Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Anabilim Dalı

Also available in: English

 • Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Yüksek Lisans Programı, kamuda ve özel sektörde çalışan bireylerin eğitiminden ve gelişiminden sorumlu bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin çeşitli kaynakları etkin bir biçimde kullanarak çalışanların performanslarının değerlendirme konusunda uzman yetiştirmektir.
 • İnsan Kaynakları eğitimi alanının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecini kapsamaktadır.

Programa alınacak öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler aşağıda sunulmuştur:
• ALES sınavından en az 55 (Elli Beş) puan
• Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan Lisans Üstü
Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 50 (Elli) puan
• Bilimsel yeterlilik sınavından başarılı olması
• Lisans ortalamasının en az 2.50 (İki Elli) olması gerekmektedir.

 • Yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler ve kredileri
 • Program için mevcut laboratuarlar: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına ait 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuar içerisindeki bilgisayarlara ait teknik özellikler şu şekildedir:
 • Bilgisayar Laboratuarı I
  Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Yüksek Lisans Programına ait:
  • 30 adet son model bilgisayar, projeksiyonlar, yazıcılar, tarayıcılar ve fotoğraf makineleri bulunmaktadır.
 • Öğrenciler dersliklere yaklaşık 300 m. uzaklıktaki kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede eğitimde ölçme ve değerlendirme eğitimi ile ilgili kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır. Öğrenciler ücretsiz olarak EBSCO, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect, Taylor & Francis ve Ulakbim veri tabanlarında bulunan tüm dergilere ulaşabilirler. Ayrıca öğrenciler okul numaraları ve şifreleri ile diledikleri yerden online kütüphaneye de erişebilmektedirler.

İnsan Kaynakları Eğitimi Yüksek LisansBilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel hazırlık dersleri Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Öğretim üyeleri:

 • Doç. Dr. Gökmen Dağlı
 • Doç. Dr. Hüseyin Bicen
 • Doç. Dr. Murat Tezer
 • Doç. Dr. Fahriye Altınay
 • Doç. Dr. Zehra Altınay
 • Doç. Dr. Çiğdem Hürsen
 • Doç. Dr. Mukaddes Demirok
 • Doç. Dr. Engin Baysen
Zorunlu Dersler Ve Kredileri


Ders Kodu Ders Adı T U K
IKE 600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
IKE 601 Eğitim Örgütleri ve Tasarımı 3 0 3
IKE 602 Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 3 0 3
IKE 603 Eğitim Stratejileri ve Teknikleri 3 0 3
IKE 604 Performans Değerlendirme 3 0 3
IKE 625 Seminer Başarılı/Başarısız
IKE 626 Tez Başarılı/Başarısız

Seçmeli Dersler ve Kredileri


Ders Kodu Ders Adı T U K
IKE 607 İnsan İlişkileri 3 0 3
IKE 608 Kariyer Danışmanlığı 3 0 3
IKE 609 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
IKE 610 Eğitimde Stratejik Planlama 3 0 3
IKE 611 WEB Tabanlı Eğitim 3 0 3
IKE 612 Örgütsel Psikoloji 3 0 3
IKE 613 Yetişkin Eğitimi 3 0 3
IKE 614 Eğitimde Liderlik ve Değişim 3 0 3
IKE 615 Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları 3 0 3
IKE 616 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama 3 0 3
IKE 617 İnsan Kaynakları Eğitiminde Yönelimler ve Problemler 3 0 3
IKE 618 Eğitimde Kariyer Yönetimi ve Planlaması 3 0 3

Tezsiz yüksek lisans programı:
Öğrenci eğer tezsiz yüksek lisans programı yapmak istiyorsa seçmeli derslerden iki ders daha fazla almalıdır ve bir proje yapmalıdır

Zorunlu Dersler ve Kredileri


Ders Kodu Ders Adı T U K
IKE 600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
IKE 601 Eğitim Örgütleri ve Tasarımı 3 0 3
IKE 602 Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 3 0 3
IKE 603 Eğitim Stratejileri ve Teknikleri 3 0 3
IKE 604 Performans Değerlendirme 3 0 3
IKE 628 Proje Başarılı/Başarısız

Seçmeli Dersler ve Kredileri


Ders Kodu Ders Adı T U K
IKE 607 İnsan İlişkileri 3 0 3
IKE 608 Kariyer Danışmanlığı 3 0 3
IKE 609 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
IKE 610 Eğitimde Stratejik Planlama 3 0 3
IKE 611 WEB Tabanlı Eğitim 3 0 3
IKE 612 Örgütsel Psikoloji 3 0 3
IKE 613 Yetişkin Eğitimi 3 0 3
IKE 614 Eğitimde Liderlik ve Değişim 3 0 3
IKE 615 Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları 3 0 3
IKE 616 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama 3 0 3
IKE 617 İnsan Kaynakları Eğitiminde Yönelimler ve Problemler 3 0 3
IKE 618 Eğitimde Kariyer Yönetimi ve Planlaması 3 0 3

Eğitim Programlarının Tasarımı
Program Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar; Program Geliştirmeyi Gerekli Kılan Etmenler; Program Türleri; Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Tarihi, Felsefi, Psikolojik, Toplumsal; Eğitim Programının Öğeleri: Amaç, İçerik, Öğretme-öğrenme süreçleri, Değerlendirme; Program Geliştirme Modelleri; Eğitim Program Tasarımı Yaklaşımları; Program Geliştirme Süreci: Amaçların aşamalı sınıflaması, Amaçların ve davranış amaçlarının saptanması ve yazılması, İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi, Öğretim ve sınama durumlarının düzenlenmesi; Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar; Uygulamalı Program Tasarısı Hazırlama.

İleri Araştırma Teknikleri
Temel Kavramlar: Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

Eğitim Stratejileri ve Teknikleri
Öğrenme ve Öğretim İlkeleri, Öğretme   ve Öğrenme Yaklaşımları ( Modelleri – Kuramları ) ( Okulda Öğrenme   Model,  Tam Öğretim Modeli,Öğretim   Durumları Modeli,Çoklu Zeka , Yapılandırmacılık, Beyin Temelli Öğenme ), Öğretme   ve Öğrenme Yaklaşımları ( Probleme   Dayalı Öğrenme, İşbirlikçi Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, İnternet Tabanlı   Öğrenme, Aktif Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Basamaklı  Öğretim ), Öğrenme   ve Öğretim Stratejileri  ( Sunuş –   Buluş – Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim ), Bireysel   Öğretim Teknikleri- Sınıf Dışı Öğretim teknikleri, rupla   Öğretim Teknikleri ( Mikro Öğretim, Eğitsel Oyunlar, Görüş Geliştirme,   İstasyon, Balık Kılçığı, Akvaryum, Konuşma Halkası, Sokrat Semineri,   Workshop, Kartopu) çalışmalarının incelenmesi ve örnek uygulamalar.

Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Eğitimde program değerlendirme yaklaşımları; Öğrenme, süreç, ürün, taslak, erişi ve benzeri süreçleri ve analiz. Program değerlendirme yaklaşımlarından birine dönük bir uygulama.

Eğitimde Stratejik Planlama
Planlama Kavramının dinamikleri/Varsayımlar, Planlama Çeşitleri, Eğitim planlaması ilke ve yaklaşımları, Türk Eğitim Sistemi’nde planlama sorunları ve eğitim kurumlarına yansıması, Stratejik Planlama Çalışması, Planların Paylaşılması ve Tartışma

Orgütsel Psikoloji
Yönetim kuramları ve örgütsel psikoloji, motivasyon kuramlar, iletişim, liderlik kuramları, işlemci ve dönüşümcü liderlik, zaman yönetimi, örgüt kültürü, grup dinamikleri, çatışma yönetimi, karar verme, stres yönetimi, örgütsel politika.

İnsan İlişkileri
İnsan ilişkileri, İnsan kaynakları yönetimi, Muhasebe ve halkla ilişkiler,  okullarda başarısızlık nedenleri, Risk yönetimi.

Kariyer Danışmanlığı
Kariyer danışmanlığı tanımı Kariyer danışmanlığı teorileri kariyer planlama ilke ve teknikleri Kariyer danışma süreci İnsan kaynakları planlaması ve kariyer yönetimi Kariyer danışma ölçüm araçları Testler Kariyer danışmanlığı ölçümünde test dışı teknikler Kariyer danışmanlığı yaklaşımları Ülkemizde kariyer danışmanlığı ve sorunları Kariyer danışmanı yeterlikleri Kariyer danışmanı yetiştirme Kariyer yönetimi ilköğretimde meslek rehberliği Orta öğretimde kariyer danışmanlığı Yükseköğretimde kariyer danışmanlığı Koçluk mentorlük ve kariyer danışmanlığı

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Açık Sistem Teorisi ve Kalite Yönetimi, Geleneksel Okul Yönetiminden Toplam Kalite Yönetimine Geçiş, Okul Yönetiminde Öğretmen,Öğrenci,Veli Memnuniyeti(İç ve Dış Müşteri Mumnuniyeti), Okul Yönetiminde Tedarikçilerle İlişkilerin Düzenlenmesi, Okul Yönetiminde Süreç İyileştirme Aşaması, Toplam Kalite Yönetiminde Kaisen Felsefesi, Toplam Kalite Yönetiminin Örgüt Yapısının Ana Hatları, Okulda Ortak Bir Okul Kültürünün Oluşması, Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim, Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik, Eğitimde Verilen Kalite Belgeleri

Eğitimde Liderlik ve Değişim
Liderlik kavramı, önemi ve ilkeleri,  Lider ve yönetici kavramları arasındaki farklar, Liderliğin önemine yönelik örnekler,  Liderlik ilkeleri,Yeni liderlik yaklaşımları, Kültürel liderli, Vizyoner liderlik,  Süper liderlik,  Dönüşümsel liderlik, Stratejik liderliğin önemi,  Günümüzün değişen koşulları, Okul değerlendirme bağlamında stratejik liderlik,  Okul yöneticiliği ve stratejik liderlik arasındaki ilişkiyi kurar.

Yetişkin Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Teorileri, Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemi, Yetişkin eğitimi teorileri, Yetişkin Eğitimi Uygulamaları, Yetişkin Eğitimi Ve Danışma, Hedef Gruplar, Hedef Gruplar Uygulamaları, Yetişkin eğitimi yönetim politikaları , Uluslararası örnekler ve Türkiye ile karşılaştırma

Eğitim Örgütleri ve Tasarımı
Örgüt Tasarımının Yapı Taşları: Temel Kavramlar,  Eğitim Örgütü Tasarımının Amaçları: Etkinlik ve Verimlilik, Çevresel Baskılara Cevap, Motivasyon , Etkin Bir Örgüt Yapısının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler: Çevre, Teknoloji, Strateji,  Örgüt Tasarımında Farklı Alternatiflere Duyulan İhtiyacın Nedenleri: Küreselleşme ve Bilgi Toplumu,  Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama Tekniği Öğrenen Örgütler

Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları
BDÖ; gelişimi, kavramsal boyutu, örenme-öğretme süreçleri boyutu, eğitim ortamları boyutu, eğitici personel boyutu, uygulama boyutları bakımından incelenmesi. Disiplinlerin öğretimine uygulanması, Araştırma ve uygulama sorunlarının tartışılması, insan kaynaklarını geliştirme çalışmalarıyla ilişkisi, yeni yönelimlerin ele alınması.

Web Tabanlı Eğitim
WTÖ; gelişimi, kavramsal boyutu, örenme-öğretme süreçleri boyutu, eğitim ortamları boyutu, eğitici personel boyutu, uygulama boyutları bakımından incelenmesi. Disiplinlerin öğretimine uygulanması, Araştırma ve uygulama sorunlarının tartışılması, insan kaynaklarını geliştirme çalışmalarıyla ilişkisi, yeni yönelimlerin ele alınması.

Seminer
Alanındaki Araştırmaları İnceleme; Konu Seçimi Yapma; Seçilmiş Konu ile İlgili Kaynak Taraması Yapma; Seçilmiş Konu ve Sorunu Sınırlandırma ve Araştırma; Seçilmiş Konu Üzerine Yapılan Araştırmayı Raporlaştırma; Araştırmayı Sunma ve Tartışma.

Proje
Bir araştırma projesini hazırlama

Tez
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.

Doç. Dr. Hüseyin Bicen
Email:[email protected]
Tel:03922236464-378
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Anabilim Dalı Başkanı