Çevre Eğitimi ve Yönetimi

Also available in: English

Bu programla, Doğanın öğretilmesi ve çevre konularının tekrardan dünya gerçeklerine göre yapılandırılması ve sınıfla topluluk arasında bir bağ oluşturulması amaçlanmıştır. Duyarlılığının ve bilginin araştırılmasına yönelik aktif öğrenme sistemini temel alan yüksek öğrenim programında amaç öğrencinin düşünme,problem çözme ve karar verme mekanizmalarında etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Ders Kodu Ders Adı
ÇEY 501 Çevre Bilimine Giriş
ÇEY 517 Çevre Toplum Teknoloji
ÇEY 521 Çevre Bilimi Araştırmaları
ÇEY 544 Seminer
ÇEY 558 Çevre Eğitim Programlarında Liderlik
ÇEY 507 Alan Eğitiminde Teoriler ve Modeller
ÇEY 509 Taksonominin Genel Prensibleri 1
ÇEY 510 Taksonominin Genel Prensibleri 2
ÇEY Tez
ÇEY 501 Çevre Bilimine Giriş (3-0-3)
Prof. Dr. Haluk SORAN
Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve Çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunları: Su, Toprak, Hava, Radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve Fauna. Endemik hayvan ve bitki türleri, Tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma.

ÇEY 517 Çevre Toplum Teknoloji (3-0-3)
Yrd.Doç.Dr.Şerife GÜNDÜZ
Çevre kalitesinin temel elemanları ve ilkeleri. Ekosistem kavramı. Kaynaklar, canlı sistemlerde mineral döngüleri. Nüfus, yiyecek ve açlık; enerji ve çevre. İnsan faaliyetlerinin sağlık ve çevreye olan etkileri. Atık ve hastalıklar. Su kirliliği, su kirleticileri ve denetim. Hava kirliliği, yerel ve küresel sorunlar. Katı atıklar ve yönetimi. Arazi kullanımı ve yanlış kullanımı. Teknoloji ve çevre. Endüstriyel kirlilik, atıkların azaltılması, tehlikeli maddeler ve atıklar. Toplumsal ve etik sorunlar.

ÇEY 521 Çevre Bilimi Araştırmaları (3-0-3)
Yrd.Doç.Dr.Şerife GÜNDÜZ
Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma süreç ve teknikleri; Araştırma Model ve Desenleri, Çevre Eğitimde araştırma projeleri. Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

ÇEY 544 Seminer
Derste öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bşir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte, önerilen her aşamada sınıfta grupca tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri özendirilmektedir.

ÇEY 558 Çevre eğitim programlarında liderlik (3-0-3)
Prof.Dr.Gökmen DAĞLI
Çevre eğitim merkezlerinde personel yönetimi, stratejik planlamanın nasıl yapılacağı, EU ve çeşitli yabancı ve yerli projelerin hazırlanması.

ÇEY 507 Alan Eğitiminde Teoriler ve Modeller (3-0-3)
Doç.Dr.Zehra ALINAY
Teorik bilgilerin uygulamalı, arazi ortamında pekiştirilmesinin amaçlandığı derste, özellikle çevre eğitiminin dış ortamda sürdürülebilmesine yöneliktir.Dış ortamda çevre eğitiminin nasıl verileceği ve doğal ve kültürel kaynaklarımızın sosyal ve fiziksel getirisini inceler.

ÇEY 509 Taksonominin Genel prensibleri 1 (3-0-3)
Doç.Dr. Salih GÜCEL
Bitkilerin sınıflandırılması ve herbaryum tekniklerini içerir.

ÇEY 510 Taksonominin Genel Prensibleri 2 (3-0-3)
Doç.Dr. Salih GÜCEL
Taksonomi 1 de tanımlanamayan familyaların tanımlanmasını içeren bitkilerin sınıflandırılmasını ve teşhisin öğrenilmesini amaçlayan bir derstir.

ÇEY Tez …
Tez önerisi hazırlama, onaya sunma ve mevcut yapılan tezler ışığında alanyazınında özgün değere sahip bilimsel araştırma sürecine uygun tez hazırlama ve sunma temel amaçtır.

Ders Kodu Ders Adı
ÇEY 724 Ekolojiye Giriş ve Biyosfer
ÇEY 723 Çevre Yönetimi
ÇEY 729 Çevre Eğitimi için Alan Yönetimi
ÇEY 730 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
ÇEY 744 Seminer
ÇEY 709 Kuzey Kıbrıs’ın Doğal Tarihi
ÇEY 748 Bilimsel Yayın Hazırlama Süreci
ÇEY Tez

ÇEY 724 Ekolojiye Giriş ve Biyosfer (3-0-3)
Yrd.Doç.Dr.Şerife GÜNDÜZ
Biyosferdeki cemiyetler arasındaki spesifik ilişkiler, Biyosferdeki ekosistemler ve genel biyosönoz (Flora + Fauna), Canlıların coğrafik ya da lokal dağılışları, Canlıların ekolojik istekleri, Canlıların ortamlarına olan adaptasyonu, Canlıların rekabet güçlülüğü, Canlıların yayıldığı ortamdaki varlığı, Canlıların yayılma yeteneği, Doğada ortaya çıkan çevre sorunları ve nedenleri, Doğanın genel madde ve enerji alış verişinin durumu, Ekoloji Nedir, Ekoloji’ye Giriş, Ekosistemlerdeki populasyonların dinamiği, miktarı ve dinanizminde görülen değişimler, Ortamın doğal koşullarına göre canlıların davranışı, Ortamın ekolojik koşulları, Ortamın mevcut koşulları ve canlıların etkinlikleri, uyumsal sorunlar ve yetenekleri.
ÇEY 723 Çevre Yönetimi (3-0-3)
Yrd.Doç.Dr.Şerife Gündüz
Çevre sorunları. Çevre açısından Ekonomi ve yönetim ilişkileri. Çevrenin fiziksel özellikleri ve çevre değerleri. Kentleşme. Sanayileşme ve diğer faaliyetlerin çevreye etkileri. Kalkınma ve çevre ilişkileri. Kültür ve çevre. Çevresel etki değerlendirmesi. Ekonomi ve çevre. Turizm ve çevre. Çevre sorunları ve örnekler.
ÇEY 729 Çevre Eğitimi için Alan Yönetimi
Prof. Dr. Salih GÜCEL
Alan yönetiminin teori ve uygulaması ve “ alan kavramının çeşitli ekolojik ve kültürel değerlerle birlikte var olduğunu ve bu alan kavramının öğretilmesi ve eğitime katılmasının uygulanmasına yöneliktir.
ÇEY 730 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3-0-3)
Doç.Dr. Fahriye Altınay
Bu derste, öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu irdelenmektedir.
ÇEY 744 Seminer
Derste öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bşir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte, önerilen her aşamada sınıfta grupca tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri özendirilmektedir.
ÇEY 709 Kuzey Kıbrıs’ın Doğal Tarihi(3-0-3)
Doç.Dr. Salih GÜCEL
Doğal ekosistemlerde bulunan bitki ve hayvanların önemli ekolojik alanlar içerisinde incelenmesi ve doğa koruma içerisindeki eğitiminin rolunu araştırır.
ÇEY 748 Bilimsel Yayın Hazırlama Süreci
Prof.Dr.Gökmen Dağlı
Bu derste, araştırmacılar akademik ve bilimsel çalışmalarını makale olarak etkili ve kabul görülür bir şekilde nasıl hazırlayabilecekleri konusunda bilgilendirilecektir. Örnekler ışığında ders sonucunda, araştırmacılar makale hazırlama ve yayınlama süreci hakkında işlevsel bilgi ve tecrübe edinecektir.
ÇEY Tez …
Tez önerisi hazırlama, onaya sunma ve mevcut yapılan tezler ışığında alanyazınında özgün değere sahip bilimsel araştırma sürecine uygun tez hazırlama ve sunma temel amaçtır.