Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Also available in: English


Ders Kodu Ders Adı T U K
CEIT 602 Ağ Yapıları ve Internet Kullanımı 2 2 3
CEIT 603 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi 3 0 3
CEIT 606 Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama 3 0 3
CEIT 608 Öğretim Tasarımında Kuram ve Uygulama 3 0 3
CEIT 609 Öğretimsel Materyalleri Tasarım ve Değerlendirme 2 2 3
CEIT 610 Yeni Öğrenme- Öğretme Kuramları 3 0 3
CEIT 611 Eğitim İstatistiği 3 0 3
CEIT 612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
CEIT 613 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
CEIT 617 Eğitim Teknolojisi 3 0 3
CEIT 618 Web Destekli Öğretim Uygulamaları 2 2 3
CEIT 620 Teknoloji Ortamlı İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları 3 0 3
CEIT 622 Çoklu Ortam Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme 2 2 3
CEIT 644 Seminer 3 0 3
CEIT 649 Proje (Tezsiz Yüksek Lisans)
CEIT 650 Tez
CEIT 623 Öğrenme Öğretme Süreçleri 3 0 3
CEIT 625 Eğitim Araştırmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 3 0 3
CEIT 626 Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı 3 0 3
CEIT 627 Eğitsel Drama 3 0 3
CEIT 602  Ağ Yapıları ve İnternet Kullanımı   (3 – 0 -3)
Bilgisayar Ağı Kavramı ve İnternet Uygulamalarında Ağ Yapılarının Kullanım Biçimleri; Ağ Yapılarının Oluşturulmasında Bilgisayar Donanımının Bilgi ve Olanaklarından Yararlanma; Ağ Yapılarına Ait Yazılımların Yeni Eğitim Ortamlarının Tasarlanmasında Kullanımı; Bilgisayar Ağlarını Meydana Getiren Farklı Bileşenler ve Bunların Birlikte Çalışma Prensipleri; Ağ Katmanları: Fiziksel Katman, Veri Bağı Katmanı, Aracı Geçiş Alt Katmanı, Ağ Katmanı, Aktarım Katmanı, Uygulama Katmanı; Ağ Protokol Sistemleri ve karşılaşılabilecek problemler, çözümler ve bunlara yönelik bir uygulama.
CEIT 603  Teknoloji ve İnsan Etkileşimi   (3 – 0 -3)

Teknoloji Gelişiminin İnsan ve Toplum Üzerine Olumlu-Olumsuz Etkileri; Tekno-Hayranlık ve Teknoloji Korkusu Nedenleri, Belirtileri; Teknoloji Kaygı ve Korkusunu Belirleyen Etmenler; Bilgisayar Kaygısı ve Alt Boyutları: Duyuşsal kaygı, Bilişsel kaynaklı kaygı ve performans kaygısı; Bilgisayar Öğretmenlerinin Olumsuz Tutum ve Kaygıya Sahip Öğrenci veya Yetişkinlere Ortam Düzenlemede Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar; Bilgisayar Öğretmenlerinin Teknolojiye Yönelik Olumsuz Duygu ve Kaygıyla Baş Etmedeki Rolleri.

CEIT 606 Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama (3 – 0 -3)
Uzaktan eğitimi ile ilgili temel kuramlar; uzaktan eğitim ile ilgili başlıca öğrenme ve öğretme kuramları: davranışcı öğrenme, bilişsel öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, çoklu ortamlı öğrenme; öğrenme ve öğretme kuramlarının çağdaş öğrenme ortamları uygulamalarına yansıtılması.

CEIT 608 Öğretim Tasarımında Kuram ve Uygulama (3 – 0 -3)
Eğitim gereksinimlerinin saptanması; öğrenme konularının öğrenme alanlarına göre analizi; amaçların yazılması; ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğretme durumlarının tasarlanması: Giriş sunu ve değerlendirme etkinliklerinin planlanması, öğretme yöntemlerinin seçilmesi, öğretim ortamının saptanması, öğretim araç-gereçlerinin seçilmesi; öğretimin değerlendirilmesi için hazırlık yapılması: sürecin değerlendirilmesi, ürünün değerlendirilmesi.

CEIT 609 Öğretimsel Materyalleri Tasarım ve Değerlendirme (3 – 0 -3)
Öğretim teknolojisi temel kavramları, amaçları, kapsamı, gelişim süreci, görsel tasarım öğeleri, görsel tasarım ilkeleri, materyal geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar, öğretim araç-gereçlerinin hazırlanması ve seçimi, etkili sunum teknikleri ile örnek bir uygulamanın gerçekleştirilmesi.

CEIT 610 Yeni Öğrenme- Öğretme Kuramları (3 – 0 -3)
Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar; öğretme yaklaşımları; öğrenme yaklaşımları; başlıca öğrenme ve öğretme kuramları: buluş yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme kuramı, zihinsel öğrenme kuramı, yapısalcı kuram, çoklu zeka kuramı, çokluortam öğrenme kuramı; öğrenme ve öğretme kuramlarının sınıf uygulamalarına yansıtılması.

CEIT 611 Eğitim İstatistiği (3 – 0 -3)
Hipotez testleriyle ilgili temel kavramlar: sıfır hipotezi, karşıt hipotez, birinci tip hata, ikinci tip hata, serbestlik derecesi, ilişkili örneklem, ilişkisiz örneklem, tek yönlü test, çift yönlü testi, normal dağılım, t dağılımı, küçük örneklem, büyük örneklem, parametrik testler, t-testi, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi, parametrik olmayan ttestler: özellikleri, sayıltıları, kolmogorov-simirnov tek örneklem tsti, bağlantılı çift örneklemler için Mc Nemar ve işaret testleri ve Man-Whithney U testleri; SPSS paket program uygulamaları.

CEIT 612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 – 0 -3)
Temel kavramlar: Bilim, Fen Bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve Nicel araştırma yaklaşımları; nicel araştırmaların aşamaları: konu, amaç, kaynak taraması, evren ve örneklem, veri toplama ve analizi, raporlaştırma: betimsel yöntem: anket, görüşme, gözlem, ölçme ve ölçme araçları: ölçek türleri, geçerlilik, güvenirlik; bağıntısal yöntem: nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem: bilimsel araştırma etiği; bilimsel araştırmalarının değerlendirilmesi.

CEIT 613 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları (3 – 0 -3)
Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim iş görenlerinin yetiştirilmesi ve hizmet içi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

CEIT 617 Eğitim Teknolojisi (3 – 0 -3)
Bir disiplin olarak eğitim teknolojisinin; gelişimi, kavramsal boyutu, örenme-öğretme süreçleri boyutu, eğitim ortamları boyutu, eğitici personel boyutu, uygulama boyutları bakımından incelenmesi. Disiplinlerin öğretimine uygulanması, Araştırma ve uygulama sorunlarının tartışılması, yeni yönelimlerin ele alınması.

CEIT 620 Teknoloji Ortamlı İşbirlikli Öğrenme Uygulamaları (3 – 0 -3)
Teknoloji Ortamlı İşbirlikli Öğrenmenin Kavramsal Çerşevesi, Teknoloji Ortamlı İşbirlikli Öğrenmenin kuramsal Çerçevesi, Dayandığı Öğrenme kuramları, Teknoloji Ortamlı İşbirlikli Öğrenme ortamları (Bilgisayar destekli, internet destekli ve mobil destekli ortamlar), İşbirlikli Öğrenmede Öğrenme Etkinlikleri (Takım projeleri, ödevler, yazı çalışmaları, vb), İşbirliklikli Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme, İşbirlikli Öğrenmede Öğretmen (Rolü, yeterlilikleri, yapacağı hazırlıklar vb.), İşbirlikli Öğrenme ortamlarıyle ilgili Örnek uygulamalar, Araştırma sonuçları.

CEIT 622 Çoklu Ortam Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme (3 – 0 -3)
Çoklu ortam ve öğretim tasarımı ile ilgili temel kavramlar yetişkinlerde öğrenme ve yetişkinler için öğretim tasarımı, öğrenme kuramları ve öğretim ortamındaki doğurguları, çoklu ortam öğrenme ve özellikleri, çoklu ortam öğretim mesajları, çoklu öğrenmenin temelindeki bilişsel kuramlar, çoklu ortam ilkeleri, bireysel ayrılıklar ilkesi, çoklu ortam tasarım ilkeleri.

CEIT 623 Öğrenme Öğretme Süreçleri (3 – 0 -3)
Belirli disiplin alanlarına özgü olarak etikili öğrenme düzenlemeleri oluşturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda insangücü ve insangücü dışı kaynakları birlikte işe koşarak belirli özel hedefler doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma, değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik bir yaklaşım.

CEIT 644 Seminer                Başarılı/Başarısız
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanına Giren Konuları Belirleme; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanındaki Araştırmaları İnceleme; Konu Seçimi Yapma; Seçilmiş Konu ile İlgili Kaynak Taraması Yapma; Seçilmiş Konu ve Sorunu Sınırlandırma ve Araştırma; Seçilmiş Konu Üzerine Yapılan Araştırmayı Raporlaştırma; Araştırmayı Sunma ve Tartışma.

CEIT 649 Proje  (Tezsiz yüksek lisans için) Başarılı/Başarısız
Bir araştırma projesini hazırlama

CEIT 650 Tez     Başarılı/Başarısız
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.


Ders Kodu Ders Adı T U K
CEIT 701 Öğretim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama 3 0 3
CEIT 702 Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi 2 2 3
CEIT 703 Öğretim Teknolojisinde Araştırma Sorunları 3 0 3
CEIT 704 Eğitimde Bilgi Yönetimi 3 0 3
CEIT 705 İnternet-Tabanlı Öğretim Sistemleri Uygulamaları
ve Tasarımı
2 2 3
CEIT 706 Uzaktan Eğitimde Yeni Yönelimler 3 0 3
CEIT 707 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
CEIT 708 Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 3 0 3
CEIT 709 Öğretim Teknolojilerinde Proje Geliştirme ve Yönetimi 3 0 3
CEIT 710 Öğretim Teknolojisinde Seminer
CEIT 711 Tez
CEIT 712 İletişim 3 0 3
CEIT 713 Öğretim Teknolojisinde Güncel Eğilim ve Sorunlar 3 0 3
CEIT 714 Bilişim Teknolojileri ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
CEIT 715 İleri  Düzey Çoklu Ortam Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme 3 0 3
CEIT 716 İleri Düzey Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi 3 0 3
CEIT 701 Öğretim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama (3 – 0 -3)
Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kuramlar; öğretim teknolojileri ile ilgili başlıca öğrenme ve öğretme kuramları: davranışcı öğrenme, bilişsel öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, çoklu ortamlı öğrenme; öğrenme ve öğretme kuramlarının çağdaş öğrenme ortamları uygulamalarına yansıtılması ve örnek uygulamaların incelenerek  araştırmalar yapılması.

CEIT 702 Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi (3 – 0 -3)
Derste öğretim teknolojileriyle ile ilgili bir araştırmanın tasarımı, uygulanması ve temel istatistik becerisine paralel olarak SPSS kullanarak istatistik analiz yapılır ve yorumlanır. Gerçek bir araştırma problemi belirlenerek bir araştırma ve veri analizi gerçekleştirilerek rapor oluşturulur.

CEIT 703 Öğretim Teknolojisinde Araştırma Sorunları (3 – 0 -3)
Öğretim Teknolojisinde Bilgi Kaynağına Ulaşma; İnternet ve Araştırma: Arama motorlarının verimli kullanılması; Bilimsel Yöntemi Anlama; Araştırma Eğitimini Güncelleştirme; Araştırma Süreç ve Tekniklerini Öğrenme: Sözü edilen süreçlerde karşılaşılan sorunlarının bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ışığında irdelenmesi ve öğretim teknolojisinde bilimsel bir araştırma yapmanın gerekleri.

CEIT 706 Uzaktan Eğitimde Yeni Yönelimler (3 – 0 -3)
Uzaktan eğitime Yönelik Yeni Görüşlerin Tartışılması; Uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi; Yeni yönelimlerin öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması; Yeni uzaktan eğitim sistemlerinin öğrenme yöntemleriyle ilişkilendirilmes; uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

CEIT 707 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (3 – 0 -3)
Öğretime Yönelik Yeni Görüşlerin Tartışılması; Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi; Yeni Öğretim Yöntemlerinin Etkilerinin Araştırılması; Yeni Öğretim Yöntemlerinin Yeni Teknolojilerle İlişkilendirilmesi; Çağdaş İletişim Araçları Yöntem Belirlemesi; Öğretimin Yeniden Yapılandırılması; Öğretmen-Öğrenci Rollerinde Değişen Paradigmalar; Yeni Yöntem ve Yaklaşımların Okullarda Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlar.

CEIT 708 Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (3 – 0 -3)
İhtiyaç belirleme model, süreç ve yaklaşımları; İhtiyaç analizi uygulamaları, performans analizi, görev analizi, öğrenen analizi, ortam analizi; farklı öğrenen grupları için öğretim tasarımı.

CEIT 709 Öğretim Teknolojisi ve İletişim Modelleri (3 – 0 -3)
İleri düzey projelere duyulan ihtiyaç, proje geliştirme aşamaları, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama  yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması.  Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi, ve grup olarak ihtiyaç duyulan projenin tasarlanması ve geliştirilmesi.

CEIT 716 İleri Düzey Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi (3 – 0 -3)
Eğitimde ileri düzey ölçe araçlarının tanıtılması; Yeterlik testleri ve psikolojik testlerin geliştirilmesi; Standartlaştırılmış geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının önemi; ölçme araçlarının geliştirilmesiyle ilgili literatür incelemesi; Ölçme araçlarının geliştirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen tezlerin incelenmesi; Özgün bir ölçme aracının geliştirilmesi.

CEIT 710 Öğretim Teknolojisinde Seminer (3 – 0 -3)
Öğretim Teknolojisindeki Güncel Uygulamalar ve Araştırmalardan Yola Çıkılarak, Günümüzdeki Öğretim Teknolojisi Sorunlarının Analizi; Tez önerisi Yazma ve Öneri Aşamaları: Kaynak tarama, Konu saptama, Önceliklerin belirlenmesi, Problem tanımı, Sınırlılıklar, Yöntem, Bulgu ve yorumların geliştirilmesi, Tez önerilerinin sunumu, Dönütlerin değerlendirilmesi, Tez önerisinin, tez raporu haline dönüştürülmesi.

CEIT 711 Tez         Başarılı/Başarısız
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.