Özel Eğitim (Zihin Engelliler Programı, İşitme Engelliler ve Üstün Zekalılar Programı)

Also available in: English

ÖEP 600 Erken Çocukluk Özel Eğitimi ve Dilin Değerlendirilmesi Uygulamaları
Erken çocukluk döneminde kullanılan dil değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bilgilendirme ve Dil analiz işlemlerine ilişkin bilgilendirme (3-0-3)

ÖEP 601 Kaynaştırma Ortamlarında Dil ve Konuşmanın Desteklenmesi
Dil becerilerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, Dil müdahale yaklaşımlarına ilişkin bilgilendirmek, Kaynaştırma ortamlarında dili destekleme stratejileri konusunda bilgilendirmek, Dil müdahale uygulamaları konusunda deneyim kazandırmak (3-0-3)

ÖEP 602 Engel Gruplarında Dil Gelişimi
Down sendromluların dil gelişimi özellikleri, Down sendromlularda ekleri kullanım özelliklerinin incelenmesi (3-0-3)

ÖEP 603 Kaynaştırma Ortamlarında Öğretim Yaklaşımları
Bu dersin amacı, ilk ve orta öğretim kurumlarında uygulanan yöntem ve yaklaşımları incelemek ve bu yaklaşımlardan kaynaştırma ortamındaki özel gereksinimli öğrenci için gerekli uyarlama ve düzenlemeleri tartışmaktır. (3-0-3)

ÖEP 604 Kaynaştırma Uygulamalarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
Bu dersin amacı, genel eğitim sınıflarındaki öğretmenlerin kaynaştırmadaki rollerini vurgulamak. BEP’in hazırlama amaçlarını ve her bir aşamayı, kaynaştırma ortamlarına yerleştirilmiş bir öğrenciyi ele alarak uygulamalı olarak gerçekleştirmek ve uygulamada ortaya çıkan sorunları tartışmaktır. Bu amaçla, BEP hazırlama, BEP toplantıları ve uygulamaların izlenmesi, başarılı kaynaştırma uygulamaları, öğretimin uyarlanması, küçük grup-büyük grup çalışmaları, uygulamaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.(3-0-3)

ÖEP 605 Kaynaştırma Ortamlarında Yasal Düzenlemeler
Bu dersin amacı, kaynaştırma ve bütünleştirme kavramları arasındaki farklılık ve benzerlikleri vurgulamak, engelli hakları ve kaynaştırma ile ilgili diğer ülkelerdeki ve Türkiye ‘ deki yasal düzenlemeleri incelemek, okullarda ve merkez teşkilatta kaynaştırma ile ilgili uygulamaların neler olacağını tartışmaktır. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Sosyal Şartı, PL 94-142, İDEA 97, 573 Sayılı Özel Eğitim Hk. K. H. K, Özürlüler Kanununun engelli hakları ve kaynaştırma uygulamaları yönünden incelenmesi, bütünleştirme ve kaynaştırma tanımları, bütünleştirilmiş sınıflarda temel stratejiler, program, temel ilkeler, akademik öğrenme, akademik öğretimin uyarlanması konuları ele alınmaktadır.(3-0-3)

ÖEP 606 Kaynaştırma Uygulamalarında Organizasyon ve Takım Çalışması
Bu dersin amacı, okul ve toplum yapılanmasında işbirliği ve destek ağları oluşturarak, etkili takım çalışması yürütmek ve kaynaştırmanın başarısını arttırmaktır. Bu derste “Bütünleştirilmiş okul organizasyonu nasıl oluşturulmalı, işbirliği ile çalışmanın engelleri nelerdir?, “Öğretmen ve öğrencilere destek takımları, uzman destek takımı, okul destek programları, işbirliği eğitimi organizasyonu için yöntemler, mesleki gelişim, öğretmen destek ağları, bütünleştirmede ilgili hizmetler ve etkili bir işbirliği nasıl sağlanabilir?” konuları ele alınacaktır.

ÖEP 607 Dil ve Konuşma Bozuklukları
İletişimin önemini kavrama, Dilin farklı bileşenlerinin ve özelliklerinin neler olduklarını bilme, Dil ve konuşmanın farkını ayırt etme, Konuşmayı ilgilendiren mekanizmayı tanıma, Solunum, fonasyon ve artikülasyonun fizyolojisini öğrenme, Dil bozukluklarını değerlendirmenin özelliklerini öğrenme Çocuklarda dil bozukluklarının neler olduğunu ve özelliklerini öğrenme, Konuşma bozukluklarının neler olduğunu ve özelliklerini öğrenme. Dil ve konuşmayı ilgilendiren normal mekanizma ve süreçler öğrenilecek ve çocuklarda görülen çeşitli organic ve fonksiyonel dil ve konuşma bozukluklarının özellikleri hakkında bilgi edinilecektir.(3-0-3)

ÖEP 608 Zihin Engellilerde Dilin İncelenmesi
Zihin engellilerin dillerinin dilin beş bileşeni açısından gelişimini incelemek, Zihin engellilerde dilin farklı bileşenlerinin anlamasının değerlendirmesini yapmak, Zihin engellilerde dilin farklı bileşenlerinin üretiminin değerlendirmesini yapmak. Ayrıca zihin engellilerin dil gelişimlerinin özellikleri, dil gelişiminin değerlendirilmesi, ve zihin engellilerin dillerinin normal gelişimden farklarının bilinmesi. (3-0-3)

ÖEP 609 Kaynaştırma Ortamlarında Sosyal Beceri Öğretimi
Bu dertse kaynaştırma ortamları üzerinde durularak sosyal beceri kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Derste; hedef becerileri seçme, değerlendirme araçları ve gözlem teknikleri kullanma, sosyal beceri programını uygulama ve kaynaştırma ilköğretim sınıflarındaki çocukların sosyal becerileri üzerinde programın etkilerini değerlendirmeye odaklanılacaktır.(3-0-3)

ÖEP 610 Kaynaştırma Ortamlarında Davranış ve Sınıf Yönetimi
Bu derste, normal sınıflarda bulunan özel gereksinimli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilecek davranış yönetimi kuramları, teknikleri ve yöntemleri öğretilecektir. Bu dersi alan öğrenciler aynı zamanda, kaynaştırma sınıflarındaki öğretmenlerle işbirliği yaparak bu teknikleri ve yöntemleri kullanma fırsatı elde edecektir. (3-0-3)

ÖEP 611 Otizm ve Davranış Yönetimi
Öğrencilere otizme ilişkin bilgi ve otizmli çocuklarla kullanılan davranış tekniklerini kullanmaya ilişkin bilgi verilecektir. Ders uygulamalı davranış analizi tekniklerinin uygulanmasına ve farklı eğitim  ortamlarında otizmli çocuklarla kullanılan yöntemlere odaklanacaktır. (3-0-3)

ÖEP 612 Erken Çocukluk Özel Eğitim Programları
Bu ders, erken çocukluk özel eğitimi programlarının uygulanması ve gelişiminde kullanılan en son ve en iyi yöntemleri sunmaktadır. Dersin konuları ihtiyaçların ve ailelerin değerlendirilmesi, özel gereksinimli küçük çocuklara ilişkin yasal sorunlar, erken çocukluk eğitim modelleri, program değerlendirmeleri ve çocuklarla ve aileleriyle çalışmak, geçiş ve bütünleştirmedir.(3-0-3)

ÖEP 613 Özel Eğitim Ortamları ve Çevresel – Davranışsal Değerlendirme
Bu ders, bütünleştirme sınıflarının ve özel eğitimin ekolojik özellikleri ve öğretmen davranışları ve öğrenci davranışlarına dayalı olacaktır. Öğrenciler özel ve genel sınıflarda özel gereksinimli öğrenciler için etkili öğretimsel müdahaleler düzenlemenin bir öğesi olarak sınıf ortamının değerlendirilmesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.(3-0-3)

ÖEP 614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bu dersin  amacı bilimsel araştırma yöntemlerinin amaçlarını, aşamalarını tanıyabilme; nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarıyla ilgili temel kavramları kavrayabilme; alanıyla ilgili bir konuda araştırma önerisi hazırlayabilme; bilimsel etik kurallarını kavrayabilme ve uygulayabilmedir.

ÖEP 615 Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi ve Sağlatımı
Öğrenme güçlüğü olan öğrencileri tanıyabilme, dikkat eksikliği, disleksi gibi özel öğrenme güçlüğüne ait özellikleri kavrayabilme. (3-0-3)

ÖEP 616 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi
Bu ders, beceri ve kavram tanımları ve özellikleri, beceri ve kavramların kazanılma sıraları, beceri ve kavramlarla ilgili ölçme aracı hazırlama, ölçme araçlarını uygulayarak öğrencinin yapabildiklerini belirleme, tek ve çok fırsata dayalı beceri ölçümleri, performans düzeyine dayalı olarak amaç yazma, becerilerle ilgili amaçları gerçekleştirmek için ipucu sunma ve silikleştirme işlem süreçlerinin kullanımı, kavramlarla ilgili amaçları gerçekleştirmek için farklı öğretim tekniklerinin (doğal, doğrudan, yanlışsız öğretim gibi) kullanımı üzerine odaklanmaktadır.(3-0-3)

ÖEP 620 Özel Eğitim Semineri
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

ÖEP 621 Özel Eğitim Tezi
Üçüncü yarıyılda ise öğrencilerin tez danışmanlarından yardım alarak kendi alanlarında tez yazması beklenmektedir.