.

BME 503 Biyoinformatik (3-0)3
Biyoinformatiğe giriş, DNA/protein dizileri, molekülar filogeni, RNA ve biyoinformatik yöntemler, protein yapısı, genomik ve proteomik, türler arasındaki uzaklığın hesaplanması, mikroarray verilerin değerlendirilmesi.

BME 505 Tıbbi Robotik (3-0)3
Robot sistemlerine giriş, robot sistemlerinin elemanları, manüpülatörlerin matamatiği, homojen dönüşümler son etken pozisyonu ve oriyantasyon, robotik sistemlerin kinematiği, çoklu ve ağaç yapılı manipülatörler, robotların tıbda kullanımına örnekler.

BME 506 Emniyet, Korunma ve Mühendislik Kanunu (3-0)3
Biyomedikal sistemlerde emniyet, biyomedikal cihaz tasarımında dikkat edilecek noktalar, cihaz tasarımında elektrikden korunma teknikleri, mantıksal düşünme ve mühendislik ilkeleri, biyomedikal mühendislerinin bilmesi gereken kanunlar.

BME510 Tıbbi Tanı ve Tedaviler için Biyomalzemeler (3-0)3
Tıbbi tanı ve tedavilerde kullanılan biyomateryallerin nasıl tasarlanacağı, kapasite ve özelliklerinin tartışıldığı dersdir. Dört ana başlık altında toplanmıştır: In-vitro ve in-vivo tanı (optik, elektrik, manyetik ve mekanik), tanı amaçlı nanoteknoloji ile geliştirilmiş analitik alet ve teknikler ve hastalık tanısında gelecek.

BME 512 Yapay Organlar (3-0)3
Yapay organlara giriş, kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, biyomalzeme bilimi, biyolojik sistemlerde reaksiyonlar, yapay organ tasarımının temel prensipleri, biyolojik yapay organ modelleri, vücut içi ve dışı yardımcı cihazlar, yapay organlarda problemler, yapay organlara örnekler.

BME 540 Biyomedikal Cihazlar ve Ölçümler (3-0)3
Biyomedikal enstrümantasyon cihazları ve ölçümleri temel kavramlarına giriş. Temel ölçme prensipleri, ölçüm standartları ve birimler, biyomedikal elektrotlar ve dönüştürücüler. Biyomedikal yükselteçler, elektrokardiyografi, fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler ve fonokardiyografi. Kan hacim akışıyla ilgili cihazlar ve ölçüm teknikleri, defibrilatörler, kalp pilleri, kalp-akciğer pompaları. Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan cihazlar ve ölçüm sistemleri, solunum sistemiyle ilgili cihazlar ve ölçümler. Ameliyathaneler ve eletrocerrahi cihazları ve ölçüm sistemleri.

BME 542 Tıbbi Görüntüleme (3-0)3
Tıbbi görüntülemeye giriş ve çeşitli tıbbi, görüntüleme sistemlerine örnekler, nükleer manyetik moment, nükleer spin, rezonans, siperleme, bağlaşım sabitleri, spin sistemleri, MR spektroskopik görüntüleme, MR spektroskopik veri işlemesi, MR spektroskopinin beyin, kas, doku, gibi uygulamaları.

BME 543 Doku Mühendisliği (3-0)3
Doku mühendisliğine giriş, ekstrasellüler matriks, sentetik polimerler, doğal polimerler, hücre fonksiyonları ve düzenlenmesi, kök hücreler, doku geliştirilmesi, doku yenilenmesi, doku mühendisliği yaklaşımları, hücre transplantasyonu, doku indüksuyonu, gen terapisi, kan oluşumu, hücre ve doku içinde kütle transferi özellikleri.

BME 544 İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (3-0)3
Manyetik rezonans görüntülemeye giriş. Referans çerçeveleri ve rezonans sistemleri, sinyal tesbit metodları, görüntü oluşturma teknikleri, kontrast ve gürültü, ayırım teknikleri, MR anjiyografi, dokuların manyetik özellikleri, MRI sargıları ve magnetleri.

BME 546 Ultrasonik Görüntüleme (3-0)3
Ultrasonik görüntülemeye giriş. Ultrasonik dalgaların temel fiziksel özellikleri, Doppler fiziği ve Doppler sistemleri, temel Doppler elektroniği, ultrasonic dönüştürücüler, dalga analizi, kan akışı analizi, Matlab uygulaöalar ve ultrasonic görüntüleme örnekleri.

BME 593 Bulanık Sistemler (3-0)3
Bulanık Setler. Bulanık Setlerin tanımı ve özelliği. Bulanık ilişkiler. Bulanık bağlantılar ve fonksionlar. Bulanık aritmetik. Bulanık koşul kuralları. Bulanık modelleşme. Bulanık çıkarış. Bulanık karar verme. Bulanık denetim sistemleri. Tasarım. Bulanık Sistemlerin bılğisayar simulasionu. C++ ve Matlab ile problem cözme.

BME 550 Biyosensörler (3-0)3
Biyosensörlere giriş. Biyosensör özellikleri, güvenirlik, basitlik, kalibrasyon, biyo uyumluluk, maliyet. Enzim sensörler, biyolojik katalizörler, enzim kinetiği, sinyal iletimi. Elektronik biyosensörler, biyo uyumluluk, sinyal iletişimi. Elektrokimyasal ve optik biyomedikal sensörler. Biyosensör örnekleri.

BME591 Yapay Sinir Ağları (3-0)3
Zeka ve yapay zeka kavramları, Yapay zeka teknikleri. Yapay sinir ağları (YSA). YSA kavramları, yapıları ve algoritmaları. Değişik ağ tipleri: Çok katlı perseptronlar, hopfield ağ, LVQ, radial tabanlı ağlar. Öğrenme algoritmaları: geri yayılım algoritmsı, genetik algoritma, Hızlı yayılım, delta-bar-delta, rastgele yönlendirilmiş araştırma. Yapay sinir ağlarının uygulama alanlarına örnekler, yapay sinir ağı uygulamaları. XOR problemi

BME 508 İleri Görüntü İşlemleri (3-0)3
Görüntü modellenmesi. İki boyutlu sinyal analizi. Görüntü işlem teknikleri. Görüntünün iyileştirilmesi. Görüntü sıkıştırma. Görüntü manipulasyonu. Görüntü tanımları. Kenar vektör bulma problemleri .Matlab ve C kullanarak problem çözmek Laboratuvar deneyleri.

BME 560 Uygulamalı Biyomekanik (3-0)3
Biyomekaniğe giriş ve temel kavramlar. Mekaniğin temel kavramları, mekanik dinamiği, yumuşak ve sert dokuların malzeme özellikleri ve mekanik davranışları, protez malzemeleri ve mekanik özellikleri, implant malzemeleri ve mekanik özellikleri, insan vücudunun mekanik davranışı ve uygulamaları, biyomekanik sistem örnekleri.

BME 594 Bilgisayar Destekli Sinyal İşlemleri (3-0)3
Kesilmez siynallerin sayısal işlemi. Diskrit Fourier Transformu. Hızlı-Fourier Transform. FIR ve IIR süzgecler. Limit saykıllar. Adaptiv süzgecler. İletişimde adaptiv sayısal süzgecler. Adaptiv iyileşme ve ekualizasyon. Adaptiv Delta ve Differensiyal Puls Kodu Modulasionu. Matlab ile problem çözmek.

BME 518 Akıllı Kontrol Sistemleri (3-0)3
Sistemlerin matematiksel modeli. Sistemlerin Durum-Boşluk gösterimi. Geribildirim kontrol sistemi. Yapay zeka metodlarının modelleme ve kontrol sistemlerinin tasarımında kullanımı. US tabanlı akıllı sistemler. Bulanık kontrol sisteminin yapısı ve tasarımı, sinir ağları tabanlı kontrol sistemi ve öğrenmeleri. Neuro-fuzzy kontrol sistemi ve tasarım prensipleri.
Ön koşul: COM 503

BME 562 Biyomedikal Bilimsel Araştırma Metodları (3-0)3
Karakterisitiklere kısa bir giriş, tipler ve araştırmanın programlanması. Araştırma planlaması ve tasarımı. Araştırma tasarımının yöntem bilimi. Ölçme, veri analizi, araştırmanın sonuçlarını sunmak.

BME 534 İleri Mikroişlemciler (3-0)3
Mikroişlemcilere giriş, 8-bit Mikroişlemci mimarisi, PIC mikrokontrolör komut seti, Mikroişlemci programlamaya giriş, PIC16 ve PIC18 serisi mikrokontrolörlerle ileri sistem tasarımı, Mikroişlemci bağlantıları, bellek, giriş-çıkış, ve kesme, zamanlama devreleri.

BME 568 Biyomedikal Cihaz Tasarımı (3-0)3
Biyomedikal cihaz tasarımına giriş. Biyomedikal cihaz tasarımında temel ilkeler, güvenlik, doğruluk, kalibrasyon, ve maliyet analizi. Mikroişlemci ve mikrokontrolör sistemlerin biyomedikal cihaz tasarımında kullanımı. Biyomedikal sensör özellikleri. Biyomedikal cihaz tasarımı örnekleri.

BME 570 İleri Moleküler Biyoloji (3-0)3
Biyomoleküler biyolojiye giriş. Biyomoleküller ve hücre, Nükleik asitler, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarımı, Gen ve genom yapısı, Virüsler, Genetik bilginin doğru olarak ifade edilmesi, transkripsiyon, Protein sentezi, Mutasyonlar ve mutagenez. Rekombinant DNA teknolojisi, Nükleik asit teknikleri. Protein analizi teknikleri.

BME 580 Yapay Akıllı Sistemler (3-0)3
Problem çözümü ve araştırma stratejileri, bilgi gösterimi, expert sistemler, planlama, karar verme teorisi, tabii lisan kavramları ve işlemleri, makine öğrenimi, sinir ağları sistemleri, bulanık mantık sistemleri, yapak zeka programlama dilleri, Lisp, Prolog. Yapay zeka kullanarak yapay zeka uygulamaları.

BME 590 Kompleks Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi (3-0)3
Simulasyon teorik kavramının temeli. Simulasyon dilleri. Temel olasılık ve istatistik. Analog Bilgisayar simulasyonlarına bakış. Giriş olasılık dağılımlarının seçilimi, sayı üreteçleri, çıkış veri analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması için istatistiksel teknikler, biyolojik sistem modelleri, biyolojik büyüme ve küçülme modellemesi.

BME 536 Mikroişlemci Tabanlı Tasarım (3-0)3
Mikroişlemcilerle mikrokontrolörlerin kıyaslaması, mikrokontrolör mimarisi, mikrokontrolör çeşitleri, mikrokontrolör giriş çıkış sistemleri, kesme rutinleri, dış ve zamanlama kesmeleri, mikrokontrolör programlama, Gerçek zaman C dilini kullanarak mikrokontrolör programlama, parallel ve seri portlar, mikrokontrolör bus sistemleri, C dilini kulanarak mikrokontrolör tabanlı biyomedikal sistem tasarım örnekleri.

BME 566 Nörogörüntüleme (3-0)3
Nörogörüntülemeye giriş, sinir anatomisi, sinir modellemesi, yüksek derecede sinirsel ağlar. Uyarlı rezonans teori. Sinirsel ağlarda geçici işlem. İleri düzey sinir ağları. ART. Modüler ağlar. Sinirsel dinamikler.

BME502 Biyomedikal Bilimleri Semineri (3-0)3
Araştırma sorunun literatür taramasının yapıldığı, Öğretim üyesiyle öğrenci arasında sinerjinin oluşturulup araştırma metod ve tekniklerinin geliştirilmesinin sağlandığı dersdir. Dönem sonunda, yapılan tüm çalışmalar tüm fakülteye yönelik bir seminer ile ilgili paydaşlara sunulur.

BME532 Örüntü Tanımlama (3-0)3

 

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programının Misyonu:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan ilk Biyomedikal Mühendisliğ Bölümü olarak evrensel gelişmeleri takip edebilecek, teşhis ve tedavi için yeni teknik ve yöntemler geliştirebilen, üretici, girişimci, disiplinler arası iletişimi güçlü, etik değerlere sahip Biyomedikal Mühendisliği Doktorlarının hayata kazandırılmasıdır.

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programının Vizyonu:
Vizyonumuz, Araştırma-geliştirme çalışmalarına katkıda bulunan, öncülük eden, evrensel ve disiplinler arası konulara kolayca uyum sağlayabilecek iyi eğitimli, aydın bireyler yetiştirmek, Uluslararası ve Ulusal kuruluşlarla sıkı iletişim ağları kurarak nitelikli araştırma ve eğitim sistemleri geliştirip insanlığa faydalı olmaktır.

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programının Amacı;

 1. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak,
 2. Biyomedikal sektöründe Ulusal ve Uluslararası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek,
 3. Mühendislik tekniklerini kullanarak Tıp ve Biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmak,
 4. Hastane, Sağlık kurumlarının teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için biyomedikal alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 5. Hastane, Sağlık örgütleri ve Tıbbi teknoloji üretici / satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlamaktır.
 6. Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programının açılması Biyomedikal Mühendisliği Bölümündeki öğretim elemanı açığını kapatmaya yardımcı olacaktır.

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T U K Zorunlu / Seçmeli
BME600 Tez 0 0 0 Zorunlu
BME601 Doku ve Hücre Mühendisliği 3 0 3 Seçmeli
BME603 İleri Biyomedikal Sinyal İşleme 3 0 3 Seçmeli
BME605 İleri Görüntü İşleme 3 0 3 Seçmeli
BME607 İleri Biyoinformatik 3 0 3 Seçmeli
BME609 Medikal Teşhis ve Tedavide Biyomateryaller 3 0 3 Seçmeli
BME611 İleri Yapay Organlar 3 0 3 Seçmeli
BME613 İleri Biyomedikal Enstrümantasyon Teknikleri 3 0 3 Seçmeli
BME602 Seminer 0 2 0 Zorunlu
BME604 İleri Biyomekanik 3 0 3 Seçmeli
BME606 Biyomedikal Mühendisliğinde Sinir Ağları Uygulamaları 3 0 3 Seçmeli
BME608 Kompleks Biyolojik Sistemlerin Modellemesi 3 0 3 Seçmeli
BME610 Manyetik Rezonans Görüntüleme 3 0 3 Seçmeli
BME612 Klinik Mühendisliği 3 0 3 Seçmeli
BME614 İleri Biyoistatistik 3 0 3 Zorunlu
BME616 Biyomedikal Cihazlarda Kalite Kontrol 3 0 3 Seçmeli
BME618 Ultrasond Görüntüleme ve Dopler Teknikleri 3 0 3 Seçmeli

Ders Açıklamaları:

BME600 THESIS (0, 0, 0)
The aim of this copurse is to make a study for problem solving on a specific field of Biomedical Engineering by considering the ethics in obtaining, analysing and comprehension of knowledge.

BME601 TISSUE AND CELL ENGINEERING (3, 0, 3)
Tissue development, tissue modelling, cell and tissue in the mass transfer properties, tissue restoration, angiogenesis, spread of drag, protection of immunity, inflammation, tissue engineering approaches, induction of tissues (nerve, blood vessel, tendon, ligament, skin, nerve), cell transplantation, biybrid systems, extracellular matrix analog and extracellular matrix, cell function and regulation, stem-cells and cell-adhesion.

BME603 ADVANCE BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING (3, 0, 3)
Introduction to biomedical signals, simultaneous, coublage and related process, filtering of artefact, determining activity, methods of noise elimination on biomedical signals, modelling of biomedical signals, pattern recognition and diagnostic decides,complexing wave form and wave pattern, characterization frequency domain.

BME605 ADVANCE IMAGE PROCESSING (3, 0, 3)
Digital image analysis, image enhancement and restoration. Image segmentation and classification. Medical image processing and noise reduction, medical picture archival and communication systems.

BME611 ADVANCE ARTIFICIAL ORGANS (3, 0, 3)
Basic principles of artificial organ design, Tissue-material interaction, Biomimetic materials, extracorperial devices, implants, Hemodialysis, artificial blood, bio-artificial liver, artifical heart valves, artificial lung, oxygenetors, dental implants, artificial eye, cohlea implant.

BME609 BIOMATERIALS FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND THERAPY (3, 0, 3)
This course highlights tha capabilities of biomaterials and devices for patient diagnostic and therapy. It is broken down four major areas: in vitro and in vivo diagnostics (optical, electrical, magnetic and mechanical), nanotechnology-enhanced analytical tools and techniques for diagnostics, and future for patient diagnostics.

BME604 ADVANCE BIOMECHANICS (3, 0, 3)
Advance biomechanics is the course to answer “How physical forces interact with living systems?” Cellular biomechanics, hemodynamics, the circulatory system, the interstitium, ocular biomechanics, the respiratory system, muscles and movement, skeletal biomechanics, terrestrial locomotion.

BME606 APPLICATIONS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN BIOMEDICAL ENGINEERING (3, 0, 3)
Fundamental concepts of biological neurons. The structure of artificial neouron models. Basic of artificial neural networks: feed forward network, feedback network, back propagation of errors. Single layer and multi-layer neural networks. Neural network learning rules. Calculation of network weights and selection of activat,on function. Dynamics and discreate time neural networks. Neural network applications: Pattern recognition, image processing. Controller design and system parameter estimation using neural networks.

BME612 CLINICAL ENGINEERING (3, 0, 3)
The departments of clinical engineering, Hospital management, Computer systems in clinic engineering’s departments, Establishment of intensive care units, Standarization and Total quality management, Sterilization, Hospital wastes, Medical gas systems, Safety in clinic departments, Electrical safety in hospital, Ethics and Morality, Future directions in clinical engineering.

BME608 MODELLING OF COMPLEX BIOLOGICAL SYSTEMS (3, 0, 3)
Generalized system properties, Linear Models of Physiological Systems, Linear Systems and Superposition Principle; Laplace Transforms and Transfer Functions, Statis Analysis of Physiological Systems; Open loop, Closed loop, Regulation of glucose, Time domain Analysis of linear control systems, Linearized Respiratory mechnics, Open loop and close loop transient responsee; Descriptors of impulse and step responses, Frequency Domain Analysis of Linear Contro Systems, Application of Physiological control systems using SIMULINK.

BME607 ADVANCE BIOINFORMATICS (3, 0, 3)
The nature of information, the transmission of information, sets and combinatorics, probability and likelihood, randomness and complexicty systems, networks and circuits, algorithms, the organization of knowledge. Interactions of regulatory networks.

BME613 ADVANCE BIOMEDICAL INSTRUMENTATION TECHNIQUES (3, 0, 3)
Human instrumention systems, Sampling methods, History of medical devices, Bioelectrodes, Variations, Transducers and specialities active and passive transducers, Biological signals and specialities (buffer amplifiers, differentional, inverting, noninverting), Instrumentation amplifiers specialities and usage samples, Signal processing circuits, ECG, Photocardiogram and other cardiac systems, Photopletismography, intensive and coroner care units, Hemodialysis systems, Medical ultrasound systems.

BME610 MAGNETIC RESONANCE IMAGING (3, 0, 3)
This course comprises fundamentals of Magnetic Resonance Imaging. MR equipment, MRI physics, MR image parameters and optimization.

İsmail Çalıkuşu Design and development of a medical telemetry system Prof.Dr.Doğan Akay
Ali Bentalep Conformational Changes and Spectroscopic Study of Polyetheylene Glycol and Calf Thymus DNA Complex Doç.Dr.Terin Adalı
Ali Shanshal Develop and design of an ultrasonic system to help blind people navigate in closed spaces Prof.Dr.Doğan Akay
Rana Saeed Design and implementation of a microcontroller based infusion pump system with Bluetooth wireless remote monitoring Prof.Dr.Doğan Akay
Ali Işın Intelligent recognition and classification of three cardiac conditions using ECG signals Prof.Dr.Doğan Akay
Safwan Mohammad Ali Hussan Non-thrombogenic Silk Fibroin/N, N’-methylene diacrylamide Blended  Scaffolds Doç.Dr.Terin Adalı
Ali Faisal M. Almansor Synthesis and Characterization of Non-Thrombogenic Silk Fibroin / N,N’-Methylene diacrylamide Biofilms Doç.Dr.Terin Adalı
Qasem Alyaji Custom Design Of Knee Joint Prosthesis By Using Computerized Tomography (CT) Images and 3D Modelling Dr.Zafer Topukcu