Yüksek Lisans Programı

Amaç
Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı, örgün/yaygın eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarıyla, özel kurumlarda birimlerinde eğitim/öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak, bu programın amacıdır. Bu nedenle bu programlar, tüm eğitim basamaklarında çalışan öğretmenlere, kamu kuruluşlarıyla özel kuruluşlardaki eğitim birimlerinde görev yapan eğitim programcısı ya da eğitim yöneticilerine ve eğitim programları ve öğretim alanında akademisyen olmak isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program tezli ve tezsiz olarak düzenlenmiştir. Tezli yüksek lisans programı 7 ders, seminer ve tez çalışmasını kapsamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı ise 10 ders ve 1 projeyi kapsamaktadır.


Ders Kodu T U K
EPÖ 601 Öğrenme-Öğretme Kuramları 3 0 3
EPÖ 602 Program Geliştirme ve Uygulama 3 0 3
EPÖ 603 Eğitim Teknolojisi 3 0 3
EPÖ 604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
EPÖ 605 Öğretim Tasarımı ve Uygulama 3 0 3
EPÖ 609 Öğrenme-Öğretme Süreçleri 3 0 3
EPÖ 612 Eğitimde Teknoloji Uygulamaları 3 0 3
EPÖ 614 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
EPÖ 615 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
EPÖ 616 Hizmetiçi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi 3 0 3
EPÖ 618 Seminer Başarılı/Başarısız
EPÖ 622 Eğitim İstatistiği 3 0 3
EPÖ 625 Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EPÖ 626 Eğitim Öğretim Süreçlerinde İnsan İlişkileri 3 0 3
EPÖ 627 İleri Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EPÖ 630 İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları 3 0 3
EPÖ 631 Drama Eğitimi 3 0 3
EPÖ 632 Eğitim Araştırmalarında Bilgi Kullanımı 3 0 3
EPÖ 633 Sınıf Yönetimi 3 0 3
EPÖ 634 Eğitim Sosyolojisi 3 0 3
EPÖ 635 Gelişim Psikolojisi 3 0 3
EPÖ 636 Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Yenilikler 3 0 3
EPÖ 637 Yükseköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EPÖ 638 Eğitimde Yaratıcı Drama 3 0 3
EPÖ 639 Eğitimde Proje Yönetimi ve Değerlendirilmesi 3 0 3
EPÖ 649 Proje (Tezsiz yüksek lisans için) Başarılı/Başarısız
EPÖ 650 Tez Başarılı/Başarısız

EPÖ 601 Öğrenme-Öğretme Kuramları (3-0-3)
Öğretme ve Öğrenme ile ilgili Temel Kavramlar; Öğretme Yaklaşımları; Öğrenme Yaklaşımları; Başlıca Öğrenme ve Öğretme Kuramları: Klasik ve edimsel koşullanma, Buluş yoluyla öğrenme, Bilgi işleme kuramı, Öğretim etkinlikleri modeli, Sosyal öğrenme kuramı, Zihinsel öğrenme kuramı, Yapısalcı kuram, Çoklu zeka kuramı; Öğrenme ve Öğretme Kuramlarının Sınıf Uygulamalarına Yansıtılması

EPÖ 602 Program Geliştirme ve Uygulama (3-0-3)
Program Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar; Program Geliştirmeyi Gerekli Kılan Etmenler; Program Türleri; Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Tarihi, Felsefi, Psikolojik, Toplumsal; Eğitim Programının Öğeleri: Amaç, İçerik, Öğretme-öğrenme süreçleri, Değerlendirme; Program Geliştirme Modelleri; Eğitim Program Tasarımı Yaklaşımları; Program Geliştirme Süreci: Amaçların aşamalı sınıflaması, Amaçların ve davranış amaçlarının saptanması ve yazılması, İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi, Öğretim ve sınama durumlarının düzenlenmesi; Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar; Uygulamalı Program Tasarısı Hazırlama.

EPÖ 603 Eğitim Teknolojisi (3-0-3)
Bir disiplin olarak eğitim teknolojisinin; gelişimi, kavramsal boyutu, örenme-öğretme süreçleri boyutu, eğitim ortamları boyutu, eğitici personel boyutu, uygulama boyutları bakımından incelenmesi. Disiplinlerin öğretimine uygulanması, Araştırma ve uygulama sorunlarının tartışılması, program geliştirme çalışmalarıyla ilişkisi, yeni yönelimlerin ele alınması.

EPÖ 604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0-3)
Temel Kavramlar: Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

EPÖ 605 Öğretim Tasarımı ve Uygulama (3-0-3)
Eğitim Gereksinmelerinin Saptanması; Öğrenme Konularının Öğrenme Alanlarına Göre Analizi; Amaçların Yazılması; Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi; Öğretme Durumlarının Tasarlanması: Giriş, Sunu ve değerlendirme etkinliklerinin planlanması, Öğretme yöntemlerinin seçilmesi, Öğretim ortamının saptanması, Öğretim araç-gereçlerinin seçilmesi; Öğretimin Değerlendirilmesi için Hazırlık Yapılması: Sürecin değerlendirilmesi, Ürünün değerlendirilmesi.

EPÖ 609 Öğrenme-Öğretme Süreçleri (3-0-3)
Belirli disiplin alanlarına özgü olarak etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda insangücü ve insangücü dışı kaynakları birlikte işe koşarak belirli özel hedefler doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma, değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik bir yaklaşım.

EPÖ 612 Eğitimde Teknoloji Uygulamaları (3-0-3)
Eğitimde Teknolojik Gelişmeler; Bilgisayar ve Eğitimdeki Yeri; Öğretim Yazılımları; Çoklu Ortamlar: CD-ROM’lar, Etkileşimli CD’ler, Hyper-media, Etkileşimli video, Sanal gerçeklik; Bilgisayar Ağları: Bilgisayar ağı türleri, İnternet, Elektronik posta; Etkileşimli Sistemler: Bilgi dağıtıcı sistemler, Telekonferans sistemleri; Çağdaş Öğretim Teknolojilerinin Kıbrıs’ta ve Diğer Ülkelerdeki Kullanımı.

EPÖ 614 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3)
Toplam kalite yönetiminin doğuşu, toplam kalite yönetiminin kavramsal ve kuramsal temelleri, toplamsal kalite yönetim süreci, toplam kalite yönetiminin ilkeleri, üretim sektöründeki uygulamaları, toplam kalite yönetimi modelleri, eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması
EPÖ 615 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları (3-0-3)
Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve hizmetiçi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

EPÖ 616 Hizmetiçi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (3-0-3)
Hizmetiçi Eğitim Niteliği; Hizmetiçi Eğitimi Gerekli Kılan Etmenler; Hizmetiçi Eğitim Uzmanının Yeterlik ve Görevleri; Türkiye’de Hizmetiçi Eğitim: Uygulamalar ve sorunlar; Hizmetiçi Eğitim Süreci; Hizmetiçi Eğitim Programlarının Hazırlanması; Hizmetiçi Eğitim Programlarının Yürütülmesi; Hizmetiçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

EPÖ 618 Seminer (Başarılı/Başarısız)
Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Giren Konuları Belirleme; Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırmaları İnceleme; Konu Seçimi Yapma; Seçilmiş Konu ile İlgili Kaynak Taraması Yapma; Seçilmiş Konu ve Sorunu Sınırlandırma ve Araştırma; Seçilmiş Konu Üzerine Yapılan Araştırmayı Raporlaştırma; Araştırmayı Sunma ve Tartışma.

EPÖ 622 Eğitim İstatistiği (3-0-3)
Hipotez Testleriyle İlgili Temel Kavramlar: Sıfır Hipotezi, Karşıt Hipotez, Birinci Tip Hata, İkinci Tip Hata, Serbestlik Derecesi, İlişkili Örneklem, İlişkisiz Örneklem, Tek Yönlü Test, Çift Yönlü Test, Normal Dağıtım, t Dağılımı, Küçük Örneklem, Büyük Örneklem; Parametrik Testler; Özellikleri, Sayıtlıları, t Testi, Tek yönlü ve Çift Yönlü Varyans Analizi; Parametrik Olmayan Testler: Özellikleri, Sayıtlıları, X2 ve Kolmogorov-Simirnov Tek Örneklem Testi, Bağlantılı Çift Örneklemler için Mc Nemar ve İşaret Testleri, Bağlantısız Çift Örneklemler için Fisher Tam Olasılık, Medyan ve Mann-Whitney U Testleri; Bağlantısız K Örneklem X2 Testi; SPSS Paket Program Uygulamaları; Faktör Analizi.

EPÖ 625 Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar (3-0-3)
Türkiye’de ve Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme Sistemi: Cumhuriyet öncesi dönemde ve Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme, Günümüzde öğretmen eğitimi; Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi: Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İngiltere, İspanya, Portekiz; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya’da Öğretmen Eğitimi; Avrupa Birliğine Aday Ülkelerde Öğretmen Eğitimi: Polonya, Macaristan’da öğretmen Eğitimi.

EPÖ 626 Eğitim Öğretim Süreçlerinde İnsan İlişkileri (3-0-3)
İletişim kuramları, iletişim süreçleri, eğitim kurumlarında insanlar arasındaki etkili iletişim, etkili iletişimcinin temel özellikleri, temel iletişim sorunları ve çözümü, örgüt kültürünün gelişiminde iletişimin önemi.

EPÖ 627 İleri Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Ölçmenin temelleri, araç ve yöntemlerin nitelikleri, yazılı yoklama, kısa cevap gerektiren testler, sınıflama gerektiren testler, sözlü sınavlar, hedef analizi ve test maddeleri, bilişsel davranışların ölçülmesi, duyuşsal davranışların ölçülmesi, psiko-motor becerilerin ve ürünlerinin ölçülmesi, sınavlar ve sınav plânları, ölçme araçlarını çoğaltma uygulama ve puanlama, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler, değerlendirme ve not verme, değerlendirme sonuçlarının kullanılması, madde analiziyle test geliştirme

EPÖ 630 İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları (3-0-3)
İşbirlikli Öğrenmenin Kavramsal Çerşevesi, İşbirlikli Öğrenmenin kuramsal Çerçevesi, Dayandığı Öğrenme kuramları, İşbirlikli Öğrenme ortamları (Geleneksel Ortamlar ve Bilgisayar destekli ortamlar), İşbirlikli Öğrenmede Öğrenme Etkinlikleri (Grup projeleri, ödevler, yazı çalışmaları, vb), İşbirliklikli Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme, İşbirlikli Öğrenmede Öğretmen (Rolü, yeterlilikleri, yapacağı hazırlıklar vb.), İşbirlikli Öğrenme ortamlarıyle ilgili Örnek uygulamalar, Araştırma sonuçları.

EPÖ 649 Proje (Tezsiz yüksek lisans için) (Başarılı/Başarısız)
Bir araştırma projesini hazırlama

EPÖ 650 Tez (Başarılı/Başarısız)
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.