Fen Bilgisi Öğretmenliği

Programın Amacı ve Vizyonu
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans programının amacı;21. Yüzyıl becerilerini bilen ve bu becerilere sahip olmaya açık, insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren çağdaş ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, alanında uygun donanım ve birikime sahip, mesleğini seven akademisyen, öğretmen eğitmen profili yaratmaktır.Bu program,bu anlamda, Fen Bilgisi öğretmenlerine kariyer gelişimleri için ve topluma katkı sağlama potansiyeline sahip olmaları için için bir fırsat yaratmayı hedeflemektedir.

Programın Başarı Koşulları
Bu tezli yüksek lisans programını tamamlamak için öğrencilerin en az 7 ders (21 kredi), seminer dersi (kredisiz) ve Yüksek Lisans Tezi (kredisiz) alması zorunludur. Öğrencinin aldığı tüm derslerden “CC” veya üzeri harf notu alması ve genel ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması gerekmektedir. Programa Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Fen Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodları, kredileri ve ders tanımları aşağıda belirtilmiştir.

Birinci Yıl

1.Yarıyıl

Ders Kodu Z/S Dersin Adı Ders saati/hafta Uygulama Kredi
FBÖ601 Z Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3
FBÖ603 Z Eğitim İstatistiği 3 0 3
S Seçmeli Ders 3 0 3
S Seçmeli Ders 3 0 3

2.Yarıyıl

Ders Kodu Z/S Dersin Adı Ders saati/hafta Uygulama Kredi
FBÖ602 Z Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
FBÖ640 Z Seminer 3 0 3
  S Seçmeli Ders 3 0 3
  S Seçmeli Ders 3 0 3

İkinci Yıl

1.Yarıyıl

Ders Kodu Z/S Dersin Adı Ders saati/hafta Uygulama Kredi
FBÖ641 Z Tez 3 0 0

2.Yarıyıl

Ders Kodu Z/S Dersin Adı Ders saati/hafta Uygulama Kredi
FBÖ641 Z Tez 3 0 0
Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Z/S
FBÖ601 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 Z
FBÖ603 Eğitim İstatistiği 3 Z
FBÖ605 Fen Bilimlerinde Program Geliştirme 3 S
FBÖ607 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Fen Öğretimi 3 S
FBÖ609 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme 3 S
FBÖ611 Fen Eğitiminde Astronomi Konuları 3 S
FBÖ613 Fen Eğitiminde Yeni 3 S
FBÖ615 Araştırma Etiği 3 S
FBÖ617 Çevre Eğitim Araştırmaları 3 S
FBÖ619 Kimya Eğitiminde Özel Konular 3 S
FBÖ621 Fizik Eğitiminde Özel Konular 3 S
FBÖ623 İnsan, Doğa ve Bilim 3 S
FBÖ641 Tez Z

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Z/S
FBÖ602 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 Z
FBÖ604 Çevre Bilimi ve Eğitimi 3 S
FBÖ606 Biyoteknolojide Güncel Konular 3 S
FBÖ608 Bilimin Doğası 3 S
FBÖ610 Fen Bilgisi Eğitiminde Görsel Öğrenme 3 S
FBÖ612 Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 S
FBÖ614 Fizik Öğretiminde Güncel Eğilimler 3 S
FBÖ616 Test Geliştirme Teknikleri 3 S
FBÖ618 Biyoloji Eğitiminde Özel Konular 3 S
FBÖ620 Çevre Okuryazarlığı 3 S
FBÖ622 Fen Bilgisi Eğitiminde Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları 3 S
FBÖ624 Fen Eğitiminde STEM Uygulamaları 3 S
FBÖ640 Seminer  Z

Z Zorunlu
S Seçmeli

FBÖ601-Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ders Tanımı:
Bu ders, bilimsel araştırmanın temel prensiplerini, araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemeyi, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, tarama yöntemi, ilişkisel yöntem vd.) gözden geçirme ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini ve araştırma ve yayın oluşturma sırasında bilimsel etik konularına dikkat çekmeyi sağlamaktadır.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular

FBÖ602-Nitel Araştırma Yöntemleri
Ders Tanımı:
Bu ders öğrenciler; bilimsel bir araştırmayı nitel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlamayı, yürütmeyi, sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı içermektedir. Nitel Araştırma Desenleri: Ethnography, Phenomenology, Grounded Theory, Case Study, Action Research, Multisite ve Mixed Form Studies: Özellikleri ve İlkeleri Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve temel aşamaları (Araştırma problemi, problem kaynakları, seçimi, tanımlanması, nitel araştırmada örneklem, çeşitleme (triangulation), geçerlik, güvenirlik, genelleme ve araştırmacı davranışları, nitel araştırmada etik sorunu) Nitel Yöntemler: İlkeleri, Uygulamaları ve Problemleri [Görüşme, Gözlem, Doküman İncelemesi (Belgesel Tarama)] Nitel Veri Analizi ve Süreci Araştırma Tasarımı ve Değerlendirmesi (Araştırma Önerisi, Literatür Taraması, Alıntı ve Kaynakça Yazımı)
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ603-Eğitim İstatistiği
Ders Tanımı:
Hipotez Testleriyle İlgili Temel Kavramlar: Sıfır Hipotezi, Karşıt Hipotez, Birinci Tip Hata, İkinci Tip Hata, Serbestlik Derecesi, İlişkili Örneklem, İlişkisiz Örneklem, Tek Yönlü Test, Çift Yönlü Test, Normal Dağıtım, t Dağılımı, Küçük Örneklem, Büyük Örneklem; Parametrik Testler; Özellikleri, Sayıtlıları, t Testi, Tek yönlü ve Çift Yönlü Varyans Analizi; Parametrik Olmayan Testler: Özellikleri, Sayıtlıları, X2 ve Kolmogorov-Simirnov Tek Örneklem Testi, Bağlantılı Çift Örneklemler için Mc Nemar ve İşaret Testleri, Bağlantısız Çift Örneklemler için Fisher Tam Olasılık, Medyan ve Mann-Whitney U Testleri; Bağlantısız K Örneklem X2 Testi; SPSS Paket Program Uygulamaları; Faktör Analizi.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ604-Çevre Bilimi ve Eğitimi
Ders Tanımı:
Öğrencilerin, sistemik bakışla doğal sistemlerin yapısı ve işleyişini kavramalarını, insanın doğal sistemler üzerindeki etkilerini anlamalarını ve sürdürülebilir yaşama yönelik gerekli beceri ve alışkanlıkları edinmelerini sağlamak.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ605 Fen Bilimlerinde Program Geliştirme
Ders Tanımı:
Bu dersin amacı fen ve teknoloji öğretim programı, program geliştirmenin prensibleri ve temelleri, program geliştirme için temel yaklaşımları, ilköğretim fen ve teknoloji dersi planlama ve programlama, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve öğretim yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
Ders Değerlendirmesi:Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ606-Biyoteknolojide Güncel Konular
Ders Tanımı:
Moleküler biyolojinin temel kavram ve olgularının öğrenilmesi ile temel biyoteknolojilerin uygulama alanlarının teorik düzeyde araştırılması ve yorumlanması.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ607-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Fen Öğretimi
Ders Tanımı :
Bu ders, Fen eğitiminde öğrenme teorilerini ve çağdaş fen öğretim yöntem ve tekniklerini, fen öğretimine yönelik dijital öğretim materyalleri tasarlama, uygulama ve değerlendirmeyi kapsar.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ608- Bilimin Doğası
Ders Tanımı:
Bilim, doğa, insan ve toplum ilişkisi, bilimin ve bilginin sosyolojik temelleri, bilimsel gelişmede toplumun ve eğitimin önemi, bilim felsefesi, özgür bir toplumda bilim, bilim ve iktidar ilişkisi, bilim ve sosyoloji ilişkisi, eğitim ve bilimde özgürlük ve otorite, eğitim ve bilim politikaları, toplumda bilgi ve gerçeğin şekillenişi, bilim ve çağdaş toplum, bilim ve toplumsal değişme, bilim ve toplumda eleştiri geleneği, paradigmalar ve toplum.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular

FBÖ609 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
Ders Tanımı:
Proje türleri, Projelerin önemi, Proje hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler, Proje ekibi oluşturma, İş-zaman çizelgesi, Proje konusunun belirlenmesi ve kaynak tarama, Projenin gerekçesi ve özgün değer, Araştırma yöntemi belirleme, Proje bütçesi hazırlama, Projelerin zayıf ve güçlü yanları ve B planları, Araştırma etiği, Projenin sunulması, Hazırlanan öğrenci projelerin tartışılması, Proje ara ve sonuç raporlarının yazılması.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ610- Fen bilgisi Eğitiminde Görsel Öğrenme
Ders Tanımı :
Bu derste fen eğitiminde görsel öğrenme stilinin önemi ortaya konması, kavram ve zihin haritalama tekniklerinin görsel öğrenme aracı olarak tanıtılması, görsel öğrenme ile teknoloji ilişkilendirilmesi, fen ve teknoloji, ders kitaplarının görsel öğrenme açısından incelenmesi, fen ve sanat ilişkisinin görsel öğrenmeyle irdelenmesi, grafik tasarım ve modelleme tekniklerinin görsel öğrenme stilinde kullanılması hedeflenmiştir.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ611 Fen Eğitiminde Astronomi Konuları
Ders Tanımı:
Fen Bilgisi eğitiminde temel astronomi bilgi ve deneyiminin kazandırılması.Güneş sisteminin yapısı: Ay, Güneş, Gezegenler ve özellikleri, Uzay ve Uydular. Takımyıldızlar. Dünya’nın Yapısı ve Tektonik Levha Hareketleri. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, beyaz cüceler, karadelikler NASA ve Uzaya Yolculuk
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ612-Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi
Ders Tanımı:
Bu ders, öğrencilerin ilköğretim, ortaöğretimde ve yükseköğretimde kazanmış oldukları kavram bilgilerini pekiştirmek, geliştirmek, eksikliklerini gidermek, kavram yanılgılarını tespit etmek ve bu yanılgıları gidermeyi sağlamaktadır.
Bu amaçla Fen eğitiminde olgular, kavramlar ve yasalar, kavram öğretimi, soyut kavramlardan somut kavramlara geçiş devreleri, kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilme yolları, kavram geliştirme süreçleri, kavramların sınıflandırılmasını, kavramlar arası ilişkileri, kavram öğretiminde yeni yaklaşımları, kavram haritası, kavram ağı, anlam çözümleme tablosu ve diyagramı ve çizimleri konularını içermektedir.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular

FBÖ613-Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
Ders Tanımı:
Yeni yaklaşımları inceleme. Yeni yaklaşımları tanımak. Yaklaşımların temel felsefesini ve ilkelerini açıklamak. Yeni yaklaşımları uygulamak.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ614- Fizik Öğretiminde Güncel Eğilimler
Ders Tanımı :
Fizik öğretimindeki güncel gelişmeleri takip etmek, gelişmelerin öğretime etkilerini ve uygulamalarını incelemek.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ615-Araştırma Etiği
Ders Tanımı :
Bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ616- Test Geliştirme Teknikleri
Ders Tanımı :
Ölçek geliştirme ile ilgili temel kavramlar, Ölçmenin teknik ve nitelikleri (Geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık), Klasik test teorisi ve modern test teorisi, Başarı testinin belirtke tablosunun hazırlanması, Başarı testi soruları yazma, Yetenek testi soruları yazma, Tutum ölçeği maddeleri hazırlama, Başarı testi geliştirme, Yetenek testi geliştirme, Tutum ölçeği geliştirme, Testlerin test ve madde analizlerini yapma, çeldiricilerin işlerliği, Nihai testi ve envanterleri geliştirme. Nihai testi ve envanterleri geliştirme.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ617- Çevre Eğitim Araştırmaları
Ders Tanımı:
Bu ders; çevre eğitimi araştırmalarında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini, çevre eğitimi araştırmalarının metodolojik olarak nasıl bir yönelim gösterdiğini ve ulusal ve uluslarası literatürde çevre eğitimi araştırmalarının karşılaştırılmasını içermektedir. Çevre eğitimi araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel ve karma araştırma desenleri, Web of Science ve Scopus gibi önemli veri tabanlarında bu konularda yapılan araştırmalara yönelik nasıl bir literatür taraması yapılması gerektiği öğrenciler tarafından öğrenilecektir.
Ders Değerlendirmesi:Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri, Sunularve Proje
 
FBÖ618- Biyoloji Eğitiminde Özel Konular
Ders Tanımı :
Biyolojideki son gelişmeler ve güncel konular hakkında temel bilgi, canlıların sınıflandırılması, genetik mühendisliği ve genetiği değiştirilmiş organızmalar, Biyoteknoloji ve çalışma konusu, Kök hücre teknolojisi, Endüstriyel funguslar, yenen ve zehirli funguslar, Çevre sorunları ve Küresel ısınma
Ders Değerlendirmesi :Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ619-Kimya Eğitiminde Özel Konular
Dersin Tanımı:
Bu ders kimya öğretiminde karşılaşılan en temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümleri; kimya öğretimi ile ilgili araştırmaları içermektedir. Bu ders ile kimya ile ilgili özel konularda öğrencilerin genel bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Kimyadaki yeni bilimsel gelişmeler, günlük hayatta kullanılan kimyasal ürünlerin fayda ve riskleri, kimya okuryazarlığı, bilim toplum ilişkisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
Ders Değerlendirmesi : Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
FBÖ620- Çevre Okuryazarlığı
Ders Tanımı:
Öğrenci ders kapsamında; çevre okuryazarlığının aşamaları olan; farkındalık, kaygı, anlama ve davranış hakkında bilgi sahibi olur. Ders; Çevresel tutuma yönelik yapılan çalışmalar, ekolojik kaygı ve korku( ekofobi) gibi kavramlar , çevresel davranışları etkileyen faktörler, çevreye yönelik bilgiler (temel ekoloji ve çevre bilgisi, madde döngüleri, biyomlar)hakkında dikkat çekmeyi sağlamaktadır.
Ders Değerlendirmesi:Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ621- Fizik Eğitiminde Özel Konular
Ders Tanımı :
Yarı iletkenler: Diyot, transistör Güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler Superiletkenler ve kullanım alanları X-Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler Yapay Zeka ve Sibernetik, Modelleme Ve Simulasyon Yöntemleri Fiberoptik, değişik fiziksel sensörler (optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemlerNanoteknoloji, Nanofotonik Aygıtlar Ve Sistemler Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları LHC Deneyleri, Big Bang Kara Delikler, Karşı Madde Sanatta Fizik: Müzik, Resim
 
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
FBÖ622- Fen Bilgisi Eğitiminde Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları
Ders Tanımı: Bu ders, sınıf dışı eğitimin temel prensiplerini, fen eğitiminde kullanılabilecek sınıf dışı ortamları, bunların ne amaçlarla kullanılabileceğini, sınıf dışı ortamların öğrencilere kazandıracakları, dünyada yapılan uygulamalar hakkında bilgi edinmeyi ve ülkesel çapta neler yapıldığını ve ulusal ve uluslararası literatürün nasıl bir yönelim gösterdiği hakkında öğrenciye bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Ders Değerlendirmesi:Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ623-İnsan, Doğa ve Bilim
Ders Tanımı:
Bu derste, akademik yaşamın ihtiyaçlarına öğrencileri yönlendirmek, genel bilgi ve kritik düşünmeyi, sorgulamayı geliştirmek amaçlamaktadır. Bu kursun içerdiği konular: Dünyanın evrende ve güneş sistemindeki yeri, ekosistemin ve ekosistemdeki insanın yerinin önemi, Dünyanın içeriğinin ve toprak yapısı, en önemli doğal kaynak olarak su kaynaklarının etkileri ,Erozyon oluşumu ve dünyayı nasıl etkilediği, Dünya’nın atmosferi ve bileşenleri, asit yağmurları nasıl oluşur, ozon tabakasındaki incelme, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin meydana gelişi, Doğal afetler, Fosil yakıtların avantaj ve dezavantajları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, Bilimdeki gelişmeler ve bunların yaşamımıza etkilerdir. Ayrıca evrim, yaşamın temelleri ve bilİmin doğası gibi konular bu derste tartışılacaktır.
Ders Değerlendirmesi:Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular

FBÖ624-Fen Eğitiminde STEM Uygulamaları
Ders Tanımı:
Öğrencilerin teknoloji ve mühendislik tasarımı konusunda bilgilerini artırmak, fen ve teknoloji okuryazarı olmalarına katkıda bulunmak, mühendislik ve mühendislerin tasarım süreçleri ile ilgili kazandıkları bilgi ve becerileri kendi tasarımlarında kullanabilmelerine yardımcı olmak, STEM etkinlikleri içeren ve Fen Bilimleri programına uygun ders planları hazırlayabilmelerini amaçlamaktadır.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular
 
FBÖ640-Seminer
Ders Tanımı:
Fen eğitimi alanına giren konuları belirleme; eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırmaları inceleme; konu seçimi yapma; seçilmiş konu ile ilgili kaynak taraması yapma; seçilmiş konu ve sorunu sınırlandırma ve araştırma; seçilmiş konu üzerine yapılan araştırmayı raporlaştırma; araştırmayı sunma ve tartışma.
Ders Değerlendirmesi: Yazılı/Sözlü Sınav/Öğrenci Ödevleri ve Sunular

FBÖ641- Tez
Ders Tanımı:
Yapılacak tez çalışmasında güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi. Eğitim bilimleri alanına katkı getirecek, bilimsel ilke ve etiğe uygun, yeni ve özgün bir tez üretme. Üretilen tezin jüri önünde savunma.

  • Prof. Dr.Semra Mirici
  • Prof. Dr. Beril Akın
  • Prof.Dr. Şerife Gündüz
  • Doç.Dr. Aşkın Kiraz
  • Doç.Dr. Serap Özbaş
  • Doç.Dr. Engin Baysen
  • Yrd.Doç.Dr. Fatma Baysen
  • Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot
  • Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Aşıksoy