Bilgisayar-Enformatik

Also available in: English

Program Koordinatörü: Prof.Dr. Nadire Çavuş
İletişim: +90 392 675 10 00 – 3114
E-Posta:[email protected]

AMAÇ
Öğrencilere bilişim, bilgi ve bilgisayar sistemleri alanında kendilerini geliştirerek daha etkin ve verimli sonuşlar elde etmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak bilgisayar enformatik alanında uzmanlaşmalarını sağlamak programın amacını oluşturmaktadır. Program; tüm bilişim alanlarında çalışan bireylere, kamu kuruluşlarıyla özel kuruluşlardaki bilgi işlem birimlerinde görev yapan programcı, sistem analist ya da veritabanı yöneticilerine ve bilgisayar enformatik alanında akademisyen olmak isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program, tezli ve tezsiz olarak düzenlenmiştir. Genel not ortalaması 3.50’den yüksek olan öğrenciler tez hazırlar. Genel not ortalaması 3.50’den düşük olan öğrenciler ise proje hazırlar.
Tezli yüksek lisans programı 7 ders, seminer ve tez çalışmasını kapsamaktadır (24 Kredi). Tezsiz yüksek lisans programı ise 10 ders ve 1 projeyi kapsamaktadır (30 Kredi).
Bilimsel hazırlık dersleri Anabilim Dalı Başkanlığınca kararlaştırılır.

  • Prof. Dr. Nadire ÇAVUŞ
  • Prof. Dr. Doğan AKAY
  • Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU
  • Prof. Dr. Rahib ABİYEV
  • Prof. Dr. Adil AMİRJANOV
  • Yrd. Doç. Dr. Seren BAŞARAN
  • Yrd. Doç. Dr. Boran ŞEKEROĞLU
  • Yrd. Doç. Dr. KAAN UYAR
  • Yrd. Doç. Dr. Ümit İLHAN
Ders Kodu Kredi
CIS 500 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz
CIS 501 Proje Kredisiz
CIS 502 Seminer Kredisiz
CIS 503 İleri Düzey Veritabanı Yönetim Sistemleri 3
CIS 504 İleri Düzey Yönetim Bilişim Sistemleri 3
CIS 505 İleri Düzey Bilgi Sistemleri Güvenliği 3
CIS 506 Bilimsel Araştırma Metodları 3
CIS 507 İleri Düzey İnternet Programlama Dilleri (Java) 3
CIS 508 Mobil Uygulamaları Geliştirme 3
CIS 509 İleri Düzey Yazılım Mühendisliği 3
CIS 510 İleri Düzey Nesne Tabanlı Programlama Dilleri (C#) 3
CIS 511 Bilgi Sistemlerinde Etik Sorunlar 3
CIS 512 BT Proje Yönetimi 3
CIS 513 İleri Düzey Bilgisayar Ağları 3
CIS 514 İleri Düzey E-Öğrenim Sistemleri 3
CIS 515 İleri Düzey İşletim Sistemleri 3
CIS 516 Bilgi Yönetimi 3
CIS 517 Yenilikler Yönetimi 3
CIS 518 Uzman Sistemler 3
CIS 519 Bulanık Sistemler 3
CIS 520 Genetik Algoritmalar 3
CIS 521 Soft Computing 3
CIS 522 Kablosuz ve Mobil Ağlar 3
CIS 523 Yapay Zeka 3
CIS 524 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
CIS 525 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3
CIS 526 Ileri Bulut İşlem Sistemleri 3
CIS 527 Bilgi Madenciliği ve Online İletişim 3
CIS 528 İleri Düzey Web Tasarımı 3
CIS 529 İleri Düzey Sistem Analiz Metodları 3
CIS 530 İletişim için Bilgi Sistemleri 3
CIS 531 Bilgisayar Grafikleri 3
CIS 532 Internet Teknolojileri 3
CIS 533 İletişimde Enformasyon Sistemleri 3
CIS 534 Ileri DüzeyYazılım Testi 3
CIS 535 Oyun Programlaması 3
CIS 536 İleri Düzey Simulasyon Sistemleri 3

CIS 500 Yüsek Lisans Tezi
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır. Tez, bilgi ve bilişim sistemleri konularını esas alarak akademik danışmanın yönlendirmesine bağlı olarak literatür inceleme, örnek olay inceleme temelinde veya yeni bir sistem geliştirilerek hazırlanmaktadır.

CIS 501 Proje
Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, 10 dersi verdikten sonra bir dönem sürecek Bitirme Projesi hazırlamak amacıyla, kendisine bir akademik danışman seçmektedir. Tez, akademik danışmanın yönlendirmesine bağlı olarak hazırlanmaktadır.

CIS 502 Seminer
Bu ders, Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler içindir. Dersi alan öğrenciler, bir araştırma yapıp bilimsel makale yazmak ve herhangi bir seminer veya herhangi bir ulusal veya uluslararası konferansda sunum yapmak zorundadırlar.

CIS 503 İleri Düzey Veritabanı Yönetim Sistemleri
DBMS sistemlerine giriş, veritabanı planlaması, veritabanı mimarisi, entity modelleri, fonsiyonal bağımlılıklar, normal forumlar, obje veri modeli, veritabanı güvenliliği, dağıtılmış veritabanı sistemleri.

CIS 504 İleri Düzey Yönetim Bilişim Sistemleri
Bu derste; temel tartışma konuları arasında örgütlerin bilgi gereksinimleri, yönetsel amaçlı enformasyon sistemlerine ilişkin temel prensipler, kavramlar, tasarım ve yürütme ile ilgili hususlar bulunmaktadır. Üst yönetici bilgi sistemleri, kara destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetim destek sistemleri gibi bilgi sistemleri, dersin temel konuları arasındadır. Alt, orta ve üst düzey yöneticilerin hızlı, etkin, zamanında ve doğru kararlar almasında kullandıkları söz konusu enformasyon sistemlerinin, birbirleriyle olan benzer ve farklılıkları irdelenmekte ve örnek bir firma üzerinden öğrencilerin bir YBS tasarımı yapması istenmektedir.

CIS 505 İleri Düzey Bilgi Sistemleri Güvenliği
Klasik bilgi güvenliği, şahsi ve genel anahtarlar, ağ güvenliği, ağ topolojisinin analiz ve prformansı, güvenlik servisleri, güvenlik modelleri, güvenlik bozucu önlem almak, güvenilir bilgi sistemleri tasarımı, güvenilir ağ tasarımı.

CIS 506 Bilimsel Araştırma Metodları
Karaktersitiklere kısa bir giriş, tipler ve araştırmanın programlanması. Araştırma planlaması ve tasarımı. Araştırma tasarımının yöntem bilimi. Ölçme, veri analizi, araştırmanın sonuçlarını sunmak.

CIS 507 İleri Düzey İnternet Programlama Dilleri (Java)
Internet programlama ve Java, Java ile nesneye dayalı programlama, Java sınıf metodları, Java nesneleri, kontrol komutları, birbirine bağlı listeler, sıralar, dosyalar, Java applet tasarımı, Java projesi.

CIS 508 Mobil Uygulamaları Geliştirme
Mobil uygulama alanları, yazılım mimarisi, uygulama modelleri, kullanıcı arayüzü, veri saklama, ağ, cihazlar (ivme ölçer, GPS vs), işletim sistemleri, mobil programlama dilleri, mobil uygulama projesi.

CIS 509 İleri Düzey Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisliğine giriş, yazılım prosesleri, proje kontrolu, yazılım hayat dönümü, dökümentasyon, program tasarım teknikleri, güvenirlik, tek testleri, karışım testleri, kodlama prensipleri.

CIS 510 İleri Düzey Nesne yönelimli Programlama Dilleri (C#)
Sınıflar ve nesneler, giriş-çıkış yolları, kalıtım, nesne destekli tasarım araçları, nesne destekli programlama dili öğrenimi, Nesne yönelimli proje.

CIS 511 Bilgi Sistemlerinde Etik Sorunlar
Etik uygulamaya giriş, bilgisayar virüsleri, yazılım telif hakkı, enformasyon hakları, sistem kalitesi, sorumluluk, yükümlülük, enformasyon sistemlerinde rekabet, politik konular.

CIS 512 BT Proje Yönetimi
Bu derste herhangi bir projenin hazırlanması için gerekli alt yapısal unsurların neler olduğu, proje yönetiminde kullanılacak araç ve teknikler, proje yaşam döngüsü gibi konular ele alınarak işlenmektedir. Ayrıca, bir projenin başarılmasında kullanılan iş planlama, iş denetleme ve iş değerlendirme gibi tekniklerin nasıl gerçekleştirildiği ders bağlamında anlatılmaktadır. Projelerin kurumsal yapıları, davranışsal boyutları, kaynak tahsisatı, planlaması, maliyet tahmini ve bütçelenmesi, proje performans ölçümü ve kontrolü ve projenin değerlendirilmesi ile sonlandırılması aşamaları örnek projelerle ders kapsamında tartışılmaktadır.

CIS 513 İleri Düzey Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağlarını gözden geçirme, ethernet, Token-Ring, internet protokolleri, TCP/IP, UDP, hub ve sviçler, routerler, ağ tasarım prensipleri, kablosuz tasarım prensipleri, şifre prensipleri, VPN ve tünelleme, kü. Ük ağ projesi.

CIS 514 İleri Düzey E-Öğrenim Sistemleri
Elektronik eğitim-öğretimde kullanılan öğretim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi konularını temel olarak içermektedir. Dönem sonunda öğrencilerin geliştirdikleri sistemlerin sunumları yapılarak birbirlerini değerlendirmeleri istenmektedir.

CIS 515 İleri Düzey İşletim Sistemleri
Aynı zamanda oluşan programlama. UNIX ve WINDOWS uygulamalı çoklugörev işletim sistemleri. Kritik alanlar. Deadlocks. OCCAM programlama dili. Hata toleransları. UNIX İşletim sistemi özellikleri ve grafik arabirimi. UNIX işletim sisteminin iç yapısı. Parka sürücüsü gelişrimesi. Ağ arabirimleri ve sunucu uygulamaları. İşlem yapıları, dosya sistemleri, hafıza yönetimi, merkezi giriş/çıkış, karakter ve blok parka sürücüleri, grafik arabirimleri.

CIS 516 Bilgi Yönetimi
Bu ders, örgütlerde bilginin öneminine vurgu yapılmaktadır. Bilgi yönetimi yaşam döngüsü (KMLC) içerisinde bilginin oluşturulması, paylaşılması yapılandırılması, kullanılması ve denetlenmesi konularına odaklanmıştır. Bu süreç bilmek gibi konular, bilgi, bilgi yönetimi disiplini ve uygulamaları ve bilgi haritalama teknikleri hiyerarşisi ders sırasında açıklanacaktır. Bilgi süreci, bilgi hiyerarşisi, bilgi yönetim disiplini ve uygulamaları ve bilgi haritalama teknikleri gibi konuları içermektedir.

CIS 517 Yenilikler Yönetimi
Bu ders, öğrencilere yeniliklerin yönetimi için gerekli temel prensibler öğretilir. Bunun yanında, yeniliklerin yönetimi için hem stratejik hem de uygulama seviyelerinde öğrencilerin gerekli becerileri almaları hedeflenir.

COM 518 Uzman Sistemler
Yapay zeka sistemlerinin değerlendirilmesi. Karar verme. Uzman Sistemlerin özellikleri. Uzman sistemlerin mimarileri. Hibrid Uzman Sistemler.Uzman sistemlerin mimarisi. Uzman sistemlerde bilginin tasviri. Mantıksal çıkarış koşulları. Nesne-niteliği değer üçlüleriyle bilginin tasviri, Anlamsal ağlar, Çerçeveler, Mantıksal programlama, Sinirsel ağlar, Üretim kuralları. Sonuç motoru, ileri ve geri zincirleme mekanizmaları. Bilgi kazanımları. Belirsizlik, bulanık US. US kabukları. Farklı problem çözümlerinde US’nin kullanımı.

COM 519 Bulanık Sistemler
Bulanık Setler. Bulanık Setlerin tanımı ve özelliği. Bulanık ilişkiler. Bulanık bağlantılar ve fonksionlar. Bulanık aritmetik. Bulanık koşul kuralları. Bulanık modelleşme. Bulanık çıkarış. Bulanık karar verme. Bulanık denetim sistemleri. Tasarım. Bulanık Sistemlerin bilgisayar simulasyonu. C++ ve Matlab ile problem cözme.

CIS 520 Genetik Algoritmalar
Organik değerlendirme. Evrimsel hesaplamalar ve programlama. Genetik algoritmalar. Genetik algoritmalarda araştırma mekanizmaları. Genetik operatörler seçme, çaprazlama ve mutasyon. Genetik algoritmaların optimizasyon ve kontrole uygulanması.

CIS 521 Soft Computing
Bulanık set teorisi, bulanık sistemlere giriş, terimler, üye fonksiyonları, bulanık kanunlar, If-Then kuralları, Mamdani bulanık modelleri, Sugeno bulanık modelleri, Tsukamoto bulanık modelleri, bulanık mantık projesi.

CIS 522 Kablosuz ve Mobil Ağlar
Kablosuz bağlantıların karakteristikleri, kablosuz medya erişimi, kablosuz ve mobil ağ mimarileri, mobil yönlendirme, mobil IP, kablosuz ağlar üzerinde taşıma protokolleri, kablosuz Lanlar, Bluetooth teknolojisi ve uygulamaları, kablosuz hücreli ağlar, kablosuz uygulama protokolü, Ad-hoc ağları ve yönlendirme, aygıt ve servis buluşları, mobil ağlarda QOS, eş-den-eşe ağlar ve uygulamaları.

CIS 523 Yapay Zeka
Problem çözümü ve araştırma stratejileri, Oyun oynamak, bilgi gösterimi, expert sistemler, Planlama, karar verme teorisi, tabii lisan kavramları ve işlemleri, makine öğrenimi, sinir ağları, yapak zeka programlama dilleri, Lisp, Prolog, Prolog veya Lisp kullanarak yapay zeka uygulamaları.

CIS 524 İnsan Kaynakları Yönetimi
Emekçi ilişkilerinin problem ve prensipleri, işveren ilişkileri ve personel idaresi, personel eğitimi, işveren-çalışan ilişkileri, haftalık ve aylık idaresi, çalışma değerlendirmesi.

CIS 525 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
İnsan-bilgisayar etkileşimi tasarımları, kullanılabilirlik ölçümleri, insan etkileşim metodları, dokunma tabanlı programlama, görsel tabanlı programlama, kullanılabilirlik için programlama.

CIS 526 İleri Bulut İşlem Sistemleri
Temel kavramların tanımı, teknik ve ekonomik çalışmalar, bulut işletimin avantaj ve desavantajları, dağıtılmış sistemler, sanal sistemler, hypervisorler, bulu işletim sistem güvenliği.

CIS 527 Bilgi Madenciliği ve Online İletişim
Bilgi madenciliğine giriş, bilgi madenciliği algoritmaları, ileriye dönük tahminler, performası artırmak için bilgi yöntemleri, bilgi seçimi, kodlama, temizleme, statistiksel ve makine öğrenim teknikleri, yaratılan yapıların görünümleri, iletişimde veri tabanlarının rolü.

CIS 528 İleri Düzey Web Tasarımı
HTML’e bakış, profesyonel web tasarım teknikleri, javascript kullanımı, php kullanımı, bilgisayar destekli yazılım geliştirme paket programları, web tasarım projesi.

CIS 529 İleri Düzey Sistem Analiz Metodları
Sistem analizine giriş, klasik sistem analizi metodlarına bakış, sistem analizi tasarımı, dökümentasyon, sistem test metodları, sistem kabulü, sistem bakımı, küçük proje.

CIS 530 Bilgi İletişim Sistemleri
Sayısal iletişim esasları, telefon ağları, sayısal modülasyon metodları, modemler, hata bulma ve düzeltme standartları, veri sıkıştırma, ISDN sayısal telefon ağları, protokol servisleri, asenkron havale metodları, protokol trafiği ve sıkışma kontrolu.

CIS 531 Bilgisayar Grafikleri
Grafik sistemlerine giriş, koordinat sistemleri, modelleme ve grafik sistemleri, grafik programlama, OpenGL, geometrik objeler ve dönüşümler, 2D ve 3D görüntü, ortogonal görüntüler, ışık ve gölgeleme, parlaklık ve gölgeleme, renk sistemleri, grafik animasyon.

CIS 532 Internet Teknoliojisi
Bu kursun amacı online internet teknoloji uygulamasını öğretmektir. Amaç, araştırma becerilerini artırmak ve rapor yazma ve iletişim becerilerini öğretmektir. Kurs sonunda öğrencilerin şu becerileri kazanmaları beklenmektedir: a) veri toplamada online kaynakları analiz yapmayı öğrenmek, b) kritik anlama ve kritik analiz becerilerini geliştirmek, c) IT teknolojisinin kural ve etik konseptlerini anlamayı geliştirmek, d) web tasarımı, yapımı ve değiştirmek ile ilgili esas becerileri öğrenmek, e) ve son olarak, pratik web tasarımında önemli konseptleri ve kullanışlı web tasarımı için laboratuvar çalışması ile gerekli konseptleri öğrenmek.

CIS533 İletişimde Enformasyon Sistemleri
Bu kursun amacı öğrencilere enformasyon sistemlerini kullanarak iletişim becerilerini öğretmek ve ayrıca dünyada iletişimin nasıl kullanıldığını örneklerle açıklamaktır. Kursun temel öğeleri şunlardır: Enformasyon sistemleri, yazılım ve donanım, veri iletişim teknolojileri ve veri iletişim metodları, iletişimde kullanılan protokollar. Kurs, bu öğelerin nasıl bir araya gelip bir organizasyona yarar sağlayacağını öğretmektedir. Öğrenciler kalite, hız, güvenlik gibi konuların iletişimde ve enformasyonda olan önemini öğrenirler. Buna ilave olarak, kurs iletişim teknoloji prensiplerini ve çeşitli yazılım paketlerinin modern organizyonlarda kullanımını öğretmektedir.

CIS 534 Ileri Düzey Yazılım Testi
Yazılım tasarım sistemlerine bakış, yazılım yardımcı aletleri, yazılım dökümentasyonu, tek test, karmaşık test, kabul etme test metodları, test edilebilirlik için tasarım, bakımlılık için tasarım, yazılım testi için aletler.

CIS 535 Oyun Programlaması
Olay sürümlü programlama, oyun yazılımı, oyun sınıf yapıları, oyun tasarımında planlamayı ve rapor yazmayı öğrenmek, grup olarak çalışmak, standart oyun geliştirme çevresi, grafik tasarım, animasyon, basit oyun programlaması.

CIS 536 İleri Düzey Simulasyon Sistemleri
Simülasyona giriş, olasılık teorisine bakış, gelişigüzel sayı üretimi, sıralama teorisi, siskrit-olay simülasyon modellemesi, model doğruluğu, çıkış analızi, yazılım simülasyon teknikleri, yazılım simülasyonu için programlama, küçük simülasyon projesi.