Dersler

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Dersler ve Kredileri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U K
MATE 601 Araştırma Teknikleri 3 0 3
MATE 602 Matematik Öğretim Yöntemleri I 3 0 3
MATE 603 Matematik Öğretim Yöntemleri II 3 0 3
MATE 605 Eğitim İstatistiği 3 0 3
MATE 620 Matematik Eğitimi Seminer Başarılı/Başarısız
MATE 621 Matematik Eğitimi Tez Başarılı/Başarısız

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U K
MATE 600 Eğitimde Ölçme Teknikleri 3 0 3
MATE 604 Test Geliştirme Teknikleri 3 0 3
MATE 606 Eğitimde Psikolojik Testlerin Gelişimi ve Kullanımı 3 0 3
MATE 607 Öğretim Tasarımı ve Uygulama 3 0 3
MATE 608 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
MATE 609 Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 3 0 3
MATE 610 Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri 3 0 3
MATE 611 Matematik Eğitiminde Bilgi ve Bilgisayar Teknolojisi 3 0 3
MATE 612 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 0 3

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının Ders İçerikleri

Araştırma Teknikleri 3-0-3
Temel kavramlar; bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma, evren, örneklen vb. Araştırma türleri. Araştırma plânı ve önerisi. Araştırma süreci; problem, amaç, sorular ve/veya denenceler, sayıltılar (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, ilgili araştırmalar, veriler ve veri toplama teknikleri, yöntem ve istatistiksel teknikler, bulgular, sonuç ve öneriler, rapor. Gözlem, görüşme ve belgesel tarama.

Matematik Öğretim Yöntemleri I 3-0-3
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri. Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenimi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirİlmesi.Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Matematik Öğretim Yöntemleri II 3-0-3
Öğrencilere bilgisayar uygulamalarının matematik eğitiminde kullanımı ve şeçilmiş bazı konuların tarihsel gelişimi; matematik eğitiminde seçilen kavram yanılgıları ve bunlarla başedebilme yöntemleri; yanlış bilinen kanılar için öğretim yöntemleri; kendi/bir arkadaşının öğretim şeklini değerlendirme; konu alanından zevk alma ve kendine güven.

Eğitim İstatistiği 3-0-3
Temel kavramlar; istatistik ve anlamları, ölçek ve türleri. Betimsel istatistik, merkeze yığılma ölçüleri, değişme ölçüleri. Normal dağılım ve binom dağılımı. Korelasyon, anlamı, türleri (Pearson, çift serili, noktaçift serili, tetrakorik, sıra farkları) ve hesaplanması, kısmî ve çoklu korelasyon. Regresyon, doğrusal regresyon.

Öğretim Tasarımı ve Uygulama 3-0-3
Eğitim Gereksinmelerinin Saptanması; Öğrenme Konularının Öğrenme Alanlarına Göre Analizi; Amaçların Yazılması; Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi; Öğretme Durumlarının Tasarlanması: Giriş, Sunu ve değerlendirme etkinliklerinin planlanması, Öğretme yöntemlerinin seçilmesi, Öğretim ortamının saptanması, Öğretim araç-gereçlerinin seçilmesi; Öğretimin Değerlendirilmesi için Hazırlık Yapılması: Sürecin değerlendirilmesi, Ürünün değerlendirilmesi

Test Geliştirme Teknikleri 3-0-3
Çoktan seçmeli testler; test geliştirme ve ilgili temel kavramlar, adımları. Madde ve test istatistikleri, aralarındaki ilişkiler. Testlerde geçerlik ve güvenirlik, türleri ve hesaplanması. Madde; özellikleri, türleri, yazım esasları ve redaksiyonu. Deneme formu ve deneme uygulaması. Madde analizi; türleri, yöntemleri, madde düzeltme ve madde seçimi. Nihai test; oluşturulması, yönerge, istatistiklerin kestirilmesi.

Eğitimde Ölçme Teknikleri 3-0-3
Ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlar; ölçek ve çeşitleri. Bir ölçme aracında istenen nitelikler; geçerlik ve türleri, güvenirlik ve türleri kullanışlılık. Zekânın, yeteneklerin, istidatların, tutumların ve ilgilerin ölçülmesi, kullanılan araçlar; bunların geçerlik ve güvenirlikleri

Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri 3-0-3
F dağılımı, varyansların karşılaştırılması. F dağılımı ve varyans analiziyle ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçların yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, Duncan, Tukey ve Scheffé testleri

Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3-0-3
Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve hizmetiçi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak

Eğitimde Psikolojik Testlerin Geliştirilmesi ve Kullanımı 3-0-3
Eğitimde psikolojik testlere yönelik temel bilgiler, testlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Matematik Eğitimi Seminer Başarılı/ Başarısız
Alanla ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, tez konusu seçimine yönelik çalışmaları kapsar.

Matematik Eğitimi Seminer Tez Başarılı/ Başarısız
Saptanan konudaki tezin yürütülmesi ve sonlandırılması.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3-0-3
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Matematik Eğitiminde Bilgi ve Bilgisayar Teknolojisi 3-0-3
Matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerinin yeri ve önemi, matematik eğitiminde dünyada kullanılan güncel programların incelenmesi; Bu programların: Özelliklerinin keşfedilmesi, programla geometrik yapıların oluşturulması, Sınıf ortamına uygun geometri uygulamalarının sunulması, sunulan aktiviteler üzerinde tartışmalar ve bu programların etkililiği. Matematik öğretiminde kullanılan teknolojilerin öğretime katkıları, öğretmene biçilen rollerin değerlendirilmesi, öğrencilerin üstlendiği rol, bilgisayar programlarının arabulucu rolü, teknoloji destekli etkinlik geliştirme, teknoloji kullanımının getirileri ve zorluklarının değerlendirilmesi.