Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

Also available in: English

Değerli Öğrenciler,
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı, akademik kadrosu ve fiziki olanaklarıyla Eğitim Yönetimi adaylarına günümüz standartlarında nitelikli ve çağdaş bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Program süresince öğrencilere Eğitim Yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandıran, kendini sürekli geliştiren, sorunlara bilimsel çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı’nın misyonu bilimsel çalışmalar önderliğinde gerekli eğitim bilgisine sahip, eleştirel düşünebilen, evrensel değerlere sahip, kendini sürekli geliştirebilen ve alanını seven eğitim yönetimciler yetiştirmektir. Sadece programdan mezun eğitmenler değil, bulundukları görevlerde eğitimin önemini kavratan, sevdiren, karakteri ve etkinliğiyle örnek olan kendine güvenli, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek program kapsamında ders veren tüm öğretim görevlilerimizin misyon olarak kabul ettiği özelliklerdir. Alandaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, toplum için yararlı olmak tüm akademik ve yönetsel kadromuz açısından son derece önem taşımaktadır.

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı oluşturduğu misyon doğrultusunda alanında bilgili ve gerekli becerileri yüksek standartlarda bulunan; kendini yenilemeye müsait akademik kadrosu; alanını seven hevesli, çalışkan öğrencileriyle yenilikçi ve önder bir kurum olarak yer almak vizyonumuzu oluşturmaktadır. Programımız, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, eğitim yönetimi alanına yönelik bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek, uluslararası bilimsel ortamlarda etkin ve güvenilir eğitim kurumu olarak dünyadaki yerini daha da yükseltmek her zaman vizyonumuz içerisinde yer almaktadır.

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması programı kapsamında Türk Milli Eğitim sisteminin amaç ve hedeflerine paralel olarak çağdaş, yaşam boyu öğrenen araştırmacı, akademisyen yetiştirmek, özgür akademik ortamda, disiplinlerarası araştırma konularına bağlı güncel, özgün bilimsel araştırmalar yürütmek Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Ana bilim Dalının temel amacıdır. Programının diğer temel amaçları ise çağdaş yönetim anlayışı ve uygulamalarına bağlı olarak eğitim sisteminde yer alan yönetici ve öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini pekiştirmek; eğitim sisteminde istihdam edilebilecek kaliteli ve çağdaş yönetim anlayışına sahip uzmanlar yetiştirmektir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programının yürütüldüğü fakültemizde, okul yönetimi, çağdaş eğitim politikaları; örgütsel gelişim ve etkili liderlik; örgütsel davranış; toplam kalite yönetimi; Ab sürecindeki eğitim programları ve değerlendirme, yönetim kuramları ve süreçleri, proje yönetimi ve örgütsel gelişim, eğitim teknolojileri ve yönetim vb. gibi dersler programın ana boyutlarını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, araştırma derslerine verilen önem ile alanın uzmanı yetiştirilirken araştırmacı ruhuna sahip bilgi toplumu insanı yetiştirmek de temel amaçlar içerisinde yer almaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin programları tamamlamaları için gerçekleştirdikleri tez veya proje çalışmaları bölümün amacına uygun konular ile ilgili olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları uluslararası konferanslarda sunularak bilime katkı sağladığına inanılmaktadır.

İyi bir gelecek için çağdaş ve nitelikli bir eğitim almak isteyen; bu süreçte yaşam boyu unutulmayacak güzel etkinlik ve anılarla dolu, verimli zaman geçirmeyi arzu eden tüm öğrencileri YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı’na davet ediyoruz.

Prof. Dr. Gökmen DAĞLI

 • Mezun öğrencilerimiz KKTC ve TC’de bulunan devlet ve özel okullarında istihdam olanaklarına sahiptirler.
 • TC devlet ve özel ortaöğretim okullarında her yıl yüzlerce eğitim yönetimcisine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • TC ve KKTC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim yönetimi alanından etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmek için, Eğitim Yönetimi alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Eğitim Yönetiminde kendini yeterince geliştiren öğrencilerin devlete bağlı eğitim bakanlıklarında okullarda, ya da özel eğitim kurumlarında veya şirketlere bağlı eğitim birimlerinde görev yapmaları mümkündür.
 • Prof. Dr. Gökmen Dağlı
  (Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı başkanı – Seminer, Yönetim Kuramları ve Süreçleri, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Çatışma, Çözümleme ve İletişim ve Atolye Çalışmaları, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi)
 • Prof. Dr. Mustafa Aydın (Çağdaş Eğitim Denetimi, Örgütsel Davranış)
 • Prof.Dr. Mehmet Çağlar (İleri Araştırma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Sosyal Değerler ve Okula Dayalı Yönetim, Çağdaş Eğitim Sistemi Sorunları, Çok Kültürlü Eğitim, Karma Araştırma)
 • Prof.Dr.Gülsün baskan (Eğitim ve Okul Yönetimi, Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar)
 • Prof.Dr.Haluk Soran (bilimsel Araştırma Yöntemleri)
 • Doç.Dr.Fahriye Altınay Aksal (Eğitimde Proje Yönetimi ve Örgütsel Gelişim)
 • Doç. Dr. Engin Baysen(bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seminer)
 • Doç.Dr.Zehra Altınay Gazi (Yaşam boyu Öğrenme ve Yönetsel Etkililik, Örgüt Kültürü ve Liderlik)
 • Yrd.Doç.Dr. Ahmet Güneyli (Nitel Araştırma Yöntemleri)
 • Doç. Dr. Gökmen DAĞLI
  [email protected]
  Dahili Tel : 515
Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler:
Lisansüstü programlara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre başvuru kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

Yük7sek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini Enstitü Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Senatosu karar verir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

Diploma ve mezuniyet not ortalaması: Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması anabilim dalınca belirtilen not ortalamasının üzerinde olmalısır.
ALES puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde yüksek lisans ve doktora için en az 55 (ellibeş) standart puan almış olmalıdırlar. Türkiye dışında, KKTC ve diğer ülke öğrencilerinden ALES istenmeyebilir.

Yabancı Dil Sınavı: Adaylar başvuruda YDÜ İngilizce Öğretmenliği bölüm başkanlığı tarafından yapılan lisansüstü Yabancı Dil sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak zorundadırlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ya da Enstitü Kurulu Kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

Yabancı dil sınavının öngörüldüğü durumlarda adaylar bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde yabancı dil (İngilizce) sınavından muaf tutulabilirler.
Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde Anabilim Dalının hazırlamış olduğu yazılı sınav ve mülakat sonucu, ALES puanı ve lisans not ortalaması değerlendirilir. Değerlendirmede yazılı sınav ve mülakat sonucunun %50’i , ALES puanının %40’ı, lisans not ortalamasının %10’u, dikkate alınarak Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (ellibeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır. bu sıralama sonucu belirlenen kontenjan kadar yedek aday puanlama sırasına göre belirlenebilir.

Mülakatta öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
b) Doktora programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

Diplomalar ve mezuniyet not ortalaması: Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 80 (seksen) ya da 4.00 üzerinden 3.00 olmalıdır. Sağlık bilimleri alanında doktora yapacaklarda bu koşullar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.3
Yabancı Dil Sınavı: Doktora programlarına başvuran adayların YDÜ İngilizce Öğretmenliği bölümü tarafından yapılan Lisansüstü Yabancı Dil Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde adaylar Yabancı Dil sınavından muaf tutulabilirler.

Değerlendirme: Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Mülakatta, öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına başvurabilmeleri tezsiz yüksek lisans programını 100 (yüz) tam not üzerinden en az 85 (seksen beş) ortalama ile bitirmiş olmaları, tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamış olmaları, önce tezli yüksek lisans programına alınmaları ve bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ile mümkündür. Sağlık bilimleri alanında doktora yapacaklarda bu koşullar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir

d) Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, Enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

Kesin Kayıt
Kesin Kayıt: Lisansüstü öğ rencilik hakkı kazanan adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için geçerlidir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.
a) Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için YÖK veya YÖDAK’dan denklik belgesi,
b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),
ç) YDÜ lisansüstü yabancı dil (İngilizce) sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
d) Kimlik Kartının onaylı örneği,
e) Yeni tarihli ikamet belgesi,
f) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
g) Yakın Doğu Üniversitesi veya diğer Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler aşağıda sunulşmuştur:

Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı:
Yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu dersler ve kredileri aşağıda sunulmuştur.

Yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu dersler ve kredileri

Ders Kodu Ders Adı T U K
EYY 699 Eğitim Ve Okul Yönetimi 3 0 3
EYY 662 Stratejik Planlama 3 0 3
EYY 647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
EYY 676 Yönetim Kuramları Ve Süreçleri 3 0 3
EYY 639 Çağdaş Eğitim Denetimi 3 0 3
EYY 640 Seminer Başarılı/Başarısız
EYY 630 Tez Başarılı/Başarısız

Yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu dersler ve kredileri

 

Ders Kodu Ders Adı T U K
EYY 640 Çatışma, Çözümleme ve İletişim ve Atölye Çalışmaları 3 0 3
EYY 633 Eğitim Teknolojileri Ve Yönetim 3 0 3
EYY 687 Sınıf Yönetimi Teknikleri 3 0 3
EYY 613 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
EYY 626 Proje Yönetimi Ve Orgutsel Yönetim 3 0 3
EYY 661 Örgüt Kültürü Ve Liderlik 3 0 3
EYY 646 Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EYY 611 Sosyal Değerler ve Okula Dayalı Yönetim 3 0 3
EYY 608 Çağdaş Eğitim Sistemi Sorunları 3 0 3
EYY 689 Nitel Araştırma Teknikleri 3 0 3

Tezsiz yüksek lisans programı:
Öğrenci eğer tezsiz yüksek lisans programı yapmak istiyorsa seçmeli derslerden iki ders daha fazla almalıdır ve bir proje yapmalıdır.

Öğrencilerin danışmanlarını ve tez konularını belirleme süreci:
Seminer dersinde, öğrenciler yüksek lisans eğitimleri boyunca yaptıkları incelemeler ve çalışmalar sonucunda yöneldikleri konularla ilgili ikişer tez önerisi hazırlamaktadırlar. Seminer dersi süresince öğretim üyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda öğrencinin tez konusu belirlenmektedir. Öğrenciler tezlerine başlamadan önce seçmiş oldukları tez konuları incelenerek alanında uzman olan öğretim üyeleri danışman olarak atanmaktadırlar. Tez yapacak öğrencilerin dağılımı öğretim üyelerine eşit şekilde yapılmaktadır.
Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı:
Doktora derecesi alabilmek için zorunlu dersler ve kredileri

 

Ders Kodu Ders Adı T U K
EYY 720 Yönetim Kuramları ve Süreçleri 3 0 3
EYY 748 Bilimsel Yayın Hazırlama Süreci 3 0 3
EYY 716 Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi 3 0 3
EYY 726 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 3
EYY 794 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 3
EYY 732 Çağdaş Eğitim Denetimi 3 0 3
EYY 725 Araştırma Semineri Başarılı/Başarısız
EYY Eğitim Yönetiminde Tez Başarılı/Başarısız

Doktora derecesi alabilmek için seçmeli dersler ve kredileri

 

Ders Kodu Ders Adı T U K
EYY 740 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 3 0 3
EYY 707 Örgütsel Davranış 3 0 3
EYY 746 Karma Araştırma 3 0 3
EYY 703 İleri Nitel Araştırma Teknikleri 3 0 3
EYY 734 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
EYY 702 Etkili Liderlik ve Okul Yönetimi 3 0 3
EYY 714 Proje Yönetimi ve Örgütsel Gelişim 3 0 3
EYY 714 Eğitimde Yeni Değerler: Liderlik ve Okul Kavramında Değişimler 3 0 3
EYY 722 Toplum Kültür ve Eğitim 3 0 3
EYY 736 Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 3
EYY 735 Eğitim Ve Okul Yönetimi 3 0 3

İleri Araştırma Teknikleri
Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

Yönetim Kuramları ve Süreçleri
Eğitim sistemi ve okullara genel bir bakış, Eğitim ve yönetim alanına ilgili temel kavramlar, Eğitimle ilgili yeni değerler ve paradigmalar, İnsan doğasına ilişkin sayıtlılar, Klasik ve Çağdaş Yönetim kuramları, Okul Etkililiği ve Değişim Yönetimi, Okul Liderliği, Yönetim süreçleri, Sosyal bir sistem olarak okul (okulun iç ve dış öğeleri), Okullarda Güç Kaynakları ve Politikalar, Örgüt Kültürü ve İklimi, Örgütsel Çatışma, Türk Eğitim sisteminde yaşanan örgütsel ve yönetsel sorunlar, Güdü ve Doyum Kuramları

Eğitim Sisteminde Teftiş ve Soruşturma
Eğitim ve Okul Yönetimi, Eğitim Denetimi Türkiye’de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Merkez örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Taşra (il / ilçe) örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Okullarda yönetim ve denetim uygulamaları. Yönetim ve denetim uygulamalarını geliştirme önerileri.

Örgütsel Davranış
Yönetimde insan ilişkileri, amacı, önem ve ilkeleri; Örgütsel davranışı ve insan ilişkilerini etkileyen unsurlar; Yönetim tarzının insan ilişkilerine yansıması

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri. Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi ve kadınların eğitimi. Eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri. Türkiye’de eğitim planlamasının yönetimi.

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetiminin doğuşu, toplam kalite yönetiminin kavramsal ve kuramsal temelleri, toplamsal kalite yönetim süreci, toplam kalite yönetiminin ilkeleri, üretim sektöründeki uygulamaları, toplam kalite yönetimi modelleri, eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması

Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları
Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve hizmetiçi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

Etkili Okul Yöneticiliği
Yöneticiliğin temel kavramları. Okulun öğretim hizmetlerinin üretiminin akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarının mevzuatı. Okul gelirlerinin korunması ve yönetimi. Özel öğretim kurumlarında yöneticiliğin boyutları.

Çağdaş Eğitim Politikası
Dünya’da tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan çağdaş eğitim akımlarından sanat eğitimi, çocuktan hareket, kır eğitim yurdu, iş eğitimi, üretim okulu, kolektif eğitim akımları, bu akımların birbirleriyle karşılaştırılması, sonuçları; eğitim sistemimize yansımaları ve 21. yüzyılda eğitimdeki yeni yaklaşımlar.

Yönetim Psikolojisi
Yönetim psikolojisinin alanı; yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre ilişkileri konuları kamu yönetimi perspektifinden ele alınacaktır.

Eğitim Yönetimi Semineri
Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

Örgütsel Yenileştirme ve Geliştirme
Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.

Yönetim Becerileri
Bu ders,dersi öğrencilerin düşünme eylemi üzerine düşünmeleri ,kendi düşünme yollarının farkına varmaları ,düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunu farkına varmaları ,farklı düşüncelere saygı duymaları, düşünürken milli,manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri, kuşku, güven,ısrar,merak,dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri ,ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları ve tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Proje (Tezsiz Yüksek Lisans için)
Bir araştırma projesini hazırlama

Tez
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.


Dersler ve Kredileri
 

Ders Adı T U K
Yönetim, Kuramları, Süreçleri 3 0 3
Toplum Kültür Eğitim 3 0 3
Eğitim Denetimi 3 0 3
Öğrenme Süreçleri 3 0 3
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 3
Eğitim ve Okul Yönetimi 3 0 3
Araştırma Yöntemleri I 3 0 3
Özel Konular 3 0 3
Bilimsel Düşüncenin Evrimi 3 0 3
Araştırma Yöntemleri II 3 0 3
Eğitim ve Kalkınma 3 0 3
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları 3 0 3
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 3 0 3
Araştırma Semineri 3 0 3
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
Yükseköğretim Yönetimi ve Finansmanı(S) 3 0 3
İnsan Kaynağının Geliştirilmesi(S) 3 0 3
Eğitim Politikaları ve Uygulamaları(S) 3 0 3
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler(S) 3 0 3
Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler(S) 3 0 3

Not:(S)= Seçmeli

Yönetim, Kuramları, Süreçleri
Kuramların temel sayıltı ve felsefeleri, yönetim kuramlarının disiplinler arası ve özgün boyutları, klasik kuram, insan ilişkileri, açık sistem kuramı, z-kuramı ve çağdaş kuramlar. Yönetsel işleyişin kuramsal çözümlenmesi ve karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eş güdümleme, etkileme, güdüleme, personel alma, bütçeleme, değerlendirme vb. süreçleri.

Toplum Kültür Eğitim
Eğitim, kültür, felsefe ve toplum ilişkilerine toplu bir bakış. Eğitimin toplumsal işlevleri, eğitim ve toplumsal değişme. Okul-aile ilişkileri, okul-iş yaşamı ilişkileri, öğretmenin toplumsal rolleri, eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri.

Eğitim Denetimi
Yönetimi ve süreçleri, bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Denetçilerin rolleri, denetimde insan ilişkileri.

Öğrenme Süreçleri
Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramlarının ve bunların eğitim açısından doğurgularının gözden geçirilmesi; öğretme kuram, model ve öğretim stratejilerinin incelenmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kavram ilke kuram ve çağdaş yaklaşımların eğitim ortamında uygulanması .

Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Temel kavramlar ve inceleme alanı, eğitim ekonomisi kuramları (insan sermayesi kuramı, eleme hipotezi, kuyruk hipotezi, diğer yeni yaklaşımlar), eğitimin dışsallıkları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı. Eğitim göstergeleri, eğitim planlaması modelleri, eğitim planlaması ve nüfus.

Eğitim ve Okul Yönetimi
Eğitim ve okul yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından amaç yapı süreç ve iklim boyutlarında incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentilerini karşılayacak kavramsal, toplumsal ve teknik becerileri konusunda temel bilgi birikimi ve bir bakış açısının kazandırılması.

Araştırma Yöntemleri I
Bilimsel yöntem ve kullanımı, evren ve örneklem. Araştırma modelleri, türleri ve özellikleri, araştırma değişkeninin kontrol edilmesi, veri toplama teknikleri. Ölçme, özellikleri, türleri, araçları, ölçme yanılgıları. Ölçek hazırlama, ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması. Araştırmanın raporlaştırılması, bulguların kurgulanması ve yorumu. Özet, yargı ve önerilerin yazılması.

Özel Konular
Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanlar ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.

Bilimsel Düşüncenin Evrimi
İnsan düşüncesinin temelleri, bilim-felsefe ilişkisi, bilimsel düşüncenin sistematiği, günümüz düşünce akımları.

Araştırma Yöntemleri II
Bilimsel araştırmadaki yeni yönelimler. Bilimsel araştırma aşamalarının paylaşılması. Her aşamaya ilişkin kuramsal bilgi toplayıp uygulamaya dönüştürülmesi. Bireysel raporların tartışılması.Yeni düşünce ve uygulama önerileri.

Eğitim ve Kalkınma
Eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler, eğitim planlaması ve nüfus ilişkileri, Türkiye kalkınma planlarının eğitim ve insangücü boyutları, eğitim ve kalkınma ilişkilerini ele alan makale ve tezlerin incelenmesi.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
Kursta, eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki araştırmalar (yüksek lisans ve doktora tezleri başta olmak üzere) incelenmekte, bu araştırmaların hem araştırma teknikleri hem de konu alanı yönünden eleştirileri yapılmaktadır.

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini, örgütün amaç, yapı, süreç, hava boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve kendi ülkemizle karşılaştırmak.

Araştırma Semineri
Kursta, öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte; öneriler her aşamada sınıfta grupça tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri de özendirilmektedir.

Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim iş görenlerinin yetiştirilmesi ve hizmet içi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı
(Seçmeli)
Yükseköğretimde çağdaş gelişmeler. Çeşitli ülkelerin üniversite yönetim sistemleri. Devlet anlayışları ve eğitim. Devlet finansmanının gerekçeleri, araçları ve etkileri. Eğitimin toplumsal kişisel ve karma mal olma özellikleri. Devlet yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Özel yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Yükseköğretimim finansmanında öğrencilere sağlanan destek türleri. Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı (kamu ve vakıf üniversiteleri). Karşılaştırmalı eğitim finansmanı. Yükseköğretimde finansman arayışları.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
(Seçmeli)
Örgütlerin amacı ve aracı olan insanın “kaynak” olarak tanımlanması. Örgütlerin insanın yaşamını kapsamak ve biçimlendirmek özelliği. Eğitim ve okul yönetiminde insan kaynağı yaklaşımı. Örgüt müşterisi ve üyesi olarak insanın çelişkileri, çatışmaları. İnsan kaynağı yönetiminin işlevleri (seçme, geliştirme, koruma, ödeme, ayırma). Uygulamaların insan kaynağının yönetimindeki engelleri.

Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
(Seçmeli)
Çeşitli alanlardaki (eğitim yönetimi, ilköğretim, mesleki eğitim, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitim yöneticisi yetiştirme, denetçe yetiştirme, yaygın eğitim, yükseköğretime geçiş, eğitime kaynak sağlama, eğitimi yaygınlaştırma ve kalite geliştirme vb.) eğitim politika dokümanlarının (şuralar, kalkınma planları, raporlar) incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapılması.

Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler
(Seçmeli)
Eğitim yönetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz eğitim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.

Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler
(Seçmeli)
Eğitim denetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz denetim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.