Doktora Programı

Amaç
Bu programın amacı, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı, örgün/yaygın eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarıyla özel kurumlardaki eğitim birimlerinde eğitim/öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin eğitim programları ve öğretim alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bu program, öğrencilerin eğitim programları ve öğretim alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, alandaki sorunlara çözüm yolları üretebilme bilgi ve becerisine sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bu programlar, tüm eğitim basamaklarında çalışan öğretmenlere, kamu kuruluşlarıyla özel kuruluşlardaki eğitim birimlerinde görev yapan eğitim programcısı ya da eğitim yöneticilerine ve eğitim programları ve öğretim alanında akademisyen olmak isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program tezli olarak düzenlenmiştir. Tezli doktora programı 7 ders, seminer ve tez çalışmasını kapsamaktadır.

KOD İsim T U K
EPO 701 Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EPO 702 Eğitim Programlarını Değerlendirme 3 0 3
EPO 703 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EPO 704 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler 3 0 3
EPO 705 Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi 3 0 3
EPO 706 Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 3 0 3
EPÖ 707 Yükseköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
EPÖ 708 Eğitim Programları ve Öğretimde Seminer 3 0 3
EPÖ 709 Tez 3 0 3

EPO 701 Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar (3-0-3)
Program geliştirmede temel modeller; Davranışçı modeller, yapılandırmacı modeller, sürece dönük modeller, süreç ve ürüne dönük modeller. Yeni gelişmeler doğrultusunda modellerdeki gelişmeler ve uygulamaya yansımaları.

EPO 702 Eğitim Programlarının Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde program değerlendirme yaklaşımları; Öğrenme, süreç, ürün, taslak, erişi ve benzeri süreçleri ve analiz. Program değerlendirme yaklaşımlarından birine dönük bir uygulama.

EPO 703 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (3-0-3)
Öğretime yönelik yeni görüşlerin tartışılması; Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejilerinin incelenmesi; Yeni öğretim yöntemlerinin etkilerinin araştırılması; Yeni öğretim yöntemlerinin yeni teknolojilerle ilişkilendirilmesi; Çağdaş iletişim araçları yöntem belirlemesi; Öğretimin yeniden yapılandırılması; Öğretmen-öğrenci rollerinde değişen paradigmalar; Yeni yöntem ve yaklaşımların okullarda uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar.

EPO 704 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler (3-0-3)
Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme sistemlerinin çeşitli boyutlarıyla incelenmesi; Ortak ilkeler, eğilimler, gelişmeler ve sorunlar. Türk öğretmen yetiştirme sisteminin değerlendirilmesi.

EPO 705 Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi (3-0-3)
Derste öğretim teknolojileriyle ilgili bir araştırmanın tasarımı, uygulanması ve temel istatistik becerisine paralel olarak SPSS kullanarak istatistik analiz yapılır ve yorumlanır.

EPO 706 Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (3-0-3)
İhtiyaç belirleme model, süreç ve yaklaşımları; İhtiyaç analizi uygulamaları, performans analizi, görev analizi, öğrenen analizi, ortam analizi; Farklı öğrenen grupları için öğretim tasarımı.

EPÖ 707 Yükseköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar (3-0-3)
Yükseköğretim programlarında yeni yaklaşımların irdelenerek, Bologna sürecinin değerlendirilmesi.

EPÖ 708 Eğitim Programları ve Öğretimde Seminer (Başarılı/Başarısız)
Öğretim teknolojisindeki güncel uygulamalar ve araştırmalardan yola çıkılarak, günümüzdeki öğretim teknolojisi sorunlarının analizi; Tez önerisi yazma ve öneri aşamaları: Kaynak tarama, konu saptama, önceliklerin belirlenmesi, problem tanımı, sınırlılıklar, yöntem, bulgu ve yorumların geliştirilmesi, tez önerilerinin sunumu, dönütlerin değerlendirilmesi, tez önerisinin, tez raporu haline dönüştürülmesi.

EPÖ 709 Tez (Başarılı/Başarısı)
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.