Orta Öğretim Alan Eğitimi

Amaç

1.madde
a) Bu yönergenin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi enstitülerinde yürütülen Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

b) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. maddesi gereğince, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 4.11.1997 tarih ve 97.39.2761 Sayılı Kararı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20/05/1998 Tarih ve 98.19.1324 Sayılı Kararı, 6.03.1998 tarih ve 23278 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Madde 1/a değişikliği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/09/2000 Tarih ve 2000.56.2683 Sayılı Kararı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09/02/2001 Tarih ve 2817 Sayılı Kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/06/2001 Tarih ve 1187-12945 Sayılı Kararı ve Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 47/b maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.
Bu yönerge, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını kapsar.

Öğrenci Kabulü

Madde 3.
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ve söz konusu programın yürütülmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır.

a) Bu programa başvuruda bulunabilmesi için adayın Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bölüm veya programlardan birinden lisans diploması almış olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan aldığını belgelemesi gerekir.

b) Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve adaylarda aranacak nitelikler programı açan anabilim dallarının önerileri doğrultusunda enstitü kurulu tarafından karara bağlanır ve Yakın DoğuÜniversitesi Senatosunun onayından sonra öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, başvuru yeri ve alınacak öğrenci sayıları belirtilir. Programa katılacak adaylar bu yönergenin 1-b maddesinde anılan kararların ve Yakın DoğuÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidirler.

c) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirmesini yapmak üzere ilgili enstitü (Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri) Yönetim Kurulları ilgili anabilim dallarının önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için ayrı ayrı 5 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirler. Jüri belirtilen tarih, saat ve yerde toplanarak programlara başvuran adayları başvuru sırasına göre mülakata alır. Mülakat değerlendirilmesi 1-100 puan aralığında yapılır. Başvuran adayların mülakat işlemleri bitirildikten sonra ALES puanının (enstitülere göre eşit ağırlık-sayısal-sözel) % 60’ı; Lisans Öğrenimi Başarı Notu’nun % 20’si ve Mülakat Notunun % 20’si toplanarak adayın başvuru değerlendirme sıralama puanı jüri tarafından hesaplanır. Sonuçlar ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.
d) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilan edilen kontenjanlara göre değerlendirme sıralamasını yaparak kazanan öğrencileri belirler. Eşitlik halinde ALES (eşit ağırlık-sayısal-sözel) notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
e) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 5’ten az olursa enstitü yönetim kurulu kararı ile program açılmayabilir. Bu durumdaki adayların öğrenim hakları bir sonraki öğretim yılında geçerli olacak şekilde saklı tutulur.

f) Yabancı uyruklular ile üniversite öğretim elemanları orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına başvuramazlar.

Programlara Kesin Kayıt ve Öğrenime Başlama

Madde 4.
Orta öğretim alan öğretmenliği programına kesin kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler, (Yakın DoğuÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki kayıt koşullarını da yerine getirmek suretiyle) her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenime katkı payını ödeyerek enstitüye kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Ders Danışmanı

Madde 5.
Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin ders danışmanı, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve EYK Kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 6.
a) Tezsiz yüksek lisans dersini öğretim üyeleri verir. Gerek duyulduğunda anabilim dalı başkanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer öğretim elemanları ders verebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler disiplin Yönünden “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine tabidirler.

Süre

Madde 7.
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının asgari süresi 2 yarıyıldır. Başarısızlık halinde 1 yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

Madde 8.
Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri programı gösteren, Yakın DoğuÜniversitesi Senatosunca belirlenmiş ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

Madde 9.
Bu yönergede yer almayan konularda Üniversitelerarası Kurul Kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları, Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu kararları, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Madde 10.
Bu yönergenin yayınlanmasından sonra orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul, Yüksek Öğretim Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar aynen uygulanır

Madde 11.
Bu yönerge hükümleri 2008-2009 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanır.

Madde 12.
Bu yönerge hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Ders Kredi
I. DÖNEM
1- Eğitim Bilimine Giriş 2 – 0 – 2
2- Gelişim Psikolojisi 2 – 0 – 2
3- Öğrenme Öğretme Kuram ve  Yaklaşımları 2 – 0 – 2
4- Program Geliştirme ve Öğretim 2 – 0 – 2
5- Özel Öğretim Yöntemleri 3 – 2 – 4
6- Seçmeli 2 -0 – 2
7- Sınıf Yönetimi 2 – 0- 2
I. DÖNEM TOPLAM 15 – 2 – 14
8- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 – 2 – 3
9-  Ölçme ve Değerlendirme 2 – 0 – 2
10-Rehberlik 2 – 0 – 2
11-Öğretmenlik Uygulaması 2 – 6 – 5
12- Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 – 2 – 3
II. DÖNEM TOPLAM 12 – 10 – 17
TOPLAM 27 – 12– 31
 Bir Dönem, dönem sınavları hariç 14 hafta olmak üzere düzenlenecektir

 

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi
ÖMB 501 Eğitim Bilimine Giriş 2
ÖMB 503 Gelişim Psikolojisi 2
ÖMB 505 Program Geliştirme ve Öğretim 2
ÖMB 507 Özel Öğretim Yöntemleri 4
ÖMB 509 Okul Deneyimi 3
ÖMB 511 Ölçme ve Değerlnedirme 2
ÖMB 513 Sınıf Yönetimi 2
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi
ÖMB 530 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3
ÖMB 504 Öğretmenlik Uygulaması 5
ÖMB 506 Rehberlik 2
ÖMB 508 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2
AB-502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3
ÖMB 516 Seçmeli Ders- Toplam Kalite Yönetimi 2

ÖMB 501 Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÖMB 503 Gelişim Psikolojisi (2)
Gelişim Psikolojisi dersi, gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yöntemlerini kapsamaktadır.

ÖMB 505 Program Geliştirme ve Öğretim
Bu derste temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri, eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme sürecinin yanında öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarına yer verilmektedir.

ÖMB 507 Özel Öğretim Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, ilgili öğretim programının incelenmesi, ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir.

ÖMB 509 Okul Deneyimi
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemlemenin yanında okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, ve okul deneyimi çalışmalarını yansıtan ürün dosyası hazırlama gibi etkinlikleri içermektedir.

ÖMB 511 Ölçme ve Değerlnedirme
Ölçme ve Değerlendirme dersi, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme konularını kapsamaktadır.

ÖMB 513 Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler) konularını kapsamaktadır.

ÖMB 530 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Bu derste, öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu irdelenmektedir.

ÖMB 504 Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama gibi konulara yer verilmektedir.

ÖMB 506 Rehberlik
Bu dersin kapsamında, temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri irdelenmektedir.

ÖMB 508 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalara yer verilmektedir.

AB-502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
Bu ders, özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma konularını kapsamaktadır.

ÖMB 516 Seçmeli Ders- Toplam Kalite Yönetimi
Bu ders, öğrencilerin eğitim sisteminde toplam kalite yönetim anlayışının yeri, önemi ve katkıları hakkında detaylı bilgi edinmelerini sağlamayı temel almaktadır. Eğitimde toplam kalite yönetim anlayışının tanımı, işleyişi ve sisteme katkıları dersin içeriğini oluşturmaktadır.