Okul Öncesi Eğitimi

Also available in: English

Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile programa kabul edilen yüksek lisans öğrencilerine okul öncesi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yüksek lisans eğitiminde yeni öğretim yöntemlerini temele alarak, çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile desteklenmiş olan program; teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Education) almaya hak kazanarak “Bilim Uzmanı” olmaktadırlar.

İş Olanakları

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler özel okullarda ve devlet okullarında öğretmen, yönetici, danışman, denetimci ya da toplum hizmet çalışanı olarak çalışmaya yeterlilik kazanır. Ayrıca mezunlar için yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Bölüm Olanakları

30 kişi kapasiteli 4 sınıf, 3 bilgisayar laboratuvarı, 1 yaratıcı drama odası, 1 müzik odası ve Yüksek Lisans Programı için kullanılan bir adet 20 kişilik seminer odası bulunmaktadır. Psikomotor içerikli derslerde Yakın Doğu Üniversitesinin spor salonları ve olimpik yüzme havuzundan da yararlanılmaktdır. Okul öncesi öğretmenliği programıyla ilgili olarak Üniversite kütüphanesinde 480 kitap mevcuttur. EBSCO Bilgi merkezi aracılığıyla Dünyada Okul Öncesi Eğitimle ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmalara öğrenciler online olarak erişmektedirler. Program uygulama sürecinde aktif olarak yararlanılan 3600m2 kapalı alana sahip olan 12 sınıf, 206 öğrenci kapasiteli uygulama anaokulu vardır. Uygulama anaokulu sınıfları büyük oyun alanı, yüzme havuzu, seminer odası ile tümüyle okul öncesi bölümünün yönetimine bağlıdır.

Program Başkanı
Doç. Dr. Umut AKÇIL
[email protected]

Yüksek Lisans Programı Dersler – Programın İşleyişi- Aday Öğrencilere Öneriler

Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip aday öğrenciler bölüm başkanlığınca belirlenen kriterlere göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde ilk sırayı alan öğrenciler yüksek lisans programına kabul edilir. Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans programına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar bu bilimsel hazırlık programından muaf tutulmaktadır. Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, en az 7 ders (21 kredi), bir seminer ve tez almakla (tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir), programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu ile başarılı olmakla ve 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

1. YARIYIL DERS PLANI

Ders Adı Ders Türü Kredisi
Lab+Uyg+Teo(Saat)
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Kredi Toplam 12

 

2. YARIYIL DERS PLANI

Ders Adı Ders Türü Kredisi
Lab+Uyg+Teo(Saat)
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Zorunlu Seçmeli Ders Seçmeli 0+0+3
Seminer Zorunlu 0
Kredi Toplamı 9

 

3. YARIYIL DERS PLANI

Ders Adı Ders Türü Kredisi
Lab+Uyg+Teo(Saat)
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu

 

4. YARIYIL DERS PLANI

Ders Adı Ders Türü Kredisi
Lab+Uyg+Teo(Saat)
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu

 

Ders Adı Ders Türü Kredisi Lab+Uyg+Teo(Saat)
Seminer Zorunlu 0+0+0
İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 0+0+3
Eğitim Araştırmalarında İstatistik Zorunlu 0+0+3
Erken Çocukluk Döneminde Bilim (Fen-Doğa ve Matematik) Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Dönemde Dil ve Psikoloji Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Dönemde Güncel Araştırmalar Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi Seçmeli 0+0+3
İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesinde Program Geliştirme Seçmeli 0+0+3
Yaratıcı Düşünme ve Sanatsal Yaratma Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Eğitimde Drama Seçmeli 0+0+3
Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitim Seçmeli 0+0+3
Cinsel Gelişim ve Eğitim Seçmeli 0+0+3
Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Oyun Materyalleri Seçmeli 0+0+3
Çocuklarda Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Seçmeli 0+0+3
Çocuk Hakları ve Güvenliği Seçmeli 0+0+3

OÖÖ 503 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma yaparken bilimselliğin en üst seviyeye çıkarılması ve yapılan değerlendirmelerin doğruluk ve güvenirliği istenilen düzeye ulaştırılması maksadıyla bilimsel araştırma tekniklerinin detaylı aktarılması ve öğretilmesi bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

OÖÖ 504 Seminer
Tez konusunun nasıl oluşturulacağı, hangi yöntem ve tekniklerin denenmesi gerektiği, araştırmanın yöntemlerinin nasıl geliştirileceği konularında öğrencileri yönlendirmek, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

OÖÖ 516 Araştırma ve Proje Yönetimi
Öğrencilerin yapacağı araştırmaların nasıl yönetileceğini ve projelerin oluşturulurken hangi mantık süzgeci içerisinden geçirilerek sentezleneceği konusunda uygulamalı olarak öğrencilere rehberlik etmek, dersin amacı ve içeriğini oluşturmaktadır.

OÖÖ 518 Okulöncesi Döneminde Kaynaştırma Eğitimi
Bu derste, kaynaştırmanın tanımı, temel ilkeleri dikkate alınarak normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, entegre ortamların normal ve engelli çocuklar üzerine etkileri, entegrasyon çalışmaları ele alınmaktadır. Ders, bireyselleştirilmiş öğretim ortamları, entegrasyona karşı çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin tutumları ve entegre ortamda eğitimsel ve fiziksel organizasyonu konularını kapsamaktadır.

OÖÖ 519 Yaratıcı Drama Eğitimi
Bu derste, yaratıcılık, drama, yaratıcı drama alanıyla ilgili temel kavramlar,yaratıcı düşünceyi geliştirme süreci, bir yöntem olarak yaratıcı dramadan yararlanma teknikleri hakkında bilgi ve beceriler sunulacaktır. Yaratıcılık ve drama eğitiminin uygulamalı olarak farklı alanlarda kullanım yolları hakkında araştırma ve tartışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste, çeşitli konuları doğaçlama, rol oynama, tekniklerle canlandırma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, vb. konulara yer verilecektir.

OÖÖ 534 Çatışma, Çözümleme, İletişim
Dersin içeriği, çatışmaların çözümlenmesinde, sorunu anlamak ya da analiz edebilmek çözümün kaynağını da oluşturur. Karşılıklı açık iletişim içerisinde, birbirimize güven duyarak, zihinsel şemalarımız, yargılarımızdan bağımsız olarak sorunun sebeplerini anlama çabasının geliştirilerek ortaya çıkan bir sorunun değerlendirilmesinde, sorunun kökenleri, nedenlerinin araştırılması yöntemlerini içeren örneklere dayalı konular, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

OÖÖ 542 Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Yeni Gelişmeler
Bu ders, okulöncesi dönem fen eğitimi, fen eğitiminde ele alınması gereken öğrenme ve öğretme yaklaşımları, okulöncesi dönem fen eğitiminde yeni gelişmeleri temel almaktadır. Gelişen teknoloji ve bilgi çağında, bu ders öğrencilerin okulöncesi dönem fen eğitiminde yeni gelişmelerden uygulamalı örnekler yoluyla haberdar olmalarını sağlayacaktır.

OÖÖ 541 Öğretmen Yeterlikleri
Öğretmen yeterlikleri dersi, İlköğretim özel alan yeterlikleri, Ortaöğretim özel alan yeterlikleri,
Yüksek öğretim eğitim alanı yeterlikleri, Lisans eğitim alanı yeterlikleri, Yükseklisans eğitim alanı yeterlikleri ve Doktora eğitim alanı yeterlikleri konularını kapsamakta ve öğrencilerin öğretmen yeterlilikleri kapsamında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır.

OÖÖ 545 Okuma ve Yazmaya Hazırlık
Bu ders kapsamında, okulöncesi dönemde çocukların okumaya ve yazmaya hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken temel kavramların, uygulamaların ve yaklaşımların neler olması gerektiği üzerinde durulacaktır.

OÖÖ 650 Tez
Tez önerisi hazırlama, onaya sunma ve mevcut yapılan tezler ışığında alanyazınında özgün değere sahip bilimsel araştırma sürecine uygun tez hazırlama ve sunma temel amaçtır.

Eğitim Araştırmalarında İstatistik
Bilimsel araştırmaların genel gelişimi ve karakteristikleri, Ölçme ve Ölçekler, frekanslar, dağılımlar, Araştırma desenleri ve uygun istatistik teknikleri İlişki ölçüleri, çapraz tablolar, yüzdeler, grafikler, chi-square, kikareye dayalı ölçüler, Ordinal ölçümlerde ilişki ölçüleri, aralıklı ölçümlerde ilişki ölçüleri, Hipotez testleri (parametrik ve non-parametrik testler), Faktör analizi, Bağımsız ve eşleştirilmiş örneklemlerde t-testi, Non-parametrik testler, uygulama ve yorumlamalar İstatistik tabloların grafiksel görünümleri.

Erken Çocukluk Döneminde Bilim (Fen-Doğa ve Matematik)
Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi, Bilim Etkinliğini Uygulama, Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması, Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları.

Okul Öncesi Dönemde Dil ve Psikoloji
Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime İlişkin Görüşleri, Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Bilişsel Gelişim, İletişim-Dil-Konuşma ,Vygotsky ve Dil Gelişimi, Piaget ve Dil Gelişimi, Noam Chomsky ve Dil Gelişimi Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi, Piaget, Bruner, Vygotsky ve Chomsky’nin Eğitime İlişkin Görüşleri, Bilişsel ve Dil Becerilerinin Kazandırılması, Dil Gelişimi ve İlköğretime Hazırlık.

Okul Öncesi Dönemde Güncel Araştırmalar
Okul öncesi eğitimde güncel konuların literatürden incelenerek bu konularda yapılan araştırmaların konu başlıkları, içerik, kullanılan yöntem ve verilerin yorumlanması bakımından değerlendirilmesi.

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi
Çevre Eğitimi, Çevre Eğitim Etkinliklerini Uygulama, Çevre Bilincini Oluşturma, Çevre Sorunları, Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemleri

Yaratıcı Düşünme ve Sanatsal Yaratma
Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri
Erken çocukluk döneminde yurt içi ve yurt dışında farklı eğitim modellerinin araştırılması, bu eğitim modellerinde kullanılan yöntem, teknik ve materyallerin incelenmesi, değerlendirilmesi.

Okul Öncesi Eğitimde Drama
Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama alanıyla ilgili temel kavramlar,yaratıcı düşünceyi geliştirme süreci, bir yöntem olarak yaratıcı dramadan yararlanma teknikleri, yaratıcılık ve drama eğitiminin uygulamalı olarak farklı alanlarda kullanımı, doğaçlama, rol oynama, tekniklerle canlandırma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme konuları.

Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitim
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin amacı ve önemi, özel eğitim ilkeleri, kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, erken tanı ve önleme, özel eğitimde sınıflandırma, dünyada ve Türkiye’ de özel eğitimin gelişimi, engel türlerini tanıma, nedenlerini öğrenme ve eğitimleri hakkında bilgi edinme. Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanıma, bireyselleştirilmiş öğretim programını tanıma ve uygulama için öğretmene iş birliği yapma, akademik, bilişsel ve dil gelişimi etkinliklerini hazırlama ve uygulamaya yönelik destek olma özel gereksinimli çocuklara yönelik öğrenilen teorik ve uygulama bilgisini uygulama ortamlarında öğretmenle ile birlikte uygulamayabilmelerini sağlama.

Cinsel Gelişim ve Eğitim
Cinsel eğitim tanımı, cinsel gelişim, gelişim dönemlerine göre cinsel gelişim, 0-6 yaş cinsel gelişim, çocukların sorduğu sorular, çocukların sorduğu sorulara verilecek cevaplar, cinsel eğitim konusunda anne babalara düşen görevler, cinsel gelişimle ilişkili oyunlar, medya ve cinsellik, cinsel gelişimde gözlenen durumlar, cinsel eğitimde öğretmenlere düşen görevler.

Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Oyun Materyalleri
Oyununun çocuk için önemi, oyun dağarcığının gelişimi,oyun derleme, oyun etkinlikleri ve uygulamaları ile özel eğitimde oyunun özellikleri ve uygulamaları. Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, eğitici oyuncak yapma, kukla, müzik araçları. Kostüm ve aksesuar planlama ve yapma.

Çocuklarda Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardımi
Sağlıklı çocuğu tanımak, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-6 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar, Temel İlk Yardım Kuralları

Çocuk Hakları ve Güvenliği
Çocuk hakları ve koruma yasaları, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ihmal ve istismarına ilişkin koruyucu önlemler, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama ve uygulama.