Formlar ve İşlemler

Also available in: English

Lisansüstü Öğretim: Formlar ve İşlemler
Lisansüstü Programlarda İzlenecek Adımlar
Kayıt Formu
İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu
Bilimsel Yayın Sözleşmesi Formu
Tez Önerisi Başvuru Formu
Danışman Atama Formu
Danışman Değişiklik Formu
Doktora Yeterlilik Sınavı Juri Atama Formu
Tez Kayıt Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Öncesi Öğrenci Öz Değerlendirme Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Atama Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Değişikliği Formu
Tez Savunması Juri Atama Formu
Tez Değerlendirme Formu (Her bir Jüri Üyesi ayrı ayrı dolduracaktır)
Tez Teslim Formu
Tezli-Tezsiz Programalar Arası Geçiş Formu
Tutanak ve Karar Formu

 • Ne zaman doldurulmalı? Başvuru yapılırken
 • Kim doldurmalı? Lisansüstü öğrencisi
 • İşlem / Süreç:
 • Öğrenci formu doldurduktan sonra, ana bilim dalı başkanına/koordinatöre değerlendirme için teslim eder. Ana bilim dalı başkanı/koordinatör, gerekirse dekanın da onayını aldıktan sonra, ilgili Enstitüye bu form aracılığı ile görüş bildirir.
 • Eğer karar olumlu ise, form ve diğer belgelere ilgiliEnstitüye iletilir. Enstitü onayı alındıktan sonra, başvuru sahibi Öğrenci İşleri’ne onaylı form ve tüm ilgili belgelerin asılları ve kopyaları ile kayıt için müracaat eder.
 • Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenci kendisine verilecek olan öğrenci numarası ile ilgili bölüme/koordinatörlüğe başvurur ve kendisine bir akademik danışman atanır.
 • Başvuru süresinde kullanılan tüm belgelerin kopyaları, akademik danışman tarafından akademik danışmanın öğrenci için oluşturduğu dosyada saklanmalıdır.

 • Ne zaman doldurulmalı?Kayıt kabulden sonra, ilk akademik dönemin başında, derslere kayıt yapılırken.
 • Kim doldurmalı? Akademik danışman ve lisansüstü öğrencisi
 • İşlem / Süreç:
 • İlgili formlar, akademik danışman tarafından sağlandıktan sonra, öğrenci tarafından imzalanır ve akademik danışmana verilir. Bu formlar, akademik danışmanın öğrenci için oluşturduğu dosyada öğrencinin mezuniyetine dek saklanmalıdır.
 • Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencileri, intihal formunu imzalamak ile yükümlüdürler.
 • Doktora öğrencileri ek olarak yayın sözleşmesini de imzalamalıdırlar.
 • Ne zaman doldurulmalı? Kayıt kabulden sonra, ilk akademik dönemin sonuna kadar olan sürede, tez önerilerinin görüşüleceği toplantılardan önce
 • Kim doldurmalı? Lisansüstü öğrenci
 • İşlem/Süreç:
 • Öğrenci, ilk akademik döneminde almış olduğu dersler ışığında hazırlayacağı bir tez önerisini ilgili form ile birlikte ana bilim dalı/koordinatörlüğe sunar.
 • Tez önerisi toplantıları ana bilim dalı başkanlığı/koordinatörlükler tarafından düzenlenir ve önerilen araştırmayla ilgili öğrenci ile birebir görüşülür.
 • Bu görüşmelerin ardından ana bilim dalı başkanlığı/koordinatörlük tarafından, öğrencilerin tez danışmanı tercihleri de göz önünde bulundurularak danışman atamaları için öneriler ilgili Enstitüye iletilir. Bunun için NEU-GS/004 no.’lu form kullanılır.
 • Ne zaman doldurulmalı? Tez önerisi toplantıları öncesinde, her öğrenci için ayrı ayrı hazır bulundurulmalıdır.
 • Kim doldurmalı? Akademik danışman
 • İşlem/Süreç:
 • Tez önerisi toplantısı ile ilgili notlar ve görüşlerin bildirileceği tutanak ve karar formu her öğrenci için ayrı ayrı doldurularak hazır bulundurulur.
 • Toplantı sonunda ilgili form doldurularak jüri üyeleri tarafından imzalanır ve ilgili Enstitüye onay için iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı? En geç ilk akademik dönemin sonunda, tez önerisi toplantıları yapıldıktan sonra.
 • Kim doldurmalı? Akademik danışman
 • İşlem / Süreç:
 • Tez önerileri ile ilgili toplantı yapıldıktan sonra, her öğrenciye atanacak olan tez danışmanı ana bilim dalı kurulları tarafından belirlenir.
 • Akademik danışmanların hazır edeceği formlar doldurulup, akademik danışman tarafından imzalandıktan sonra, önerilen tez danışmanı tarafından da imzalanır. Form sırasıyla önce ana bilim dalı başkanı/koordinatör, sonra da ilgili Enstitünün onayına sunulur. Enstitü onayı gerçekleşen tez danışmanları öğrencilere atanmış olur.
 • Öğrenciler, kendilerine atanan tez danışmanı kararı ile ilgili akademik danışmanlar tarafından bilgilendirilir.
 • Ne zaman doldurulmalı?: Tez çalışmasına başlamadan önce
 • Kim doldurmalı: Öğrenci ve tez danışmanı
 • İşlem/ Süreç:
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalar için başvuru formu http://etikkurul.neu.edu.tr web sitesinden temin edilir. Öğrenci bağlı bulunduğu Enstitüye ait etik kuralları gözetmekle yükümlüdür.
 • Form doldurulduktan sonra Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na e-posta yolu ile teslim edilir ([email protected]).
 • Etik kurul onayı alınıncaya dek, formun üzerinde gereken düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilmesi gerekebilir.
 • Etik kurul onay alınmadığı sürece tez çalışması çerçevesinde veri toplamaya kesinlikle başlanamaz.
 • Ne zaman doldurulmalı? Tez çalışması öncesi, seminer dersi de dahil tüm dersler tamamlandıktan sonra.
 • Kim doldurmalı? Tez danışmanı
 • İşlem/ Süreç:
 • Doktora yeterlilik sınavı için gereken jüri üyeleri, ana bilim dalı başkanı/koordinatörün onayı ile tez danışmanı tarafından belirlenir.
 • Bu süre zarfında, tez danışmanı, jüri üyelerinin uygunluğu hakkında bilgi edinmek için farklı üniversitelerden gelebilecek olan olası jüri üyeleri ile iletişime geçebilir.
 • Form, onay için ana bilim dalı başkanı/koordinatöre teslim edilmelidir. Daha sonra, ana bilim dalı tarafından ilgili Enstitüye onay için gönderilmelidir.
 • Ne zaman doldurulmalı?Doktora yeterlilik sınavı gününde.
 • Kim doldurmalı? Tez danışmanı ve jüri üyeleri
 • İşlem / Süreç:
 • Tez danışmanı ilgili formu hazırladıktan sonra, jüri üyelerinin kararlarını belirtip imzalaması için hazır bulundurur.
 • İmzalanan form daha sonra ilgili Enstitüye onay için iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı? Lisansüstü öğrenci tez için ilk kaydını yaptırmadan önce
 • Kim doldurmalı?Öğrenci (Akademik ve tez danışmanları tarafından yönlendirilerek)
 • İşlem/ Süreç:
 • Öğrenci, formu önce Öğrenci İşleri/Uluslararası Ofis’e onay için götürür. Onay aldıktan sonra, formu imzalanmış olarak ana bilim dalı başkanı/koordinatöre teslim eder.
 • Ana bilim dalı başkanı/koordinatörün onayı alındıktan sonra form ilgili Enstitüye onay için iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı? Tez izleme komite toplantısından en az iki hafta önce
 • Kim doldurmalı? Lisansüstü öğrenci (Tez danışmanı tarafından bilgilendirilmeli)
 • İşlem/ Süreç:
 • Öğrenci, öngörülen tez izleme komite toplantısından en az üç hafta öncesinden akademik danışman tarafından toplantı ve doldurulması gereken form hakkında bilgilendirilir.
 • Öğrenci formu doldurup supervisor danışmanına teslim eder.
 • Doldurulan form, tez danışmanı tarafından öngörülen tez izleme komitesi üyelerine iletilir.
 • Toplantı esnasında, formda belirtilen konular ile ilgili tartışılır.
 • Ne zaman doldurulmalı? İlk tez izleme komitesi toplantısından en az bir hafta önce tüm mühürler tam olacak şekilde, ilgili Enstitüye gönderilmelidir.
 • Kim doldurmalı?Tez danışman ıve öğrenci
 • İşlem/ Süreç:
 • Tez danışmanı öğrenciyi ilgili formu Öğrenci İşleri/Uluslararası Ofise götürüp onaylattırması gerektiği konusunda bilgilendirir.
 • Form, jüri üyeleri hakkında bilgileri girmesi için öğrenci tarafından akademik danışmana teslim edilir.
 • Tez izleme komitesi için gereken jüri üyeleri, ana bilim dalı başkanı/koordinatörün onayı ile tez danışmanı tarafından belirlenir.
 • Bu süre zarfında, tez danışmanı, jüri üyelerinin uygunluğu hakkında bilgi edinmek için farklı üniversitelerden gelebilecek olan olası jüri üyeleri ile iletişime geçebilir.
 • Önerilen jüri üyeleri belirlendikten sonra form ana bilim dalı başkanı/koordinatöre teslim edilir. Ana bilim dalı başkanı/koordinatör onayından sonra ve ilgili Enstitüye iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı?Yılda iki kez (birincisi 1 Ocak-30 Temmuz tarihleri arasında ve ikincisi 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında olmak koşulu ile), tez izleme komitesi toplantısı sırasında.
 • Kim doldurmalı? Tez danışmanı ve jüri üyeleri
 • İşlem / Süreç:
 • Tez danışmanı ilgili formu hazırladıktan sonra, jüri üyelerinin kararlarını belirtip imzalaması için hazır bulundurur.
 • İmzalanan form daha sonra ilgili Enstitüye onay için iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı? Form, planlanan tez jürisi tarihinden en az bir ay önce doldurulup ilgili Enstitüye onay için iletilmelidir. Aynı zamanda tezin bir kopyası değerlendirme için tez jürisi üyelerine gönderilmelidir.
 • Kim doldurmalı?Tez danışmanı, ana bilim dalı başkanı/koordinatör ile birlikte jüri üyelerine karar vermelidir.
 • İşlem/ Süreç:
 • Tez danışmanı öğrenciyi ilgili formu Öğrenci İşleri/Uluslararası Ofise götürüp onaylattırması gerektiği konusunda bilgilendirir.
 • Form rektörlük ofisinden onaylandıktan sonra, tez danışmanına doldurması için geri getirilir ve daha sonra ana bilim dalı başkanı/koordinatöre onay için teslim edilir.
 • Onaylanan form son olarak ilgili Enstitüye iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı?Tez jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken.
 • Kim doldurmalı? Jüri üyeleri
 • İşlem/ Süreç:
 • Tez danışmanı tezin bir kopyası ile birlikte formu jüri üyelerine iletir ve jüri üyeleri tezi okurken bu formu doldururlar.
 • Form ana bilim dalı başkanı/koordinatöre en geç jüri günü teslim edilir.
 • Tüm değerlendirme formları, jürinin kararı ile birlikte, tez savunmasını tamamlamak için ilgili Enstitüye iletilir.
 • Ne zaman doldurulmalı?Tez savunması için yapılan toplantı gününde.
 • Kim doldurmalı?Tez danışmanı ve jüri üyeleri
 • İşlem / Süreç:
 • Tez danışmanı ilgili formu hazırladıktan sonra, jüri üyelerininkararlarını belirtip imzalaması için hazır bulundurur.
 • İmzalanan form daha sonra ilgili Enstitüye onay için iletilir.
Adım 12: Tez Teslim Formu (NEU-GS/012)

 • Ne zaman doldurulmalı?Tez tamamlanıp, ciltlendikten ve teslim için hazır edildikten sonra
 • Kim doldurmalı? Lisansüstü öğrenci
 • İşlem/ Süreç:
 • Tez ciltlendikten sonra tez danışmanı öğrenciyi formu doldurması için bilgilendirir.
 • Tez, kütüphaneye teslim edilmeden önce doldurulmuş olmalıdır.
 • Formun bir kopyası (kütüphane çalışanları tarafından mühürlenip) öğrenci mezun olarak sistemden işaretlenebilmesi adına bölüm sekreterliğine getirilir.
 • NEU-GS/004a: Danışman Değişiklik Formu
 • NEU-GS/009a: Doktora Tezİzleme Komitesi Jüri Değişikliği Formu
 • NEU-GS/013: Tezli-Tezsiz Programlar Arası Geçiş Formu