İngiliz Dili Eğitimi

Also available in: English

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin bu dalda teorik bilgi ve pratik tecrübe kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Programa kayıt olan öğrenciler iki farklı şekilde eğitimlerine devam edebilirler. Bunlardan ilki, iki yıllık sure zarfında sekiz ders tamamladıktan sonra bir de yüksek lisans tezi yazmayı kapsar. Bu seçenek Tezli Yüksek Lisans olarak tanımlanır. İkinci seçenekte ise öğrenciler tez yazmak zorunda değildirler ve toplam üç akademik dönem (en az 1.5 yıl) içerisinde on ders alıp, küçük bir bitirme projesi yapmakla yükümlüdürler. Yüksek lisans programındaki her ders üç kredidir. Seminer/Proje (Tezsiz program için) ve Tez dersleri ise kredisiz derslerdir. Tezli programı tamamlamak için öğrenciler 21 kredi (7 ders) ve iki tane de kredisiz ders, yani seminer ve tez derslerini almak ve tamamlamak zorundadırlar. Tezsiz programdan mezun olabilmek için ise öğrenciler 30 kredi ( 10 ders) ve proje (kredisiz) derslerini tamamlamak zorundadırlar.
Aşağıdaki tablo yüksek lisans programındaki zorunlu dersleri göstermektedir. Tezsiz yüksek lisans programını seçen öğrenciler ELT 550 – Tez dersini almazlar:


İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı:  Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders İsmi
ELT 516 İleri Araştırma Teknikleri
ELT 518 Dil Öğretimi Pratiği
ELT 505 Seminer (Tezsiz programda proje)
ELT 550 Tez (Sadece Tezli program seçenler için)

Yüksek Lisans program kapsamında, aşağıda belirtilen çalışma alanlarında öğrencileri uzmanlaştırmak amacıyla farklı seçmeli dersler sunulmaktadır.
– Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenliği
– Profesyonel Uygulama
– Edebiyat
– Dilbilim
Bölümde açılan bazı seçmeli dersler aşağıdaki gibidir:


Ders Kodu Ders İsmi
ELT 501 İngiliz Dili ve Dilbilim
ELT 502 Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
ELT 503 Dil Sınıfında Öğretim ve Öğrenim
ELT 504 İngilizce Sözdizimi
ELT 506 Dil Transferi
ELT 507 Tercüme Teorisi ve Dil Öğretimi
ELT 508 Uygulamalı Dilbilim
ELT 509 Psikodilbilim
ELT 510 Söylem Analizi ve İngiliz Dili Öğretimi
ELT 511 Toplumdilbilim
ELT 512 İngiliz Dili Eğitiminde Edebiyat
ELT 513 İleri Yazım Teknikleri
ELT 514 İngiliz Edebiyatında Şiir
ELT 515 Biçembilim
ELT 517 Dil Edinimi
ELT 521 Eğitimde Yeni Trendler
ELT 522 Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Edebiyat
ELT 523 Çağdaş Roman ve Hikâye Edebiyatında Anahtar Temalar
ELT 524 İleri Psikoloji
ELT 525 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
ELT 526 Dil Öğretiminde Araştırma İstatistiği
ELT 527 İngiliz Edebiyatında Roman
ELT 532 Dil Testi ve Program Değerlendirmesi
ELT 536 İngilizce Öğretmenliğinde Yönetim
ELT 538 Öğretmen Gelişimi
ELT 542 Kültürel Çalışmalar
ELT 544 Öğretmen Bilişsel Yetisi
ELT 546 Dil Eğitiminde Pragmatik
ELT 558 Metin Çözümleme ve Yazı
ELT 582 Çağdaş Amerikan Şiiri
ELT 519 Mikro-Söylem Analizi

Tezli programa devam etmek isteyen öğrenciler, seçmeli derslerini tamamladıkları zaman, aşağıdaki dil seviye kriterlerini yerine getirmiş olmalıdırlar. . Sınav notları 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir:


Ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavları Muafiyet için gerekli başarı notu
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 60
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IBT 72
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) PBT 530- TWE 4
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) CBT 190
IELTS (International English Language Testing Systems) Her bölümünden en az 5,5 puan almış olmak koşulu ile genel ortalamadan en az 6.0
FCA (First Certificate in English) C
CAE ( Certificate in Advanced English) C
CPE ( Certificate of Proficiency in English) C

Yukarıda belirtilen ölçütleri zamanında yerine getiremeyen öğrencilerin tezlerine başlayabilmek için, bölümümüz tarafından yapılan olan İngilizce Seviye Belirme Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Bu kriteri yerine getiremeyen öğrenciler tezsiz programa devam ederler.


İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

İngiliz Dili Eğitimi Doktora programı en az iki döneme yayılan 8 ders ve tezden oluşan 3 yıllık bir programdır. Aday öğrencilerin Doktora programına kabul edilebilmeleri için İngiliz Dili Eğitimi veya benzer alanlardan yüksek lisans derecesi almış olmaları şarttır. YDÜ Lisansüstü Yabancı Dil sınavından (İngilizce) 100 üzerinden en az 70 (yetmiş), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS, İngilizce) 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. Buna ek olarak, doktora programına kabul edilen öğrenciler, tez savunmalarına girmeye hak kazanabilmeleri için tez projelerinde üretilmiş özgün bir makaleyi SCI (Science Citation Index) , SSCI (Social Sciences Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan bir dergide yayınlamış olmaları veya yayınlanacağının kabul edildiğini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Doktora derecesi alınabilmesi için adayların yedisi 3 kredilik (toplam 21 kredi) biri kredisiz olmak üzere toplam sekiz ders almaları ve tez yazmaları gerekmektedir. Programda alınacak zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki gibidir:


Zorunlu dersler Ders İçeriği Kredi
ELT 601 Seminer Bu derste, öğrenciler ilerdeki doktora çalışmalarında odaklanmayı planladıkları belirli konular üzerinde çalışır. Ayrıca ders, öğrencilerin doktora çalışmalarının ön çalışmalarını yapmalarını sağlar. 0
ELT 699 Tez TEZ 0
Seçmeli dersler Ders İçeriği
ELT 602 İngiliz Dili Eğitiminde Güncel Konular Dil eğitimi, teknik ve metotlardan farklı araştırma alanlarına, ilgili alanlardaki önerilerden farklı araştırma sonuçlarına kadar çok geniş bir alanı kapsar. Bu ders, söz konusu alanda en temel ve işlevsel kısımları ele alarak, çoklu görüş açılarını ve bu konularla alakalı eleştirisel yaklaşımları geliştirmeyi hedefler. 3
ELT 603 İngiliz Dili Öğretmenliği Eğitimine Yaklaşımlar Dil eğitimi ile ilgili birçok yaklaşım bu alanda kullanılmış ve bunların her biri dil öğretimine farklı şekillerde katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, dil öğretmenleri profesyonel yaşamlarında bu yaklaşımları inceler ve uygulamaya koyarlar. Bu metotların ne zaman ve nasıl kullanılacağının farkındalığı, yöntemsel ve bilimsel bir eğitim sonucunda geliştirilen öğretim becerilerine bağlıdır. Bu ders dil eğitiminde kullanılan yaklaşımlardaki gelişmeleri yeniden incelemeyi ve bunların dil öğretmeni eğitimi sürecine dahil edilmesini amaçlar. Aynı zamanda bu yaklaşımlardaki ana konuları araştırır ve tartışır. 3
ELT 604 İngiliz Dili Eğitimi Öğretim Programı İzlence (müfredat), bir öğretim programının detaylarının toplamı olarak tanımlanabilir. İzlencenin oluşturulması esas olarak istek ve ihtiyaçların araştırılması, ihtiyaçlar doğrultusunda amaçların oluşturulması, izlenceye dâhil olan her dersin içeriğinin yapılandırılması, en uygun öğretim metot ve materyallerinin saptanması, ölçme ve değerlendirme konularında karar verilmesi ve izlencenin bir bütün olarak yararlılığının değerlendirilmesini içeren sistemli bir yönteme dayanır. Bu ders, İngilizce dil öğretim izlencesinin oluşturulmasındaki bütün bu konuları ve etkenleri yeniden gözden geçirmeyi hedefler. 3
Elt 605  Toplumdilbilim Genel olarak dilin toplumsal boyutu ile ilgilenen toplumdilbilimi, toplumsal ve kültürel etkenlere bağlı dil ve dilbilimsel davranışları inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu dersin amacı toplumdilbilimsel değişkenlerin oluşturduğu dil sorunları üzerinde yoğunlaşmaktır. Öğrencilerin bu değişkenleri, yaptıkları çalışmaların gerekliliklerine uygun olarak tekrar değerlendirmeleri beklenir. 3
Elt 606 İngiliz Dili Eğitiminde Program Değerlendirme Dil eğitiminde program değerlendirme, dil programlarının zayıf ve güçlü yanlarını belirlemede önemli olan analiz ve tanılama işlemlerinin temelini oluşturduğu için çok önemlidir. Değerlendirme, veri toplama, çözümleme, yorumlama ve sunumdaki en sistematik süreç olarak kabul edilebilir. Araştırmacıların ve yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen farklı değerlendirme yöntemleri mevcuttur. Bu dersi alan öğrenciler, değerlendirme sürecinde esas olarak kullanılan değerlendirme türleri, yöntem ve tekniklerini incelerler. 3
ELT 607 İngiliz Dili Eğitiminde Öğretim Tasarlama Bu dersin amacı İngiliz dili eğitiminde eğitim/öğretim materyalleri tasarımı alanında teori ve uygulamayı araştırıp, etkili olabilecek modelleri tasarlamaktır. Bu ders ayni zamanda İngiliz dilini öğrenenlerin temel ihtiyaçları ile ilgili öğretim metot ve ilkeleri üzerinde de duracaktır. Öğrencilerin, öğretim tasarımı bilimi alanında ilgili güncel araştırma, uygulama ve kullanımları araştırarak, konu üzerinde çalışmaları beklenir. 3
ELT 608 Edimbilim ve Söylem Analizi Bu ders öğrencilere, edimbilimini sadece dil kullanımı sonucunda üretilmiş bir ürünü inceleyen bir alan olarak görmeyerek, dilin kullanılış/üretiliş işlemini ve dili kullananlar/üretenleri inceleyen bir bilim dalı olarak anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Öğrenciler, toplum şartları çerçevesinde belirlenen insan iletişiminde dilin nasıl kullanıldığını araştırmaya yönlendirilirler. Bu ders ayni zamanda öğrencileri, alakalı unsurların tanımı, tarzların özellikleri, söz eylemler ve naziklik olgusu gibi söylem tanıtım türleri ile tanıştırır. Öğrencilere yazılı ve konuşma metinlerini analiz etme, özelliklerini keşfetme ve yukarıda bahsedilen tanımları ayrıştırma fırsatını verir. 3
ELT 609 Eylem Araştırması Bu dersin amacı öğrencileri eylem araştırması yönteminin temel ilke ve gereklilikleri konusunda bilgilendirmektir. Eylem araştırması sınıf içi araştırmalarla benzerlik göstermekte ve genel olarak belirli öğretim gereç ve tekniklerinin gözlemlenmesi ile yapısal bir biçimde uygulanmasına dayanmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin eylem araştırmasının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan araştırma becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. 3
ELT 610 İngiliz Dili Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler İstatistiksel yöntemler, birçok akademik alanda yapılan nicel çalışmalarda kullanılmaktadır. İngiliz dili eğitiminde de, toplanan verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analiz gerektiren birçok araştırma deseni vardır. Deneysel veya yarı-deneysel araştırmalar yapmayı hedefleyen öğrenciler, verileri incelemek ve sonuçların anlamını okuyucularına açıklayabilmek için bazı istatistiksel yöntemlerden yaralanmak durumundadırlar. Araştırma verilerinin incelenebileceği birkaç bilgisayar programı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi SPSS’dir. Bu derste öğrenciler, bu istatistiksel bilgisayar programının özellikleri ve temel bilgileriyle tanışırlar ve gerçek araştırma verilerini kullanarak bu program üzerinde Pratik yaparlar. Genel olarak bu ders öğrencilere, akademik çalışmaları sırasında gerek duyacakları bütün istatistiksel işlemlerle Pratik yapmak şansı verir. 3
ELT 611Psikodilbilim Psikodilbilim zihnin dili algılama, işleme ve üretme sürecini inceler. Bu ders dilin ediniminde temel olarak kabul edilen psikolojik süreç ve yöntemleri araştırır. Ayrıca düşünce, bilgi ve dilin yapısal özelliklerinin, dilin üretimi ve kavranmasıyla olan ilişkisini sorgular. Dil ediniminin psikolojik etkileri gözden geçirilir. Bu dersin sonunda öğrenciler psikodilbilim alanındaki mevcut araştırmaları derinlemesine inceleyerek, bu konuda bilgi sahibi olacaklardır. 3
ELT 612 Yabancı Dil Eğitimi ve Eğitimsel Dilbilim Eğitimsel dilbilim genel dilbilim kuramlarının, eğitim kuram ve uygulamaları çerçevesinde İngiliz dili öğrenimine uygulanmasına odaklanır. Dilbilimin eğitim ortamlarına taşınması daha etkili ve başarılı dil öğretimi ortamları yaratılmasına yardımcı olmuştur. Bu dersi alan öğrenciler, yabancı dil eğitimi ortamlarında eğitimsel dilbiliminin ilke, yöntem ve araçlarını inceleyecektirler. 3
ELT 613 Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmen Gelişimi Dil öğretiminde öğretmen gelişimi devam eden bir süreç ve uygulamadır. Öğretmen gelişimi kişisel bilgi gelişimi, dil ve kişisel öğretme becerilerinin gelişimi ve yaşam boyu öğrenmeyi gerektirir. Bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ön planda tutan öğretmenler, diğer meslektaşlarına göre öğretim uygulamalarında daha başarılı olurlar. İngiliz dili eğitimi konusunda kendini geliştirmeyi hedefleyen öğretmenlerin dil gelişim teknikleri, materyal hazırlama, dil testi ve program değerlendirme, araştırma teknikleri, müfredat ilkeleri veya program tasarımı gibi çeşitli konularla ilgili olmaları gerekmektedir. 3
ELT 614 Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimindeki Sorunlar Bu dersin amacı öğrencilere, dil öğretim ve öğrenimi süresince ortaya çıkacak olan sorunlara nasıl yaklaşıp teşhis koyacaklarını ve inisiyatiflerini kullanıp sorunları nasıl çözeceklerini göstermektir. 3
ELT 615 Yabancı Dil Öğretiminde Son Gelişmeler Bu dersin içeriğini yabancı dil öğretiminde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler oluşturur. Bu dersi alan öğrenciler yabancı dil öğretimindeki son gelişmeleri ve bu gelişmelere yol açan etkenleri inceleme fırsatı bulur. Akademik alanlardaki gelişmeler süreklilik arz eder, kaçınılmazdır ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda farklı şekillerde kimi zaman hızlı kimi zaman yavaş devam eder. 3
ELT 616 Dil Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Son yıllarda öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacı ve ilişkisel yaklaşım teorilerinin tetiklediği bu yeni eğitim modeli dil öğretiminde de yeni yaklaşımların ve metotların oluşmasına olanak vermiştir. Bu derste öğrenciler dil öğrenimi ve öğretimindeki yeni eğilimler ve yaklaşımlar doğrultusunda bu yeni eğitim modeliyle ilgili olarak yapılan araştırmaları incelerler. 3
ELT 617 İnternetle Öğretim İnternet bilgiyi yaşamın gerçeklerine uyarlamak konusunda en önemli araçlardan biridir. Aynı zamanda eğitim ve araştırma konusunda da en büyük kaynaklardan biri olarak kabul edilmelidir. Bu dersi alan öğrenciler internetin sağladığı olanakları ve öğretime katkısını inceleme fırsatı bulurlar. 3
ELT 618 Edebiyat ve Yabancı Dil Öğretimi Bu dersin temel amacı, öğrencileri dil öğretimi ile edebiyatı birleştirmenin olası yolları ile tanıştırmaktır. Bu dersi alan öğrenciler, edebiyatın dil öğretiminde kullanılması konusunda yapılan araştırmaları incelemeye yönelirler. Öğrencilere kısa öykü, şiir, Tiyatro ve romanların dil öğrenimindeki kullanımlarını keşfetme ve gözlemleme fırsatı verilir. 3
ELT 619 İngiliz Dili Eğitiminde Materyal Değerlendirme ve Geliştirme Öğretim materyalleri dil programlarının ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hazırlanıp kullanılmaktadır. Dil sınıflarında kusursuzca işleyen malzemeleri tasarlamak ve üretmek çok zorlu bir süreç olabilir. Ancak, öğretim materyallerinin güçlü ve zayıf taraflarını bulup onları buna göre geliştirmek tamamen mümkündür. Bu ders öğrencileri materyallerin değerlendirilmesi, adaptasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili işlemler ve gereklilikler hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır. 3